Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Besluitenlijst vergadering college B&W gemeente Oosterhout

Datum nieuwsfeit: 16-02-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Oosterhout

Besluitenlijst

Vergadering college van b. en w. 13 februari 2001

Oosterhout loopt achterstand bij invoering euro snel in

De gemeente Oosterhout loopt de achterstand die zij bij de invoering van de euro heeft ten opzichte van andere gemeenten, snel in. Dat blijkt uit een tussentijdse rapportage over de invoering van de euro in de gemeentelijke organisatie. In een begin dit jaar verschenen rapportage blijkt dat Oosterhout bij de invoering van de euro zou achterlopen. Dat beeld, dat gebaseerd is op onderzoek uit het najaar van 2000, klopt inmiddels niet meer. Door allerlei procedures in elkaar te schuiven, is die achterstand momenteel voor een belangrijk deel ingelopen.

Uit het overzicht blijkt dat de inventarisatiefase inmiddels is afgerond. In die fase is duidelijk geworden welke systemen, processen en producten binnen de Oosterhoutse organisatie zouden moeten worden aangepast aan de invoering aan de euro. Dat is nu duidelijk in beeld.

De planning- en analysefase is voor ongeveer 95 procent afgerond. In deze fase wordt duidelijk op welke manier de euro-inpassingen moeten worden doorgevoerd. Vervolgens staat de realisatiefase op het programma (het daadwerkelijk invoeren van die veranderingen), gevolgd door de testfase en de daadwerkelijke "omslag" van guldens naar euro.

Wel signaleert de rapportage een aantal mogelijke risicos, maar die zijn, naar het zich nu laat aanzien, beheersbaar. Die risicos hebben onder andere te maken met de noodzaak van extra computercapaciteit en het niet tijdig of niet goed uitvoeren van aanpassingen door leveranciers.

Noodmaatregelen voor verbeteren brandveiligheid Heuvel 19-23

Burgemeester en wethouders hebben besloten tot het treffen van noodmaatregelen aan het gebouw van de Stichting Kunstzinnige Vorming aan de Heuvel 19-23. Die maatregelen bestaan onder andere uit het aanbrengen van een automatische brandmeldinstallatie, het aanpassen van de nood- en transparantverlichting en verbetering van de blusmiddelen. Deze investeringen zullen zon 100.000 vergen. Dat geld kan ten laste worden gebracht van het bestaande krediet voor investeringen ten behoeve van SKV.

De noodmaatregelen lopen vooruit op een grotere aanpassing van het SKV-gebouw. Het college vindt het echter onverantwoord met het treffen van maatregelen daarop te wachten. Dat zou namelijk betekenen dat het pand Heuvel 19-23 voor enige tijd gesloten zou moeten worden. Omdat er geen goede vervangende huisvesting voorhanden is, leidt dat tot onverantwoorde uitval van lessen.

Het college wil het kredietvoorstel, dat dient in de raadsvergadering van april, maandag 19 februari bespreken met de commissie Onderwijs, Welzijn en Cultuur. Als die zich in het voorstel kan vinden, willen b. en w. opdracht geven tot het uitvoeren van de maatregelen, vooruitlopend op behandeling in de raad.

College vraagt raad subsidieregeling "Wonen boven winkels" in te trekken

Het college van b. en w. gaat de raad voorstellen de uit 1993 daterende subsidieverordening "Wonen boven winkels" in te trekken. De regeling, die tot doel had de leefbaarheid van het centrum te vergroten, heeft erin geresulteerd dat in de periode tot en met 1998 vijftien bovenruimten in de binnenstad tot woning zijn omgebouwd. Er resteert nu nog een restantkrediet van 53.000 waarop al een aantal jaren geen beroep is gedaan. Het college wil eigenaren/ondernemers in de binnenstad nog tot 1 november 2001 de kans geven van de subsidiemogelijkheid gebruik te maken; het bedrag dat daarna nog resteert, zal worden toegevoegd aan de algemene middelen.

Overigens heeft de stimuleringsregeling wel het neveneffect gehad dat er meer aandacht is gekomen voor wonen boven winkels. In de afgelopen jaren zijn er in de binnenstad een kleine honderd woningen boven winkels gebouwd, die op een andere manier zijn gefinancierd. Het gaat dan ondere andere om de locaties Torenkwadrant, Hema, Albert Heijn en Need.

B. en w. stemmen in met Nationaal Akkoord Wonen

Burgemeester en wethouders gaan akkoord met het door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en het rijk en de woningbouwcorporaties gesloten Nationaal Akkoord Wonen 2001-2005. Daarin leggen gemeenten, rijk en woningcorporaties hun gezamenlijke ambities en inspanningen vast op het gebied van volkshuisvestingsbeleid. De nota is een vervolg op de kabinetsnota "Mensen, wensen, wonen".

Uitgangspunten voor deze nota zijn de keuzevrijheid voor de burger en meer zeggenschap over de eigen woonomgeving, een hogere kwaliteit van woningen en woonomgeving, het revitaliseren van dorpen en steden en het verlenen van diensten op maat.

Deze uitgangspunten zijn in het akkoord vertaald in afspraken over onder andere nieuwbouw (vergroten verscheidenheid), verkoop van huurwoningen (draagt bij aan differentiatie en speelt in op toegenomen vraag naar koopwoningen), duurzaamheid (realiseren energiebesparing), huurbeleid en huursubsidie (huursubsidie blijft kerninstrument van het woonbeleid) en voorzieningen voor zorgbehoevenden (bouwen levensloopbestendige woningen).

Het college stemt in met het akkoord, omdat de daarin opgenomen afspraken in Oosterhout al in praktijk worden gebracht. Bovendien mogen gemeenten op lokaal niveau de afspraken, in overleg met de woningcorporaties, nader invullen. Dat zal gebeuren in het op te stellen gemeentelijk Beleidskader Wonen (volkshuisvestingsplan). Dat de Woningbouwstichting Oosterhout de richting van het akkoord onderschrijft, speelt ook een rol in de positieve beoordeling door b. en w.

Illegaal geplaatste bouwwerken perceel Bergsebaan moeten verdwijnen

Het Oosterhoutse gemeentebestuur gaat de eigenaar van een perceel grond aan de Bergsebaan aanschrijven dat hij met onmiddellijke ingang acht lichtmasten en een containerunit moet verwijderen van dat terrein aan de Bergsebaan. Het terrein wordt gebruikt als oefenterrein voor honden. De lichtmasten en de containerunit zijn ter plaatse zonder bouwvergunning en in strijd met het geldende bestemmingsplan neergezet. Het bestemmingsplan laat ter plaatse alleen land- en tuinbouw toe. Dat betekent dat er alleen gebouwen mogen staan die nodig zijn agrarische bedrijfsvoering; de lichtmasten en de containerunit vallen niet in die categorie, aldus b. en w.

Al in september van het vorig jaar heeft de gemeente laten weten dat legalisatie van de containerunit niet mogelijk was. Tegen het gebruik van het perceel als oefenterrein zou de gemeente echter niet optreden. Een eventuele nieuwe bestemming voor dit perceel willen burgemeester en wethouders betrekken bij de op handen zijnde wijziging van het bestemmingsplan Buitengebied.

Het college constateert nu echter dat de containerunit er nog steeds staat en dat er inmiddels ook acht lichtmasten in strijd met de regels zijn bijgeplaatst. Vrijstelling van het bestemmingsplan is niet mogelijk. Daarom hebben b. en w. de eigenaar aangeschreven met de lastgeving dat uiterlijk binnen zes weken de containerunit en de lichtmasten verwijderd moeten zijn.

Aantal openbare telefooncellen in Oosterhout neemt aanzienlijk af

Het aantal openbare telefooncellen in Oosterhout zal afnemen van 29 naar tien. Dat blijkt uit een contract dat de gemeente zal sluiten met KPN. KPN wil landelijk het aantal openbare cellen aanzienlijk verminderen, omdat het gebruik ervan door het publiek sterk afneemt. Dat heeft alles te maken van de snelle groei van de mobiele telefonie. Steeds vaker moet KPN geld toeleggen op de exploitatie van telefooncellen.

Op grond van landelijke regelgeving is de KPN echter verplicht om in iedere woonkern per 5000 inwoners een telefooncel te handhaven. Voor woonkernen met minder dan 5000 inwoners geldt geen verplichting tot het plaatsen van een cel.

Deze nieuwe regeling komt er in Oosterhout op neer dat van de 29 bestaande cellen er nog tien overblijven: vier in Oosterheide (Burg. Holtroplaan, Burg. Van Oerslaan, Hildebrandlaan en Vondellaan), vijf in Slotjes/centrum (Sint Antoniusstraat, Van Boischotlaan, Schapendries, Torenplein en Leijsenhoek) en één in noord (Arkendonk). De kerkdorpen Oosteind, Dorst en Den Hout - alle drie minder dan 5000 inwoners - verliezen dus hun telefooncel.

College wil niet meewerken aan bouw tweede bedrijfswoning Groenendijk

B. en w. willen niet meewerken aan de bouw van een tweede bedrijfswoning op het perceel Groenendijk 56 in Oosteind. Daar zijn gevestigd een volwaardig agrarisch bedrijf (inclusief bedrijfswoning) en een agrarisch loonbedrijf. Voor de manager van dat loonbedrijf zou op het perceel een tweede woning gebouwd moeten worden.

Een tweede woning ter plaatse is in strijd met het bestemmingsplan. Daarvan kunnen b. en w. slechts in uitzonderlijke gevallen vrijstelling verlenen. Van zon uitzonderlijk geval is hier geen sprake, constateert het college.

Oosterhout, 15 februari 2001

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie