Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Copaco verwacht winstherstel

Datum nieuwsfeit: 15-02-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Copaco NV
Zoek soortgelijke berichten
Copaco NV

Persbericht
publicatie: 15 februari 2001

na: 17.00 uur

COPACO VERWACHT WINSTHERSTEL

Eindhoven, Copaco N.V. heeft over 2000 een omzet gerealiseerd van § 466,2 miljoen, een stijging van 0,7% ten opzichte van 1999. De winst uit gewone bedrijfsuitoefening na belastingen is gedaald van § 4,3 miljoen in 1999 naar een verlies van § 3,4 miljoen in 2000. Als gevolg van de in augustus 2000 aangekondigde reorganisatie is een buitengewone last genomen van § 4,2 miljoen na belastingen, zodat een netto verlies over 2000 is ontstaan van § 7,6 miljoen. Dit is in overeenstemming met de bij de publicatie van de halfjaarcijfers uitgesproken verwachting. De winst per aandeel daalde van § 0,43 naar - § 0,63. Voor 2001 verwacht Copaco herstel van de winstgevendheid van de onderneming.

Kernpunten 2000


∑ Verhuizing van Quadram en Sydicom

∑ Verbetering van SAP R3 bij Quadram

∑ Reorganisatie van A-Line en Amtron

∑ Internet en E-business

Kerncijfers

x § 1 miljoen20001999
Netto-omzet466,2463,0
Brutomarge28,036,1
Bedrijfsresultaat-2,48,3
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening na belastingen
-3,4
4,3
Bijzondere lasten - baten-4,20,8
Netto resultaat-7,65,1
Winst per aandeel (in §)-0,630,43

FinanciŽle resultaten

Omzet
De omzetontwikkeling over 2000 geeft een afwijkend beeld ten opzichte van de voorafgaande jaren. In tegenstelling tot het in het verleden jaarlijks groeien van de markt, is deze trend in 2000 doorbroken. Als gevolg van de post-millennium dip is de omzet in de eerste 2 kwartalen van 2000 met 6% achtergebleven ten opzichte van 1999. In het 3e kwartaal is deze negatieve trend doorbroken, hetgeen zich in het 4e kwartaal heeft doorgezet, zodat de omzet over geheel 2000 nagenoeg toch op hetzelfde niveau is gekomen als over 1999. Dit ondanks het feit dat vanaf de tweede helft 2000 er een reorganisatie heeft plaatsgevonden met name bij A-Line en Amtron, waarbij van een aantal niet meer in de focus van Copaco passende productlijnen afscheid is genomen. De hiermee samenhangende teruggang in omzet bij deze bedrijven bedraagt enkele tientallen miljoenen Euro's op jaarbasis.

Brutomarge
Als gevolg van de reorganisatie, de stilstand in omzet en de verhevigde concurrentiestrijd, is de brutomarge procentueel gedaald van 7,8% naar 6,0%. Het verval was het grootst in het eerste halfjaar. Over die periode bedroeg de brutomarge 5,5%. In het tweede halfjaar is o.a. als gevolg van de toename van de Service en Solutions activiteiten een verbetering opgetreden naar 6,4% zodat over geheel 2000 een brutomarge is gerealiseerd van 6,0%. De vraag naar Services en Solutions is in het eerste halfjaar sterk achtergebleven. In die periode werd § 13,4 miljoen omzet gerealiseerd met een brutomarge van 17,9%. Over het tweede halfjaar is de omzet toegenomen tot § 27,2 miljoen. Dit hogere volume bracht echter een lagere marge met zich, welke over het tweede halfjaar uitkwam op 11,8%, zodat op jaarbasis een brutomarge van 13,9% is gerealiseerd.

Bedrijfskosten
Om de rentabiliteit van de onderneming weer gezond te maken, was het noodzakelijk de organisatie te stroomlijnen. Om dit te bereiken zijn in 2000 de backoffice-activiteiten van A-Line en Sydicom samengevoegd met die van Quadram. Dit heeft geleid tot het terugbrengen van het aantal arbeidsplaatsen in Naarden van 122 eind 1999 naar 24 eind 2000. Quadram, A-Line en Sydicom werken vanaf 2001 op SAP, wat impliceert dat de eerder gebruikte automatiseringssystemen in 2000 buiten gebruik gesteld zijn. Tegelijkertijd is de productportfolio van de ondernemingen opnieuw beoordeeld, wat ertoe heeft geleid dat van een aantal productlijnen afscheid is genomen. De bovengenoemde maatregelen zijn financieel vertaald in het vormen van een reorganisatievoorziening ten laste van het resultaat in 2000 ter grootte van § 6,5 miljoen. Hiervan is § 4,3 miljoen aangewend gedurende 2000, zodat ultimo 2000 een voorziening resteert van § 2,2 miljoen.

Rentelasten
De rentelasten zijn als gevolg van de stijgende rente en de toename met gemiddeld 11% van de debiteurendagen gestegen van § 1,6 miljoen naar § 2,6 miljoen. Met het samenvoegen van de backoffice-activiteiten en het daarmee concentreren van voorraad- en debiteurenbeheer moet de investering in werkkapitaal in 2001 op een lager niveau kunnen worden gebracht.

Ontwikkelingen in 2000

2000 werd gekenmerkt door :

- Verhuizing van Quadram en Sydicom

- Verbetering van SAP R3 bij Quadram

- Reorganisatie van A-Line en Amtron

- E-business en Internet

Reorganisatie

Begin 2000 betrok Quadram een nieuwe huisvesting in Eindhoven, kort daarna is ook Sydicom in hetzelfde bedrijfspand ondergebracht. In de loop van het afgelopen boekjaar bleek steeds duidelijker dat zowel A-Line als Amtron zelfstandig niet winstgevend te maken waren. Daarom was hard ingrijpen noodzakelijk. De A-Line activiteiten werden teruggebracht tot de kernactiviteit, namelijk de verkoop van Software en Softwarelicenties. De winstgevende activiteiten in het kader van de import en verkoop van afrekensystemen zogenaamde Point of Sale systems is uit A-Line gelicht en gaat als zelfstandige unit POS-Line verder. In het kader van de voortdurende verbetering van de operatie zijn de logistieke activiteiten van A-Line en Amtron naar Eindhoven verplaatst. Hierdoor opereert Copaco nu vanuit twee professionele logistieke centra, zijnde Q-vier en Lifeware, waarmee een hogere mate van efficiency kan worden bereikt.

De Amtron productlijnen zijn voor zover winstgevend aan het productportfolio van Lifeware toegevoegd en inmiddels succesvol.

Eind 1999 waren er 122 medewerkers werkzaam bij A-Line en Amtron. Als gevolg van de getroffen maatregelen en natuurlijk verloop is dit aantal eind 2000 teruggebracht naar 24.

In de nieuwe opzet richt Quadram zich op de verkoop van notebooks, servers, desktops en randapparatuur. A-Line richt zich op de verkoop van software en softwarelicenties, en Sydicom focust op klanten met een behoefte aan enterprise server- en storage-oplossingen, vaak op basis van projecten met maatwerkoplossingen. Vanuit ieders specialiteit hebben zij evenwel de beschikking over het volledige productenpakket, zodat het one stop shopping-concept hiermee nog nadrukkelijker voor de klanten is vormgegeven.

De frontoffices Quadram, A-Line en Sydicom steunen op de centrale, op SAP geautomatiseerde backoffice Q-vier, welke pre-sales, after-sales, administratie, inkoop, marketing, product-management, project-management en logistiek op een efficiŽnte en kostenbewuste manier verzorgt.

Ontwikkeling per activiteit

ICT Distributie

ICT Distributie kenmerkt zich door nog steeds toenemende volumes, maar dalende marges en prijzen. Om in een dergelijke markt succesvol te opereren is een efficiŽnt functionerende organisatie noodzakelijk, waarbij routinematige zaken zijn geautomatiseerd. De mogelijkheden welke het Internettijdperk ons daartoe biedt, worden aangewend. Tenslotte is kostenbeheersing bij alle bedrijfsonderdelen van belang. Het efficiŽnt omgaan met medewerkers en middelen en het doordringen van kostenbesef bij de medewerkers, moeten er voor zorgen dat Copaco haar kostenleiderschap behoudt c.q. terugveroverd. Een verdergaande verbetering van de efficiency is met kracht ter hand genomen.

Service en Solutions

Copaco ontwikkelt ondersteunende diensten voor haar klanten. Diensten op het gebied van consultancy, technische opleidingen en trainingen via @The Academy, project management, imaging, preconfiguratie en installatie worden, naast de logistieke dienstverlening en de producten, als ťťn pakket aan de klant aangeboden.

De bijdrage aan omzet en brutomarge van de kernactiviteiten is als volgt :

ICT DistributieICT Distributie Service &SolutionsService &Solutions x § miljoen2000199920001999
Omzet425,5434,140,628,9
Brutomarge22,331,35,64,8
Brutomarge %5,2%7,2%13,8%16,6%

Balans

Het balanstotaal steeg licht ten opzichte van de jaarbalans van 1999 naar § 103,9 miljoen. Door een strakker werkkapitaalbeheer als gevolg van het centraliseren van een aantal logistieke centra daalde het voorraadniveau van § 22,0 miljoen naar § 20,3 miljoen. De toename van de omzet in het 4e kwartaal van 2000 zorgt voor een hogere debiteurenpost. Daarnaast is de gemiddelde debiteurentermijn in 2000 gestegen tot gemiddeld 39 dagen, zodat de post debiteuren ten opzichte van de situatie per 31 december 1999 van § 55,8 toenamen tot § 64,3 miljoen. Dit had als gevolg dat ultimo 2000 het gebruik van bancaire kortlopende financiering is toegenomen van § 17,4 miljoen tot § 19,7 miljoen. Het eigen vermogen daalde als percentage van het balanstotaal naar 24,8%.

Dividendvoorstel

Het dividendbeleid van Copaco is gebaseerd op een uitkering van 20% van de nettowinst, waarbij de aandeelhouder de keuze heeft tussen een dividend in contanten danwel in aandelen. Gezien de resultaten over 2000 wordt voorgesteld het dividend over 2000 te passeren.

Verwachtingen

De reorganisatie en stroomlijning van de onderneming welke in 2000 in gang zijn gezet, zullen in 2001 hun vruchten afwerpen, doch niet al in 2001 leiden tot de geformuleerde nettowinstdoelstelling van ca. 2% van de omzet. Onvoorziene omstandigheden voorbehouden verwacht Copaco in het jaar 2001 in omzet gering tot licht te groeien en een netto resultaat van ca. § 4,5 miljoen te kunnen realiseren.

Profiel Copaco

Copaco N.V. is sinds 1981 actief op het gebied van Informatie en Communicatie Technologie (ICT) en genoteerd aan de OfficiŽle markt van de AEX-Effectenbeurs N.V. De onderneming, marktleider in Nederland op haar gebied, levert met ca. 350 medewerkers (ultimo 2000) computer-, netwerk-, data-storage en communicatieproducten, software en groupware (standaard en op maat), opleidingen en trainingen. De activiteiten zijn ondergebracht in de werkmaatschappijen Quadram, Lifeware, @The Academy, A-Line, Sydicom Distribution en POS-Line.

Dit persbericht verschijnt ook op het Internet en is op te vragen via www.copaco.nl

Voor nadere informatie :

Copaco N.V., J.G.L.M. Reijers, Algemeen Directeur, tel. 040 - 2 513 340. Drs. W.H. Geraats RA, Financieel Directeur.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie