Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Veiligheids- en handhavingprobleem hoog op politieke agenda

Datum nieuwsfeit: 14-02-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Vereniging Nederlandse Gemeenten

Persberichten

Gezamenlijk persbericht van het kabinet, het Interprovinciaal Overleg (IPO) en de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) 14-02-01

OVERHEDEN ZETTEN VEILIGHEIDS- EN HANDHAVINGSVRAAGSTUK HOOG OP POLITIEKE AGENDA

Bestuur zet veiligheid hoog op de agenda
Rijk, provincies en gemeenten gaan zich gezamenlijk inzetten voor verbetering van regelgeving, vergunningverlening, handhaving en toezicht op met name het gebied van veiligheid. Kabinet, vertegenwoordigers van het Interprovinciaal Overleg (IPO) en de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) kwamen dit vandaag tijdens het vierde Overhedenoverleg Bestuursakkoord-nieuwe-stijl (BANS) overeen.

Afgesproken is dat begin maart, kort na het verschijnen van het rapport van de commissie Oosting, een bestuurlijk overleg plaatsvindt tussen kabinet, provincies en gemeenten om tot een aantal afspraken te komen. Op initiatief van de stuurgroep Handhaven op niveau zullen kabinet, provincies en gemeenten op 10 mei a.s. een bestuurlijke conferentie beleggen. Deze conferentie heeft als thema een fundamentele bezinning op het overheidsoptreden, waarbij verbetering van de transparantie in de handhaving een belangrijk onderdeel is.

Ontwikkelingen in interbestuurlijke verhoudingen Op initiatief van de VNG is vandaag door de overheden gesproken over de interbestuurlijke verhoudingen. De VNG signaleert ontwikkelingen in de relaties tussen de overheden die in strijd zijn met de afspraken die in het BANS zijn gemaakt over de omgangsvormen tussen de overheden. De overheden hebben vandaag afgesproken dit onderwerp te betrekken bij de evaluatie van het BANS, die binnenkort start.

Breed draagvlak voortzetting samenwerking in stedelijke regios Rijk, provincies en gemeenten zijn het eens zijn over de uitgangspunten voor de toekomstige samenwerking in de stedelijke regios. Vanwege de positieve resultaten is er een breed bestuurlijk draagvlak voor continuering van de verplichte regionale samenwerking. Ook in de toekomst gaan gemeenten in stedelijke gebieden veel zaken gezamenlijk aanpakken. Daarvoor worden geen nieuwe bestuursstructuren in het leven geroepen, maar zal worden voortgebouwd op de bestaande samenwerking. Hiervoor is een wettelijke voorziening nodig, omdat de Kaderwet bestuur in verandering op basis waarvan gemeenten nu samenwerken in 2003 afloopt. Binnenkort zendt het kabinet een beleidsnotitie over dit onderwerp naar de Tweede Kamer.

Versterking provinciale regie en arbitrage
Het Overhedenoverleg heeft vervolgens gesproken over een notitie van IPO en VNG over versterking van de provinciale regie en arbitrage. Kernpunt van deze notitie is de wens om binnen de hoofdstructuur van rijk, provincies en gemeenten adequaat in te kunnen spelen op de toenemende behoefte aan een samenhangende aanpak en sturing van regionale vraagstukken. Dit stelt eisen aan de rol en regievoering van provincies als regionaal bestuur en aan gemeentebesturen. Dit geldt ook voor de vormgeving van de interbestuurlijke samenwerking tussen de drie overheden bij de aanpak van regionale vraagstukken. Op de meeste terreinen bestaat tussen IPO en VNG overeenstemming. Op een paar punten, zoals verkeer en vervoer en ruimtelijke ordening, vindt nog overleg plaats. Het kabinet zal na afronding van dit overleg de uitkomsten zo veel als mogelijk in zijn beschouwingen betrekken.

Ondertekening Startovereenkomst Waterbeleid 21e eeuw Aansluitend op het Overhedenoverleg hebben kabinet, IPO, VNG en Unie van Waterschappen de Startovereenkomst Waterbeleid 21e eeuw ondertekend. Deze startovereenkomst leidt uiteindelijk tot het afsluiten van een taakstellend bestuursakkoord tussen de partijen in 2002.

Staatssecretaris van V&W, Monique de Vries, heeft tijdens de ondertekening een voorbeeldenboek aangeboden aan de minister-president. In dit voorbeeldenboek zijn uitgevoerde en in uitvoering zijnde projecten opgenomen, die een stimulans zijn voor de uitwerking van het nieuwe waterbeleid. Tevens kondigde de staatssecretaris aan, gezamenlijk met staatssecretaris De Vries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, een commissie noodoverloopgebieden in te stellen. Voorzitter hiervan wordt oud-Eerste Kamerlid Luteijn.

Overhedenoverleg BANS
Rijk, IPO en VNG bespreken twee keer per jaar in het Overhedenoverleg met elkaar ontwikkelingen en problemen die de drie partijen gemeenschappelijk raken. Doel van dit halfjaarlijkse Overhedenoverleg is onder meer concrete en resultaatgerichte afspraken te maken en de bestuurlijke slagkracht te vergroten. Aan drie beleidsthemas besteden de overheden elk Overhedenoverleg aandacht, omdat Rijk, gemeenten en provincies hieraan prioriteit toekennen: vitalisering platteland, sociale activering, en jeugdbeleid.

Namens het Rijk zijn in het overleg permanent vertegenwoordigd: de minister-president (voorzitter) en de ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, voor Grote Steden- en Integratiebeleid en van Financiën. De voorzitters van het IPO en de VNG zijn eveneens vaste vertegenwoordigers in het Overhedenoverleg. Afhankelijk van de agenda nemen ook andere bewindslieden en/of leden van de dagelijkse besturen van IPO en VNG aan het overleg deel. Het volgende Overhedenoverleg wordt gepland voor oktober.Informatie over dit persbericht:

Ministerie van BZK, Annette Dijkstra, tel (070) 426 60 49 VNG, Judith van den Heuvel, tel. (070) 373 85 13 IPO, Jan van der Heyden, tel. (070) 314 34 45

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie