Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Rechtsherstel na veroordeling Hof mensenrechten mogelijk

Datum nieuwsfeit: 14-02-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Volksunie

Wetsvoorstel Bourgeois-Van Hoorebeke maakt volledig rechtsherstel na veroordeling door Europees Hof van de Rechten van de Mens mogelijk (14/02/01)

Omzetting aanbeveling Comité van Ministers.

Het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens (het E.V.R.M.) garandeert bepaalde rechten en vrijheden voor de rechtzoekenden van de verdragsluitende staten.
Verdragsluitende staten die in hun rechtssysteem deze rechten en vrijheden schenden kunnen door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (het E.H.R.M.) veroordeeld worden.

Een veroordeelde verdragsstaat heeft de verplichting om een effectief rechtsherstel voor de rechtzoekende mogelijk te maken. Een arrest van het E.H.R.M. verplicht de veroordeelde verdragsstaat er niet alleen toe een einde te maken aan de schending van het E.V.R.M-verdrag, maar moet ook aan de benadeelde rechtsonderhorige een effectief rechtsherstel waarborgen (restitutio in integrum) . De billijke genoegdoening die het E.H.R.M. aan de benadeelde kan toekennen en/of algemene maatregelen opdat de benadeelde partij zich in de mate van het mogelijke in dezelfde toestand zou bevinden als deze die zou bestaan hebben zonder schending van het E.V.R.M., volstaan daartoe niet altijd. In ons recht geldt trouwens als algemeen beginsel dat herstel in natura, wanneer gewenst, de voorrang moet krijgen boven geld.

Dat is bijvoorbeeld het geval in één van de bekendste veroordelingen van België door het E.H.R.M. In het zgn. Marckx-arrest werd de toenmalige wet waarbij kinderen, niet uit een huwelijk geboren, anders behandeld werden dan wettige kinderen, strijdig geacht met het E.V.R.M.. Een financiële vergoeding kan een dergelijke discriminatie nooit ongedaan maken. Echt herstel wordt pas mogelijk indien het proces kan worden overgedaan.

Een voorbeeld uit de strafrechtelijke sfeer: In de zaak De Cubber werd de Belgische Staat veroordeeld omdat de Heer De Cubber geen eerlijk proces had gekregen. Hij werd immers veroordeeld door een Rechtbank waarvan een onderzoeksrechter die het onderzoek had geleid deel uitmaakte. Een dergelijke onterechte veroordeling kan pas rechtgezet worden door een heropening van de strafprocedure.

Op 19 januari 2000 heeft het Comité van Ministers van de Raad van Europa de aanbeveling nr. R(2000)2 aangenomen. Deze aanbeveling bepaalt dat een volledig rechtsherstel in bepaalde gevallen impliceert dat rechtszaken op intern niveau moeten kunnen worden heronderzocht of heropend.

Het wetsvoorstel van Geert Bourgeois en Karel Van Hoorebeke zet deze aanbeveling om in Belgisch recht, en verleent de Belgische rechtzoekende de mogelijkheid om zijn zaak te heropenen of te heronderzoeken na een veroordeling van België door het E.H.R.M..

In het strafrecht opteren de VU-kamerleden voor de techniek van de herziening van een in kracht van gewijsde gegane veroordeling (art. 443 Wetboek van Strafvordering). Wanneer België werd veroordeeld kan de benadeelde rechtzoekende aan het Hof van Cassatie vragen om het vonnis of arrest waarin hij werd veroordeeld te herzien. Deze procedure maakt het volledig rechtsherstel mogelijk zonder dat de benadeelde partij afhankelijk is van het optreden van de Minister van Justitie. Het verleden heeft immers geleerd dat de Minister nu eens wel en dan eens niet optrad na een veroordeling door het E.H.R.M. . Het spreekt uiteraard vanzelf dat de rechten van de burgerlijke partij worden gevrijwaard.

In het burgerlijk recht wordt in geval van veroordeling door het E.H.R.M. een herroeping van het gewijsde mogelijk. Ook op burgerrechtelijk vlak wordt voorzien in een initiatiefrecht voor de benadeelde rechtzoekende en worden de rechten van derden beschermd.

Het wetsvoorstel van de VU-kamerleden biedt een grotere rechtsbescherming dan het Franse systeem. Anders dan in Frankrijk waar de wet nr. 2000-516 van 15 juni 2000 enkel een heropening van strafzaken mogelijk maakt, werd ervoor gekozen om de heropening van straf- én burgerlijke zaken mogelijk te maken. De belangen van de derden worden in het voorstel Bourgeois en Van Hoorebeke beter beschermd.

Ook werd geopteerd voor een uitbreiding van het toepassingsgebied van de reeds bestaande buitengewone rechtsmiddelen, en niet voor de creatie van nog eens een nieuw sui generis rechtsmiddel. Het wetsvoorstel voegt een vierde grond toe aan art. 443 van het Wetboek van Strafvordering en een zevende grond aan artikel 1133 van het Gerechtelijk Wetboek. Het voorstel Bourgeois-Van Hoorebeke voldoet aan alle vereisten zoals geformuleerd door het Instituut voor de rechten van de Mens op een studiedag op 13 oktober 2000.

Van de indiening van dit wetsvoorstel werd geprofiteerd om een anomalie op het vlak van de herziening van de veroordeling recht te zetten, zoals het Hof van Cassatie had gemeld in zijn jaarverslag 1999-2000, p. 31-32. . Wie opschorting van de veroordeling verkreeg, komt voortaan ook in aanmerking om een procedure tot herziening te vragen.

Op die manier heeft de kleinste kamerfractie nogmaals haar verantwoordelijkheid opgenomen, bij stilzitten van de regering die eigenlijk het noodzakelijke initiatief had moeten nemen. Het wetsvoorstel wordt donderdag in overweging genomen.

De volledige tekst van het voorstel is te verkrijgen bij de auteur. Dit wetsvoorstel is ook terug te vinden op de website van de Kamer: www.dekamer.be Kamerdocumenten: nr 1083/001

Auteur:
VU&ID-Kamerfractie
Geert Bourgeois, Kamerlid

Meer informatie:
Contactpersoon: Geert Bourgeois
Fax: 051/31.01.47
E-post: (bourgeois.geert@skynet.be)

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie