Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Profielschets burgemeester (M/V) Ferwerderadiel, Friesland

Datum nieuwsfeit: 15-02-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Provincie Friesland
Zoek soortgelijke berichten
Provincie Friesland

Persberichten

PROFIELSCHETS BURGEMEESTER VAN FERWERDERADIEL (M/V)


1. Inleiding
De fracties in de gemeenteraad van Ferwerderadiel hebben in gezamenlijk overleg een profielschets voor de nieuw te benoemen burgemeester voorbereid. De in deze schets opgesomde kwalificaties zijn enerzijds gebaseerd op de taken en vaardigheden van de burgemeester die verband houden met het karakter van de gemeente en de visie op het ambt van burgemeester, mede in relatie tot de ontwikkelingen van het lokaal openbaar bestuur (het omgevings- en functieprofiel) en anderzijds op de persoonlijke kwaliteiten en kenmerken ( persoonlijkheidsprofiel).


2. Beschrijving van de gemeente
In een afzonderlijke beschrijving van de gemeente, die als bijlage bij deze profielschets gevoegd is, worden een algemeen beeld en specifieke wetenswaardigheden van de gemeente weergegeven.


3. Omgevingsprofiel
a) Plattelandsgemeente
Gelet op het karakter van de gemeente zal de burgemeester zich in een plattelandsgemeente thuis moeten voelen. Hij heeft inzicht in de bestuurlijke, economische en sociale problematiek van een plattelandsgemeente. Daarnaast heeft hij belangstelling voor de land- en tuinbouw, het overige bedrijfsleven, de recreatie, natuur en milieu.*

b) Dertien kernen
De gemeente telt 5 grote dorpen (# 1000-3000 inwoners) en 7 kleine dorpen. In de genoemde bijlage is een korte beschrijving van die kernen opgenomen. Vanuit de
geschiedenis heeft iedere kern haar eigen karakteristiek. Van de burgemeester wordt interesse en betrokkenheid verwacht voor wat er in de verschillende kernen en bevolkingsgroepen leeft. Hij respecteert de eigenheid van de kernen en is in de kernen aanwezig wanneer daar belangrijke gebeurtenissen plaatsvinden.

c) Relatie met de bevolking, maatschappelijk- en verenigingsleven. In het ambt van burgemeester wordt naar buiten toe het lokaal bestuur verpersoonlijkt. In dit kader is de burgemeester een integer persoon, die door zijn democratische instelling het vertrouwen van de bevolking heeft. Hij beschouwt ieder gelijkwaardig en waardevol. De burgemeester heeft een brede maatschappelijke belangstelling, is toegankelijk voor de burgers en beschikt over representatieve kwaliteiten. Ferwerderadiel kent een rijk cultureel- en verenigingsleven. De burgemeester heeft daarvoor een warme belangstelling en stimuleert dit. Hij is er voor om maatschappelijke organisaties en instellingen bij initiatieven van het gemeentebestuur te betrekken.

d) Ontwikkeling van de gemeente
Ferwerderadiel is een levendige plattelandsgemeente. Door haar ligging heeft de gemeente raakvlakken met Noord-Oost en Noord-West Fryslân. Op een aantal beleidsterreinen liggen er voor de komende jaren interessante uitdagingen.

De burgemeester heeft in die ontwikkelingen een stimulerende rol. Hij zal zich naar buiten toe voor de gemeente in moeten zetten.


4. Functieprofiel

a) Bestuurlijke vernieuwingen
In de komende jaren zullen, als de aanbevelingen van de staatscommissie Elzinga overgenomen worden, de nodige bestuurlijke vernieuwingen doorgevoerd moeten worden. Verhoudingen tussen bestuursorganen zullen anders komen te liggen. Met het oog op die ontwikkelingen wordt visie op bestuurlijke vernieuwing verwacht en ervaring met veranderingsprocessen. De burgemeester stimuleert als uitvloeisel van die vernieuwingen en veranderingen nieuwe activiteiten, andere werkwijzen en procedures.

b) Organisatie veranderingen
Ook de ambtelijke organisatie is permanent in ontwikkeling. Het besturingsmodel dat gebaseerd is op de sectorenindeling wordt verder in de praktijk verfijnd.
Vanuit een in ontwikkeling zijnde visie op de publieke dienstverlening en integrale kwaliteitszorg oriënteert de organisatie zich in aanvulling daarop op de toepassingsmogelijkheden van front- en back office principes en een bedrijfsmatiger manier van werken. Van de burgemeester wordt ook een positieve houding ten opzichte van die vernieuwingsprocessen verwacht.

c) Voorzitter bestuurder
De burgemeester stelt zich collegiaal op tegenover medebestuurders. Hij is de bindende factor in het politieke krachtenveld, staat boven de partijen en zorgt voor de kwaliteit van besluiten en correcte uitvoering daarvan. Niettemin laat hij de politieke verantwoordelijkheid daar waar zij thuis hoort. Hij dient zowel technisch als tactisch een goede voorzitter te zijn en een constructieve werksfeer in de vergadering te bevorderen. Hij besteedt passende aandacht aan de fracties die niet in het College van Burgemeester en wethouders vertegenwoordigd zijn. Hij vervult binnen het college een coördinerende rol. Hij is een stuwende kracht, een teamleider, denkt mee en stimuleert de collegeleden. De burgemeester weet bruggen te slaan tussen de burgers en het bestuur en maatschappelijk draagvlak te creëren voor beslissingen. Hij beschikt over het vermogen open te onderhandelen en persoonlijke tegenstellingen te overbruggen.
Tussen de raad, het college en ambtelijke organisatie is de burgemeester het samenbindend element. Hij heeft een open verhouding met de medewerkers.

d) Portefeuilleverdeling
Binnen het college zijn de beleidsinhoudelijke portefeuilles voor het merendeel over de twee wethouders verdeeld. De burgemeester voert, naast de hem wettelijk toekomende taken, de portefeuille personeel en organisatie. Hij dient, gegeven kennis en ervaring, in staat te zijn, zonodig, verschillende inhoudelijke portefeuilles in te vullen, wanneer de samenstelling van het college daartoe aanleiding geeft.

e) Stijl specifieke kwaliteiten
De burgemeester hanteert een democratische bestuursstijl. Hij is open en duidelijk. Luisteren, overleggen en samenwerken zijn eigenschappen die hem kenmerken. Hij beschikt over organisatorische en leidinggevende kwaliteiten. Hij is besluitvaardig en resultaatgericht. Is een naar buiten gerichte, inspirerende leider die overzicht heeft en ook in informele contacten zijn rol vervult.

Hij geeft inhoud aan de ambassadeursrol voor de gemeente en levert in die hoedanigheid een belangrijke bijdrage aan een juiste beeldvorming van de gemeente naar buiten toe.

f) Specifieke taken
De burgemeester voelt goed aan wat de inwoners van de gemeente op het terrein van openbare orde en veiligheid verwachten. Hij weet dat gevoelen in overleg met politie, brandweer en ambtelijk apparaat te vertalen in concreet handelen en het stellen van beleidsdoelen en voert een open communicatie met het college en de raad over dat beleid.

g) Burgerparticipatie
Burgerparticipatie is in Ferwerderadiel in ontwikkeling. Van de burgemeester wordt verwacht dat hij de burgerparticipatie uitbouwt. Het spreekt voor zich dat hij een warm voorstander is van openbaarheid van bestuur, inspraak en medezeggenschap.

h) Relatie met andere overheden houding t.o.v. intergemeentelijke samenwerking
De burgemeester is een pleitbezorger van intergemeentelijke samenwerking. Hij is beschikbaar voor bestuursorganen van die samenwerkingsverbanden. Hij heeft ingangen bij en contacten met andere overheden.


5. Persoonlijkheidsprofiel

a) Specifieke eisen:
Qua persoon gaat de voorkeur uit naar een eigentijdse burgemeester. Hij beschikt over goede contactuele eigenschappen, handelt met tact en wijsheid, heeft een natuurlijk overwicht, zonder autoritair over te komen, is een hartelijke en innemende persoonlijkheid, kan relativeren en heeft gevoel voor humor. Hij staat open voor gevoelens voor anderen.
Hij realiseert zich dat bepaald gedrag, bepaalde reacties en gevoelens bij mensen zal oproepen en houdt hier bewust rekening mee.

b) Leeftijd en ervaring
Er wordt geen specifieke leeftijdseis gesteld. Een flexibele en dynamische instelling genieten de voorkeur. De burgemeester is in ieder geval jong van geest om vernieuwingen aan te kunnen. De burgemeester beschikt over een brede kennis en belangstelling en heeft bestuurlijke ervaring opgedaan in het openbaar bestuur of het bedrijfsleven. Ervaring als burgemeester of wethouder is niet noodzakelijk.

c) Aantal termijnen
De voorkeur gaat uit naar een burgemeester die minimaal één termijn uitdient.

d) Nevenfuncties
Er bestaat geen bezwaar tegen de uitoefening van nevenfuncties, mits ze niet strijdig zijn met de belangen van het ambt en de gemeente. De burgemeester is bereid om vooraf overleg te voeren met de raadscommissie Bestuurszaken c.a.

e) Woonplaats
De burgemeester vestigt zich met zijn eventuele gezin op korte termijn in de gemeente.

f) Taalbeheersing
Gevraagd wordt een positieve instelling ten aanzien van de Friese taal. Indien de burgemeester het Fries niet beheerst, wordt tevens de bereidheid gevraagd om onze tweede rijkstaal passief (verstaan) en actief (spreken) te leren beheersen.

g) Burgerlijke staat
De raad stelt geen eisen aan de burgerlijke staat en het geslacht van de burgemeester.

h) Levensbeschouwing
De burgemeester is kerkelijk betrokken. Keuze van richting is ondergeschikt aan de bestuurlijke capaciteiten en specifieke eigenschappen, zonder afbreuk te doen aan het vereiste respect voor de verschillende levensbeschouwingen onder de Ferwerderadielse bevolking.

i) Politieke kleur
Tenslotte wordt de politieke kleur van de burgemeester ondergeschikt gevonden aan de kwaliteit van de burgemeester als bestuurder en zijn persoonlijkheid. Om die reden wordt in deze profielschets geen gewenste politieke kleur van de burgemeester uitgesproken.

ALDUS besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Ferwerderadiel van 15 februari 2001.

,wnd. voorzitter

,secretaris

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie