Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Ophaal vuilcontainers en inzamelregeling Wieringen

Datum nieuwsfeit: 13-02-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Wieringen
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Wieringen


Bekendmakingen

bijgewerkt tot 13 februari 2001


- Aanbieden van vuilcontainers (13 februari 2001)
- Inzamelregeling wit- en bruingoed (13 februari 2001)
- Wet Milieubeheer (13 februari 2001)

- Openbare fractievergaderingen (13 februari 2001)
- Het verleden van de Duitse kroonprins is een toeristische attractie voor Wieringen (12 februari 2001)

- Algemene wet bestuursrecht (6 februari 2001)
- Voornemen om kapvergunning te verlenen (9 februari 2001)
- Ontvangen of verleende aanvraag bouw-, sloopvergunningen en meldingen (9 februari 2001)

- Voornemen om kapvergunningen te verlenen (5 februari 2001)
- Wet Milieubeheer (5 februari 2001)

- Informatieavond bestemmingsplan Slingerweg II Hippolytushoef
- Opgelet (1 februari 2001)

- Geparkeerde boot / trailer (30 januari 2001)
- Aanbieden van vuilcontainers (30 januari 2001)
- Ontvangen of verleende aanvraag bouw-, sloopvergunningen en meldingen (26 januari 2001)

- Algemene wet bestuursrecht (23 januari 2001)
- Wet Milieubeheer (16 januari 2001)

- Algemene wet bestuursrecht (2 januari 2001)
- Inzameling KGA (9 januari 2001)

- Telefoonnumer RATAPLAN (9 januari 2001)

- Ontvangen of verleende aanvraag bouw, sloopvergunningen en meldingen (5 januari 2001)

Aanbieden van vuilcontainers (13 februari 2001)

Met ingang van 23 januari 2001 haalt de reinigingsdienst de vuilcontainers binnen de gemeente Wieringen met twee vuilniswagens op. Hierdoor kan het voorkomen dat de reinigingsdienst veel eerder bij u in de straat is dan u gewend bent.
Wij verzoeken u derhalve om de vuilcontainer(s) voor 07.00 uur aan de weg te zetten.

Hippolytushoef, 13 februari 2001
Drs. J. Wittink, secretaries
J.G.A. Baas, burgemeester

Inzamelregeling wit- en bruingoed (13 februari 2001)

Vanaf 1 januari 2001 hebben wij een inzamelregeling opgezet voor het wit- en bruingoed. Dit is de verzamelnaam voor alle huishoudelijke elektrische apparaten.
Deze oude apparaten kunnen bij aankoop van een nieuw apparaat ingeleverd worden bij uw winkelier.
Een andere mogelijkheid is om uw oude apparaat te melden bij kringloopwinkel Rataplan. Deze noteert uw melding en zal het apparaat op de tweede maandag van de maand thuis bij u ophalen. Let hierbij op dat er geen (deels) gedemonteerde apparaten worden aangeboden. Deze worden niet meegenomen!
Het telefoonnummer van Rataplan is 0223- 618340. Ook de oude koelkasten kunnen hier vanaf 1 januari 2001 gemeld worden. Deze worden dan door Rataplan opgehaald.

Tevens wijzen wij u op de mogelijkheid om tussentijds uw grofhuisvuil tegen betaling bij het vuiloverslagstation aan de Schootenweg te De Helder aan te bieden. U kunt hier terecht van maandag tm vrijdag 7.30 11.45 uur, en van 13.00- 16.00 uur. (Telefoonnummer 0223- 617737).

Hippolytushoef, 13 februari 2001
Drs. J. Wittink, secretaries
J.G.A. Baas, burgemeester

Wet Milieubeheer (13 februari 2001)

In het kader van de Wet Milieubeheer hoeven bedrijven die voldoen aan de criteria omschreven in Algemene Maatregelen van Bestuur, geen vergunning ingevolge deze wet te hebben. Deze bedrijven kunnen volstaan met een melding. Ook bedrijven die over een milieuvergunning beschikken en waar de inrichting zodanig wordt gewijzigd of uitgebreid dat deze uitsluitend gunstige gevolgen voor het milieu hebben, kunnen volstaan met een melding.

Burgemeester en wethouders van Wieringen maken bekend, dat zij op grond van artikel 8.40 van de Wet Milieubeheer de volgende melding hebben ontvangen:
a. Op grond van het "Besluit horeca-, sport-, en recreatie-inrichtingen milieubeheer" van:

-G.A. Toren, Dam 7, Westerland;
b. Op grond van het Besluit detailhandel en
ambachtsbedrijven milieubeheer van:

-Botech Marine Electronics B.V., Haventerrein 2a, Den Oever.
De bedrijven dienen zich aan de voorschriften te houden die in de bijlage van de besluiten of de milieuvergunning zijn opgenomen.

Nadere inlichtingen kunnen worden verkregen bij de afdeling Grondgebiedzaken, tel. 0227-594387.

Hippolytushoef, 13 februari 2001
Drs. J. Wittink, secretaries
J.G.A. Baas, burgemeester

Openbare fractievergaderingen (13 februari 2001)

Fraktievergadering CDA:
woensdag 14 februari 2001 om 19.30 uur in de commissiekamer van het gemeentehuis;
Fraktievergadering PvdA:
donderdag 15 februari 2001 om 19.30 uur in de
commissiekamer van het gemeentehuis;
Fraktievergadering OW91:
maandag 19 februari 2001 om 19.30 uur in het Parochiehuis te Hippolytushoef;
Fraktievergadering VVD:
maandag 19 februari 2001 om 19.30 uur in de wethouderskamer van het gemeentehuis.

Hippolytushoef, 13 februari 2001
Drs. J. Wittink, secretaries
J.G.A. Baas, burgemeester

Het verleden van de Duitse kroonprins is een toeristische attractie voor Wieringen (12 februari 2001)

Momenteel wordt onderzoek verricht naar de mogelijkheden van het ontwikkelen van een toeristisch recreatief product in verband met het gedwongen verblijf van 1918 tot 1923 op Wieringen van de (ex) Kroonprins van Duitsland, Friedrich Wilhelm von Hohenzollern.

Mocht u op deze plannen willen reageren dan bieden wij u hiertoe de gelegenheid op 21 februari a.s. van 10.00 tot 15.00 uur in de commissiekamer van het gemeentehuis aan de Elft 15 te Hippolytushoef. U bent dan tevens in de gelegenheid aan ons, vrijblijvend en vertrouwelijk, kenbaar te maken wat nog in uw bezit is over de kroonprins.

U kunt ook reageren via onze online discussiepagina op onze website: www.wieringen.nl (via actueel naar online discussie). Uiteraard kunt u ook schriftelijk bij ons uw reacties indienen.

Het gemeentebestuur.

ALGEMENE WET BESTUURSRECHT (6 februari 2001)

Op 6 februari 2001 hebben burgemeester en wethouders het volgende besluit genomen dat onder de Algemene Wet Bestuursrecht valt:

Verleend verlof aan mw. F.S. Rotgans-Poog voor het verstrekken van alcoholvrije drank t.b.v. snackbar perc. Poelweg 2.

Iedereen die door de genomen beslissing rechtstreeks in zijn belangen is getroffen kan binnen 6 weken schriftelijk bezwaar maken bij burgemeester en wethouders van Wieringen, Postbus 1, 1777 ZG Hippolytushoef. Wie dit tijdig doet kan bij de President van de Arrondissementsrechtbank te Alkmaar (Sector Bestuursrecht, Postbus 252, 1800 AG Alkmaar) schorsing van deze beslissing aanvragen.

De burgemeester heeft op 6 februari 2001 het volgende besluit genomen dat onder de Algemene Wet Bestuursrecht valt:

Verleende vergunning aan G.A. Dikken-Bakker voor het hebben van twee speelautomaten in perceel Havenstraat 16 (Houtzolder).

Iedereen die door de genomen beslissing rechtstreeks in zijn belangen is getroffen kan binnen 6 weken schriftelijk bezwaar maken bij de burgemeester van Wieringen, Postbus 1, 1777 ZG Hippolytushoef. Wie dit tijdig doet kan bij de President van de Arrondissementsrechtbank te Alkmaar (Sector Bestuursrecht, Postbus 252, 1800 AG Alkmaar) schorsing van deze beslissing aanvragen.

Hippolytushoef, 9 februari 2001
Drs. J. Wittink, secretaries
J.G.A. Baas, burgemeester

VOORNEMEN OM KAPVERGUNNING TE VERLENEN (9 februari 2001)

Burgemeester en wethouders van Wieringen zijn voornemens kapvergunning te verlenen aan:
Luyt B.V, Nijverheidsstraat sectie A nr. 3835, 3836, 4358 te Den Oever voor 1 populier op scheiding.

Bedenkingen tegen het voornemen kunt u schriftelijk vóór 24 februari 2001 indienen bij het college van Burgemeester en Wethouders van Wieringen, Postbus 1, 1777 ZG Hippolytushoef.

Hippolytushoef, 9 februari 2001
Drs. J. Wittink, secretaries
J.G.A. Baas, burgemeester

ONTVANGEN OF VERLEENDE AANVRAAG BOUW- SLOOPVERGUNNINGEN EN MELDINGEN (9 februari 2001)

A. ONTVANGEN AANVRAAG OM BOUWVERGUNNING:

Locatie en omschrijving:
Klieftstraat 8, het veranderen/vergroten van een woning (ontvangen 1 februari 2001)
Koningstraat 32/34, het veranderen van een achtergevel (ontvangen 1 februari 2001)

Zandburen 5, het veranderen/vergroten van een garage/schuur (ontvangen 1 februari 2001)
Akkermantje 11, het oprichten van een dakkapel, voorkant woning (ontvangen 5 februari 2001)

B. VERLEENDE BOUWVERGUNNING:

Locatie en omschrijving:
Molenakker 5, het veranderen van een gevel (Doeland) (verzonden 9 februari 2001)
Havenweg 11, het veranderen van een bedrijfshal (CMS Trainingen) (verzonden 9 februari 2001)

De onder A genoemde aanvragen kunnen worden ingezien tijdens openingstijden bij de afdeling Grondgebiedzaken.

Tegen de onder B genoemde beschikkingen kan door belanghebbenden binnen 6 weken na datum publicatie een gemotiveerd bezwaarschrift worden ingediend bij het college van Burgemeester en Wethouders van Wieringen, Postbus 1, 1777 ZG Hippolytushoef.
Voor meer inlichtingen kunt u zich wenden tot de afdeling Grondgebiedzaken,
de heer M. Bootsma, 0227-594396.

Het indienen van een bezwaarschrift betekent niet dat er geen gebruik mag worden gemaakt van de verleende beschikkingen. Als u wilt beletten dat er wordt gebouwd of gesloopt moet u, naast het indienen van een bezwaarschrift, direct een gemotiveerd verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de president van de Arrondissementsrechtbank, sector Bestuursrecht, Postbus 252, 1800 AC Alkmaar.

Hippolytushoef, 9 februari 2001
Drs. J. Wittink, secretaries
J.G.A. Baas, burgemeester

Voornemen om kapvergunningen te verlenen (5 februari 2001)

Burgemeester en wethouders van Wieringen zijn voornemens kapvergunning te verlenen aan:

- H. Blank, Gesterweg 20 te Den Oever voor 1 es en 1 veldesdoorn in de voortuin;

- M. Ruygrok, Gesterweg 22 te Den Oever voor 4 esdoorns en 2 elzen in de voortuin.

bedenkingen tegen het voornemen kunt u schriftelijk voor 21 februari 2001 indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Wieringen, Postbus 1, 1777 ZG Hippolytushoef.

Wet Milieubeheer (5 februari 2001)

terinzagelegging beschikking

Burgemeester en wethouders van Wieringen maken bekend dat zij een vergunning ingevolge de wet Milieubeheer (art. 8.1) hebben verleend aan:


-VOF van Medevoort voor het oprichten en inwerking hebben van een verkooppunt voor motorbrandstoffen met shop, carwash en wasboxen. De inrichting is gelegen op de hoek Koningsweg/Molenakker te Hippolytushoef en is kadastraal bekend als gemeente Wieringen, sectie i, nr. 401;

De beschikking met bijlagen liggen gedurende zes weken op de secretarie van de gemeente ter inzage met ingang van 7 februari 2001 op werkdagen van 09.00 tot 12.00 uur. Voorts liggen de stukken op de secretarie gedurende genoemde periode op maandagen van 17.00 tot 20.00 uur ter inzage. Om de stukken op maandagavond in te zien dient u een afspraak te maken.
De vergunning is verleend met voorschriften ter bescherming van het milieu.

Beroep tegen de op het verzoek genomen beschikking kan slechts worden ingesteld door:

-degenen die binnen de gestelde termijn schriftelijk of mondeling bedenkingen hebben ingebracht tegen de ontwerpbeschikking;
-de adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de gelegenheid advies uit te brengen over het ontwerp van het besluit;

-degenen die bedenkingen hebben tegen wijzigingen die bij het nemen van het besluit ten opzichte van het ontwerp daarvan zijn aangebracht;
-belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen bedenkingen te hebben ingebracht tegen het ontwerp van het besluit;

Het beroep kan worden ingesteld (binnen zes weken na de dag waarop de stukken ter visie zijn gelegd) bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA te Den Haag. Zonodig kan ook een verzoek tot schorsing van de vergunning dan wel tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend.

Nadere inlichtingen kunnen worden verkregen bij de afdeling Grondgebiedzaken, tel. 0227-594387.

Informatieavond bestemmingsplan Slingerweg II Hippolytushoef

14 februari 2001

Grote zaal Concordia 17.00 - 21.00 uur,
Koningstraat 50 te Hippolytushoef

Op woensdag 14 februari a.s. zal Bouwfonds Woningbouw te Haarlem in samenwerking met de gemeente Wieringen het uitgewerkte plan, op basis van bestemmingsplan Slingerweg II Hippolytushoef, presenteren.

Deze avond is met name bedoeld om omwonenden te informeren over wat er in de nabije toekomst gebouwd gaat worden.

Het is geen verkoopavond. De verkoop start pas in een later stadium. Alle belangstellenden zijn van harte welkom tussen 17.00 en 21.00 uur in de grote zaal van Concordia, Koningstraat 50 te Hippolytushoef.

Het inmiddels door de Provincie goedgekeurde bestemmingsplan ligt binnenkort ter visie in het gemeentehuis.

Bouwfonds Woningbouw Haarlem
Gemeentebestuur Wieringen

Opgelet (1 februari 2001)

Kijkt u uit voor bedrijven die colporteren met dienstverlening op het gebied van de riolering. De gemeente zorgt hiervoor. Informatie J. de Vries of B. Roodbergen.

Geparkeerde boot / trailer (30 januari 2001)

Bij controle is gebleken dat achter de woningen Hendsweel te Hippolytushoef, ter hoogte van huisnr. 34, een boot (rood) op een aanhanger (zonder wielen) is aangetroffen, waarvan de eigenaar onbekend is.
Gelet op het bepaalde in artikel 5.1.5. Algemene Plaatselijke Verordening en het op grond daarvan door burgemeester en wethouders genomen besluit is het verboden een aanhanger met boot langer dan drie dagen op deze plaats te laten staan. Wij verzoeken de eigenaar deze aanhanger met boot voor 15 februari a.s. te verplaatsen naar een niet openbare (parkeer)plaats of hierover contact op te nemen met de afdeling Algemene Zaken (tel. 594326).

Aanbieden van vuilcontainers (30 januari 2001)

Met ingang van 23 januari 2001 haalt de reinigingsdienst de vuilcontainers binnen de gemeente Wieringen met twee vuilniswagens op. Hierdoor kan het voorkomen dat de reinigingsdienst veel eerder bij u in de straat is dan u gewend bent.
Wij verzoeken u derhalve om de vuilcontainer(s) voor 07.00 uur aan de weg te zetten.

Ontvangen of verleende aanvraag bouw, sloopvergunningen en meldingen (26 januari 2001)

A. ONTVANGEN AANVRAAG OM BOUWVERGUNNING:

Locatie en omschrijving:


-De Kule 25 tbv het veranderen van een schoolgebouw tot een woning en praktijkruimte (ontvangen 16 januari 2001)

-Hollebalgweg 13 tbv het veranderen/vergroten van een woning (ontvangen 18 januari 2001)

-Gemeenelandsweg 90 tbv het veranderen/vergroten van een woning (ontvangen 19 januari 2001)

-Hoofdstraat 19 tbv het oprichten van een serre (ontvangen 23 januari 2001)

-Westerlanderweg 146 tbv het veranderen/vergroten van een woning (ontvangen 23 januari 2001)

-Narcissenstraat 13 tbv het oprichten van een garage/berging (ontvangen 23 januari 2001)

B. VERLEENDE BOUWVERGUNNING:

Locatie en omschrijving:


-Hippolytushoeverkruisweg 3 tbv het oprichten van een dakkapel (verzonden 25 januari 2001)

-Noordburendwarsweg 9, het oprichten van een stal (verzonden 25 januari 2001)

De onder A genoemde aanvragen kunnen worden ingezien tijdens openingstijden bij de afdeling Grondgebiedzaken.

Tegen de onder B genoemde beschikkingen kan door belanghebbenden binnen 6 weken na datum publicatie een gemotiveerd bezwaarschrift worden ingediend bij het college van Burgemeester en Wethouders van Wieringen, Postbus 1, 1777 ZG Hippolytushoef.
Voor meer inlichtingen kunt u zich wenden tot de afdeling Grondgebiedzaken, de heer M. Bootsma, 0227-594396.

Het indienen van een bezwaarschrift betekent niet dat er geen gebruik mag worden gemaakt van de verleende beschikkingen. Als u wilt beletten dat er wordt gebouwd of gesloopt moet u, naast het indienen van een bezwaarschrift, direct een gemotiveerd verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de president van de Arrondissementsrechtbank, sector Bestuursrecht, Postbus 252, 1800 AC Alkmaar.

Hippolytushoef, 26 januari 2001
Drs. J. Wittink, secretaris
J.G.A. Baas, burgemeester

Algemene wet bestuursrecht (23 januari 2001)

Op 23 januari 2001 hebben burgemeester en wethouders de volgende besluiten genomen die onder de Algemene wet bestuursrecht vallen:

Verleende vergunning aan L.B. Dick voor het hebben van 2 speelautomaten in perc. Nieuwstraat 26.

Verleende vergunning aan V.O.F. De Coupure voor het innemen van een standplaats met een verkoopwagen voor vis op het Haventerrein te Den Oever.

Verleende ventvergunning aan:

-Fa. P. Kooijman voor het venten met bloemen en planten op Wieringen op de donderdag, vrijdag en zaterdag;

-N. de Jong voor het innemen van een standplaats op de zaterdag voor de verkoop van noten/pinda's en kaas;

-P. van Etten voor het innemen van een standplaats op de zaterdag voor de verkoop van groenten/fruit.

Iedereen die door de genomen beslissingen rechtstreeks in zijn belang is getroffen kan binnen 6 weken schriftelijk bezwaar maken bij burgemeester en wethouders van Wieringen, Postbus 1, 1777 ZG Hippolytushoef. Wie dit tijdig doet kan bij de President van de Arrondissementsrechtbank te Alkmaar (Sector Bestuursrecht, Postbus 252, 1800 AG Alkmaar) schorsing van deze beslissing aanvragen.

Wet Milieubeheer (16 januari 2001)

In het kader van de Wet Milieubeheer hoeven bedrijven die voldoen aan de criteria omschreven in Algemene Maatregelen van Bestuur, geen vergunning ingevolge deze wet te hebben. Deze bedrijven kunnen volstaan met een melding. Ook bedrijven die over een milieuvergunning beschikken en waar de inrichting zodanig wordt gewijzigd of uitgebreid dat deze uitsluitend gunstige gevolgen voor het milieu hebben kunnen volstaan met een melding.

Burgemeester en wethouders van Wieringen maken bekend, dat zij op grond van artikel 8.40 van de Wet Milieubeheer de volgende melding hebben ontvangen:

-op grond van het "Besluit woon- en verblijfsgebouwen milieubeheer" van CMS Trainingen B.V., Havenweg 11, Den Oever.

De bedrijven dienen zich aan de voorschriften te houden die in de bijlage van de besluiten zijn opgenomen.

Nadere inlichtingen kunnen worden verkregen bij de afdeling Grondgebiedzaken, tel. 0227-594387.

Hippolytushoef, 16 januari 2001
Drs. J. Wittink, secretaris
J.G.A. Baas, burgemeester

Algemene wet bestuursrecht (2 januari 2001)

Op 2 januari 2001 hebben Burgemeester en Wethouders de volgende besluiten genomen die onder de Algemene wet bestuursrecht vallen:

Verleende ventvergunningen ex art. 5.2.2. APV aan:
- S.H. Dontje voor het venten met fruit op de maandag;
- N. Oud-Oudendijk voor het venten met groenten, fruit en aardappelen op de woensdag.
Verleende standplaatsvergunning aan P.E. Dreijer voor het op de dinsdagen innemen van een standplaats in Hippolytushoef voor verkoop koek, brood en banket.

Verleende vergunning aan NUON voor het leggen van een laagspanningskabel t.b.v. Rozenlaantje 8.
Ambtshalve verleende vergunning voor het kappen van 1 esdoorn, perc. Elft 15.

Verleende kapvergunning aan P.J. Lont voor het kappen van 1 populier en het candalaberen van 1 populier en 2 wilgen, perc. Dam 9.

Verleende vergunning aan Multikabel voor de aanleg van kabeltelevisie t.b.v. Korte Quarantaineweg 2.

Iedereen die door de genomen beslissingen rechtstreeks in zijn belangen is getroffen kan binnen 6 weken schriftelijk bezwaar maken bij burgemeester en wethouders van Wieringen, Postbus 1, 1777 ZG Hippolytushoef. Wie dit tijdig doet kan bij de President van de Arrondissementsrechtbank te Alkmaar (Sector Bestuursrecht, Postbus 252, 1800 AG Alkmaar) schorsing van deze beslissing aanvragen.

Inzameling KGA (9 januari 2001)

Op woensdag 10 januari 2001 zal in Den Oever en Oosterland het klein gevaarlijk afval weer worden opgehaald met de chemokar. Wanneer u k.g.a. wilt inleveren kunt u dit kenbaar maken door de rode kga- kaart voor het raam te plaatsen. Onze medewerkers zullen dan het k.g.a. bij de deur in ontvangst nemen.
Wij verzoeken u het gevaarlijk afval i.v.m. de veiligheid niet buiten te zetten.
Voor het inleveren van oude batterijen kunt u bij de volgende adressen terecht:

- Hippolytushoef: Super de Boer, fotograaf Boersen, drogisterij Koorn;
- Den Oever: Tijsen elektra en drogisterij Hager. Tevens kunt u de batterijen met de kinderen meegeven die ze in de batterijboxen op school kunnen deponeren.

Wij danken u voor uw medewerking.

Rectificatie
Telefoonnumer RATAPLAN (9 januari 2001)

In het begeleidend schrijven dat u heeft ontvangen bij de nieuwe afvalkalender staat abusievelijk een verkeerd telefoonnummer vermeld. Het telefoonnummer voor het melden van wit- en bruingoed bij Rataplan moet zijn: 0223- 618340.
Wij verzoeken u dit nummer als geheugensteuntje in de afvalkalender op te schrijven in de rubriek wit- en bruingoed bij de maanden april t/m juni.

Hippolytushoef, 9 januari 2001
Drs. J. Wittink, secretaris
J.G.A. Baas, burgemeester

Ontvangen of verleende aanvraag bouw, sloopvergunningen en meldingen (5 januari 2001)

A. Ontvangen aanvragen om bouwvergunningen

Locatie en omschrijving:


-Noordstroeërweg 5 tbv het veranderen van een woning (ontvangen 14 december 2000)

-Molenakker tbv het oprichten van een bedrijfsruimte (ontvangen 20 december 2000)

-Oostdam/ Noorderhaven tbv het oprichten van een rijwielberging (ontvangen 28 december 2000)

-Hofstraat 1 tbv het oprichten van een woning (ontvangen 28 december 2000)

-Polderweg 10 tbv het vergroten van een kas (ontvangen 28 december 2000)

B. Verleende bouwvergunningen:

Locatie en omschrijving


-Mekkenstuinweg 13 tbv het veranderen vergroten van een woning (verzenddatum 21 december 2000)

-Voorstraat 34 tbv het veranderen van een winkel (verzenddatum 29 december 2000)

-Molenveld 6 tbv veranderen gevel, oprichten carport (verzenddatum 29 december 2000)

-Hendsweel 2 en 6 tbv veranderen van woningen (verzenddatum 29 december 2000)

-Belt 40 tbv het vergroten van een woning
(verzenddatum 29 december 2000)

-Kon. Wilhelminalaan 28 tbv het veranderen/ vergroten van een woning (verzenddatum 29 december 2000)

C. Melding waarmee is ingestemd:

Locatie en omschrijving:


-Bonkte Lieuw 5 tbv het oprichten van een serre (verzenddatum 29 december 2000)

D. Verleende sloopvergunningen:

Locatie en omschrijving:


-Mekkenstuinweg 13 tbv het slopen van een aanbouw (verzenddatum 21 december 2000)

-Gasthuisweg 15 tbv het slopen van het dak van een schuur

E. Ter inzage:


1. Op de afdeling Grondgebiedzaken ligt met ingang van 8 januari 2001 de volgende aanvraag ter inzage:

het oprichten van een schuur, perceel Noordburendwarsweg 9.

Wij zijn voornemens om voor de volgende bouwaanvraag vergunning te verlenen.
Gedurende bovengenoemde termijn van ter inzage kan een ieder schriftelijk zijn zienswijze aan ons college kenbaar maken.


2. Artikel 19 lid 2 Wet op de Ruimtelijke Ordening: Op de afdeling Grondgebiedzaken ligt met ingang van 8 januari 2001 gedurende 4 weken ter inzage een bouwplan voor het veranderen van een winkel aan de Molenakker 5 (Doeland).

Wij zijn voornemens ten behoeve van dit bouwplan vrijstelling te verlenen als bedoeld in artikel 19 lid 2 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening. Gedurende bovengenoemde termijn van ter inzage kan een ieder schriftelijk zijn zienswijze aan ons college kenbaar maken. De onder A en E genoemde aanvragen kunnen worden ingezien tijdens de openingstijden bij de afdeling Grondgebiedzaken.

Tegen de onder B, C en D genoemde beschikkingen kan door belanghebbenden binnen 6 weken na datum publicatie een gemotiveerd bezwaarschrift worden ingediend bij het college van Burgemeester en Wethouders van Wieringen, Postbus 1, 1777 ZG Hippolytushoef. Voor meer inlichtingen kunt u zich wenden tot de afdeling Grondgebiedzaken, de heer M. Bootsma, 0227-594396.

Het indienen van een bezwaarschrift betekent niet dat er geen gebruik mag worden gemaakt van de verleende beschikkingen. Als u wilt beletten dat er wordt gebouwd of gesloopt moet u, naast het indienen van een bezwaarschrift, direct een gemotiveerd verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de president van de Arrondissementsrechtbank, sector Bestuursrecht, Postbus 252, 1800 AC Alkmaar.

Hippolytushoef, 5 januari 2001
Drs. J. Wittink, secretaris
J.G.A. Baas, burgemeester

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...

Erik Akerboom, Hoofd Nederlandse Politie, geeft keynote op HostingCon
Penton’s HostingCon maakt bekend dat de hoofdcommissaris van de Nederlandse politie, de heer Erik Akerboom, op 12 oktober keynote spreker...

BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in Kezzler
BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in toonaangevend serialisatiebedrijf Kezzler Oslo, Noorwegen-(BUSINESS WIRE)- Kezzler AS, een leider op het gebied van...