Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Inhoud Statistisch CBS 57e jaargang no. 6

Datum nieuwsfeit: 15-02-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek
Zoek soortgelijke berichten
Centraal Bureau voor de Statistiek

Statistisch Centraal Bureau voor de Statistiek Bulletin 57e jaargang no. 6 / 15 februari 2001

Inhoud ­ Nieuwe Levensverzekeringen, december 2000. pag. 4 ­ Koerswaarde van aandelen, januari 2001. pag. 10 ­ Rentevoeten op de geld- en kapitaalmarkt, januari 2001. pag. 10 ­ Valutakoersen, januari 2001. pag. 11 Overige gegevens pag. 1

Prijzen Delfstoffenwinning en industrie ­ Consumentenprijsindex, januari 2001. pag. 8 en 9 ­ Omzet (excl. BTW) in delfstoffenwinning, industrie en openbare nutsbedrijven, december 2000. pag. 4
­ Omzet (excl. BTW) in delfstoffenwinning, industrie en openbare Nationale rekeningen nutsbedrijven, januari-december 2000. pag. 5 ­ Kwartaalrekeningen, 3e kwartaal 2000. pag. 2 en 3 ­ Hoeveelheidsindexcijfers van de productie in de nijverheid, ­ Toegevoegde waarde van de bouwnijverheid, volumemutaties, december 2000. pag. 7 oktober 2000. pag. 6 ­ Productie in de nijverheid en industrie, volumemutaties, decem- ber 2000. pag. 7
Milieu ­ Milieudienstverlenende bedrijven, 1999. pag. 5 Bouwnijverheid
­ Indexcijfers voor de herbouwkosten van woningen, (1995=100), december 2000. pag. 6
­ Inputindexcijfers voor bouwkosten van woningen, december Overige gegevens 2000. pag. 6 (Niet in dit Statistisch bulletin opgenomen)

Verkrijgbaar is nieuw materiaal betreffende de volgende statistieken: Financiële instellingen en markten ­ Aantal studenten in het hoger beroepsonderwijs, 2000/'01, ­ Gemiddeld rendement van obligatieleningen, obligatie- en aan- voorlopige cijfers delenindexcijfers, week no. 06. pag. 12 Inl. tel. (045) 570 70 70.

Verklaring van de tekens Prijs: . = gegevens ontbreken; ­ = nihil; x = geheim; * = voorlopig cijfer. 145,00 ( 65,80) per jaar (excl. verzendkosten); los nummer 13,00 ( 5,90). ( ) achter de titel = nummer met de laatst gepubliceerde overeenkomstige tabel.
Informatie Auteursrecht Infoservice: tel. (045) 570 70 70; E-mail: (infoservice@cbs.nl) © CBS, Voorburg/Heerlen, 2001. Bronvermelding is verplicht. Website: www.cbs.nl; Conjunctuur: teletekst pag. 506 en 507 Verveelvoudiging voor eigen of intern gebruik is toegestaan. Redactie SB: CBS, Postbus 4000, 2270 JM Voorburg. V31998 ISSN: 0166­9680
Economische groei derde kwartaal 3,3% (2000 no.45) terugval is verhoudingsgewijs het sterkst in de voedings- en genot- middelenindustrie, de chemische eindproductenindustrie en de rubber- en kunststofindustrie. Alleen in de basischemie komt het De Nederlandse economische groei is in het derde kwartaal van groeipercentage in het derde kwartaal hoger uit dan in het voor- 2000 lager dan in het voorgaande kwartaal, vooral door seizoen- gaande. De aardolie-industrie en de transportmiddelenindustrie invloeden. De volumetoename van het bruto binnenlands product kennen net als in de voorgaande twee kwartalen een negatieve (BBP) bedraagt 3,3% ten opzichte van een jaar eerder. Voor het groei. eerst sinds het vierde kwartaal van 1999 is de groei minder dan vier procent. Wanneer gecorrigeerd wordt voor een aantal seizoen- In de bouwnijverheid is in het derde kwartaal van 2000 de groei en kalendereffecten, is de trendmatige groei in het derde kwartaal van 0,6% duidelijk lager dan in het voorgaande kwartaal (5,3%). even groot als die in het tweede. Ten opzichte van de tweede helft De belangrijkste oorzaak lijken vooralsnog de weersomstandig- van 1999 is de conjunctuurrelevante groei vertraagd. De prijs- heden te zijn, waardoor er minder werkbare uren waren dan een stijging van het BBP is verder opgelopen, tot 3,3%. Dit is het jaar eerder. Aan de bestedingenkant van de economie vertaalt dit hoogste cijfer sinds 1982. Voor de eerste drie kwartalen van 2000 zich in een lagere groei van de investeringen. komt de economische groei uit op 4,1%.
In de commerciële dienstverlening is de volumestijging van de Prijsstijging BBP loopt verder op in derde kwartaal toegevoegde waarde opnieuw iets lager dan in het voorgaande In het derde kwartaal van 2000 ligt het prijspeil van het BBP 3,3% kwartaal. Daarmee lijkt de groei zich te stabiliseren op een hoog hoger dan een jaar eerder. Dit is de hoogste prijsstijging sinds niveau. In het derde kwartaal komt de groei in handel, horeca en 1982. Ook de voorgaande twee kwartalen lieten al een oplopend reparatie lager uit dan in het voorgaande kwartaal. De volume- prijspeil zien. Een hogere prijs van de toegevoegde waarde bete- toename bij de post- en telecommunicatiebedrijven en de finan- kent dat Nederland per eenheid binnenlands product meer geld ciële en zakelijke dienstverlening blijft hoog en stabiel. ontvangt, bijvoorbeeld in de vorm van hogere lonen of betere winstmarges. Bij de niet-commerciële dienstverleners is de volumegroei in 2000 In het derde kwartaal hangt de oplopende BBP-deflator onder stabiel, met groeicijfers van iets boven de twee procent. Daarmee andere samen met de vertraagde doorwerking van de stijgingen kennen onder andere de overheid, het onderwijs en de zorgsector van de invoerprijzen in de afgelopen kwartalen. Bedrijven die hogere groeicijfers dan in 1999. geconfronteerd zijn met de oplopende invoerprijzen berekenen deze vertraagd door in de - voor een belangrijk deel buitenlandse - afzetprijzen. Tot en met het eerste kwartaal van 2000 bleef de Staat 2 uitvoerprijsstijging achter bij die van de invoer. Voor met name de Toegevoegde waarde van producenten (bruto, basisprijzen) industrie betekende dit een kleinere winstmarge en dus een 'goed- 1999 2000 kopere' toegevoegde waarde. In het tweede en derde kwartaal I II III IV I II III vlakt de prijsstijging van de invoer af, terwijl die van de uitvoer blijft oplopen. De 'winstmarge' van vooral de industrie wordt daardoor %-volumemutaties t.o.v. dezelfde weer iets groter, waardoor de prijs van de toegevoegde waarde periode een jaar eerder eveneens stijgt. Producenten van: Goederen 1,3 2,0 4,6 5,5 4,9 4,0 1,5 w.o. Staat 1 Industrie ­0,1 1,7 3,2 7,3 5,8 5,0 2,4 Waarde- en prijsontwikkeling van het BBP (marktprijzen) Bouwnijverheid 4,1 6,0 3,9 8,8 7,3 5,3 0,6 Commerciële diensten 5,0 4,9 4,7 6,2 5,8 5,2 4,9 Waarde Waarde Waarde- Prijs- w.o. verandering verandering Handel, horeca en reparatie 4,0 3,1 3,9 6,1 4,7 4,6 3,0 Vervoer, post en telecommunicatie 7,6 8,0 7,8 10,2 8,2 8,2 8,4 Financiële en zakelijke dienstverlening 4,9 5,0 4,3 5,1 5,7 4,7 4,9 mld gld mld euro in % t.o.v. jaar eerder Niet-commerciële dienstverlening 1,5 1,4 2,0 1,8 2,5 2,4 2,6 Bruto toegevoegde waarde 1998 780,5 354,2 6,1 2,0 (basisprijzen) 3,1 3,2 4,1 5,0 4,8 4,2 3,4 1999 824,0 373,9 5,6 1,7

1998-1 188,7 85,6 7,8 2,5 1998-2 198,2 90,0 5,7 2,0 1998-3 190,4 86,4 5,9 2,1 1998-4 203,2 92,2 5,3 1,4 1999-1 197,7 89,7 4,8 1,5 Bestedingen: uitvoer blijft sterkste groeier 1998-2 208,6 94,6 5,2 1,7 Aan de bestedingenkant van de economie loopt het groeitempo 1998-3 200,8 91,1 5,5 1,5 1998-4 216,9 98,4 6,7 1,8 van de uitvoer verder op. De investeringsgroei komt daarentegen 2000-1 213,1 96,7 7,7 2,7 duidelijk lager uit dan in het tweede kwartaal. Het groeitempo van 1998-2 223,8 101,5 7,3 3,1 1998-3 214,2 97,2 6,7 3,3 de gezinsconsumptie neemt opnieuw iets af, maar blijft relatief hoog.

De volumestijging van de uitvoer is verder opgelopen tot 9,7%. Dit is het hoogste groeipercentage sinds 1997. Voor het vierde achter- Productiekant: lagere groei industrie en bouw eenvolgende kwartaal ligt het stijgingstempo van de export tussen Aan de productiekant van de economie vlakt de groei af in met de acht en tien procent. De versnelling van de uitvoergroei komt name de industrie, de bouwnijverheid en in mindere mate de han- vooral op rekening van de uitvoer van in Nederland geproduceerde del, horeca en reparatie. Bij de vervoer-, opslag- en communicatie- goederen. Hiervan neemt het stijgingspercentage toe van 4,5% in bedrijven, de financiële en zakelijke dienstverleners en de niet- het tweede naar 7,7% in het derde kwartaal. Deze versnelling komt commerciële dienstenproducenten is de stijging vrijwel gelijk aan bij de bedrijfstakken vooral tot uiting in een hogere groei bij de die in het tweede kwartaal. basischemie.

In de industrie komt de volumegroei van de toegevoegde waarde Bij de uitvoer van buitenlandse producten die door Nederlandse in het derde kwartaal uit op 2,4%. Dat is duidelijk lager dan in het distributeurs worden geëxporteerd ('wederuitvoer') is het groei- tweede kwartaal (5,8%), onder andere wegens het feit dat het tempo stabiel: 14,8% in het tweede kwartaal en 14,3% in het derde derde kwartaal in 2000 een werkdag minder telt dan in 1999. kwartaal. Bij de uitvoer van diensten is de volumestijging in het Binnen de industrie valt de groei over vrijwel de hele linie terug. De derde kwartaal (6,8%) lager dan in het tweede kwartaal (7,6%).

2 Centraal Bureau voor de Statistiek
De investeringsgroei valt terug van 7,1% in het tweede kwartaal hierbij nog sprake van een stijging. Bij de bestedingen aan duur- naar 2,5% in het derde. Vooral bij de investeringen in bouwwerken zame consumptiegoederen vlakt de groei af. Dat hangt onder en machines komen de groeipercentages lager uit. Dit hangt voor andere samen met een daling van de auto-aankopen. De een deel samen met het feit dat de bouwnijverheid in het derde consumptie van diensten in het derde kwartaal laat in het derde kwartaal van 2000 een kleiner aantal werkbare uren kende dan kwartaal een groei van 4,1% zien. Dit is de grootste consumptie- een jaar eerder. Schommelingen in het gereedkomen van grote categorie. investeringsprojecten spelen in het derde kwartaal nauwelijks een rol. De structurele investeringsgroei loopt terug van 5,1% in het Invoergroei vlakt iets af in derde kwartaal tweede naar 2,8% in het tweede kwartaal. Het groeitempo van de invoer komt in het derde kwartaal iets lager uit, nadat het de voorgaande vijf kwartalen voortdurend opliep. Met De groei van de gezinsconsumptie loopt eveneens terug, van 3,3% name de invoer van basismetaal en metaalproducten, van machi- in het voorgaande kwartaal tot 2,9% in het derde kwartaal. De nes en apparaten en van kantoormachines (waaronder computers) bestedingen aan voedings- en genotmiddelen liggen in het derde loopt terug. De afvlakkende invoergroei hangt dus deels samen kwartaal lager dan een jaar eerder. In het tweede kwartaal was met de teruggelopen consumptie- en investeringsgroei.

Staat 3
Goederen- en dienstentotalen

1999 2000

I II III IV I II III

%-volumemutaties t.o.v. dezelfde periode een jaar eerder

Consumptieve bestedingen 4,2 4,0 3,6 3,4 4,3 3,2 2,8 w.v.
individueel 4,5 4,3 3,7 3,4 4,6 3,3 2,9 collectief 2,6 2,5 3,0 3,7 2,8 2,9 2,4 w.v.
door huishoudens 5,1 4,8 4,2 3,7 5,1 3,4 2,9 door overheid 2,4 2,4 2,3 2,7 2,8 2,9 2,8 Investeringen in vaste activa 6,3 6,0 5,4 8,0 5,3 7,1 2,5 Verandering in voorraden 1) 0,0 ­1,2 1,6 0,2 0,1 ­1,0 0,9

Nationale bestedingen 3,3 3,6 5,2 4,7 4,8 4,4 2,1

Uitvoer van goederen en diensten 4,3 5,1 4,4 8,3 8,8 8,4 9,7 Invoer van goederen en diensten 4,6 5,6 6,6 8,4 8,9 9,2 8,2

Bruto binnenlands product (mp) 3,2 3,4 3,9 4,9 4,9 4,1 3,3

1) Uitgedrukt als percentage van het BBP

Staat 4
Bruto investeringen in vaste activa: volume

1999 2000

I II III IV I II III

%-volumemutaties t.o.v. dezelfde periode een jaar eerder

Investeringen in vaste activa 6,3 6,0 5,4 8,0 5,3 7,1 2,5 w.o.
Woningen ­1,0 2,9 ­1,3 3,5 4,9 0,2 0,4 Gebouwen 8,5 12,8 10,4 16,4 9,2 8,1 4,5 G.W.W. werken 10,3 8,9 11,6 12,0 21,9 12,3 ­2,8 Vervoermiddelen 22,0 24,4 7,2 ­5,2 2,0 6,1 5,0 Machines ­2,8 ­11,5 0,6 18,4 2,0 15,5 3,6 Computers 20,5 15,2 10,3 5,7 ­12,8 14,9 3,5

Statistisch bulletin 6 (CBS) 15/2/2000 3
Nieuwe levensverzekeringen, december 2000 (01)

dec jan t/m dec dec jan t/m dec dec jan t/m dec dec jan t/m dec

2000 1999 2000 2000 1999 2000 2000 1999 2000 2000 1999 2000

x 1 000 mln gld

Individuele levensverzekeringen polissen verzekerd kapitaal premie periodiek premie ineens

Naar product
hypotheek 15,8 329,5 221,8 2 686,7 49 088,1 36 877,4 47,2 1 065,0 702,7 43,2 697,4 665,8 pensioen uitgesteld 4,4 69,8 67,0 1 034,3 16 924,9 16 539,3 22,7 326,5 359,5 75,7 546,1 646,8 lijfrente uitgesteld 84,9 427,5 437,4 2 344,4 20 734,8 17 493,6 72,4 636,9 461,1 885,5 3 681,3 5 596,0 direct ingaande rente 3,5 40,3 47,7 724,9 6 760,8 7 798,2 0,0 0,0 0,2 373,2 3 940,9 4 850,9 levenslang bij overlijden 29,1 312,5 324,4 253,5 2 710,8 2 396,3 6,8 67,0 64,0 3,4 28,1 24,4 spaarverzekering 26,2 407,5 284,9 1 043,5 20 572,4 13 259,8 53,5 752,5 580,3 116,1 1 211,7 1 188,0 risicoverzekering 11,9 185,3 174,2 1 232,8 17 379,6 16 383,4 8,1 108,9 91,4 13,4 204,2 217,7 overige verzekeringen 4,9 32,2 31,8 192,6 2 358,5 1 987,5 4,1 59,2 42,4 27,8 203,6 234,3

Naar premiebetaling
periodiek 111,2 1 544,6 1 193,7 7 560,4 121 611,0 93 826,8 214,9 3 016,1 2 301,4 258,4 2 006,5 2 128,7 ineens 69,6 259,9 0,0 1 952,4 14 918,9 18 908,6 1 279,9 8 506,7 11 295,2

Naar soort verzekering
in geld 67,1 917,2 765,5 3 870,8 59 619,3 50 023,3 44,7 859,6 571,7 631,8 6 163,0 7 676,2 in beleggingseenheden 113,7 887,3 823,8 5 642,0 76 910,6 62 712,2 170,2 2 156,5 1 729,7 906,5 4 350,2 5 747,6

Totale individuele produktie 180,8 1 804,5 1 589,3 9 512,8 136 529,8 112 735,4 214,9 3 016,1 2 301,4 1 538,3 10 513,2 13 423,9 w.o.
universal life . . . . . . . . . . . . bedrijfsspaarregelingen . . . . . . . . . . . .

Spaarkasinschrijvingen

Naar product
hypotheek 0,0 3,3 1,4 1,2 102,8 41,9 0,1 9,6 4,5 0,0 5,2 2,1 pensioen uitgesteld 0,0 0,1 0,1 0,1 3,5 7,6 0,0 2,3 1,8 0,0 0,3 0,3 lijfrente uitgesteld 5,5 30,1 26,6 174,2 1 258,5 1 008,6 25,0 99,1 107,0 3,8 16,7 16,1 ongeclausuleerd 6,1 108,8 66,7 182,5 2 672,1 1 471,2 15,1 188,7 103,4 1,4 24,7 14,2

Totale spaarkasproductie 11,7 142,4 94,8 357,9 4 036,9 2 529,2 40,2 299,7 216,7 5,2 46,8 32,7 w.o.
bedrijfsspaarregelingen . . . . . . . . . . . .

Omzet (excl. BTW) in delfstoffenwinning, industrie en openbare nutsbedrijven 1), december 2000 (3)

SBI 1993 Uitkomsten van bedrijven die zowel in de populatie van december 2000 als in de populatie van december 1999 voorkomen

Omzetaandeel in december 1999 Omzetontwikkeling 2) december 2000 t.o.v. december 1999

binnenland buitenland totaal binnenland buitenland totaal10/11/14 Delfstoffenwinning . . . . . .

15-37 Industrie 97 99 98 ­4 6 1

15/16 Voedings- en genotmiddelenindustrie 94 99 96 ­3 ­4 ­4 17-19 Textiel-, kleding-, leder-, schoen- e.a. lederwarenindustrie 98 99 98 ­9 ­7 ­8 20/26 Hout-, bouwmaterialen-, aardewerk- en glasindustrie 98 99 98 0 ­4 ­1 21/22 Papier- en papierwaren-, grafische industrie, uitgeverijen 98 100 98 ­8 ­4 ­7 23/24/25 Aardolie-, chemische, rubber- en kunststofverwerkende industrie 99 100 100 ­1 10 6 27-36 Basismetaal-, metaalproducten-, machine-, elektrotechnische, optische en instrumenten-, transportmiddelen-, meubel- en overige industrie 97 98 98 ­5 9 3

40/41 Openbare Nutsbedrijven . . . . . .

1) Over het algemeen bedrijven met 20 en meer werknemers. 2) Voorlopige cijfers.

4 Centraal Bureau voor de Statistiek
Omzet (excl. BTW) in delfstoffenwinning, industrie en openbare nutsbedrijven 1), januari­december 2000 (3)

SBI 1993 Uitkomsten van bedrijven die zowel in de populatie van januari-december 2000 als in de populatie van januari-december 1999 voorkomen

Omzetaandeel in januari-december 1999 Omzetontwikkeling 2) januari­december 2000 t.o.v. januari-december 1999

binnenland buitenland totaal binnenland buitenland totaal10/11/14 Delfstoffenwinning . . . . . .

15-37 Industrie 94 97 95 10 18 14

15/16 Voedings- en genotmiddelenindustrie 89 97 93 6 5 5 17/18/19 Textiel-, kleding-, leder-, schoen- e.a. lederwarenindustrie 96 96 96 4 2 3 20/26 Hout-, bouwmaterialen-, aardewerk- en glasindustrie 98 99 98 4 2 4 21/22 Papier- en papierwaren-, grafische industrie, uitgeverijen 97 99 97 5 10 7 23/24/25 Aardolie-, chemische, rubber- en kunststofverwerkende industrie 97 97 97 35 33 33 27-36 Basismetaal-, metaalproducten-, machine-, elektrotechnische, optische en instrumenten-, transportmiddelen-, meubel- en overige industrie 95 96 95 3 15 10

40/41 Openbare Nutsbedrijven . . . . . .

1) Over het algemeen bedrijven met 20 en meer werknemers. 2) Voorlopige cijfers.

Milieudienstverlenende bedrijven 1999 (1998, no. 52)

Totaal waarvan

Inzameling Inzameling Behandeling Sanering van en behande- van afval van afval milieuveront- ling van reiniging afval- water 2)

Bedrijven 601 32 218 177 174 Werkzame personen, ultimo december 19 520 2 088 10 228 5 423 1 781

mln gld Baten

Opbrengsten uit milieudienstverlening 6 472 362 2 590 2 987 533 w.v.
voor overheden 2 467 302 698 1 301 165 voor bedrijven 4 005 60 1 891 1 686 368 Verkoopopbrengsten opgewekte energie en
restprodukten 252 1 23 227 1 Verkoopopbrengsten nevenactiviteiten 228 57 79 55 37 Overige bedrijfsopbrengsten (incl.
schade-uitkeringen) 155 82 9 60 4 Ontvangen rente 65 0 9 49 7 Vrijval voorzieningen 86 0 5 34 47 Buitengewone baten 85 4 30 38 13

Totaal 7 349 506 2 745 3 453 644

Lasten

Kosten van grond- en hulpstoffen 226 34 22 100 71 Kosten van uitbestede werkzaamheden of
loondiensten 2 326 131 1 060 864 271 w.v.
verwerking afval en reststoffen 1 651 22 924 652 52 transport afval en reststoffen 274 8 107 134 25 sanering verontreinigde grond 179 0 0 18 161 overige 221 101 28 60 32 Inkoopwaarde handelsactiviteiten 21 0 12 4 5 Personeelskosten 1 497 174 724 461 138 Energieverbruik 109 14 9 76 10 Afschrijvingen 783 23 196 543 21 Autokosten 331 21 266 30 14 Overige bedrijfskosten 1 122 93 260 694 74 Betaalde rente 428 6 49 367 5 Toevoegingen aan voorzieningen 155 0 16 136 2 Buitengewone lasten 56 1 19 34 2

Totaal 7 060 498 2 635 3 312 615

Resultaat vóór belastingen 289 9 110 141 29

1) Inclusief overheidsgedomineerde NV's en BV's en stichtingen. 2) Vooral reiniging van riolen en zuivering van afvalwater.

Statistisch bulletin 6 (CBS) 15/2/2001 5
Toegevoegde waarde van de bouwnijverheid, volumemutaties (2000, no. 51)

1997 1998 1999 1999 2000 2000 nov.'99­ okt.'00 4e kw. 1e kw. 2e kw. 3e kw. mei juni juli aug. sept. okt. jan.­okt.

Procentuele mutaties t.o.v. de overeenkomstige periode van het voorgaand jaar

1,7 3,1 5,5 8,4 7,7 5,5 0,8 14,9 ­1,3 ­5,7 12,0 ­1,6 2,3 4,5 5,6

Toegevoegde waarde is gedefinieerd als het verschil tussen de productiewaarde en de waarde van het verbruik. Het gaat uitsluitend om de productie van de SBI45 in Nederland; de export van diensten blijft dus buiten beschouwing. De cijfers zijn niet voor seizoeninvloeden gecorrigeerd. Een verdere detaillering naar bedrijfsklassen is niet beschikbaar. De cijfers zijn aangepast aan de Nationale rekeningen 1999 en aan de Kwartaalrekeningen.

Indexcijfers voor de herbouwkosten van woningen, incl. BTW (1995=100) (4)

jan. febr. maart april mei juni juli aug. sept. okt. nov. dec.

1996 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 1997 102 102 102 102 102 103 103 103 104 104 104 104 1998 105 105 105 106 106 106 106 106 106 106 106 106 1999 107 107 107 107 107 108 108 108 108 108 109 109 2000 111 111 111 111 112 111 112 112 113 113 112 112

Met ingang van 2000 wordt de reeks berekend en gepubliceerd op basis van 1995=100. De nieuwe cijfers kunnen aan de oude reeks worden gekoppeld met de factor 1.134. Deze indexcijfers zijn speciaal ontwikkeld voor het indexeren van de verzekerde waarde van woningen in opstalverzekeringen. Zie voor een toelichting op de cijfers het artikel `Een samengesteld gewogen indexcijfer voor de herbouwkosten van woningen' in de Maandstatistiek bouwnijverheid van ok- tober 1993.

Inputindexcijfers voor de bouwkosten van woningen (1995=100) 1) (4)

jan. febr. maart april mei juni juli aug. sept. okt. nov. dec. jaar ­ ­ ­ ­ ­

totaal
1998* 104,7 104,8 104,8 105,0 105,1 105,1 105,4 105,4 105,4 105,3 105,3 105,2 105,1 1999* 105,6 105,6 105,7 106,3 106,3 106,4 107,3 107,3 107,4 107,5 107,6 108,0 106,7 2000* 109,4 109,5 109,5 110,0 110,0 110,2 111,6 111,6 111,7 111,8 111,8 111,8 110,7

waarvan

loon
1998* 107,8 107,8 107,8 108,1 108,1 108,1 109,2 109,2 109,2 109,2 109,0 109,0 108,5 1999* 109,5 109,5 109,6 110,7 110,7 110,7 112,5 112,5 112,5 112,7 112,7 112,7 111,3 2000* 113,7 113,7 113,7 113,8 113,8 114,0 115,4 115,4 115,4 115,1 115,1 115,1 114,5

materiaal
1998 102,3 102,4 102,4 102,6 102,7 102,8 102,5 102,5 102,4 102,2 102,3 102,2 102,4 1999 102,5 102,5 102,6 102,9 102,9 103,0 103,2 103,2 103,3 103,5 103,6 104,4 103,2 2000 106,1 106,2 106,3 107,1 107,1 107,2 108,6 108,7 * 108,8 * 109,2 * 109,2 * 109,2 * 107,8 *

1) Een inputindexcijfer volgt de prijsontwikkeling van de kostenbestanddelen, zoals materiaal, materieel en loon. Deze reeks is berekend als een gewogen gemiddelde uit de ontwikkeling van de loonkosten in de bouwnijverheid en een pakket bouwmaterialen dat in de woningbouw wordt toegepast. Voor de weging van de lonen en materia- len is gebruik gemaakt van de uitkomsten van de Produktiestatistiek bouwnijverheid 1995.Mutaties in de kosten van materieel, algemene kosten en winst & risico zijn in deze cijfers niet opgenomen.Zie voor een toelichting op de tabel het artikel `Inputindexcijfers voor de bouwkosten van woningen' in de Maandstatistiek bouwnijverheid van juli 1999.

6 Centraal Bureau voor de Statistiek
Hoeveelheidsindexcijfers van de productie in de nijverheid (1995=100), maandgegevens (2)

1999 2000

nov. dec. jan. febr. maart april mei juni juli aug. sept. okt. nov. dec.

Gemiddelde dagproductie

Nijverheid 1) 118,4 114,5 107,9 114,2 115,2 113,2 108,3 111,7 97,1 92,2 109,5 112,8 121,0 122,8 Delfstoffenwinning 120,1 145,4 145,6 134,5 124,0 86,4 68,0 60,4 57,4 47,2 51,2 78,4 118,1 143,7 Industrie 118,2 109,4 102,0 111,3 114,6 118,7 115,8 121,2 103,6 98,5 119,2 118,4 121,4 119,7 Openbare nutsbedrijven 114,3 119,4 119,2 116,4 112,5 102,1 96,5 94,8 92,5 92,9 97,9 106,4 116,7 121,0

Gemiddelde dagproductie,
gecorrigeerd voor seizoen

Nijverheid 1) 108,6 109,3 105,4 109,5 111,0 109,7 109,6 111,9 111,1 110,4 110,4 108,1 111,0 117,7 Delfstoffenwinning 87,7 97,1 95,7 98,3 106,1 91,2 96,8 94,4 98,2 88,5 80,2 81,7 85,7 95,3 Industrie 111,9 111,7 108,1 112,1 112,7 113,4 112,0 115,1 113,6 113,5 115,0 112,1 114,8 122,3 Openbare nutsbedrijven 103,1 102,1 99,9 102,2 103,5 104,1 109,0 107,8 109,1 110,5 108,5 105,2 105,3 103,6

1) Exclusief bouwnijverheid en bouwinstallatiebedrijven.

N.B. De indexcijfers zijn afgestemd op de Nationale rekeningen 1999.

Productie in de nijverheid en industrie, volumemutaties (2)

NACE Aandelen 1999 2000 2000 2000 REV1 in % 1) 1e kw. 2e kw. 3e kw. 4e kw. juli aug. sept. okt. nov. dec.

Procentuele mutatie t.o.v. de overeenkomstige periode van het voorgaand jaar Gemiddelde dagproductie
Nijverheid 2) 11-41 100 2,2 2,9 1,8 3,7 2,9 3,2 1,7 3,7 3,3 0,3 2,2 7,2 Delfstoffenwinning 11-14 9 ­6,4 ­2,3 ­0,1 ­2,3 ­7,8 ­2,1 6,3 ­14,8 ­14,1 ­4,5 ­1,7 ­1,2 Industrie 15-37 82 3,1 3,6 2,2 4,2 3,7 4,1 1,5 5,2 4,5 0,6 2,7 9,4

Voedings- en genotmiddelenindustrie 15/16 16 3,1 2,4 3,6 2,7 2,3 1,4 0,5 2,6 3,6 1,0 0,6 2,6 Vervaardiging van veehouderijproducten 151/155 4 ­0,5 ­0,4 ­1,0 0,0 ­0,6 ­1,7 0,6 ­0,7 ­2,1 ­0,9 Vervaardiging van overige voedingsmiddelen 152-158 8 7,2 4,2 7,6 3,1 2,9 1,4 2,7 4,5 2,8 2,1 Drankenindustrie 159 2 0,4 2,6 3,0 7,1 1,7 ­4,3 5,9 3,5 ­3,5 ­1,6 Tabakindustrie 16 2 ­2,4 1,8 0,4 2,0 7,0 8,3 2,7 9,7 4,5 ­0,6 Textiel-, kleding- en lederindustrie 17-19 2 ­1,8 2,7 ­0,4 3,8 3,8 3,3 0,7 1,8 7,8 ­3,6 4,0 10,9 Textielindustrie 17 1 ­0,2 2,9 0,6 5,5 3,7 3,0 0,8 6,2 ­4,7 3,5 Kledingindustrie 18 1 ­7,4 3,4 ­1,3 0,6 7,9 4,9 0,2 16,7 ­5,9 7,2 Leder-, lederwaren- en schoenindustrie 19 0 ­2,0 ­0,2 ­4,6 ­0,8 ­2,1 ­18,1 10,6 3,8 7,7 2,6 Papierindustrie en uitgeverijen, drukkerijen 21/22 10 1,5 1,9 ­0,6 5,1 2,2 1,0 3,2 1,3 2,2 ­2,4 ­0,6 5,9 Papier-, karton- en papierwarenindustrie 21 2 ­1,0 3,5 2,0 3,5 5,4 5,9 6,6 3,9 2,0 0,6 Uitgeverijen, drukkerijen 22 8 2,2 1,5 ­1,3 5,5 1,3 2,4 ­0,2 1,7 ­3,6 ­0,9 Aardolie-, chemische- en rubber- en kunststofind. 23-25 16 6,6 4,5 5,0 3,9 5,0 4,0 2,7 7,4 5,1 3,2 2,2 6,9 Aardolie-industrie 23 2 2,4 ­2,0 ­4,6 ­8,8 0,1 0,4 8,8 ­8,1 12,3 6,3 Chemische industrie 24 11 8,8 6,2 7,6 5,9 6,8 4,4 4,1 7,8 8,4 3,6 1,8 8,3 Chemische basisproductenindustrie 241/247 6 9,2 8,0 13,2 6,0 9,0 4,1 2,6 13,1 11,5 3,3 5,2 3,6 Chemische eindproductenindustrie 242-246 5 8,3 3,7 0,1 5,8 3,7 4,7 6,2 0,8 4,2 4,0 ­3,1 15,6 Rubber- en kunststofverw. industrie 25 3 2,0 3,4 3,6 6,9 2,1 ­1,1 4,5 2,8 ­5,4 0,8 Metaalindustrie 27-35 28 2,1 4,5 0,3 6,0 4,4 7,2 1,6 7,2 4,5 0,7 6,2 15,0 Vervaardiging van:
metalen in primaire vorm 27 2 0,7 3,0 2,7 3,8 2,2 4,2 6,1 ­3,2 ­0,8 2,5 producten van metaal 28 7 2,3 3,9 0,2 3,6 4,6 3,7 6,3 4,0 1,2 7,1 machines en apparaten 29 6 0,1 1,9 ­2,8 3,6 2,0 2,7 ­0,3 3,2 ­2,0 0,2 elektrotechnische en precisie-apparatuur 30-33 8 3,1 11,5 6,5 15,7 10,6 6,0 12,6 13,2 6,2 12,8 transportmiddelen 34/35 5 3,3 ­3,1 ­6,8 ­2,5 ­3,8 ­13,2 9,9 ­5,0 ­5,9 2,1 Hout-, bouwmat.-, meubel- en overige industrie 20/26/36/37 10 2,6 3,1 3,9 1,5 3,8 3,8 ­0,4 4,7 6,6 ­0,5 0,7 12,4 Houtindustrie 20 1 2,3 1,3 2,2 0,5 ­0,9 ­5,9 ­2,8 4,4 ­1,2 2,6 Bouwmat.-, aardewerk- en glasindustrie 26 3 4,3 0,5 1,3 ­1,2 ­1,4 ­7,5 0,9 2,0 ­4,2 0,3 Meubel- en overige industrie 36/37 6 1,8 4,9 5,6 3,5 7,7 4,7 8,3 9,8 1,7 0,6 Openbare nutsbedrijven 40/41 9 5,1 2,2 1,6 3,3 2,2 1,8 ­0,1 3,9 2,9 2,1 2,1 1,3

Gemiddelde dagproductie, Procentuele mutatie t.o.v. de voorgaande periode gecorrigeerd voor seizoenbeweging
Nijverheid 2) 11-41 100 2,2 2,9 0,0 1,7 0,2 1,5 ­0,7 ­0,7 0,0 ­2,1 2,7 6,0 Delfstoffenwinning 11-14 9 ­6,4 ­2,3 11,1 ­5,9 ­5,5 ­1,5 4,0 ­9,9 ­9,4 1,9 4,9 11,2 Industrie 15-37 82 3,1 3,6 ­0,6 2,3 0,5 2,1 ­1,3 ­0,1 1,4 ­2,5 2,4 6,5

Voedings- en genotmiddelenindustrie 15/16 16 3,1 2,4 ­1,0 2,3 0,8 ­0,9 ­1,9 1,0 1,8 ­2,8 ­0,1 1,5 Textiel-, kleding- en lederindustrie 17-19 2 ­1,8 2,7 2,5 2,0 ­0,4 ­0,3 ­3,9 0,1 4,2 ­8,0 5,1 5,8 Papierindustrie en uitgeverijen, drukkerijen 21/22 10 1,5 1,9 ­2,8 5,3 ­0,7 ­0,9 ­4,8 0,0 0,1 ­5,4 2,1 9,6 Aardolie-, chemische- en rubber- en kunststofind. 23-25 16 6,6 4,5 0,0 1,0 1,9 1,3 ­4,6 2,9 0,5 ­1,5 1,6 1,2 Metaalindustrie 27-35 28 2,1 4,5 0,5 2,6 ­0,5 4,5 1,3 ­1,3 0,0 ­0,9 3,6 10,1 Hout-, bouwmat.-, meubel- en overige industrie 20/26/36/37 10 2,6 3,1 ­2,9 0,9 1,6 4,8 1,6 ­2,2 5,9 ­4,2 3,6 10,5 Openbare nutsbedrijven 40/41 9 5,1 2,2 ­0,9 5,0 2,2 ­4,3 1,2 1,3 ­1,9 ­3,0 0,1 ­1,7

1) Aandeel in de toegevoegde waarde (bruto, basisprijzen, volgens Nationale rekeningen 1999). 2) Exclusief bouwnijverheid en -installatiebedrijven.

N.B. De ontwikkelingen zijn afgestemd op de Nationale rekeningen 1999.

Statistisch bulletin 6 (CBS) 15/2/2001 7
Consumentenprijsindex alle huishoudens (1995= 100) (4)

Wegings- 1998 1999 2000 2000 2001 coefficient jan. juli aug. sept. okt. nov. dec. jan.*

0 Totaal bestedingen 100 000 106,3 108,6 111,4 109,1 111,3 111,6 112,6 112,9 112,9 112,4 113,7

1 Voedingsmiddelen en alcoholvrije dranken 13 726 103,7 105,0 105,9 105,1 105,5 106,0 106,0 106,8 107,5 107,8 109,1

Voedingsmiddelen 12 414 103,8 105,5 106,3 105,3 105,9 106,4 106,4 107,1 107,9 108,2 109,6

Brood en granen 2 324 102,3 104,0 105,5 104,6 105,0 105,3 106,1 106,8 107,2 107,2 108,2 Vlees 2 911 103,9 103,9 105,2 104,6 104,6 105,0 105,8 106,5 107,8 108,4 109,6 Vis 313 105,9 113,1 118,4 113,9 120,2 120,9 121,1 121,9 122,1 122,8 124,3 Melk, kaas en eieren 2 120 102,1 101,9 102,2 102,1 101,3 102,3 103,4 103,6 103,9 104,1 104,8 Olien en vetten 361 101,4 102,4 106,6 106,7 105,2 105,2 107,1 107,3 107,7 110,7 111,6 Fruit 986 111,0 112,5 115,2 109,3 116,4 122,3 119,0 114,5 113,6 111,2 113,4 Groenten incl. Aardappelen ed 1 446 103,9 110,7 106,5 106,9 105,6 103,4 99,8 105,9 108,5 109,8 113,3 Suiker en andere zoetwaren 881 100,9 101,7 101,9 102,2 101,6 101,5 101,7 102,1 102,5 102,3 104,0 Voedingsmiddelen n.e.g. 1 072 105,5 108,5 110,5 109,4 110,4 110,6 111,1 111,2 111,7 112,3 113,1

Alcoholvrije dranken 1 312 103,7 100,9 102,1 102,4 101,7 102,0 102,4 103,3 103,7 104,3 104,2

Koffie, thee en cacao 568 104,4 92,9 95,8 93,6 96,0 96,6 96,8 97,3 97,7 97,8 97,0 Mineraalwater, frisdranken ed 744 103,1 107,1 107,0 109,0 106,0 106,1 106,6 108,0 108,4 109,2 109,7

2 Alcoholhoudende dranken en tabak 3 980 108,1 111,3 114,4 112,6 114,8 114,8 115,2 116,0 116,1 116,2 117,8

Alcoholhoudende dranken 1 923 101,5 103,2 104,3 104,1 104,0 104,1 104,6 105,1 105,4 105,6 109,0 Tabak 2 057 114,3 118,9 123,9 120,5 124,8 124,8 125,2 126,1 126,1 126,1 126,1

3 Kleding en schoeisel 6 121 104,0 105,2 104,2 91,4 93,6 97,5 109,7 110,3 109,2 102,1 91,7

Kleding en kledingstoffen 4 995 103,9 104,7 103,3 89,9 92,1 96,4 109,1 109,4 108,0 100,8 89,3 Schoeisel en schoenreparaties 1 126 104,4 107,3 108,3 98,1 100,2 102,5 112,3 114,3 114,5 107,7 102,4

4 Huisvesting, water, elektriciteit, gas 26 832 112,7 116,1 121,2 119,4 122,7 122,7 122,7 122,9 122,9 122,9 125,8

Huisvesting 20 422 112,2 115,8 119,0 117,5 120,5 120,5 120,5 120,5 120,5 120,5 120,5 Normaal onderhoud en reparatie Woning 1 623 106,4 108,2 111,1 109,7 110,8 111,2 111,6 112,4 112,7 113,0 115,9 Overige diensten i.v.m. de woning, w.o. water 839 111,2 124,0 127,0 126,6 127,1 127,1 127,1 127,2 127,3 127,3 131,4 Elektriciteit, gas e.a. brandstoffen 3 948 118,1 119,0 135,5 131,8 138,0 138,0 137,9 138,5 138,7 138,7 156,0

5 Stoffering, huishoudelijke apparaten 7 959 101,4 103,9 105,8 104,4 105,9 105,9 106,4 106,9 107,2 107,3 109,3

Meubelen, stoffering en decoratie, 3 368 101,6 105,0 107,7 105,6 108,2 108,0 109,0 109,5 110,0 109,9 112,0 Huishoudtextiel 931 101,2 103,2 105,3 103,6 105,0 105,5 106,0 106,4 106,7 106,9 109,4 Verwarmingsapp., Kookapp., Koelkast. 904 94,9 95,1 92,9 93,0 93,1 93,0 92,8 92,7 92,8 92,7 93,8 Vaat- en glaswerk en huishoudelijke 470 102,6 104,4 105,9 105,7 105,7 105,7 105,9 106,0 105,8 106,3 106,7 Gereedschappen, werktuigen voor huis 430 100,7 101,9 103,4 103,4 103,6 103,2 103,1 103,1 103,6 103,5 105,0 Dagelijks woningonderhoud 1 856 104,1 107,0 109,3 108,3 109,1 109,3 109,4 110,3 110,6 111,1 113,7

6 Gezondheid 544 104,2 105,5 107,2 106,4 107,2 107,3 107,4 108,0 108,0 108,1 109,2

7 Vervoer 10 707 103,5 106,2 113,8 109,3 115,0 115,0 116,3 116,3 115,9 114,0 116,2

Aankoop voertuigen 4 211 98,6 99,3 101,3 100,6 101,3 101,3 101,5 102,3 102,4 102,2 103,6 Gebruik van privevoertuigen 4 784 106,9 111,5 125,7 117,1 127,8 127,7 130,8 130,2 129,3 124,9 127,8 Vervoersdiensten 1 712 106,1 108,3 111,4 109,3 112,6 113,0 112,1 111,9 111,9 112,3 114,6

8 Communicatie 1 862 110,1 104,6 98,5 100,1 98,0 98,4 98,4 96,7 96,7 95,3 95,7

9 Recreatie en cultuur 11 329 102,1 103,5 105,9 105,1 105,7 105,8 106,0 106,4 106,7 107,2 108,7

App. En toebehoren incl reparatie 4 744 94,0 92,9 93,1 93,4 92,4 92,4 92,4 92,9 94,0 94,7 95,0 Diensten op gebied van recr. , cultuur 3 092 109,7 113,2 117,8 116,2 118,1 118,3 118,6 119,1 118,6 118,7 121,4 Kranten, boeken en schrijfwaren 2 150 108,4 111,9 115,4 115,0 114,9 115,2 115,6 115,9 116,1 116,2 119,9 Pakketreizen 1 343 102,9 104,8 108,3 105,2 109,2 109,2 109,2 109,2 109,2 110,2 110,2

10 Onderwijs 376 107,8 110,7 114,6 112,6 113,4 113,6 118,1 117,3 117,3 117,3 118,2

11 Hotel, café's en restaurants 5 521 106,8 110,1 113,5 110,6 115,0 115,0 115,0 115,3 113,9 114,2 116,1

Restaurants, café's en kantines 4 387 106,6 110,2 113,3 111,6 113,8 114,0 114,2 114,3 114,6 114,9 117,3 Accommodatie 1 134 107,6 109,6 113,9 106,5 119,3 119,0 118,0 119,4 111,1 111,8 111,2

12 Diverse goederen en diensten 6 293 102,4 104,3 106,4 105,8 106,4 106,5 106,6 107,0 107,1 107,4 109,3

Lichaamsverzorging 1 980 105,0 109,5 110,6 110,3 110,4 110,7 110,8 111,4 111,8 111,9 114,7 Art. Voor persoonlijk gebruik n.e.g. 891 98,6 98,3 98,3 97,5 97,7 97,6 98,2 98,8 99,2 99,7 100,4 Verzekering 2 486 100,9 101,8 104,3 103,3 104,7 104,7 104,7 104,9 104,6 105,1 106,4 Bankdiensten n.e.g. 31 99,1 102,0 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 104,5 109,2 Andere diensten n.e.g. 905 104,3 105,9 111,0 110,7 111,2 111,2 111,2 111,3 111,3 111,3 114,1

13 Consumptie geb. bel., en overheidsdiensten 4 750 106,8 110,7 105,0 104,7 104,8 104,8 105,4 105,4 105,4 105,4 106,7

Consumptie gebonden belastingen 3 785 105,6 108,9 100,0 99,9 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 101,5 Overheidsdiensten 965 111,8 117,7 124,6 123,7 123,8 123,8 126,4 126,3 126,3 126,3 127,1

8 Centraal Bureau voor de Statistiek
Consumentenprijsindex, alle huishoudens (1995=100) Jan. Febr. Maart April Mei Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dec. Jaar

1996 100,6 101,0 102,0 102,3 102,0 101,6 101,9 101,7 102,7 102,9 102,8 102,7 102,0 1997 102,8 103,0 103,8 103,9 104,2 103,6 104,0 104,3 105,2 105,3 105,4 105,1 104,2 1998 104,7 105,3 106,2 106,4 106,3 105,9 106,1 106,1 107,0 107,3 107,2 106,9 106,3 1999 107,0 107,5 108,5 108,7 108,7 108,3 108,3 108,9 109,4 109,5 109,6 109,2 108,6 2000 109,1 109,6 110,6 111,0 111,3 111,2 111,3 111,6 112,6 112,9 112,9 112,4 111,4 2001 113,7 *

Consumentenprijsindex, alle huishoudens, afgeleid 1) (1995=100) Jan. Febr. Maart April Mei Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dec. Jaar

1996 99,9 100,3 101,2 101,5 101,3 100,9 101,2 101,0 102,0 102,2 102,1 102,0 101,3 1997 101,9 102,1 102,8 102,9 103,1 102,6 103,0 103,3 104,3 104,4 104,4 104,1 103,3 1998 103,5 104,1 105,0 105,2 105,1 104,7 104,9 104,9 105,8 106,1 106,0 105,7 105,1 1999 105,3 105,8 106,7 107,0 107,0 106,6 106,5 107,1 107,6 107,7 107,8 107,5 106,9 2000 106,9 107,5 108,5 108,8 109,1 109,1 109,1 109,4 110,4 110,8 110,8 110,2 109,2 2001 110,4 *

1) De afgeleide CPI is berekend als de gewone prijsindex exclusief het effect van veranderingen in de tarieven van de kostprijsverhogende (zgn. indirecte) belastingen en de consumptie-gebonden belastingen.

Consumentenprijsindex, werknemersgezinnen met laag inkomen (1995=100) Jan. Febr. Maart April Mei Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dec. Jaar

1996 100,6 100,9 101,9 102,2 101,9 101,5 101,8 101,6 102,5 102,8 102,6 102,5 101,9 1997 102,7 102,9 103,7 103,8 104,0 103,5 103,9 104,1 105,0 105,1 105,2 104,9 104,1 1998 104,6 105,2 106,0 106,3 106,2 105,7 105,9 105,9 106,8 107,0 107,0 106,7 106,1 1999 106,8 107,4 108,3 108,5 108,5 108,1 108,0 108,6 109,1 109,2 109,4 109,0 108,4 2000 108,8 109,4 110,4 110,6 111,0 110,9 110,9 111,3 112,3 112,6 112,7 112,1 111,1 2001 113,4 *

Consumentenprijsindex, werknemersgezinnen met laag inkomen, afgeleid (1995=100) Jan. Febr. Maart April Mei Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dec. Jaar

1996 99,9 100,2 101,2 101,5 101,2 100,8 101,1 100,9 101,8 102,1 101,9 101,9 101,2 1997 101,8 102,0 102,7 102,8 103,0 102,5 102,9 103,2 104,1 104,2 104,3 104,0 103,1 1998 103,4 104,0 104,8 105,1 105,0 104,5 104,7 104,7 105,6 105,9 105,8 105,5 104,9 1999 105,1 105,6 106,5 106,8 106,8 106,4 106,3 106,9 107,3 107,4 107,6 107,2 106,7 2000 106,7 107,2 108,2 108,5 108,8 108,8 108,8 109,1 110,1 110,5 110,5 110,0 108,9 2001 110,1 *

Totaal consumentenprijsindex, werknemersgezinnen met hoog inkomen (1995=100) Jan. Febr. Maart April Mei Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dec. Jaar

1996 100,3 100,8 101,8 102,1 101,9 101,4 101,3 101,2 102,3 102,5 102,4 102,3 101,7 1997 102,2 102,5 103,4 103,5 103,7 103,1 103,1 103,5 104,6 104,7 104,7 104,3 103,6 1998 103,8 104,5 105,5 105,7 105,6 105,1 105,1 105,1 106,1 106,4 106,3 106,0 105,4 1999 105,9 106,5 107,6 107,8 107,9 107,4 107,2 107,9 108,5 108,6 108,7 108,3 107,7 2000 108,0 108,7 109,9 110,2 110,6 110,5 110,2 110,6 111,8 112,1 112,1 111,5 110,5 2001 112,5 *

Consumentenprijsindex, werknemersgezinnen met hoog inkomen, afgeleid (1995=100) Jan. Febr. Maart April Mei Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dec. Jaar

1996 99,8 100,2 101,2 101,6 101,3 100,8 100,8 100,7 101,8 102,0 101,9 101,8 101,2 1997 101,5 101,7 102,6 102,7 102,9 102,3 102,4 102,7 103,8 103,9 104,0 103,6 102,8 1998 102,9 103,5 104,5 104,8 104,7 104,2 104,2 104,2 105,2 105,5 105,4 105,0 104,5 1999 104,5 105,1 106,2 106,5 106,5 106,1 105,9 106,5 107,1 107,2 107,4 107,0 106,3 2000 106,4 107,1 108,3 108,6 108,9 108,9 108,6 109,0 110,2 110,5 110,5 109,8 108,9 2001 109,8 *

9 Centraal Bureau voor de Statistiek
Koerswaarde van aandelen (1)

Koerswaarde

2000 2001

jan. sept. okt. nov. dec. jan.

mln euro

Officiele Markt

Internationale concerns 206 647 256 151 259 931 253 887 246 168 242 453

Lokale fondsen 395 029 427 712 442 949 418 404 405 757 416 556 w.v.
financiele instellingen 148 598 194 033 208 372 205 179 201 376 198 604 niet-financiele instellingen 246 431 233 679 234 577 213 225 204 381 217 953

Totaal 601 677 683 863 702 880 672 292 651 926 659 010 Totaal, excl. Koninklijke Olie 484 727 537 000 553 015 524 550 511 989 520 510

Beleggingsmaatschappijen 1) 105 884 125 635 124 305 117 272 84 896 86 956 Vastgoedfondsen 1) 11 152 11 886 12 127 13 492 13 566 14 500 Overige fondsen 2) 29 163 30 965 31 159 30 851 29 331 20 793

Alle genoteerde ondernemingen 747 876 852 349 870 471 833 907 781 271 804 253

NMAX

Alle genoteerde ondernemingen 1 329 1 356 1 190 919 894 860

1) Reeksbreuk. M.i.v. ultimo 2000 is het aantal aandelen mede gebaseerd op rapportage van de fondsen. Voor beleggingsfondsen geeft dit ultimo 2000 een verschil in koerswaarde van ­27.372 mln euro Voor vastgoedfondsen geeft dit ultimo 2000 een verschil in koerswaarde van ­273 mln euro 2) Maatschappijen die als nagenoeg enig actief aandelen van een andere ter beurze genoteerde onderneming bezitten of aandelen van een onderneming die in het buiten- land is gevestigd en parallelmarktfondsen

Rentevoeten op de geld- en kapitaalmarkt 1) (2)

2000 2001

jaar jan. juli aug. sept. okt. nov. dec. jan.


Geldmarkt

Reporente ECB (ultimo) 4,75 3,25 4,25 4,25 4,50 4,75 4,75 4,75 4,75 Marginale beleningsrente ECB (ultimo) 5,75 4,25 5,25 5,25 5,50 5,75 5,75 5,75 5,75 Depositorente ECB (ultimo) 3,75 2,25 3,25 3,25 3,50 3,75 3,75 3,75 3,75

Daggeldmarktrente (zonder onderpand) 4,12 3,04 4,31 4,42 4,59 4,76 4,83 4,81 4,75

Termijngelden zonder onderpand
eenmaands Euribor 4,24 3,15 4,41 4,57 4,70 4,85 4,92 4,95 4,80 driemaands Euribor 4,40 3,34 4,58 4,78 4,85 5,04 5,09 4,94 4,77 driemaands kasgeldleningen aan de lagere over-
heid 4,36 3,30 4,54 4,74 4,81 5,00 5,05 4,90 4,73 driemaands Euro-dollardeposito's 6,40 5,92 6,62 6,57 6,55 6,61 6,60 6,41 5,58

Wettelijke rente (ultimo) 2) 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 8,00 Heffings- en invorderingsrente bij belastingen 3) 4,50 2,75 4,00 4,00 4,00 4,50 4,50 4,50 4,70

Kapitaalmarkt

Hypotheekrente van eerste hypotheken (ultimo)
laagste 6,00 5,80 5,90 5,90 6,10 6,10 6,10 6,00 5,70 hoogste 6,95 6,40 6,75 6,75 6,95 6,95 6,95 6,95 6,50

1) Jaar- c.q. maandgemiddelden, tenzij anders vermeld. 2) Vastgesteld door het Ministerie van Justitie.
3) Vastgesteld door het Ministerie van Financiën m.i.v. 1 oktober 1992.

Bron: De Nederlandsche Bank NV en de Officiële Prijscourant van de Vereniging voor de Effectenhandel, m.u.v. hypotheekrente, wettelijke rente en heffings- en invor- deringsrente bij belastingen.

10 Centraal Bureau voor de Statistiek
Valutakoersen (gemiddelden) (1)

Eenheid 2000 2001

jaar jan. aug. sept. okt. nov. dec. jan. jan.

gld euro 1)

Amerikaanse dollar 1 2,39 2,17 2,44 2,53 2,58 2,57 2,46 2,35 0,94 Australische dollar 1 1,39 1,43 1,42 1,40 1,36 1,34 1,34 1,30 1,69 Canadese dollar 1 1,61 1,50 1,64 1,71 1,70 1,67 1,61 1,56 1,41 Deense kroon 100 29,56 29,60 29,55 29,53 29,59 29,55 29,55 29,52 7,46

Engelse pond 1 3,62 3,56 3,63 3,61 3,74 3,67 3,59 3,47 0,63 Estlandse kroon 1 14,08 14,08 14,08 14,08 14,08 14,08 14,08 14,08 0,16 Griekse drachme 100 0,65 0,67 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 0,65 340,75 Hongaarse florint 100 84,77 86,45 84,48 84,00 83,83 83,45 83,18 83,16 2,65

Hongkong dollar 10 000 30,68 27,98 31,22 32,43 33,04 32,99 31,49 30,11 731,77 Japanse yen 10 000 221,88 206,91 225,80 235,80 237,53 236,42 219,02 201,12 109,57 Nieuw-Zeelandse dollar 100 108,85 111,77 108,67 105,57 103,21 102,82 105,41 104,42 2,11 Noorse kroon 100 27,17 27,15 27,26 27,46 27,54 27,56 27,09 26,76 8,24

Poolse zloty 100 55,02 52,95 55,88 56,36 55,55 56,51 56,88 57,10 3,86 Sloveense tolar 10 000 106,70 110,29 105,68 105,36 104,95 104,24 103,46 102,78 214,40 Tsjechische kroon 100 6,19 6,12 6,23 6,22 6,25 6,37 6,33 6,28 35,10

Zuid-Afrikaanse rand 100 34,50 35,55 34,98 35,25 34,64 33,49 32,12 30,19 7,30 Zweedse kroon 100 26,11 25,64 26,29 26,20 25,89 25,54 25,44 24,74 8,91 Zwitserse frank 100 141,54 136,86 142,00 144,02 145,65 144,90 145,59 144,12 1,53

1) Notering per 1 Euro.

Statistisch bulletin 6 (CBS) 15/2/2001 11
Gemiddeld rendement van obligatieleningen, obligatie- en aandelenindexcijfers (6)

Gemiddelden Week 6 per dag

2000 2001 5-2 6-2 7-2 8-2 9-2

dec. jan. week 4 week 5 week 6


Gemiddeld effectief rendement

Staatsleningen, algemeen 5,02 4,87 4,93 4,89 4,85 4,85 4,84 4,83 4,85 4,87 w.v. met gemiddeld resterende looptijd van
3­< 5 jaar 4,82 4,62 4,69 4,64 4,63 4,63 4,64 4,60 4,61 4,65 5­< 8 jaar 4,92 4,77 4,84 4,80 4,76 4,76 4,74 4,73 4,77 4,80 3­< 8 jaar 4,88 4,71 4,78 4,74 4,70 4,71 4,70 4,68 4,70 4,74 Vijf langstlopende staatsleningen 5,22 5,12 5,18 5,12 5,07 5,08 5,06 5,05 5,07 5,07 Nieuwste 10-jarige staatslening 5,03 4,92 4,98 4,92 4,89 4,89 4,88 4,88 4,89 4,89

CBS-koersindex voor staatsobligaties ultimo 1983=100

Gemiddeld resterende looptijd
3­< 5 jaar 113,9 114,7 114,5 114,6 114,7 114,7 114,7 114,8 114,8 114,6 5­< 8 jaar 122,6 123,6 123,2 123,4 123,7 123,7 123,9 123,9 123,7 123,5 8­<10 jaar 127,3 128,4 127,9 128,3 128,8 128,7 128,8 128,9 128,7 128,7

ultimo 1993=100

CBS/Stroeve-index voor converteerbare obligaties 372,9 369,7 372,2 373,1 369,0 369,1 372,5 369,2 367,9 366,1

ultimo 1983=100 CBS-herbeleggingsindex voor obligaties

Staatsleningen 356,6 360,4 359,8 361,0 361,9 361,9 361,9 362,1 361,6 362,1 Financiele instellingen
gewone obligaties 336,3 341,6 341,7 342,5 343,5 343,3 343,4 343,7 343,4 343,6 achtergestelde obligaties 409,8 416,1 416,1 417,7 419,1 419,0 419,2 419,4 418,9 419,3

Algemeen 354,0 358,3 358,0 359,1 360,1 360,0 360,1 360,3 359,8 360,2

jaar

Duration van staatsleningen met een vaste looptijd 4,64 4,69 4,73 4,73 4,73 4,73 4,73 4,73 4,72 4,72

CBS-koersindex voor aandelen ultimo 1983=100

Officiele Markt

Algemeen 904,5 892,9 892,9 898,7 891,0 893,6 896,8 886,9 890,3 887,3 Algemeen excl. Kon. Olie 921,0 909,0 911,8 915,2 896,9 902,7 906,0 894,9 895,8 885,1

Internationals 860,2 844,4 837,3 839,1 846,4 844,5 844,6 837,0 848,5 857,5

Lokale fondsen 966,8 957,7 962,5 971,1 953,0 958,7 964,2 952,4 950,4 939,3 Financiele instellingen 1 209,2 1 182,1 1 174,2 1 182,3 1 171,8 1 175,9 1 185,5 1 173,0 1 168,3 1 156,2 Niet-financiele instellingen 858,2 860,8 874,5 884,0 859,7 866,8 869,8 857,8 857,5 846,4

ultimo 1993=100 CBS/MoneyView-index voor beleggingsfondsen

Algemeen 188,1 182,2 185,2 186,2 183,0 183,4 183,8 183,0 182,9 182,0 aandelenfondsen 270,4 257,9 263,8 265,4 258,7 259,6 260,4 258,6 258,5 256,4 obligatiefondsen 130,1 130,6 130,9 131,5 131,9 131,6 131,8 131,9 132,0 132,1 geldmarktfondsen 118,9 119,1 119,0 118,5 118,6 118,5 118,5 118,6 118,6 118,6

CBS/NIB-index voor niet AEX-aandelen 386,9 388,2 401,6 408,0 400,9 402,4 404,6 401,4 400,4 395,8 CBS MIT-index 1) 518,8 540,1 563,2 550,3 507,1 519,4 520,0 500,5 505,3 490,1 CBS MIT Small-index 1) 638,1 657,3 695,7 696,9 653,0 663,4 664,5 648,6 652,7 635,8 CBS/SBV Vastgoedindex algemeen 93,3 95,2 96,6 98,6 99,3 98,6 99,1 98,9 99,9 99,8

CBS-herbeleggingsindex voor aandelen ultimo 1983=100

Officiele Markt

Algemeen 1 702,0 1 680,3 1 680,3 1 691,2 1 676,8 1 681,6 1 687,8 1 669,2 1 675,4 1 669,9 Algemeen excl. Kon. Olie 1 593,0 1 572,4 1 577,3 1 583,2 1 551,6 1 561,6 1 567,4 1 548,1 1 549,7 1 531,2

Internationals 1 736,8 1 704,9 1 690,6 1 694,4 1 709,1 1 705,2 1 705,4 1 690,0 1 713,3 1 731,5 Lokale fondsen 1 675,4 1 659,6 1 667,8 1 682,9 1 651,6 1 661,5 1 671,1 1 650,7 1 647,1 1 627,9 Financiele instellingen 2 482,8 2 427,0 2 410,9 2 427,5 2 405,9 2 414,4 2 434,0 2 408,3 2 398,7 2 373,9 Niet-financiele instellingen 1 355,6 1 359,8 1 381,5 1 396,6 1 358,3 1 369,5 1 374,3 1 355,4 1 354,8 1 337,4

ultimo 1993=100 CBS/MoneyView-index voor beleggingsfondsen

Algemeen 205,0 198,6 201,9 203,0 199,5 199,9 200,4 199,5 199,4 198,4 aandelenfondsen 297,6 283,9 290,4 292,1 284,8 285,7 286,6 284,6 284,5 282,3 obligatiefondsen 139,7 140,2 140,5 141,3 141,6 141,4 141,5 141,7 141,7 141,9 geldmarktfondsen 119,7 120,2 120,3 120,4 120,5 120,5 120,5 120,5 120,5 120,6

CBS/NIB-index voor niet AEX-aandelen 450,1 451,7 467,3 474,9 466,8 468,5 471,1 467,4 466,2 460,9 CBS MIT-index 1) 593,0 617,4 643,8 629,0 579,6 593,7 594,4 572,1 577,6 560,2 CBS MIT Small-index 1) 691,0 711,8 753,4 754,7 707,1 718,3 719,6 702,3 706,8 688,4 CBS/SBV Vastgoedindex algemeen 143,0 146,2 148,8 151,9 153,0 152,0 152,7 152,5 153,9 153,9

1) Tot 1-1-2000 CBS/KBW Wesselius index.

12 Centraal Bureau voor de Statistiek
reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie