Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Voorbereiding bestemmingsplannen Oegstgeest

Datum nieuwsfeit: 15-02-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Oegstgeest

De bestemmingsplannen voor Oranje Nassau en De Morsebel worden voorbereid

De commissie Ruimte en Groen heeft ingestemd met de hoofdlijnen van de voorontwerp bestemmingsplannen Oranje Nassau en De Morsebel. Deze hoofdlijnen zijn de eerste stap van de gemeente om de oude bestemmingsplannen die voor deze Oranje Nassau en De Morsebel gelden, respectievelijk de 1e partiële herziening van het bestemmingsplan centrum uit 1980 en het bestemmingsplan De Morsebel uit 1993, aan te passen.

Het plangebied waar het bestemmingsplan Oranje Nassau betrekking op heeft ligt, globaal gezien, tussen de Laan van Alkemade, de Rhijngeesterstraatweg, de Geversstraat en de Warmonderweg.

Het plangebied waar het bestemmingsplan De Morsebel betrekking op heeft wordt begrensd door de achterkanten van de bedrijven aan de Haarlemmerstraatweg, de oostelijke oever van de Haarlemmertrekvaart en de singel langs de Haaswijklaan en de Morsebellaan. Op de plankaart van het voorontwerp-bestemmingsplannen kunt u zien waar de grenzen van het bestemmingsplannen precies liggen.

Oranje Nassau

Doelstelling van het bestemmingsplan Oranje Nassau is om de bestaande ruimtelijke en functionele kwaliteiten in het plangebied te handhaven en tevens enige flexibiliteit te bieden voor kleinschalige ontwikkelingen die geen negatieve invloed hebben op de bestaande kwaliteit.

Daarnaast bestaan binnen het plangebied Oranje Nassau bij enkele instellingen en bedrijven plannen voor nieuwbouw en uitbreiding van de bebouwing. Het voorontwerp bestemmingsplan houdt rekening met deze plannen. De belangrijkste voorgestelde wijzigingen zijn:
1. De plannen voor het Zendingshuis zijn ingepast. Dit houdt in dat de bestemming van het Zendingshuis wijzigt van bijzondere doeleinden naar woondoeleinden.

2. Voor de Texaco-locatie (hoek Geversstraat Terweeweg) is een wijzigingsbevoegdheid aangegeven. Dit houdt in dat deze plek de bestemming woondoeleinden (in de vorm van een appartementengebouw), horecadoeleinden (in de vorm van een hotel of restaurant) of groen- en verblijfsruimte kan krijgen. Let op: De mogelijkheden die een bestemmingsplan geeft zijn niet hetzelfde als een ingediend bouwplan. Bouwplannen worden in een later stadium bij de gemeente ingediend. Zij zullen dan ook in deze krant worden gepubliceerd, zodat u daarop kunt reageren.

De Morsebel

Het huidige bestemmingsplan voor De Morsebel is een globaal bestemmingsplan. Het voorontwerp-bestemmingsplan heeft een meer gedetailleerd karakter. De doelstelling van het bestemmingsplan De Morsebel is om de rechtszekerheid van de bewoners van de wijk te verbeteren. Een gedetailleerd bestemmingsplan zal immers een beter planologisch-juridisch kader bieden voor uitbreidingsmogelijkheden en het gebruik van gebouwen. Bij het bepalen van de uitbreidingsmogelijkheden is een afweging gemaakt tussen enerzijds het individuele belang van bewoners en anderzijds het algemene belang van de ruimtelijke kwaliteit van de woonomgeving en van De Morsebel als geheel.

Een tweetal belangrijke wijzigingen in het ontwerp-bestemmingsplan De Morsebel ten opzichte van het huidige bestemmingsplan zijn dat:
1. Het realiseren van aanlegsteigers in de Haarlemmertrekvaart via het bestemmingsplan zal worden verboden (overigens, ook de gemeente Leiden geeft als eigenaar hiervoor geen toestemming);
2. Het aantal woonwagenstandplaatsen aan de Haaswijklaan zal worden vergroot van zeven naar negen. Voor Oranje Nassau en De Morsebel geldt dat er meer wijzigingen zijn dan hier worden opgesomd. Voor alle wijzigingen wordt verwezen naar de voorontwerp-bestemmingsplannen.

Inspraakreacties

Het college van Burgemeester en Wethouders zal de voorontwerp-bestemmingsplannen vanaf 16 februari aanstaande ter inzage leggen. Gedurende de gehele inspraaktermijn, van 16 februari 2001 tot en met 16 maart 2001, zullen de bestemmingsplannen ter inzage liggen bij de Centrale Balie in het gemeentehuis aan de Rhijngeesterstraatweg 13 te Oegstgeest.

De plannen kunnen worden ingezien op werkdagen van 8.30 uur tot 17.00 uur (tot 12:30 uur zijn er desgevraagd ambtenaren aanwezig om een toelichting op de bestemmingsplannen te geven) en op donderdagavonden van 19:00 uur tot 20:00 uur. Voor het inzien van de plannen op andere tijden kan een afspraak worden gemaakt. Schriftelijke inspraakreacties op de plannen kunnen worden gestuurd naar het college van Burgemeester en Wethouders van Oegstgeest, Postbus 1270, 2340 BG te Oegstgeest.

U kunt tevens mondeling reageren. Mondelinge inspraakreacties kunnen gegeven worden tijdens informatieavonden. De informatieavond voor het bestemmingsplan De Morsebel zal op 6 maart 2001 om 20:00 uur in het gemeentehuis van Oegstgeest gehouden worden. De informatieavond voor het bestemmingsplan Oranje Nassau zal op 7 maart 2001 om 20:00 uur plaatsvinden, eveneens in het gemeentehuis.

De informatieavonden gaan door als zich voldoende belangstellenden bij de gemeente hebben aangemeld. Wanneer u wilt komen kunt u dit kenbaar maken door u op te geven bij de heer M.B. Bruins, afdeling VROM, telefoonnummer (071) 51 91 755. Daarnaast kunt u het hieronder weergegeven antwoordformulier invullen of u via e-mail opgeven, het e-mailadres is: (bruins@oegstgeest.nl).

En dan verder

Wat er nu ligt zijn voorontwerp-bestemmingsplannen. Deze plannen zijn eveneens naar de provinciale planologische commissie gestuurd. De reacties van de provincie over de nieuwe plannen voor Oranje Nassau en De Morsebel worden naast alle mondelinge en schriftelijke inspraakreacties gelegd. Dan wordt bekeken of en hoe het voorontwerp-bestemmingsplan moet worden aangepast.

De aangepaste ontwerp-bestemmingsplannen zullen naar verwachting medio 2001 aan de commissie Ruimte en Groen worden voorgelegd. Daarna zal het ontwerp-bestemmingsplan vier weken ter inzage worden gelegd. Tijdens deze termijn kunt u zienswijzen indienen bij de gemeenteraad. De gemeenteraad stelt vervolgens het bestemmingsplan vast.

Provincie

Het vastgestelde bestemmingsplan wordt ter goedkeuring aangeboden aan Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland. Het vastgestelde bestemmingsplan wordt ook dan weer vier weken ter inzage gelegd. Tijdens deze termijn kunnen onder voorwaarden bedenkingen worden ingediend bij de provincie. De hele procedure duurt ruim een jaar.

Na het besluit van Gedeputeerde Staten wordt het bestemmingsplan weer ter inzage gelegd en bestaat nog de mogelijkheid om bezwaren in te dienen bij de Raad van State.

Ja, ik kom op de inspraak-avond voor De Morsebel / Oranje Nassau (doorstrepen wat niet van toepassing is) en ik heb de volgende vraag:

Naam :..
Adres : .
Postcode + plaats :..
Telefoon :...

U kunt deze bon opsturen naar de Gemeente Oegstgeest, t.a.v. de heer M.B. Bruins, Postbus 1270, 2340 BG Oegstgeest, of inleveren bij de receptie van het gemeentehuis.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie