Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Openbare kennisgevingen gemeente Geldermalsen

Datum nieuwsfeit: 12-02-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Geldermalsen
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Geldermalsen

.

Inzamelen klein chemisch afval

Particuliere huishoudens kunnen bij de chemokar klein chemisch afval (KCA) inleveren. Ook klein wit-en bruingoed (dit zijn afgedankte elektrische apparaten die qua formaat in een boodschappentas passen) kunt u naar de chemokar brengen. De chemokar staat binnenkort op de volgende plaatsen:

* Geldermalsen Stationswijk maandag 19 februari Parallelweg Tunnelweg 16.30 tot 17.15 uur

* Geldermalsen Centrum maandag 19 februari Markt 17.30 tot 18.00 uur
* Geldermalsen Oost maandag 19 februari School "Den Bogerd" 18.45 tot 19.30 uur

* Geldermalsen Zuid maandag 19 februari Zwembad "Het Wiel" 19.45 tot 20.30 uur

* Kalenberg maandag 19 februari J. van Zeestr. ter hoogte van school "Meester Aafjes" 20.45 tot 21.15 uur

U kunt KCA en wit- en bruingoed ook zelf naar de afvalverwerkingsinrichting De Meersteeg in Geldermalsen brengen. KCA en groot wit- en bruingoed halen wij, nadat hiervoor een afspraak is gemaakt (tel. 0345-585353) aan huis op. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de AVRI tel. 0345-585358

"Open Huis" voor nieuwe inwoners

Voor de inwoners die zich na 1 januari 2000 in de gemeente Geldermalsen hebben gevestigd, zal er op woensdag 21 februari a.s. van 20.00 tot 23.00 uur, in het gemeentehuis een "Open Huis" worden georganiseerd. Inmiddels hebben alle betrokkenen daarvoor een uitnodiging ontvangen. Degenen die mogelijk zijn vergeten wordt geadviseerd contact op te nemen met Voorlichting, tel. 0345-586609.

Vacature bij vakbalie

De sector Grondgebied is opgebouwd uit een secretariaatsafdeling onder rechtstreekse aansturing door de directeur. Daarnaast is er een beleidsafdeling Ruimtelijk Beleid, een afdeling Gemeentewerken en de afdeling Bouw - en Milieuzaken welke onder leiding staan van een afdelingshoofd.

Bij de afdeling Bouw - en Milieuzaken is de functie vacant van:

medewerker vakbalie openbare ruimte, m/v (part time, 16 uur per week)

De collega die wij zoeken zal zich vooral gaan bezighouden met: · het verstrekken van algemene informatie over het gebruik van de openbare ruimte, met name kadastrale gegevens, aan burgers, bedrijven en instellingen; · het leveren van administratief -juridische ondersteuning bij de afhandeling van aanvragen van bouw - en sloopvergunningen, meldingen, vrijstellingen en APV -vergunningen; · het verzorgen van de administratieve afwikkeling van vergunningen zoals kap - en inritvergunningen in samenwerking met de collega 's van de afdeling uitvoering; · de in het kader van de nadere uitwerking van de recent vastgestelde nota "Werk in uitvoering" te ontvangen klachten en meldingen centraal ontvangen en verwerken;

Van de te benoemen medewerker wordt verwacht dat naast de intake ook het opstellen van vergunningen voor het gebruik van de openbare ruimte en de bijzondere wetten geschiedt. Niet onbelangrijk in deze is dat een deel van de werkzaamheden bestaat uit de administratieve ondersteuning van de medewerker vastgoedzaken en het ondersteunen bij de afhandeling van verzoeken en het bewaken van de afdoeningstermijnen.

Voor deze boeiende en vooral uitdagende functie vragen wij: Iemand met pit en functionerend op minimaal MBO-niveau. Wij denken hierbij aan een afgeronde opleiding MEAO bestuurlijk - juridische richting. De juiste persoon denkt integraal en vooral ook teamgericht, is communicatief vaardig, probleemoplossend en klantgericht.

Wat kunnen wij u bieden: In eerste instantie een prettige werkomgeving in een collegiale sfeer, met een goed arbeidsvoorwaardenpakket dat onder andere bestaat uit: kinderopvang, pc -privé regeling, gratificaties bij feestdagen, een woon -werkvergoeding indien u buiten de gemeentegrenzen woont, bedrijfsfitness in werktijd, beloningsdifferentiatie. De rechtspositie van de sector Gemeenten, de Car/Uwo is van toepassing. Een salaris in bandbreedte 7, minimaal ¦ 3.007,00 en maximaal ¦ 4.996,00. Op basis van zeer goed functioneren is een doorgroei mogelijk tot maximaal ¦ 5.829,00 bruto per maand. Bespreekbaar is de mogelijkheid om de taakomvang van thans 16 uur per week uit te breiden naar 18 of 20 uur per week.

Procedure: Indien u aan de functie-eisen voldoet, wordt u verzocht te reageren voor woensdag 21 februari 2001, door een sollicitatiebrief met curriculum vitae te sturen aan het college van burgemeester en wethouders van Geldermalsen, postbus 112, 4190 CC Geldermalsen, ter attentie van het bureau P & O. Een functieprofiel kunt u opvragen bij dit bureau, telefoon 0345-586631.

Inlichtingen: Nader inlichtingen kunnen worden ingewonnen bij het afdelingshoofd, mevrouw L.M.W. Gratama, telefoon 0345-586685.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld !

Vacature bij belastingen

voor de periode 1 maart tot 1 oktober 2001

Onder de sector Middelen valt de afdeling Financiën met de werkeenheid Beheer. Hiervoor zijn wij op zoek naar kandidaten voor de functie van:

medewerker belastingen

Functie-inhoud: U voert werkzaamheden uit die samenhangen met de gemeentelijke belastingen en de uitvoering van de Wet Waardering Onroerende Zaken. U draagt zorg voor mutaties en beheert onder meer de bestanden belastingplichtigen en belastingobjecten benodigd voor het opleggen van aanslagen. U bewaakt dat intern al die informatie doorgegeven wordt die eventueel van belang kan zijn voor tussentijdse taxaties en zorgt voor de controle daarop. Tenslotte vervaardigt u aanslagen, beschikkingen en taxatieverslagen, behandelt de routinematige bezwaarschriften en werkt alle bezwaarschriften af en verricht baliewerkzaamheden.

Profiel: U heeft een MBO opleiding (bijv. MEAO financieel aangevuld met HALO). U bent klantgericht, nauwgezet en heeft feeling voor automatisering.

Wat hebben wij te bieden: Uitdagingen, variatie, ontwikkelingskansen, een prettige collegiale werkomgeving, een uitstekend arbeidsvoorwaarden pakket, een moderne managementstructuur met verantwoordelijkheden laag op de werkvloer en volop ruimte om werk, studie en misschien ook gezin te combineren. De functie valt in bandbreedte 6 met een salaris tussen de ¦ 2.814,00 en ¦ 4.560,00 bruto per maand. Bij zeer goed functioneren is een uitloop mogelijk tot maximaal ¦ 4.560,00 bruto per maand.

Geïnteresseerd? Voor meer informatie over de functie kunt u contact opnemen met Ton van Hemert, tel. Nr. 0345-586665. Met vragen over de procedure en arbeidsvoorwaarden kunt u zich richten tot Veronique Kardol-Hogerkamp, werkeenheid Personeel & Organisatie, tel.nr. 0345-586734 of per e-mail (v.hogerkamp@geldermalsen.nl).

Procedure: Sollicitaties voorzien van een curriculum vitae kunt u zich richten aan het college van burgemeester en wethouders van Geldermalsen, ter attentie van het bureau P&O, postbus 112, 4190 CC Geldermalsen, onder vermelding van "vacature administratief medewerker belastingen". De sluitingsdatum is woensdag 21 februari 2001.
Wet Milieubeheer

Vanaf donderdag 8 februari 2001 ligt ter inzage:
Ontwerp-vergunning:

M.W. Kroeze vraagt een vergunning voor het veranderen van (de werking van) een hoveniersbedrijf, tuincentrum annex fruitbedrijf, gelegen aan Dr. A. Kuyperweg 70-73 te Beesd. De veranderingen betreffen onder andere het plaatsen van een overkapping en het uitbreiden van koelcellen, kassen en olieopslag.

Bedenkingen : tot en met 9 maart 2001 schriftelijk kenbaar te maken bij het college van burgemeester en wethouders Toelichting : het is ook mogelijk om mondeling bedenkingen kenbaar te maken of over een ontwerpbeschikking van gedachten te wisselen indien dit voor bovengenoemde datum kenbaar is gemaakt (schriftelijk of via de vakbalie Bouwen en Wonen). Wie bedenkingen inbrengt, kan verzoeken zijn persoonlijke gegevens niet bekend te maken.

Verleende vergunning:

Aan de heer H. Koenen te Geldermalsen, voor het veranderen van (de werking van) een gemengde veehouderij, gelegen aan Prinses Julianaweg 19 te Geldermalsen.

Beroep: tot en met 22 maart 2001 uitsluitend voor:
* degenen die bedenkingen hebben ingebracht tegen het ontwerp van het besluit;

* de adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de gelegenheid advies uit te brengen over het ontwerp van het besluit;
* degenen die bedenkingen hebben tegen wijzigingen die bij het nemen van het besluit ten opzichte van het onwerp daarvan zijn aangebracht;

* belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen bedenkingen te hebben ingebracht tegen het ontwerp van het besluit;

in tweevoud toe te zenden aan de Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Toelichting: na afloop van de beroepstermijn wordt de vergunning van kracht tenzij beroep is ingesteld èn een verzoek om een voorlopige voorziening is ingediend; de vergunning wordt niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist. Een verzoek om voorlopige voorziening moet worden gericht aan de Voorzitter van Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Inzage stukken Alle toelichtende stukken liggen tijdens openstellingstijden in het gemeentehuis bij de vakbalie Bouwen & Wonen ter inzage.

Inlichtingen: Vakbalie Bouwen en Wonen, tel 0345-586686.

Geldermalsen, 8 februari 2001.

Vrijstelling bestemmingsplan "Het Rot 1991".

Bekendmaking : artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening.

Ter inzage : bouwplan voor het gedeeltelijk vernieuwen van een woning met opstallen. Inzagetermijn : twee weken, met ingang van de dag volgend op de datum van deze publicatie. Toelichting : het college van burgemeester en wethouders heeft het voornemen om op verzoek van R.H. Segers te Geldermalsen, vrijstelling te verlenen van het bestemmingsplan "Het Rot 1991" om het gedeeltelijk vernieuwen van een woning met opstallen op het perceel Dwarsstraat 9 te Geldermalsen mogelijk te maken.

Bedenkingen : door een ieder, gedurende de inzagetermijn, schriftelijk in te brengen bij het college van burgemeester en wethouders.

Inlichtingen : vakbalie bouwen en wonen, tel. 0345-586686.

Datum publicatie : 8 februari 2001.

Projectorganisatie Betuweroute

Dit artikel is geplaatst onder verantwoordelijkheid van de Projectorganisatie Betuweroute. Mocht u naar aanleiding hiervan vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met de projectvoorlichter, mw. M. Weijters, te bereiken op telefoonnummer 0345-68 62 32.
Inloopspreekuur Betuweroute in Rumpt

Op maandag 12 februari aanstaande is het eerste inloopspreekuur voor de inwoners van de gemeenten Lingewaal, Neerijnen en Geldermalsen. Het inloopspreekuur wordt in het directieverblijf van de Projectorganisatie Betuweroute in Rumpt van 13.30 tot 15.00 uur georganiseerd.

Om vragen van omwonenden en geïnteresseerden van de Betuweroute te kunnen beantwoorden en om de mensen zo optimaal mogelijk te kunnen informeren, is een inloopspreekuur georganiseerd. Een inloopspreekuur voor de bewoners van met name de gemeenten Lingewaal, Geldermalsen en Neerijnen. Tijdens dit spreekuur is de projectvoorlichter aanwezig voor de beantwoording van de algemene vragen en zijn twee technische mensen aanwezig voor de vakinhoudelijke vragen. Daarnaast bestaat er de mogelijkheid om bouwtekeningen en kaarten te bekijken en is er divers foldermateriaal aanwezig. Het spreekuur vindt wekelijks plaats op maandagmiddag van 13.30 tot 15.00 uur in het directieverblijf aan de Lageveldweg (zijstraat van de Boutensteinseweg) in Rumpt, gemeente Geldermalsen. Het eerste spreekuur is op maandag 12 februari aanstaande.

Wie: inwoners van de gemeenten Lingewaal, Geldermalsen en Neerijnen Wat: inloopspreekuur Projectorganisatie Betuweroute Waar: in het directieverblijf van de Projectorganisatie Betuweroute, gelegen aan de Lageveldweg 1a in Rumpt Wanneer: vanaf 12 februari iedere maandagmiddag van 13.30 tot 15.00 uur

Wanneer mensen de Projectorganisatie Betuweroute in Rumpt buiten dit spreekuur en buiten kantooruren willen bezoeken, kan een afspraak gemaakt worden. Hiervoor kunnen zij contact opnemen met de projectvoorlichter (0345-68 62 32).

Zitting commissie voor bezwaar- en beroepschriften

De voorzitter van de commissie voor bezwaar- en beroepschriften brengt ter openbare kennis dat op dinsdag 13 februari 2001 op het gemeentehuis, Kuipershof 2 te Geldermalsen de volgende bezwaarschriften in haar openbare vergadering zullen worden behandeld:

Agenda

* 19.45 uur: bezwaarschrift gericht tegen het besluit van het college van burgemeester en wethouders om vergunning te verlenen aan Rabobank "De Lingestreek UA" voor het veranderen van een garage in een kantoorruimte op het perceel plaatselijk bekend Van Borsselelaan 2 te Geldermalsen;

* 20.15 uur: bezwaarschrift gericht tegen het besluit van het college van burgemeester en wethouders om geen bestuursdwang toe te passen ten aanzien van de uitrit van de firma "Henk van Wijk Verf en Behang B.V.", gevestigd aan de D.J. van Wijkstraat 4, te Geldermalsen.

* 20.50 uur: voortzetting behandeling bezwaarschriften, gericht tegen het besluit van het college van burgemeester en wethouders om aan de gemeente Geldermalsen vergunning te verlenen voor het kappen van 4 bomen aan de Geldersestraat/Berkelstraat te Geldermalsen;

* 21.10 uur: bezwaarschrift gericht tegen het besluit van het college van burgemeester en wethouders om vergunning te verlenen aan NS Railinfrabeheer voor het kappen van 6 appelbomen aan de Blankertseweg (t.h.v. Blankertseweg 17) te Meteren.

De op deze zaken betrekking hebbende stukken, liggen voor belanghebbenden en gemachtigden tijdens kantooruren vanaf heden tot en met 13 februari 2001 ter inzage bij de vakbalie bouwen en wonen in het gemeentehuis, Kuipershof 2 te Geldermalsen.

Geldermalsen 8 februari 2001. De voorzitter van de commissie voornoemd, mr W.J. Wierda.

Monumentencommissie

* Datum: donderdag 8 februari 2001

* Tijd: 9.30 uur

* Plaats: gemeentehuis Geldermalsen Agenda:

1. Verslag vorige vergadering (14 december 2000)
2. Binnengekomen stukken/mededelingen

3. Bouwplannen/verbouwingen/wijzigingen

4. Subsidie-aanvragen onderhoud gemeentelijke monumenten
5. Rondvraag

Kapvergunningen

Ter inzage: de volgende verleende kapvergunningen:
1. M.L.J. Tolhuisen-Doeleman, Genteldijk 40 Geldermalsen het kappen van 1 berk;

2. W.A. Versteegh, Lingedijk 45 Gellicum het kappen van 2 populieren;
3. H.M.J. Versteegh, Lingedijk 14 Rhenoy het kappen van 1 populier;
4. Gemeente Geldermalsen, Rijksstraatweg Meteren het kappen van 2 essen;

5. Gemeente Geldermalsen, Kruisweg Buurmalsen het kappen van 1 es;
6. Gemeente Geldermalsen, Pr. Willem Alexanderstraat 12 Deil het kappen van 1 eik;

7. Gemeente Geldermalsen, Nieuwe Graafsteeg Tricht het kappen van 7 elzen.

Inzagetermijn: zes weken, met ingang van de dag volgend op de datum van publicatie.

Bezwaar: schriftelijk, uitsluitend door rechtstreeks belanghebbenden gedurende de inzagetermijn. Toelichting: het bezwaarschrift moet gericht worden aan het college van burgemeester en wethouders en moet tenminste bevatten de naam en het adres van de indiener van het bezwaarschrift, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift is gericht en de gronden van bezwaar. Als u bezwaar ingediend heeft en indien het besluit voor u te zware gevolgen heeft om de beslissing op het bezwaarschrift af te wachten, kunt u eveneens meteen een voorlopige voorziening vragen bij de president van de arrondissementsrecht-bank, Sector Bestuursrecht, Postbus 30160, 6803 AD ARNHEM, telefoon 026 - 3242933.
Datum publicatie: 8 februari 2001

Wie wil bouwen

Ter inzage: de volgende aanvragen om bouwvergunningen / meldingen bouwvoornemen:

* G.G. Blom, Blankertseweg 2A Meteren, vergroten garage (30 januari 2001);·

* P.M. Blommendaal, Mark 28 Meteren, vergroten woning (31 januari 2001);·

* M. der Weduwen, Berkenlaan 5 te Meteren, vergroten woning (31 januari 2001);

* NV Nuon Zuid-Gelderland, nabij Hoevenseweg 6 te Enspijk, oprichten middenspanningsruimte (1 februari 2001);

* R.N. Smits, Nieuwsteeg 59 te Tricht, oprichten tuinhuisje (2 februari 2001);

* W.M. de Bruin, Lage Huis 36 te Beesd, vergroten woning en oprichten dakkapel (1 februari 2001);

* J. Verweij, Lage Huis 34 te Beesd, vergroten woning en oprichten dakkapel (1 februari 2001);

* L. Vermeulen, Lage Huis 32 te Beesd, vergroten woning en oprichten dakkapel (1 februari 2001);

* J.C. Emner, Nieuwe Steeg 2 te Acquoy, veranderen woning (1 februari 2001);

* A.H. Steen, Achterweg 59 te Rumpt, vernieuwen berging (1 februari 2001);

* M. Rombouts- Kirschnick, Laan 1940-1945 75 te Meteren, oprichten speeltoestel (1 februari 2001);

* F.A.v.d. Berg, Krooiweg 27 te Deil, vergroten hobbyruimte/berging (5 februari 2001);

Inzagetermijn: twee weken, met ingang van de dag volgend op de datum van publicatie. Toelichting: deze publicatie heeft slechts een informerend karakter, mogelijkheden voor het indienen van bezwaar zijn nu nog niet aanwezig, maar zullen te zijner tijd bekend worden gemaakt in de rubriek "Wie mag bouwen".

Inlichtingen: vakbalie bouwen en wonen, telefoon 0345-586686.
Datum publicatie: 8 februari 2001.

Wie mag bouwen

Ter inzage: de volgende verleende bouwvergunningen / positieve reacties op melding bouwvoornemen:

* R.J. van de Meer, Molendijk 11 te Rumpt, veranderen woning (1 februari 2001);

* A.C.v.d. Heuvel, Klepel 5 te Geldermalsen, oprichten stal (1 februari 2001);

* N.A. van Driel,Koninginnelaan 11 te Geldermalsen, oprichten garage/berging (1 februari 2001);

Ter inzage termijn: zes weken, met ingang van de dag volgend op de verzenddatum van de beschikking (zie hierboven) aan de aanvrager.
Bezwaar: schriftelijk, uitsluitend door rechtstreeks belanghebbenden gedurende de inzagetermijn. Toelichting: het bezwaarschrift moet gericht worden aan het college van burgemeester en wethouders en vermeldt uw naam, adres en hantekening, het besluit waartegen bezwaar wordt gemaakt en waarom. Degene die een bezwaarschrift heeft ingediend kan daarnaast aan de president van de administratieve kamer van de Arrondissementsrechtbank, postbus 30160, 6803 AD Arnhem, vragen een voorziening te treffen.

Inlichtingen: vakbalie bouwen en wonen, telefoon 0345-586686.
Datum publicatie: 8 februari 2001.

Activiteiten

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij vergunning/ontheffing hebben verleend aan:

* Werkgroep "Küsmöd" Tricht voor het houden van een verkoopactie (snoep) op dinsdag 13 februari a.s. van 17.00 tot 21.00 uur te Tricht.

* J.S. Medua voor het ten gehore brengen van live muziek op zaterdag 17 februari a.s. tot 01.00 uur in het Dorpshuis te Meteren.
* Voetbalvereniging G.V.V. voor het houden van carnaval op zaterdag 24 februari in de kantine van de v.v. G.V.V. te Geldermalsen. 's Middags voor de jeugd van 14.00 tot 17.00 uur (disco) en 's avonds van 20.00 tot 01.00 uur (live muziek) voor de senioren/donateurs.
Indien u zich met deze beslissing (en) niet kunt verenigen, kunt u binnen 6 weken na de bekendmaking van deze beslissing(en) aan betrokkenen, een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders, postbus 112, 4190 CC Geldermalsen. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet tenminste bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift is gericht en de gronden van het bezwaar.
Commissie Welzijn & Onderwijs

In tegenstelling tot eerdere berichtgeving komt de commissie Welzijn & Onderwijs deze maand toch nog in vergadering bijeen.
* Datum: dinsdag 13 februari 2001

* Tijd: 19.00 uur

* Plaats: gemeentehuis Geldermalsen Agenda:

1. Inspraakprocedure Jaarprogramma Welzijn 2002.
2. Nota overdracht oude en nieuwe gebouwen Lingeborgh Deze nota wordt pas op 13 februari a.s. door het college van burgemeester en wethouders behandeld en ligt daarom dus voorafgaande aan de commissievergadering niet voor belangstellenden ter inzage.
3. Nota 3e fase verzelfstandiging Recreatieschap.
Commissie Financiën en Economische Zaken

* Datum: dinsdag 13 februari 2001

* Tijd: 19.30 uur

* Plaats: gemeentehuis Geldermalsen Agenda:

1. Verslag vergadering 23 januari 2001.

2. Nota afkoop gemeentelijke bijdrage Recreatieschap (Gezamenlijk overleg met de commissie Welzijn en Onderwijs)
3. Eerste wijziging begroting 2001.

4. Mededelingen.

5. Ingekomen stukken.

6. Rondvraag.

Kernbezoek Rhenoy

Maandagavond 12 februari 2001
Gebouw 'De Betuwepoort'

Aanvang: 20.00 uur

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...

Erik Akerboom, Hoofd Nederlandse Politie, geeft keynote op HostingCon
Penton’s HostingCon maakt bekend dat de hoofdcommissaris van de Nederlandse politie, de heer Erik Akerboom, op 12 oktober keynote spreker...

BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in Kezzler
BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in toonaangevend serialisatiebedrijf Kezzler Oslo, Noorwegen-(BUSINESS WIRE)- Kezzler AS, een leider op het gebied van...

W Amsterdam BANK-gebouw opent kluisdeuren
W Amsterdam BANK-gebouw opent kluisdeuren AMSTERDAM-(BUSINESS WIRE)- Vandaag vindt de officiele opening plaats van BANK, het tweede gebouw van W...

IFF Appoints Richard O'Leary Executive Vice President & Chief Officer
IFF Appoints Richard O'Leary Executive Vice President & Chief Financial Officer NEW YORK-(BUSINESS WIRE)- Regulatory News: International Flavors & Fragrances...

HamiltonRoche en Cashforce samen sterk in cash flow management
HamiltonRoche en Cashforce kondigen een samenwerking aan op het gebied van cash flow management voor middelgrote en grote bedrijven. Voor...