Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Provincie Utrecht onderzoekt gebruik duurzame grondstoffen

Datum nieuwsfeit: 13-02-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Provincie Utrecht

Persbericht
13 februari 2001

Provincie onderzoekt gebruik duurzame grondstoffen

De provincie wil de mogelijkheden voor de winning van beton- en metselzand in de Noordzee en de uiterwaarden onderzoeken. Daarnaast wil ze het gebruik van secundaire grondstoffen stimuleren door het imago van deze stoffen te verbeteren. Dat staat in het ontwerp-Bouwgrondstoffenplan en het wijzigingsvoorstel voor de Ontgrondingenverordening die GS hebben goedgekeurd. Dit onder de voorwaarde dat de statencommissies Ruimte en Groen en Water en Milieu positief adviseren. Om te kunnen bouwen zijn bouwgrondstoffen nodig. Het wordt echter steeds moeilijker om delfstoffen te winnen. Daarom moet er een verschuiving plaatsvinden naar een duurzaam systeem voor de voorziening in bouwgrondstoffen. Door het hergebruik van grondstoffen en afvalstoffen kan het aantal ontgrondingen beperkt worden in de provincie Utrecht. Gezien de enorme ruimtelijke druk is het noodzakelijk dat delfstoffenwinning zoveel mogelijk gecombineerd wordt met ruimtegebruik voor andere projecten. Om dit beleid te kunnen realiseren dient de provincie meer grip te krijgen op de grotere bouwgrondstof- stromen. Dit wordt gerealiseerd door voortaan alle ontgrondingen groter dan 10.000 m3 vergunningplichtig te maken

Taakstelling
De provincie Utrecht geeft de voorkeur aan het gebruik van uit afval verkregen grondstoffen en grondstoffen die worden opgegraven omdat een bepaald werk wordt gerealiseerd of een gebied wordt ingericht. Bijvoorbeeld bij het graven van een recreatieplas of bij natuurontwikkeling komen er veel grondstoffen vrij. Het gebruik van deze grondstoffen heeft de minst nadelige gevolgen voor het milieu en legt de minste druk op de ruimte. De provincie gaat dan ook zoveel mogelijk gebruik maken van secundaire grondstoffen bij eigen werken. Met andere provincies en het ministerie van Verkeer en Waterstaat is afgesproken om in de periode 1999 - 2008 5 miljoen ton beton- en metselzand te winnen. De verwachting is dat het moeite zal kosten deze taakstelling te halen. Daarom wil de provincie de mogelijkheden voor beton- en metselzandwinning in de Noordzee (met de overige Randstadprovincies) en in de uiterwaarden verder onderzoeken.

Voorlichting
Om het imago van het gebruik van secundaire grondstoffen te verbeteren gaat de provincie een actief voorlichtingsbeleid voeren. Zo zal een aantal projecten opgestart worden waarbij secundaire grondstoffen op een hoogwaardige manier worden gebruikt. De provincie zal daarbij opereren als procesbegeleider en zorgdragen voor het toetsen aan civieltechnische en bouwkundige eisen. Tevens wil de provincie de mogelijkheden voor het hergebruik van licht verontreinigde grond vergroten. Vraag en aanbod van deze grond en baggerspecie zijn niet goed in evenwicht. Door het maken van afspraken met overheden en marktpartijen over aanbod en afname ontstaat een situatie waarin het bedrijfsleven kan investeren in het ontwikkelen van alternatieve verwerkingsmethoden.

Procedure
Het ontwerp-Bouwgrondstoffenplan wordt na advisering door de Statencommissies voor inspraak aan betrokken instanties toegezonden en ter inzage gelegd. Het streven is dat PS het plan in september 2001 vaststelt. Dit geldt ook voor de gewijzigde verordening.

Voor nadere informatie: Karin Tuinman, 030 - 258 3325 of karin.tuinman@provincie-utrecht.nl

Terug

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie