Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Reactie 'Beter Bodegraven' op publicatie Woningstichting

Datum nieuwsfeit: 10-02-2001
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Beste mensen,

Bijgaand de reactie van "Beter Bodegraven" op de publicatie van de Woningstichting Bodegraven "Woonnieuws Bodegraven" 5e jaargang december 2000.

"BETER BODEGRAVEN"

secretariaat:
J. Boom
Vossestaart 2 Aan de Woningstichting 2411 ML Bodegraven Bodegraven RABO rek. : 39.88.14.325 t.a.v. de heer H. Kaper E-mail : (info@beterbodegraven.com) Beursstraat 2 (jaap.arens@planet.nl) 2411 BA Bodegraven Url : www.beterbodegraven.com

Bodegraven, 8 februari 2001

Betreft: open brief aan de WSB

Geachte Heer Kaper,

Bouwen aan een levensloopbestendig Bodegraven

Recentelijk heeft de Woningstichting Bodegraven (verder "WSB") een informatiefolder "Woonnieuws Bodegraven" 5e jaargang, december 2000 onder de bevolking van Bodegraven verspreid. Hierin is door de WSB haar ondernemingsplan toegelicht. U nodigt de bevolking uit om een reactie hierop te geven. De politieke partij "Beter Bodegraven" wil daarom graag enige kanttekeningen plaatsen op uw publicatie.

Uw ondernemingsplan krijgt bij de presentatie impliciet al veel steun. De uitstraling wordt als positief, realistisch, ambitieus, vitaal en pretentieus bestempeld. Wij willen met onze kanttekeningen hier geen afbreuk aan doen. Integendeel, uw streven steunt "Beter Bodegraven" van harte. Helaas zitten tussen goede intenties en levensloopbestendig wonen nogal wat valkuilen als het om "sociale woningbouw" gaat.

Sociale woningbouw was in de voorbije periode in Bodegraven het stiefkind dat totaal geen aandacht kreeg. Dat moet anders en beter! Uw inspanningen het zij nogmaals gesteld - om sociale woningbouw de plaats te geven die het nodig heeft en de aandacht die het verdient, verdienen alle steun, zeker vanuit de politiek.


-Samenwerking-

1. Samenwerking
Het maar enigermate negatief oormerken van het begrip samenwerking, wordt in dit land van het poldermodel, bepaald niet met gejuich ontvangen. Toch liggen hier volgens ons "valkuilen". Het zoeken naar samenwerking met partners die a-priori qua basispositie geen medestrevers zijn op de woningmarkt, omdat bijvoorbeeld hun doelstellingen sterk afwijken, leidt niet zelden tot teleurstellende resultaten. Veel uitstekende plannen zijn daardoor vaak niet verder gekomen dan de tekentafel! Het is van belang dat men moet accepteren dat doelstellingen van beoogde partners totaal niet of deels met elkaar sporen. Visies kunnen strijdig zijn. Dit roept de vraag op of sommige allianties wel zinvol zijn.

De WSB geeft aan een sociale onderneming te zijn en onderbouwt dit ondermeer door terecht te wijzen op de financiering uit eigen portemonnaie van de onrendabele top die elke te bouwen woning in de sfeer van de sociale woningbouw met zich meedraagt. Zij geeft aan dat zij open staat voor intensieve samenwerking met verwante organisaties, bijvoorbeeld met projectontwikkelaars. Dit laatste roept bij "Beter Bodegraven" de vraag op of dit verstandig is. Wordt hier niet een poging gedaan om het onverenigbare toch te verenigen. Een projectontwikkelaar is ons inziens een sterk commercieel gestuurde onderneming, die ten behoeve van zijn kapitaalverschaffers moet streven naar winstmaximalisatie. In de huidige appreciatie binnen onze samenleving ontmoet dit streven weinig weerstand.

Dit streven verkeert volgens "Beter Bodegraven" wel sterk op gespannen voet met het sociaal ondernemerschap. In tegenstelling tot het oogmerk van winstmaximalisatie staat bij het sociale ondernemerschap juist begrippen als wijkbeheer en leefbaarheid, duurzame zorg voor en in de wijk hoog in het vaandel. De praktijk met grote project-ontwikkelaars in Bodegraven is dat ze simpelweg bouwen en dan verdwijnen. Overigens is dat volstrekt begrijpelijk vanuit de optiek van een op profijt gerichte onderneming die nadien hier niets meer te zoeken heeft.

Ongetwijfeld heeft de WSB het vorenvermelde goed overwogen tegen de achtergrond van haar streven om met één of meer projectontwikkelaars in zee te gaan. Echter de vraag doet zich voor of zij in dat geval de eigen positie in het machtsspel van geven en nemen niet overschat.


-Zelfs-
Zelfs de Gemeente, die via de procedure van het bestemmingsplan, de bouwverordeningen en andere regelgeving nog een zeker tegenwicht kan uitoefenen, heeft recent nogal wat water in de wijn moeten doen zelfs in het geval dat de Gemeente eigenaar was van de bouwgrond in de samenwerkingsrelatie met projectontwikkelaars. In een ver verleden ging dat bij de Gemeente wat anders. Eenvoudiger maar zeker niet minder doeltreffend. Een aannemer die koopwoningen wilde bouwen kreeg toestemming als hij tegen kostprijs of iets minder ook een aantal woningwetwoningen bouwde. Op deze wijze is Bodegraven destijds vele tientallen jaren uitgebouwd.

De WSB moet het nu volgens directeur ter Beek van de Slokker Vastgoed Groep B.V. hebben van een professionele inbreng en een uitstekende relatie met de gemeente. Dit is in de optiek van "Beter Bodegraven" een wat schamele machts- en onderhandelingspositie binnen de driehoek Gemeentebestuur, WSB en projectontwikkelaar. Kern van dit probleem is "Wie voert de regie"? Zoals nu de vlag erbij hangt zal de WSB niet de regie voeren. Wij hebben daarom ook in de vergadering van de Raad van de Gemeente gevraagd om na te gaan of landelijk dan wel regionaal geen andere partners bij de ontwikkeling van de Dronenhoek kunnen samenwerken met de WSB op basis van een sociaal ondernemerschap. Wij menen dat dergelijke partners zeker te vinden zijn.


2. Verdichting
Het is duidelijk. Bodegraven moet woekeren met de vrij beschikbare bouwgrond. De discussie met betrekking tot de bestemming van de ruimte wordt bovendien nog eens bemoeilijkt door de vele (terechte) wensen op het vlak van meer groen, moderne en veilige speelplekken en een betere bereikbaarheid.

Om aan al deze wensen tegemoet te moeten komen is de enige overblijvende mogelijkheid dan maar om in de hoogte te gaan bouwen. Hieraan zijn grenzen. In het centrum wordt naar onze mening met het Gemeentehuis de "maathoogte" gesteld. Naarmate gebouwd wordt naar de randen toe van het dorp ligt dat anders. Vanaf de Meije kijkend is de noordrand van Bodegraven vanwege hoogbouw uitgesproken lelijk om niet te zeggen: afzichtelijk!

Met de sloop van flats aan de Koninginneweg ontstaat de kans dit te verbeteren. Wij willen geen nieuwe hoogbouw of beter gezegd "woontorens".


-Laagbouw-
Laagbouw huurwoningen met meer comfort en tegen billijke huren, die een aantrekkelijk perspectief kunnen zijn voor Bodegravers die wellicht elders binnen Bodegraven hun woningen moeten achterlaten. We denken dan aan bijvoorbeeld de bewoners van de huidige Zeeheldenbuurt. Als de Zeeheldenbuurt zou verdwijnen in zijn huidige opzet dan is op die plek wel hoogbouw mogelijk. Wij vinden dat een uitstekende locatie om dan daar een wooncentrum voor ouderen gecombineerd misschien met een of meerdere Focuswoningen te bouwen.

Het terrein van de zoutopslag aan de Koninginneweg zou tengevolge van het aangezicht vanuit de Meije ook gediend zijn met laagbouw. Hier moet betaalbare doorplaatswoningen ten behoeve van huurders die elders moeten plaatsmaken gebouwd worden.

Ook een totale reconstructie van de Willem de Zwijgerstraat biedt goede perspectieven voor hoogbouw. In het recente verleden heeft "Beter Bodegraven" al aangegeven dat deze straat in de toekomst een "woonboulevard" moet worden. Beide zijden een woonfunctie waarbij de eventueel te handhaven pakhuizen (monument) en wellicht andere bedrijfsgebouwen een woonfunctie krijgen. Vanuit een totaalvisie op de Willem de Zwijgerstraat zou met hoogbouw op het voormalige Transneerlandia-terrein en het terrein van de voormalige Gemeentewerken annex brandweerkazerne begonnen kunnen worden.

Aan de thans nog gevestigde bedrijven aldaar kan naar onze mening een perspectief geboden worden op het te realiseren bedrijventerrein Rijnhoek.

Wij vinden dat van het Gemeentebestuur verwacht mag worden deze ontwikkelingen te stimuleren. Het Gemeentebestuur is namelijk eindverantwoordelijke voor het totale volks-huisvestingsbeleid. Het Gemeentebestuur heeft de mogelijkheden om bouwgrond door de WSB te laten verwerven tegen een billijke zijnde eventueel een lagere marktprijs. Wij zijn voorstander om binnen de mogelijkheden hiervoor middelen van de Gemeente aan te wenden.

Conclusie rond het thema verdichting c.q. hoogbouw kan niet anders zijn dan: Plaats de ontwikkeling van Bodegraven in een lange termijn perspectief en forceer de hoogbouw niet op locaties waar die al bij voorbaat misstaat (Meije-zicht).


-Masterplan-

3. Masterplan Ouderenhuisvesting
Een discussie over ouderenhuisvesting raakt niet zelden verstrikt in Bodegraven in een spraakverwarring rond zorgverlening. Begrippen als wonen, verzorging en verpleging hebben vaak in de perceptie van gesprekspartners niet dezelfde betekenis. Een duurzaam drama zonder resultaten!

Degenen die belast zijn met het organiseren van intramurale zorg voor ouderen en gehandicapten in onze regio worstelen jaar in jaar uit met consistentie in het beleid en concretisering van de ogenschijnlijk steeds veranderende planning. Zoals de zaken er nu voor staan lijkt het erop dat al op korte termijn Vijverhof sterk de richting op gaat van een verpleeghuis en Rijngaarde sterk de kant opgaat van een verzorgingshuis.

Dit zal bij een stijgende behoefte aan passende ouderen-huisvesting in ieder geval resulteren in een niet geringe afname van het aantal beschikbare ouderenwoningen. Als daarbij wordt opgeteld dat het bestaande bestand aan ouderenwoningen van de WSB nauwelijks meer passend en in feite sterk verouderd is, dan kan de conclusie niet een andere zijn dat een drastisch ingrijpen op korte termijn dringend nodig is. "Beter Bodegraven" is voorstander van een Masterplan dat voorziet in het opzetten van twee wooncentra met ruime levensloopbestendige woningen voor ouderen. Deze centra moeten zoveel mogelijk identiek zijn van opzet.

Dit Masterplan bestaat uit het realiseren van een centraal gelegen wooncentrum in Zuid met circa 200 woningen waarin Rijngaarde (nieuw?) en verzorgingsplaatsen geïntegreerd worden. Het tweede wooncentrum moet eveneens met circa 200 woningen en ook centraal gelegen in Noord ontwikkeld worden. Hiervan kan in onze ogen een deel van de woningen eventueel gebouwd worden voor de koopsector als maatschappelijk gebonden eigendom.

Bij een huidige bezetting in Rijngaarde met 108 woningen, een wachtlijst van 130 mensen en een naar schatting actuele vraag van meer dan 100 woningen tengevolge van de doorstroming van ouderen door sanering of te slopen woningen is een aanbod van 400 woningen volgens ons zelfs aan de zeer magere kant. Zeker in het licht van de vergrijzing van de bevolking.


-Als-
Als steuntje in de rug mag de WSB naar alle waarschijnlijkheid kunnen rekenen op twee maal een miljoen gulden van de S.B.O.B. voor de realisering van extra ouderenvoorzieningen. Daarenboven lijkt het Gemeentebestuur meer dan ooit bereid te zijn om de sociale woningbouw te stimuleren. Waar wacht de WSB op? Er zitten toch geen projectontwikkelaars met andere plannen op het vinkentouw? Of is het integreren van opvang voor kinderen in een ouderenwooncentrum een idee dat alleen in andere gemeenten vorm kan krijgen?


4. Jongerenhuisvesting.
Het publicatiebord bij de voormalige Jozefschool wordt bij het aanschouwen voor de één steeds meer een karikatuur en een tranentrekker voor direct belanghebbenden. De jongeren die eertijds naar wijlen wethouder Meijers en directeur Kaper op een introductieavond mochten luisteren, zijn inmiddels dertigers en hebben Bodegraven verlaten of vonden de gelukkigen onder hen althans- andere huisvesting in Bodegraven. Zolang de definitieve invulling van dit gebouw op zich laat wachten kan ons inziens in de omgeving van de van Tolstraat, op het terrein van de brandweerkazerne of nabij de Paardenburg ook jongerenhuisvesting verwezenlijkt worden. Wij denken nog steeds dat een vestiging van De Bruggen in de Jozeflocatie heel goed kan samengegaan met (naschoolse-)kinderopvang. Met de Zustertuin ernaast en de kinderopvang gesitueerd op het zuiden is dat bijkans ideaal. Parkeergelegenheid achter de Willibrorduskerk is ruim beschikbaar. Waarop wachten we nog?

Hoogachtend,

"BETER BODEGRAVEN"
namens deze,
de fractievoorzitter

Jaap Arens

"Beter Bodegraven"
de fractievoorzitter
Jaap Arens
Grutto 45
2411 LP Bodegraven
(0172) 617868

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie