Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Reactie 'Beter Bodegraven' op publicatie Woningstichting

Datum nieuwsfeit: 10-02-2001
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Beste mensen,

Bijgaand de reactie van "Beter Bodegraven" op de publicatie van de Woningstichting Bodegraven "Woonnieuws Bodegraven" 5e jaargang december 2000.

"BETER BODEGRAVEN"

secretariaat:
J. Boom
Vossestaart 2 Aan de Woningstichting 2411 ML Bodegraven Bodegraven RABO rek. : 39.88.14.325 t.a.v. de heer H. Kaper E-mail : (info@beterbodegraven.com) Beursstraat 2 (jaap.arens@planet.nl) 2411 BA Bodegraven Url : www.beterbodegraven.com

Bodegraven, 8 februari 2001

Betreft: open brief aan de WSB

Geachte Heer Kaper,

Bouwen aan een levensloopbestendig Bodegraven

Recentelijk heeft de Woningstichting Bodegraven (verder "WSB") een informatiefolder "Woonnieuws Bodegraven" 5e jaargang, december 2000 onder de bevolking van Bodegraven verspreid. Hierin is door de WSB haar ondernemingsplan toegelicht. U nodigt de bevolking uit om een reactie hierop te geven. De politieke partij "Beter Bodegraven" wil daarom graag enige kanttekeningen plaatsen op uw publicatie.

Uw ondernemingsplan krijgt bij de presentatie impliciet al veel steun. De uitstraling wordt als positief, realistisch, ambitieus, vitaal en pretentieus bestempeld. Wij willen met onze kanttekeningen hier geen afbreuk aan doen. Integendeel, uw streven steunt "Beter Bodegraven" van harte. Helaas zitten tussen goede intenties en levensloopbestendig wonen nogal wat valkuilen als het om "sociale woningbouw" gaat.

Sociale woningbouw was in de voorbije periode in Bodegraven het stiefkind dat totaal geen aandacht kreeg. Dat moet anders en beter! Uw inspanningen het zij nogmaals gesteld - om sociale woningbouw de plaats te geven die het nodig heeft en de aandacht die het verdient, verdienen alle steun, zeker vanuit de politiek.


-Samenwerking-

1. Samenwerking
Het maar enigermate negatief oormerken van het begrip samenwerking, wordt in dit land van het poldermodel, bepaald niet met gejuich ontvangen. Toch liggen hier volgens ons "valkuilen". Het zoeken naar samenwerking met partners die a-priori qua basispositie geen medestrevers zijn op de woningmarkt, omdat bijvoorbeeld hun doelstellingen sterk afwijken, leidt niet zelden tot teleurstellende resultaten. Veel uitstekende plannen zijn daardoor vaak niet verder gekomen dan de tekentafel! Het is van belang dat men moet accepteren dat doelstellingen van beoogde partners totaal niet of deels met elkaar sporen. Visies kunnen strijdig zijn. Dit roept de vraag op of sommige allianties wel zinvol zijn.

De WSB geeft aan een sociale onderneming te zijn en onderbouwt dit ondermeer door terecht te wijzen op de financiering uit eigen portemonnaie van de onrendabele top die elke te bouwen woning in de sfeer van de sociale woningbouw met zich meedraagt. Zij geeft aan dat zij open staat voor intensieve samenwerking met verwante organisaties, bijvoorbeeld met projectontwikkelaars. Dit laatste roept bij "Beter Bodegraven" de vraag op of dit verstandig is. Wordt hier niet een poging gedaan om het onverenigbare toch te verenigen. Een projectontwikkelaar is ons inziens een sterk commercieel gestuurde onderneming, die ten behoeve van zijn kapitaalverschaffers moet streven naar winstmaximalisatie. In de huidige appreciatie binnen onze samenleving ontmoet dit streven weinig weerstand.

Dit streven verkeert volgens "Beter Bodegraven" wel sterk op gespannen voet met het sociaal ondernemerschap. In tegenstelling tot het oogmerk van winstmaximalisatie staat bij het sociale ondernemerschap juist begrippen als wijkbeheer en leefbaarheid, duurzame zorg voor en in de wijk hoog in het vaandel. De praktijk met grote project-ontwikkelaars in Bodegraven is dat ze simpelweg bouwen en dan verdwijnen. Overigens is dat volstrekt begrijpelijk vanuit de optiek van een op profijt gerichte onderneming die nadien hier niets meer te zoeken heeft.

Ongetwijfeld heeft de WSB het vorenvermelde goed overwogen tegen de achtergrond van haar streven om met één of meer projectontwikkelaars in zee te gaan. Echter de vraag doet zich voor of zij in dat geval de eigen positie in het machtsspel van geven en nemen niet overschat.


-Zelfs-
Zelfs de Gemeente, die via de procedure van het bestemmingsplan, de bouwverordeningen en andere regelgeving nog een zeker tegenwicht kan uitoefenen, heeft recent nogal wat water in de wijn moeten doen zelfs in het geval dat de Gemeente eigenaar was van de bouwgrond in de samenwerkingsrelatie met projectontwikkelaars. In een ver verleden ging dat bij de Gemeente wat anders. Eenvoudiger maar zeker niet minder doeltreffend. Een aannemer die koopwoningen wilde bouwen kreeg toestemming als hij tegen kostprijs of iets minder ook een aantal woningwetwoningen bouwde. Op deze wijze is Bodegraven destijds vele tientallen jaren uitgebouwd.

De WSB moet het nu volgens directeur ter Beek van de Slokker Vastgoed Groep B.V. hebben van een professionele inbreng en een uitstekende relatie met de gemeente. Dit is in de optiek van "Beter Bodegraven" een wat schamele machts- en onderhandelingspositie binnen de driehoek Gemeentebestuur, WSB en projectontwikkelaar. Kern van dit probleem is "Wie voert de regie"? Zoals nu de vlag erbij hangt zal de WSB niet de regie voeren. Wij hebben daarom ook in de vergadering van de Raad van de Gemeente gevraagd om na te gaan of landelijk dan wel regionaal geen andere partners bij de ontwikkeling van de Dronenhoek kunnen samenwerken met de WSB op basis van een sociaal ondernemerschap. Wij menen dat dergelijke partners zeker te vinden zijn.


2. Verdichting
Het is duidelijk. Bodegraven moet woekeren met de vrij beschikbare bouwgrond. De discussie met betrekking tot de bestemming van de ruimte wordt bovendien nog eens bemoeilijkt door de vele (terechte) wensen op het vlak van meer groen, moderne en veilige speelplekken en een betere bereikbaarheid.

Om aan al deze wensen tegemoet te moeten komen is de enige overblijvende mogelijkheid dan maar om in de hoogte te gaan bouwen. Hieraan zijn grenzen. In het centrum wordt naar onze mening met het Gemeentehuis de "maathoogte" gesteld. Naarmate gebouwd wordt naar de randen toe van het dorp ligt dat anders. Vanaf de Meije kijkend is de noordrand van Bodegraven vanwege hoogbouw uitgesproken lelijk om niet te zeggen: afzichtelijk!

Met de sloop van flats aan de Koninginneweg ontstaat de kans dit te verbeteren. Wij willen geen nieuwe hoogbouw of beter gezegd "woontorens".


-Laagbouw-
Laagbouw huurwoningen met meer comfort en tegen billijke huren, die een aantrekkelijk perspectief kunnen zijn voor Bodegravers die wellicht elders binnen Bodegraven hun woningen moeten achterlaten. We denken dan aan bijvoorbeeld de bewoners van de huidige Zeeheldenbuurt. Als de Zeeheldenbuurt zou verdwijnen in zijn huidige opzet dan is op die plek wel hoogbouw mogelijk. Wij vinden dat een uitstekende locatie om dan daar een wooncentrum voor ouderen gecombineerd misschien met een of meerdere Focuswoningen te bouwen.

Het terrein van de zoutopslag aan de Koninginneweg zou tengevolge van het aangezicht vanuit de Meije ook gediend zijn met laagbouw. Hier moet betaalbare doorplaatswoningen ten behoeve van huurders die elders moeten plaatsmaken gebouwd worden.

Ook een totale reconstructie van de Willem de Zwijgerstraat biedt goede perspectieven voor hoogbouw. In het recente verleden heeft "Beter Bodegraven" al aangegeven dat deze straat in de toekomst een "woonboulevard" moet worden. Beide zijden een woonfunctie waarbij de eventueel te handhaven pakhuizen (monument) en wellicht andere bedrijfsgebouwen een woonfunctie krijgen. Vanuit een totaalvisie op de Willem de Zwijgerstraat zou met hoogbouw op het voormalige Transneerlandia-terrein en het terrein van de voormalige Gemeentewerken annex brandweerkazerne begonnen kunnen worden.

Aan de thans nog gevestigde bedrijven aldaar kan naar onze mening een perspectief geboden worden op het te realiseren bedrijventerrein Rijnhoek.

Wij vinden dat van het Gemeentebestuur verwacht mag worden deze ontwikkelingen te stimuleren. Het Gemeentebestuur is namelijk eindverantwoordelijke voor het totale volks-huisvestingsbeleid. Het Gemeentebestuur heeft de mogelijkheden om bouwgrond door de WSB te laten verwerven tegen een billijke zijnde eventueel een lagere marktprijs. Wij zijn voorstander om binnen de mogelijkheden hiervoor middelen van de Gemeente aan te wenden.

Conclusie rond het thema verdichting c.q. hoogbouw kan niet anders zijn dan: Plaats de ontwikkeling van Bodegraven in een lange termijn perspectief en forceer de hoogbouw niet op locaties waar die al bij voorbaat misstaat (Meije-zicht).


-Masterplan-

3. Masterplan Ouderenhuisvesting
Een discussie over ouderenhuisvesting raakt niet zelden verstrikt in Bodegraven in een spraakverwarring rond zorgverlening. Begrippen als wonen, verzorging en verpleging hebben vaak in de perceptie van gesprekspartners niet dezelfde betekenis. Een duurzaam drama zonder resultaten!

Degenen die belast zijn met het organiseren van intramurale zorg voor ouderen en gehandicapten in onze regio worstelen jaar in jaar uit met consistentie in het beleid en concretisering van de ogenschijnlijk steeds veranderende planning. Zoals de zaken er nu voor staan lijkt het erop dat al op korte termijn Vijverhof sterk de richting op gaat van een verpleeghuis en Rijngaarde sterk de kant opgaat van een verzorgingshuis.

Dit zal bij een stijgende behoefte aan passende ouderen-huisvesting in ieder geval resulteren in een niet geringe afname van het aantal beschikbare ouderenwoningen. Als daarbij wordt opgeteld dat het bestaande bestand aan ouderenwoningen van de WSB nauwelijks meer passend en in feite sterk verouderd is, dan kan de conclusie niet een andere zijn dat een drastisch ingrijpen op korte termijn dringend nodig is. "Beter Bodegraven" is voorstander van een Masterplan dat voorziet in het opzetten van twee wooncentra met ruime levensloopbestendige woningen voor ouderen. Deze centra moeten zoveel mogelijk identiek zijn van opzet.

Dit Masterplan bestaat uit het realiseren van een centraal gelegen wooncentrum in Zuid met circa 200 woningen waarin Rijngaarde (nieuw?) en verzorgingsplaatsen geïntegreerd worden. Het tweede wooncentrum moet eveneens met circa 200 woningen en ook centraal gelegen in Noord ontwikkeld worden. Hiervan kan in onze ogen een deel van de woningen eventueel gebouwd worden voor de koopsector als maatschappelijk gebonden eigendom.

Bij een huidige bezetting in Rijngaarde met 108 woningen, een wachtlijst van 130 mensen en een naar schatting actuele vraag van meer dan 100 woningen tengevolge van de doorstroming van ouderen door sanering of te slopen woningen is een aanbod van 400 woningen volgens ons zelfs aan de zeer magere kant. Zeker in het licht van de vergrijzing van de bevolking.


-Als-
Als steuntje in de rug mag de WSB naar alle waarschijnlijkheid kunnen rekenen op twee maal een miljoen gulden van de S.B.O.B. voor de realisering van extra ouderenvoorzieningen. Daarenboven lijkt het Gemeentebestuur meer dan ooit bereid te zijn om de sociale woningbouw te stimuleren. Waar wacht de WSB op? Er zitten toch geen projectontwikkelaars met andere plannen op het vinkentouw? Of is het integreren van opvang voor kinderen in een ouderenwooncentrum een idee dat alleen in andere gemeenten vorm kan krijgen?


4. Jongerenhuisvesting.
Het publicatiebord bij de voormalige Jozefschool wordt bij het aanschouwen voor de één steeds meer een karikatuur en een tranentrekker voor direct belanghebbenden. De jongeren die eertijds naar wijlen wethouder Meijers en directeur Kaper op een introductieavond mochten luisteren, zijn inmiddels dertigers en hebben Bodegraven verlaten of vonden de gelukkigen onder hen althans- andere huisvesting in Bodegraven. Zolang de definitieve invulling van dit gebouw op zich laat wachten kan ons inziens in de omgeving van de van Tolstraat, op het terrein van de brandweerkazerne of nabij de Paardenburg ook jongerenhuisvesting verwezenlijkt worden. Wij denken nog steeds dat een vestiging van De Bruggen in de Jozeflocatie heel goed kan samengegaan met (naschoolse-)kinderopvang. Met de Zustertuin ernaast en de kinderopvang gesitueerd op het zuiden is dat bijkans ideaal. Parkeergelegenheid achter de Willibrorduskerk is ruim beschikbaar. Waarop wachten we nog?

Hoogachtend,

"BETER BODEGRAVEN"
namens deze,
de fractievoorzitter

Jaap Arens

"Beter Bodegraven"
de fractievoorzitter
Jaap Arens
Grutto 45
2411 LP Bodegraven
(0172) 617868

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...