Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

LAD-bericht over onderhandelaarsakkoord AMS

Datum nieuwsfeit: 14-02-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten

LAD-leden en 'de AMS'

LAD-bericht van 14 februari 2001

C I R C U L A I R E

Aan alle leden van de LAD voor wie 'de AMS' van belang is

Geachte collega's,

Tussen 15 en 31 januari 2001 werd door de onderhandelingsdelegatie in zes regionale informatie bijeenkomsten het onderhandelaarsakkoord AMS de inhoud van deze nieuwe arbeidsvoorwaardenregeling voor medisch specialisten toegelicht. De AMS gaat gelden voor alle medisch specialisten die vallen onder de werkings-
sfeer van de CAO Ziekenhuizen. En binnen een jaar na inwerkingtreding ook voor alle andere artsen in deze sector, zoals de agio's en agnio's. Onze inzet?
Het salarisperspectief te laten aansluiten op het beginsalaris van de medisch specialist van ongeveer fl. 11.000,- per maand.

Voor medisch specialisten die vallen onder een andere CAO, zoals de psychiaters, zal de LAD zo spoedig mogelijk na inwerkingtreding van de AMS per 1 maart 2001 overleg starten met onder meer GGZ Nederland om een gelijkwaardige regeling in te voeren. Ook voor de medisch specialisten in de academische ziekenhuizen is de invoering van groot belang. Want na inwerkingtreding van de AMS wil de LAD ook met de VAZ de onderhandeling en openen om, met als basis de AMS, de knelpunten in de honoreringsregeling voor academisch medisch specialisten op te lossen, inclusief aanpassing van de salarisparagraaf. Vanwege deze redenen heeft het LAD-bestuur besloten om àlle genoemde categorieën van leden in de gelegenheid te stellen zich uit te spreken over de AMS.

Een groot aantal van u toonde zich tijdens onze druk bezochte informatie-
bijeenkomsten al overwegend positief over het bereikte resultaat en de inhoud van de AMS. Ook kwamen er enkele aspecten van de regeling aan de orde, waarbij diverse collega's en groeperingen soms kritische kanttekeningen plaatsten.
Mede op basis van deze bijeenkomsten is het bestuur van de LAD tot de slotsom gekomen dat veel leden de AMS als een evenwichtige arbeidsvoorwaardenregeling beschouwen, inclusief de salarisparagraaf. Ook al blijven er wensen over. Signalen uit NVZ-kring bevestigen in ieder geval dat, op dit moment, de AMS op wezenlijke onderdelen niet kan worden aangepast. Wel is de AMS, mede naar aanleiding van opmerkingen van leden, op een aantal technische punten aangepast.

Positief advies
Het bestuur van de LAD legt de AMS dan ook graag met een positief advies aan u voor. Wij verzoeken u in te stemmen met de AMS, met inbegrip van het professioneel statuut, functiereglement en document medische staf. Voor degenen die nog niet in het bezit zijn van deze stukken: u kunt ze downloaden van deze site
(in de rubriek Nieuws vindt u onder de kop AMS alle publicaties over dit onderwerp) of opvragen bij het bureau, telefoon (030) 282 33 48 of

(030) 282 33 44.

Zoals gebruikelijk is het aan LAD-leden voorbehouden een eindoordeel te geven over een onderhandelingsresultaat. Op basis hiervan zal het bestuur een definitief besluit nemen. Ook in de afgelopen tijd hebben zich, mede door een resultaat dat er zijn mag, veel nieuwe leden aangemeld. Iedereen die LAD-lid is en, voor "de nieuwe leden", wier lidmaatschap is bevestigd bij brief van 5 februari 2001 of eerder, ontvangt dan ook deze circulaire.

Besluitvorming
Ten aanzien van de besluitvorming geldt het volgende. Alle eerdergenoemde leden is gevraagd hun definitieve oordeel te geven over het bereikte resultaat:
Indien u niét kunt instemmen met het onderhandelaarsakkoord kunt u gebruik maken van het reactieformulier in de circulaire. Indien u instemt met het onderhandelaarsakkoord AMS hoeft u niets te doen.

Degenen die niet reageren en dit formulier dus ook niet insturen, worden geacht in te stemmen met het bereikte resultaat. Kunt u dus niet instemmen met de AMS, dan verzoek ik u er voor te zorgen dat het reactieformulier dat u hierbij aantreft vóór

1 maart a.s. in ons bezit is.


Als ook de Ledenvergadering van de NVZ akkoord gaat met dit onderhandelingsresultaat en de overheid de extra middelen metterdaad beschikbaar stelt, kan de AMS worden ingevoerd. Vanwege het tijdstip van besluitvorming en de voorgenomen ingangsdatum: 1 maart 2001, zal de AMS bij invoering met terugwerkende kracht gelden.

Ten behoeve van uw formele oordeelsvorming worden op onderstaande link, in aansluiting op onze circulaire d.d. 24 november 2000, nog eens kort de hoofdpunten van het onderhandelaarsakkoord beschreven (De AMS op hoofdpunten).

Met collegiale hoogachting,

Evert Bais,
voorzitter Zie ook : De AMS op hoofdpunten

© copyright LAD 2001 home . index . email/adres . Artsennet

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie