Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Copaco verwacht winstherstel

Datum nieuwsfeit: 15-02-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Copaco NV
Zoek soortgelijke berichten
Copaco NV

Persbericht
publicatie: 15 februari 2001

na: 17.00 uur

COPACO VERWACHT WINSTHERSTEL

Eindhoven, Copaco N.V. heeft over 2000 een omzet gerealiseerd van § 466,2 miljoen, een stijging van 0,7% ten opzichte van 1999. De winst uit gewone bedrijfsuitoefening na belastingen is gedaald van § 4,3 miljoen in 1999 naar een verlies van § 3,4 miljoen in 2000. Als gevolg van de in augustus 2000 aangekondigde reorganisatie is een buitengewone last genomen van § 4,2 miljoen na belastingen, zodat een netto verlies over 2000 is ontstaan van § 7,6 miljoen. Dit is in overeenstemming met de bij de publicatie van de halfjaarcijfers uitgesproken verwachting. De winst per aandeel daalde van § 0,43 naar - § 0,63. Voor 2001 verwacht Copaco herstel van de winstgevendheid van de onderneming.

Kernpunten 2000


∑ Verhuizing van Quadram en Sydicom

∑ Verbetering van SAP R3 bij Quadram

∑ Reorganisatie van A-Line en Amtron

∑ Internet en E-business

Kerncijfers

x § 1 miljoen20001999
Netto-omzet466,2463,0
Brutomarge28,036,1
Bedrijfsresultaat-2,48,3
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening na belastingen
-3,4
4,3
Bijzondere lasten - baten-4,20,8
Netto resultaat-7,65,1
Winst per aandeel (in §)-0,630,43

FinanciŽle resultaten

Omzet
De omzetontwikkeling over 2000 geeft een afwijkend beeld ten opzichte van de voorafgaande jaren. In tegenstelling tot het in het verleden jaarlijks groeien van de markt, is deze trend in 2000 doorbroken. Als gevolg van de post-millennium dip is de omzet in de eerste 2 kwartalen van 2000 met 6% achtergebleven ten opzichte van 1999. In het 3e kwartaal is deze negatieve trend doorbroken, hetgeen zich in het 4e kwartaal heeft doorgezet, zodat de omzet over geheel 2000 nagenoeg toch op hetzelfde niveau is gekomen als over 1999. Dit ondanks het feit dat vanaf de tweede helft 2000 er een reorganisatie heeft plaatsgevonden met name bij A-Line en Amtron, waarbij van een aantal niet meer in de focus van Copaco passende productlijnen afscheid is genomen. De hiermee samenhangende teruggang in omzet bij deze bedrijven bedraagt enkele tientallen miljoenen Euro's op jaarbasis.

Brutomarge
Als gevolg van de reorganisatie, de stilstand in omzet en de verhevigde concurrentiestrijd, is de brutomarge procentueel gedaald van 7,8% naar 6,0%. Het verval was het grootst in het eerste halfjaar. Over die periode bedroeg de brutomarge 5,5%. In het tweede halfjaar is o.a. als gevolg van de toename van de Service en Solutions activiteiten een verbetering opgetreden naar 6,4% zodat over geheel 2000 een brutomarge is gerealiseerd van 6,0%. De vraag naar Services en Solutions is in het eerste halfjaar sterk achtergebleven. In die periode werd § 13,4 miljoen omzet gerealiseerd met een brutomarge van 17,9%. Over het tweede halfjaar is de omzet toegenomen tot § 27,2 miljoen. Dit hogere volume bracht echter een lagere marge met zich, welke over het tweede halfjaar uitkwam op 11,8%, zodat op jaarbasis een brutomarge van 13,9% is gerealiseerd.

Bedrijfskosten
Om de rentabiliteit van de onderneming weer gezond te maken, was het noodzakelijk de organisatie te stroomlijnen. Om dit te bereiken zijn in 2000 de backoffice-activiteiten van A-Line en Sydicom samengevoegd met die van Quadram. Dit heeft geleid tot het terugbrengen van het aantal arbeidsplaatsen in Naarden van 122 eind 1999 naar 24 eind 2000. Quadram, A-Line en Sydicom werken vanaf 2001 op SAP, wat impliceert dat de eerder gebruikte automatiseringssystemen in 2000 buiten gebruik gesteld zijn. Tegelijkertijd is de productportfolio van de ondernemingen opnieuw beoordeeld, wat ertoe heeft geleid dat van een aantal productlijnen afscheid is genomen. De bovengenoemde maatregelen zijn financieel vertaald in het vormen van een reorganisatievoorziening ten laste van het resultaat in 2000 ter grootte van § 6,5 miljoen. Hiervan is § 4,3 miljoen aangewend gedurende 2000, zodat ultimo 2000 een voorziening resteert van § 2,2 miljoen.

Rentelasten
De rentelasten zijn als gevolg van de stijgende rente en de toename met gemiddeld 11% van de debiteurendagen gestegen van § 1,6 miljoen naar § 2,6 miljoen. Met het samenvoegen van de backoffice-activiteiten en het daarmee concentreren van voorraad- en debiteurenbeheer moet de investering in werkkapitaal in 2001 op een lager niveau kunnen worden gebracht.

Ontwikkelingen in 2000

2000 werd gekenmerkt door :

- Verhuizing van Quadram en Sydicom

- Verbetering van SAP R3 bij Quadram

- Reorganisatie van A-Line en Amtron

- E-business en Internet

Reorganisatie

Begin 2000 betrok Quadram een nieuwe huisvesting in Eindhoven, kort daarna is ook Sydicom in hetzelfde bedrijfspand ondergebracht. In de loop van het afgelopen boekjaar bleek steeds duidelijker dat zowel A-Line als Amtron zelfstandig niet winstgevend te maken waren. Daarom was hard ingrijpen noodzakelijk. De A-Line activiteiten werden teruggebracht tot de kernactiviteit, namelijk de verkoop van Software en Softwarelicenties. De winstgevende activiteiten in het kader van de import en verkoop van afrekensystemen zogenaamde Point of Sale systems is uit A-Line gelicht en gaat als zelfstandige unit POS-Line verder. In het kader van de voortdurende verbetering van de operatie zijn de logistieke activiteiten van A-Line en Amtron naar Eindhoven verplaatst. Hierdoor opereert Copaco nu vanuit twee professionele logistieke centra, zijnde Q-vier en Lifeware, waarmee een hogere mate van efficiency kan worden bereikt.

De Amtron productlijnen zijn voor zover winstgevend aan het productportfolio van Lifeware toegevoegd en inmiddels succesvol.

Eind 1999 waren er 122 medewerkers werkzaam bij A-Line en Amtron. Als gevolg van de getroffen maatregelen en natuurlijk verloop is dit aantal eind 2000 teruggebracht naar 24.

In de nieuwe opzet richt Quadram zich op de verkoop van notebooks, servers, desktops en randapparatuur. A-Line richt zich op de verkoop van software en softwarelicenties, en Sydicom focust op klanten met een behoefte aan enterprise server- en storage-oplossingen, vaak op basis van projecten met maatwerkoplossingen. Vanuit ieders specialiteit hebben zij evenwel de beschikking over het volledige productenpakket, zodat het one stop shopping-concept hiermee nog nadrukkelijker voor de klanten is vormgegeven.

De frontoffices Quadram, A-Line en Sydicom steunen op de centrale, op SAP geautomatiseerde backoffice Q-vier, welke pre-sales, after-sales, administratie, inkoop, marketing, product-management, project-management en logistiek op een efficiŽnte en kostenbewuste manier verzorgt.

Ontwikkeling per activiteit

ICT Distributie

ICT Distributie kenmerkt zich door nog steeds toenemende volumes, maar dalende marges en prijzen. Om in een dergelijke markt succesvol te opereren is een efficiŽnt functionerende organisatie noodzakelijk, waarbij routinematige zaken zijn geautomatiseerd. De mogelijkheden welke het Internettijdperk ons daartoe biedt, worden aangewend. Tenslotte is kostenbeheersing bij alle bedrijfsonderdelen van belang. Het efficiŽnt omgaan met medewerkers en middelen en het doordringen van kostenbesef bij de medewerkers, moeten er voor zorgen dat Copaco haar kostenleiderschap behoudt c.q. terugveroverd. Een verdergaande verbetering van de efficiency is met kracht ter hand genomen.

Service en Solutions

Copaco ontwikkelt ondersteunende diensten voor haar klanten. Diensten op het gebied van consultancy, technische opleidingen en trainingen via @The Academy, project management, imaging, preconfiguratie en installatie worden, naast de logistieke dienstverlening en de producten, als ťťn pakket aan de klant aangeboden.

De bijdrage aan omzet en brutomarge van de kernactiviteiten is als volgt :

ICT DistributieICT Distributie Service &SolutionsService &Solutions x § miljoen2000199920001999
Omzet425,5434,140,628,9
Brutomarge22,331,35,64,8
Brutomarge %5,2%7,2%13,8%16,6%

Balans

Het balanstotaal steeg licht ten opzichte van de jaarbalans van 1999 naar § 103,9 miljoen. Door een strakker werkkapitaalbeheer als gevolg van het centraliseren van een aantal logistieke centra daalde het voorraadniveau van § 22,0 miljoen naar § 20,3 miljoen. De toename van de omzet in het 4e kwartaal van 2000 zorgt voor een hogere debiteurenpost. Daarnaast is de gemiddelde debiteurentermijn in 2000 gestegen tot gemiddeld 39 dagen, zodat de post debiteuren ten opzichte van de situatie per 31 december 1999 van § 55,8 toenamen tot § 64,3 miljoen. Dit had als gevolg dat ultimo 2000 het gebruik van bancaire kortlopende financiering is toegenomen van § 17,4 miljoen tot § 19,7 miljoen. Het eigen vermogen daalde als percentage van het balanstotaal naar 24,8%.

Dividendvoorstel

Het dividendbeleid van Copaco is gebaseerd op een uitkering van 20% van de nettowinst, waarbij de aandeelhouder de keuze heeft tussen een dividend in contanten danwel in aandelen. Gezien de resultaten over 2000 wordt voorgesteld het dividend over 2000 te passeren.

Verwachtingen

De reorganisatie en stroomlijning van de onderneming welke in 2000 in gang zijn gezet, zullen in 2001 hun vruchten afwerpen, doch niet al in 2001 leiden tot de geformuleerde nettowinstdoelstelling van ca. 2% van de omzet. Onvoorziene omstandigheden voorbehouden verwacht Copaco in het jaar 2001 in omzet gering tot licht te groeien en een netto resultaat van ca. § 4,5 miljoen te kunnen realiseren.

Profiel Copaco

Copaco N.V. is sinds 1981 actief op het gebied van Informatie en Communicatie Technologie (ICT) en genoteerd aan de OfficiŽle markt van de AEX-Effectenbeurs N.V. De onderneming, marktleider in Nederland op haar gebied, levert met ca. 350 medewerkers (ultimo 2000) computer-, netwerk-, data-storage en communicatieproducten, software en groupware (standaard en op maat), opleidingen en trainingen. De activiteiten zijn ondergebracht in de werkmaatschappijen Quadram, Lifeware, @The Academy, A-Line, Sydicom Distribution en POS-Line.

Dit persbericht verschijnt ook op het Internet en is op te vragen via www.copaco.nl

Voor nadere informatie :

Copaco N.V., J.G.L.M. Reijers, Algemeen Directeur, tel. 040 - 2 513 340. Drs. W.H. Geraats RA, Financieel Directeur.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syri√ę niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland ‚Äď met een omzet die dit jaar door de ‚ā¨1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa¬īs grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‚ÄėNederlandse breidagen‚Äô plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
‚ÄúThe best or worst thing to happen to humanity‚ÄĚ - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO¬ģWorld 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel ge√ęist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel ge√ęist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‚ÄėLekkerste Bockbier van Nederland‚Äô in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L‚Äôeau, reclamebureau voor gedragsbe√Įnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l‚Äôeau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic¬†‚ÄėAll the More Urgent‚Äô, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‚ÄėInventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
‚ÄúTerrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen‚ÄĚ Persbericht 12 oktober 2016 ‚ÄúTerrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen‚ÄĚ...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...