Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Bijdrage aan het algemeen overleg over de bezinemarkt

Datum nieuwsfeit: 14-02-2001
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Partij van de Arbeid

Den Haag, 14 februari 2001

BIJDRAGE VAN FERD CRONE (PVDA) AAN HET ALGEMEEN OVERLEG OVER DE BEZINEMARKT

Samenvatting/geschiedenis

Zou het lukken eindelijk meer concurrentie te krijgen op de benzinemarkt?

De rijksoverheid geeft sedert decennia locaties langs het rijkswegennet uit voor de vestiging van benzinestations. Dit betreft concessies voor onbepaalde tijd ("eeuwig"). De concessiehouder (doorgaans een oliemaatschappij) kan de concessie zelf gebruiken of een locatie in exploitatie aan een derde geven. Dit systeem van uitgifte van locaties werkt fnuikend voor een vrije marktwerking. Gevestigde maatschappijen kunnen voor onbepaalde tijd en tegen een relatief lage vergoeding aan het Rijk, nauwelijks gestoord door concurrentie in de zin van nieuwe toetreders benzine verkopen. In het kader van MDW moet hieraan door locaties te veilen een einde worden gemaakt zoadat nieuwe toetreders een kans krijgen.

Veilen is het tweede spoor, wellicht een second bestbenadering (omweg) om echte marktwerking te krijgen. Dat zou het eerste spoor moeten zijn en dat is in deze geen theoretische vraag is. Het is immers een marktstructuur waarvan de ECD al heeft aangetoond dat er de meest oligopolistische van Europa is en waar parallel marktgedrag plaatsvindt. De markt zit zelfs zo in elkaar dat geen prijsafspraken of kartelafspraken nodig zijn: het werkt subtieler. Zonder dat de Mededingingswet wordt overtreden, kunnen monopolistische marktprijzen ontstaan.

Als marktleider Shell de benzineprijs verhoogt kunnen de concurrenten dit negeren en hun oude prijs blijven hanteren. Hiermee verhogen zij mogelijk hun marktaandeel en daarmee hun winst. Shell zal in een dergelijke situatie de prijzen weer verlagen en de oorspronkelijke situatie zal hersteld worden. Veel waarschijnlijker is echter dat de concurrenten van Shell meegaan in de prijsverhoging. Shell kan hierdoor een monopolieprijs zetten en handhaven en de concurrentie zal die ook gaan hanteren. Zo moeilijk is het dus niet te verklaren dat ons land hogere prijzen heeft en tragere prijsaanpassingen dan het buitenland. In de praktijk is dit hoe het gaat, met als gevolg dat de grote oliemaatschappijen monopoliewinsten kunnen maken ten koste van de consument. Deelt de minister nog dit oordeel van 'haar' ECD?

De Europese Commissie doet hiernaar onderzoek, evenals de Nma. Het lijkt erop dat de mededingingswet dit parallel gedrag niet verbiedt want die ziet alleen op onderling afgestemd gedrag toe. Nu is zeker langs de snelwegen sprake van collectieve dominantie. Wie weet is dit wel een grondslag (artikel 24)? Ik begrijp dat europa ook streeft (in een moderniseringsrichtlijn) naar structurele remedies (oplossingen) voor dit soort ongelijke, oligopolistische marktstructuren. Dan moet je dus het monopolieblok opsplitsen, zoals in de VS Microsoft en vroeger de 4 olies; dus in Nederland zou dat betekenen het terugdringen van het marktaandeel van Shell.

Hoe ziet de minister dit en is zij eventueel bereid de Mededingingswet zodanig te laten wijzigen zodat marktgedrag zoals dat zich in de benzinemarkt lijkt voor te doen, strafbaar wordt. In hoeverre biedt artikel 6 van de Mededingingswet waarin een verbod is opgenomen voor "onderling afgestemde feitelijke gedragingen" van ondernemingen, een aanknopingspunt hiervoor?

Er is een derde spoor te onderzoeken:het Maryland-model waarbij pomp en brandstoflevering worden gescheiden zodat meer concurrentie bij de inkoop kan ontstaan. Een nadeel is dat je oligopolistische levering (aanbod) houdt. Een voordeel is wel meer transparantie. De minister heeft een ander beeld van het Marylandmodel dan ik. Volgens mij is de kern van dit model dat het feit dat pomphouders zelfstandig benzine kunnen inkopen en niet onder de vlag van een oliemaatschappij moeten opereren. Daarmee valt niet 84% van de tankstations onder een Marylandachtige-constructie, maar slecht 14% witte pomphouders. Ik vraag de minister daarom om een serieuzer onderzoek te doen naar dit derde spoor.

Voorlopig is de veiling dus een van de drie sporen naar marktwerking; het mededingsspoor is minstens zo belangrijk en mogelijk ook toch het Marylandmodel.

Standpunt: Het wegnemen van barrières voor marktwerking blijft bij de beoordeling van dit MDW-project het uitgangspunt. Dit toets ik aan de mogelijkheid dat nieuwe toetreders de markt kunnen betreden. In hoeverre dit tot prijsdalingen zal leiden is niet te voorzien, maar duidelijk is wel dat de huidige ordening op de benzinemarkt een vrije concurrentie en daarmee prijsverlagingen hindert.

Werkt een veiling met of zonder handicaps?

Het uitgangspunt was en is voor mij het wegnemen van belangrijke belemmeringen voor de marktwerking. Aanvankelijk voorzagen de MDW-plannen er in om meer locaties langs het Rijkswegennet erbij te laten komen. Daarnaast zouden de bestaande locaties/concessies geveild moeten worden. Om te voorkomen dat de vier grote oliemaatschappen die een sterke positie innemen (Shell, Texaco, BP en Esso) hun positie zouden kunnen behouden door op hun eigen concessies te bieden, was een veiling voorzien waarbij de "grote vier" slechts met een handicap ten opzichte van nieuwe toetreders zouden mogen meebieden (zgn. asymmetrische veiling). Dit stuitte op veel verzet vanuit de branche. Shell c.a. dreigden met rechtszaken aangezien zij meenden dat het veilen van de concessies voor onbepaalde tijd hun schade toe zou brengen. Men meende eeuwige rechten te hebben op de concessies.

De Kamer heeft naar aanleiding van deze dreiging de regering verzocht om een alternatief traject uit te werken, waarbij de grote oliemaatschappijen in overleg betrokken zouden worden. Dit leidde tot een convenant tussen de Staat en de concessiehouders. In het kort komen de afspraken er op neer dat binnen een tijdsbestek van 22 jaar (gerekend vanaf 1-1-2001) alle 241 tankstations langs het Rijkswegennet zullen worden geveild. Tot 2004 moeten de "grote vier" samen 50 stations minder hebben. Bij de stations die vanaf 2001 in veiling worden gebracht mogen Shell c.a. weliswaar meebieden, maar in 2004 moeten zij per saldo samen wel 50 stations minder onder hun eigen merk hebben. De concessies zullen voortaan voor 15 jaar gelden en daarna opnieuw worden geveild. De opbrengst van elke eerste veiling is voor de zittende concessiehouder, bij iedere volgende veiling gaat de opbrengst naar de Staat. Over 22 jaar zijn alle concessies tenminste eenmaal van houder gewisseld.

Veiling

De gekozen methode om nieuwe toetreders toe te laten is een veiling van de bestaande concessies. De Kamer heeft hier eerder mee ingestemd. Mits de veilingopzet er toe leidt dat nieuwkomers daadwerkelijk een kans krijgen, ben ik voorstander van een veiling.

De opzet van de veiling geeft echter nog niet alle vertrouwen dat nieuwe toetreders een gelijke kans krijgen als zittende partijen. Er zijn een paar problemen:


- De eerste keer dat een station geveild wordt is de opbrengst voor de concessiehouder, iedere volgende keer voor de Staat. Dit zou er toe kunnen leiden dat een zittende concessiehouder een zeer hoog bod op een eigen locatie uitbrengt, daarmee die locatie behoudt en bovendien de veilingsom weer terugkrijgt. De minister heeft aangekondigd een voorziening in de veilingregeling op te nemen waarmee dit onevenredig voordeel voor de zittende concessiehouder zal verdwijnen. Zij denkt aan een zogenaamd "topdeelbedrag" waarbij een zittende concessiehouders een deel van de eerste veilingopbrengst aan de Staat zal moeten betalen. Hiermee wordt het ongestraft hoog bieden op een eigen concessie bemoeilijkt. Gebleken is echter dat er wordt nagedacht over een topdeelbedrag dat zal bestaan tussen het verschil tussen het hoogste en één na hoogste bedrag. Dit verschil zou aan de Staat moeten toevallen. Een bezwaar is echter dat het verschil tussen het hoogste en één na hoogste bedrag wel eens erg klein zou kunnen uitvallen, omdat het niet uit te sluiten valt dat een dochtermaatschappij van een concessiehouder mee gaat bieden op de concessie en een bod uitbrengt dat net een gulden onder het hoogste ligt. Ik zal de minister dan ook vragen of deze situatie zich in de praktijk kan voordoen. De concrete uitwerking van hoe een topdeelbedrag zal worden vastgesteld is immers van groot belang bij de kansen voor nieuwe toetreders. Is het niet beter de eigenaar slechts de helft van de totale opbrengst te geven?


- Problematisch is ook de uitwerking van het convenant als het om het afstaan van netto 50 benzinestations door de "grote vier" gaat. Die reductie van 50 kunnen zij tot stand brengen door 50 stations minder onder hun merk te laten opereren. Dochtermaatschappijen van Shell, Esso, BP of Texaco mogen de 50 stations van hun moeders gaan exploiteren, mits de consument die stations herkent als van een ander merk. De vraag is of dit de bedoeling kan zijn als het gaat om het toelaten van nieuwe aanbieders. Weliswaar hebben de dochters niet de netwerkvoordelen van hun moeders, maar het lijkt nauwelijks voorstelbaar dat de dochters concurrentie zullen aangaan op prijs.


- Ook is niet duidelijk hoe de keuze voor de 50 stations zal worden gemaakt. Hoewel de minister in haar brief van 8-2-2001 schrijft dat er gekeken zal gaan worden naar omzet en regionale spreiding van de stations, is voor mij nog niet zeker dat de maatschappijen binnen die voorwaarden toch niet kans zien om hun minst renderende stations te laten veilen. Mocht dit het geval zijn dan draait de veiling van 50 stations uit op een saneringsoperatie voor de "grote vier" waarvoor zij nog betaald worden uit de opbrengst van de veiling ook.


- Evenmin is duidelijk hoe de veiling in zijn werk zal gaan. De keuze tussen een veiling met meerdere biedrondes of met één ronde met gesloten enveloppen is nog niet gemaakt.

In het algemeen ben ik van mening dat niet iedere veilingopzet per se een goed werkend instrument is om schaarse goederen eerlijk en marktconform te verdelen. Eerdere ervaringen (UMTS bijvoorbeeld) hebben dit ons geleerd.

Een asymmetrische veiling met biedhandicaps bleek eerder juridisch niet haalbaar omdat het zittende partijen benadeelt. Maar het kan nu niet de bedoeling zijn om deze partijen een drievoudig voordeel te geven: ze krijgen de opbrengst van de eerste veiling zelf, ze hoeven minder extra investeringen te doen in hun bestaande station dan nieuwe toetreders en ze hebben het bestaande netwerkvoordeel. Wil de minister de gevestigde maatschappijen in plaats van een biedhandicap juist een drievoudig voordeel geven?

De minister heeft toegezegd dat zij de veilingopzet met de Kamer zal bespreken. Die kan dan, eventueel met behulp van externe adviezen, zelf een mening gaan vormen over de deugdelijkheid van het instrument. Ik zal de minister ook vragen of de NMa, die zich eerder kritisch heeft uitgelaten, een rol speelt of gaat spelen in de beoordeling van de uitgewerkte veilingopzet.

Indien blijkt dat uit de uitwerking van het bovengenoemde convenant een veiling niet de verwachte nieuwe toetreders oplevert, ben ik van mening dat wij er niet mee moeten doorgaan en alternatieve mogelijkheden voor nieuwe toetreders moeten gaan zoeken.

Onderliggende rechtsrelaties

Veel concessiehouders hebben de exploitatie van een concessie aan een derde uitbesteed. Daartoe hebben concessiehouders (meestal oliemaatschappijen) privaatrechtelijke overeenkomsten met particuliere exploitanten gesloten. Omdat de locaties/concessies niet meer voor onbepaalde tijd in handen van de concessiehouders zullen blijven, is ook de positie van die exploitanten in het geding. De overheid stelt zich op het formele standpunt dat de overeenkomsten tussen concessiehouders en exploitanten niet haar verantwoordelijkheid zijn. De overheid speelt wel een bemiddelende rol tussen de concessiehouders (oliemaatschappijen verenigd in de Vereniging Nederlandse Petroleum-Industrie) en de exploitanten (vertegenwoordigd door Bovag en Bèta). Uit een brief van minister Jorritsma van 8-2-2001 blijkt dat beide partijen elkaar op bepaalde punten wel, op andere punten niet hebben gevonden. Hoewel de rol van de overheid formeel niet verder hoeft te gaan dan die van bemiddelaar, ben ik wel van mening dat door overheidsoptreden (beëindiging van concessies voor onbepaalde tijd) er indirect gevolgen zijn voor derden zoals de exploitanten. Ik zal dan ook benadrukken dat ik de minister ondersteun in haar bemiddelende rol en dat ik met haar van mening ben dat als de partijen en onderling niet uitkomen, zij voor een overgangsregeling moet zorgen. (Uit het feit dat de minister zelf al een mogelijke overgangsregeling voor mogelijk houdt, blijkt wel dat zij toch wel degelijk ook een rol voor de overheid weggelegd ziet).

Overige punten


- De overheid zal een hogere vergoeding gaan ontvangen van de houders van de concessies dan voorheen. De begrote opbrengst stijgt naar schatting met een factor 3. De vraag is of en zo ja, hoe dit uit gaat werken op de benzineprijzen.


- De gebruiksvergoeding kan worden geïndexeerd overeenkomstig de verandering van het prijsindexcijfer. De oliemaatschappijen hebben zich hiertegen uitgesproken. Ik ben echter van mening dat indexering per se nodig is, aangezien de afspraken uit het Convenant een looptijd van 22 jaar hebben.


- Is er een goed onderzoek gedaan naar de relatie tussen de prijsvorming op het Rijkswegennet en het onderliggende wegennet? Meestal worden dit als min of meer gescheiden markten gezien, maar onduidelijk is in hoeverre dit ook werkelijk het geval is.


- We zijn in ieder geval verheugd dat er nu tempo gemaakt gaat worden met het overleg met gemeenten en provincies.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...

Erik Akerboom, Hoofd Nederlandse Politie, geeft keynote op HostingCon
Penton’s HostingCon maakt bekend dat de hoofdcommissaris van de Nederlandse politie, de heer Erik Akerboom, op 12 oktober keynote spreker...

BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in Kezzler
BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in toonaangevend serialisatiebedrijf Kezzler Oslo, Noorwegen-(BUSINESS WIRE)- Kezzler AS, een leider op het gebied van...