Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Profielschets burgemeester (M/V) Ferwerderadiel, Friesland

Datum nieuwsfeit: 15-02-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Provincie Friesland
Zoek soortgelijke berichten
Provincie Friesland

Persberichten

PROFIELSCHETS BURGEMEESTER VAN FERWERDERADIEL (M/V)


1. Inleiding
De fracties in de gemeenteraad van Ferwerderadiel hebben in gezamenlijk overleg een profielschets voor de nieuw te benoemen burgemeester voorbereid. De in deze schets opgesomde kwalificaties zijn enerzijds gebaseerd op de taken en vaardigheden van de burgemeester die verband houden met het karakter van de gemeente en de visie op het ambt van burgemeester, mede in relatie tot de ontwikkelingen van het lokaal openbaar bestuur (het omgevings- en functieprofiel) en anderzijds op de persoonlijke kwaliteiten en kenmerken ( persoonlijkheidsprofiel).


2. Beschrijving van de gemeente
In een afzonderlijke beschrijving van de gemeente, die als bijlage bij deze profielschets gevoegd is, worden een algemeen beeld en specifieke wetenswaardigheden van de gemeente weergegeven.


3. Omgevingsprofiel
a) Plattelandsgemeente
Gelet op het karakter van de gemeente zal de burgemeester zich in een plattelandsgemeente thuis moeten voelen. Hij heeft inzicht in de bestuurlijke, economische en sociale problematiek van een plattelandsgemeente. Daarnaast heeft hij belangstelling voor de land- en tuinbouw, het overige bedrijfsleven, de recreatie, natuur en milieu.*

b) Dertien kernen
De gemeente telt 5 grote dorpen (# 1000-3000 inwoners) en 7 kleine dorpen. In de genoemde bijlage is een korte beschrijving van die kernen opgenomen. Vanuit de
geschiedenis heeft iedere kern haar eigen karakteristiek. Van de burgemeester wordt interesse en betrokkenheid verwacht voor wat er in de verschillende kernen en bevolkingsgroepen leeft. Hij respecteert de eigenheid van de kernen en is in de kernen aanwezig wanneer daar belangrijke gebeurtenissen plaatsvinden.

c) Relatie met de bevolking, maatschappelijk- en verenigingsleven. In het ambt van burgemeester wordt naar buiten toe het lokaal bestuur verpersoonlijkt. In dit kader is de burgemeester een integer persoon, die door zijn democratische instelling het vertrouwen van de bevolking heeft. Hij beschouwt ieder gelijkwaardig en waardevol. De burgemeester heeft een brede maatschappelijke belangstelling, is toegankelijk voor de burgers en beschikt over representatieve kwaliteiten. Ferwerderadiel kent een rijk cultureel- en verenigingsleven. De burgemeester heeft daarvoor een warme belangstelling en stimuleert dit. Hij is er voor om maatschappelijke organisaties en instellingen bij initiatieven van het gemeentebestuur te betrekken.

d) Ontwikkeling van de gemeente
Ferwerderadiel is een levendige plattelandsgemeente. Door haar ligging heeft de gemeente raakvlakken met Noord-Oost en Noord-West Fryslân. Op een aantal beleidsterreinen liggen er voor de komende jaren interessante uitdagingen.

De burgemeester heeft in die ontwikkelingen een stimulerende rol. Hij zal zich naar buiten toe voor de gemeente in moeten zetten.


4. Functieprofiel

a) Bestuurlijke vernieuwingen
In de komende jaren zullen, als de aanbevelingen van de staatscommissie Elzinga overgenomen worden, de nodige bestuurlijke vernieuwingen doorgevoerd moeten worden. Verhoudingen tussen bestuursorganen zullen anders komen te liggen. Met het oog op die ontwikkelingen wordt visie op bestuurlijke vernieuwing verwacht en ervaring met veranderingsprocessen. De burgemeester stimuleert als uitvloeisel van die vernieuwingen en veranderingen nieuwe activiteiten, andere werkwijzen en procedures.

b) Organisatie veranderingen
Ook de ambtelijke organisatie is permanent in ontwikkeling. Het besturingsmodel dat gebaseerd is op de sectorenindeling wordt verder in de praktijk verfijnd.
Vanuit een in ontwikkeling zijnde visie op de publieke dienstverlening en integrale kwaliteitszorg oriënteert de organisatie zich in aanvulling daarop op de toepassingsmogelijkheden van front- en back office principes en een bedrijfsmatiger manier van werken. Van de burgemeester wordt ook een positieve houding ten opzichte van die vernieuwingsprocessen verwacht.

c) Voorzitter bestuurder
De burgemeester stelt zich collegiaal op tegenover medebestuurders. Hij is de bindende factor in het politieke krachtenveld, staat boven de partijen en zorgt voor de kwaliteit van besluiten en correcte uitvoering daarvan. Niettemin laat hij de politieke verantwoordelijkheid daar waar zij thuis hoort. Hij dient zowel technisch als tactisch een goede voorzitter te zijn en een constructieve werksfeer in de vergadering te bevorderen. Hij besteedt passende aandacht aan de fracties die niet in het College van Burgemeester en wethouders vertegenwoordigd zijn. Hij vervult binnen het college een coördinerende rol. Hij is een stuwende kracht, een teamleider, denkt mee en stimuleert de collegeleden. De burgemeester weet bruggen te slaan tussen de burgers en het bestuur en maatschappelijk draagvlak te creëren voor beslissingen. Hij beschikt over het vermogen open te onderhandelen en persoonlijke tegenstellingen te overbruggen.
Tussen de raad, het college en ambtelijke organisatie is de burgemeester het samenbindend element. Hij heeft een open verhouding met de medewerkers.

d) Portefeuilleverdeling
Binnen het college zijn de beleidsinhoudelijke portefeuilles voor het merendeel over de twee wethouders verdeeld. De burgemeester voert, naast de hem wettelijk toekomende taken, de portefeuille personeel en organisatie. Hij dient, gegeven kennis en ervaring, in staat te zijn, zonodig, verschillende inhoudelijke portefeuilles in te vullen, wanneer de samenstelling van het college daartoe aanleiding geeft.

e) Stijl specifieke kwaliteiten
De burgemeester hanteert een democratische bestuursstijl. Hij is open en duidelijk. Luisteren, overleggen en samenwerken zijn eigenschappen die hem kenmerken. Hij beschikt over organisatorische en leidinggevende kwaliteiten. Hij is besluitvaardig en resultaatgericht. Is een naar buiten gerichte, inspirerende leider die overzicht heeft en ook in informele contacten zijn rol vervult.

Hij geeft inhoud aan de ambassadeursrol voor de gemeente en levert in die hoedanigheid een belangrijke bijdrage aan een juiste beeldvorming van de gemeente naar buiten toe.

f) Specifieke taken
De burgemeester voelt goed aan wat de inwoners van de gemeente op het terrein van openbare orde en veiligheid verwachten. Hij weet dat gevoelen in overleg met politie, brandweer en ambtelijk apparaat te vertalen in concreet handelen en het stellen van beleidsdoelen en voert een open communicatie met het college en de raad over dat beleid.

g) Burgerparticipatie
Burgerparticipatie is in Ferwerderadiel in ontwikkeling. Van de burgemeester wordt verwacht dat hij de burgerparticipatie uitbouwt. Het spreekt voor zich dat hij een warm voorstander is van openbaarheid van bestuur, inspraak en medezeggenschap.

h) Relatie met andere overheden houding t.o.v. intergemeentelijke samenwerking
De burgemeester is een pleitbezorger van intergemeentelijke samenwerking. Hij is beschikbaar voor bestuursorganen van die samenwerkingsverbanden. Hij heeft ingangen bij en contacten met andere overheden.


5. Persoonlijkheidsprofiel

a) Specifieke eisen:
Qua persoon gaat de voorkeur uit naar een eigentijdse burgemeester. Hij beschikt over goede contactuele eigenschappen, handelt met tact en wijsheid, heeft een natuurlijk overwicht, zonder autoritair over te komen, is een hartelijke en innemende persoonlijkheid, kan relativeren en heeft gevoel voor humor. Hij staat open voor gevoelens voor anderen.
Hij realiseert zich dat bepaald gedrag, bepaalde reacties en gevoelens bij mensen zal oproepen en houdt hier bewust rekening mee.

b) Leeftijd en ervaring
Er wordt geen specifieke leeftijdseis gesteld. Een flexibele en dynamische instelling genieten de voorkeur. De burgemeester is in ieder geval jong van geest om vernieuwingen aan te kunnen. De burgemeester beschikt over een brede kennis en belangstelling en heeft bestuurlijke ervaring opgedaan in het openbaar bestuur of het bedrijfsleven. Ervaring als burgemeester of wethouder is niet noodzakelijk.

c) Aantal termijnen
De voorkeur gaat uit naar een burgemeester die minimaal één termijn uitdient.

d) Nevenfuncties
Er bestaat geen bezwaar tegen de uitoefening van nevenfuncties, mits ze niet strijdig zijn met de belangen van het ambt en de gemeente. De burgemeester is bereid om vooraf overleg te voeren met de raadscommissie Bestuurszaken c.a.

e) Woonplaats
De burgemeester vestigt zich met zijn eventuele gezin op korte termijn in de gemeente.

f) Taalbeheersing
Gevraagd wordt een positieve instelling ten aanzien van de Friese taal. Indien de burgemeester het Fries niet beheerst, wordt tevens de bereidheid gevraagd om onze tweede rijkstaal passief (verstaan) en actief (spreken) te leren beheersen.

g) Burgerlijke staat
De raad stelt geen eisen aan de burgerlijke staat en het geslacht van de burgemeester.

h) Levensbeschouwing
De burgemeester is kerkelijk betrokken. Keuze van richting is ondergeschikt aan de bestuurlijke capaciteiten en specifieke eigenschappen, zonder afbreuk te doen aan het vereiste respect voor de verschillende levensbeschouwingen onder de Ferwerderadielse bevolking.

i) Politieke kleur
Tenslotte wordt de politieke kleur van de burgemeester ondergeschikt gevonden aan de kwaliteit van de burgemeester als bestuurder en zijn persoonlijkheid. Om die reden wordt in deze profielschets geen gewenste politieke kleur van de burgemeester uitgesproken.

ALDUS besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Ferwerderadiel van 15 februari 2001.

,wnd. voorzitter

,secretaris

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...

Erik Akerboom, Hoofd Nederlandse Politie, geeft keynote op HostingCon
Penton’s HostingCon maakt bekend dat de hoofdcommissaris van de Nederlandse politie, de heer Erik Akerboom, op 12 oktober keynote spreker...

BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in Kezzler
BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in toonaangevend serialisatiebedrijf Kezzler Oslo, Noorwegen-(BUSINESS WIRE)- Kezzler AS, een leider op het gebied van...

W Amsterdam BANK-gebouw opent kluisdeuren
W Amsterdam BANK-gebouw opent kluisdeuren AMSTERDAM-(BUSINESS WIRE)- Vandaag vindt de officiele opening plaats van BANK, het tweede gebouw van W...

IFF Appoints Richard O'Leary Executive Vice President & Chief Officer
IFF Appoints Richard O'Leary Executive Vice President & Chief Financial Officer NEW YORK-(BUSINESS WIRE)- Regulatory News: International Flavors & Fragrances...

HamiltonRoche en Cashforce samen sterk in cash flow management
HamiltonRoche en Cashforce kondigen een samenwerking aan op het gebied van cash flow management voor middelgrote en grote bedrijven. Voor...