Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Gemeenteberichten van de gemeente Zeist

Datum nieuwsfeit: 16-02-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Zeist

De Raad besloot in een tijdelijke, sfeervolle ambiance Stichting "Omnium" krijgt noodhulp
Maandag 12 februari jl. kwam de gemeenteraad onder voorzitterschap van loco-burgemeester Wim den Heijer (VVD) bijeen in een sfeervolle, tijdelijke ambiance op de congreszolder van Het Slot Zeist. Hier zal ook de komende maanden worden vergaderd nu het gemeentehuis, en daarmee de raadzaal, wordt gerenoveerd. De agenda bevatte een zevental onderwerpen, waarvan de Raad er vijf wilde bespreken.

Koopzondagen
De Raad ging met 22 tegen 8 stemmen (één raadslid was afwezig) akkoord met aanpassing van de winkeltijdenverordening. Tegen stemden de fracties van het CDA, de combinatie SGP en Christen Unie (voorheen SRG), inclusief de wethouders Thomas Swart en Gijs van Brenk, die bij dit voorstel een minderheidsstandpunt innamen.

Initiatiefvoorstel CDA: woningen voor starters
Het initiatiefvoorstel van het CDA om (bijvoorbeeld in de wijk Kerckebosch) zogenoemde starterswoningen in een woonproject te realiseren leverde na een toelichting van de heer Van Delft een levendige discussie op. Bijna alle fracties stonden weliswaar sympathiek tegenover het initiatief; er werden echter kanttekeningen geplaatst bij het innoverende (vernieuwingen toevoegende) karakter van het voorstel. Daarbij werd veelvuldig verwezen naar de nota "Volkshuisvesting", die door de Raad is vastgesteld voor de jaren 1999-2002, waarin aan de starters als specifieke doelgroep beleidsmatig ruim aandacht wordt besteed. Een door GroenLinks ingediend amendement, met het verzoek aan het college de beoogde woningen alleen als zelfstandige woonruimte in de goedkope huursector te realiseren, kreeg na een korte schorsing van de vergadering steun van het CDA en de SP. Het initiatiefvoorstel van het CDA werd met 22 stemmen tegen en 8 voor (CDA, GL en SP) verworpen.

Omnium
De uit een fusie voortgekomen Stichting Omnium, een algemene instelling voor "vrijwillige" thuiszorg, ouderenwerk en ondersteuning van de mantelzorg, kampt met problemen die van financiële en organisatorische (personele) aard zijn. Na een ingewonnen advies van het organisatiebureau Twijnstra & Gudde, was dit vorig jaar voor het bestuur van Omnium aanleiding om aan de gemeente bijstand te vragen om de vooral financiële problemen het hoofd te kunnen bieden. In dit licht vonden diverse gesprekken plaats met ondermeer de wethouder Welzijn, Peter Vermeulen en burgemeester Boekhoven. Getracht werd een oplossing te vinden die voor beide partijen, het gemeentebestuur en bestuur van Omnium, aanvaardbaar zou zijn. Het resultaat is neergelegd in het raadsvoorstel.

Voorstel B&W: noodhulp
In het raadsvoorstel stelt het college van B. en W. voor aan de Stichting Omnium noodhulp ad. 97.480,- te verstrekken. Deze financiële middelen zijn deels ter bekostiging van een door organisatieadviesbureau Twijnstra & Gudde uitgevoerd organisatieonderzoek en deels ter overbrugging van de periode januari t/m juni 2001. Op de situatie bij Omnium, met name met het oog op een toekomstvaste oplossing, wordt teruggekomen tijdens de behandeling van de Voorjaarsnota 2001. Naast een veelal raadsbrede uitgesproken waardering voor het werk en de (deels vrijwillige) werkers van Omnium, lieten verschillende fracties hun bezorgdheid blijken over de gang van zaken bij de Stichting. De teneur daarbij was "noodhulp akkoord, echter alleen als deze incidenteel van aard is". Aangedrongen werd op maatregelen om problemen als deze in de toekomst te voorkomen. Deze maatregelen worden reeds aangekondigd in het in het raadsvoorstel opgenomen "stappenplan", dat door het college na behandeling in de commissie aan het voorstel werd toegevoegd.

Motie en amendement
BIZ, GZB, de SP, GroenLinks (GL) en D66 vonden het raadsvoorstel niet voldoende verregaand. BIZ en GZB kwamen met een motie, waarin werd voorgesteld om het voor 2001 in het rapport van Twijnstra & Gudde als noodzakelijk opgevoerde bedrag van 277.000,- aan Omnium beschikbaar te stellen.
De SP kwam met een door GL en D66 gesteund amendement om Omnium voor het lopende jaar (2001) 260.000,- te geven en dit bedrag te dekken uit het renteresultaat van de saldireserve. Daarbij werden door de laatst genoemde partijen bij wethouder Vermeulen vragen neergelegd over de gang van zaken rond de besprekingen tussen Omnium en het college van B. en W. Na de eerste termijn werd door het college bij monde van wethouder Vermeulen gereageerd op de vragen en opmerkingen vanuit de Raad, waarbij de inspanningen van de kant van de gemeente werden geschetst om met het bestuur van Omnium tot een oplossing te komen.

GL, SP en D66 verlaten Raad
GroenLinks, D66 en de SP konden zich in de tweede termijn van de discussie niet vinden in de reactie van de wethouder op vragen uit de eerste termijn. Henk Claasen, fractieleider van GroenLinks, vond dat nog teveel vragen onbeantwoord waren gebleven, een mening die niet werd gedeeld door de voorzitter van het college, Wim den Heijer. Dit was aanleiding voor de fractie van GroenLinks om na een schorsing de vergadering te verlaten, gevolgd door die van de SP en D66 (in totaal 6 raadsleden).
De vergadering werd daarop voortgezet. De motie van BIZ werd ingetrokken en het door de SP "achtergelaten" amendement en het raadsvoorstel in stemming gebracht. Het resterende deel van de Raad (24 leden) stemde tegen het amendement en ging akkoord met het raadsvoorstel om noodhulp te verstrekken en aan de hand van het stappenplan te zoeken naar oplossingen voor de knelpunten bij Omnium.

De overige voorstellen
De Raad ging voorts akkoord met de volgende voorstellen:
* de rekening-courantovereenkomst met GZO;

* het vervangen van parkeerapparatuur (waarbij de aantekening van de VVD dat zo veel mogelijk moet worden gestreefd naar betalingsmogelijkheden achteraf, met gebruikmaking van de chippas );en


* het deels gegrond en deels ongegrond verklaren van het beroepsschrift Sociaal Raadslieden tegen de subsidieverstrekking voor het jaar 2000. De vergadering werd rond 23.00 uur door loco-burgemeester Wim den Heijer gesloten.
"Samen verkeren....",het GVVP
Wij lieten het u vorige week ook al via de pagina "Van 't Rond" weten dat het college van B. en W. op 8 februari jl. de nota "Samen verkeren...." heeft behandeld. In deze nota over het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoerplan Zeist wordt de hoofdverkeersstructuur van Zeist beschreven. Wij publiceren dit bericht nogmaals, met gaat immers om een belangrijke nota.
Het college heeft met de in de nota voorgestelde hoofdverkeersstructuur ingestemd; dit echter met uitzondering van wethouder Wim den Heijer. Deze geeft, onder verwijzing naar zijn minderheidsstandpunt bij het besluit van het college d.d. 31 oktober 2000, ook nu géén steun aan de voorgestelde hoofdverkeersstructuur. De commissie Verkeer en Vervoer c.a. wordt morgen, woensdag 21 februari, tijdens de vergadering verzocht in te stemmen met de te geven voor inspraak. Onder voorbehoud van instemming met de voorgestelde hoofdverkeersstructuur door de raadscommissie Verkeer en Vervoer c.a. wordt de nota "Samen verkeren...." over het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoerplan (GVVP) Zeist ten behoeve van de inspraak ter visie gelegd vanaf vrijdag 23 februari t/m vrijdag 16 maart 2001. De nota ligt ter inzage bij:
internetpagina van de gemeente Zeist staan: www.zeist.nl Vanaf 23 februari 2001 kunt u telefonisch bij de gemeente informeren of de plannen ter visie worden gelegd. Het besluit van de raadscommissie wordt op 27 februari en 6 maart in de Nieuwsbode gepubliceerd. Het centrale telefoonnummer van de gemeente is 030 - 6987911.

Tentoonstelling Regionale Stadsharten

Vanaf 15 februari jl. is er een nieuwe tentoonstelling in de publiekshal van het gemeentehuis te bezichtigen. Deze tentoonstelling, die door het architectuurcentrum Aorta is georganiseerd, geeft inzicht in de plannen voor de dorps- en stadskernen van Bunnik, De Meern, Houten, Maartensdijk, Nieuwegein, IJsselstein, Vleuten en Zeist. Dit betreft zowel plannen die nog in hun beginfase als in hun eindfase verkeren. Gezamenlijk geven zij een goed inzicht in de criteria waaraan een goed stadshart aan het begin van de 21e eeuw moet voldoen.

U kunt de tentoonstelling bezichtigen van ma t/m donderdag van 08.30-12.30 uur en van 13.30-17.00 uur en vrijdag van 8.30-12.30 en van 13.30-16.00 uur. De tentoonstelling duurt tot 7 maart a.s. en de toegang is geheel gratis!

Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot Architectuurcentrum Aorta, telefoon 030-2321686.

Commissievergaderingen

De locatie van de commissievergaderingen is in verband met de vooral interne renovatie van het gemeentehuis gewijzigd: alle genoemde vergaderingen vinden plaats in het noodgebouw (voorheen kantoor VVV) naast het gemeentehuis.

Samenleving
Op maandag 19 februari vindt vanaf 20.00 uur de vergadering van de commissie Samenleving plaats. Er wordt o.a. gesproken over de uitlijning brede school, onderzoek herstructurering, Vogelwijk, evaluatie uitvoering WVG.

Verkeer, Vervoer, Milieu, c.a.
Op woensdag 21 februari komt de commissie Verkeer en Vervoer, Milieu, c.a. om 20.00 uur bijeen. Op de agenda onder voorbehoud de navolgende punten: raadsvoorstel (gewijzigd) kaderstelling voorjaarsnota 2001-02-06, GVVP "Samen verkeren", vaststelling van de hoofdverkeersstructuur in Zeist, evaluatie prestatieafspraken corporaties-gemeente, Nationaal Akkoord Wonen 2001-2005, het plaatsen van interactieve informatiezuilen, de parkeermonitor, evaluatie commissie rekenkamer, voorrang voor fietsers van rechts en voorrang op verkeersaders, opzet monitoringsysteem verkeersstellingen en inventarisatie niet in de Raad ter discussie staande raadsvoorstellen.

Bestuur, Economische Zaken en Regio
Op donderdag 22 februari om 20.00 uur vergadert de commissie BER met op de agenda o.a.: de verbetering opkomsttijden en verdere professionalisering brandweer, presentatie samenwerking brandweerdistrict, toelichting op horecacontrole brandweer, kaderstelling voorjaarsnota, vergoeding fractieassistenten, evaluatie rekenkamer, onderzoeksprogrammering 2001, rapport IPMMC, statutenwijziging WMN, stukken dagelijks en algemeen bestuur (AB/DB) van het Bestuur Regio Utrecht (BRU).

Stads- en Wijkbeheer, Sport, Landschap en Begroting Op maandag 5 maart om 19.30 uur (let op gewijzigde aanvangstijd!) is de commissievergadering van Stads- en Wijkbeheer, Sport, Landschap en Begroting. Op de agenda onder voorbehoud de navolgende punten: de stand van zaken opstellen Integraal Beheerplan Openbare Buitenruimte, de presentatie van twee accountantsbureaus, herhuisvesting gemeentewerf Zeist, kaderstelling Voorjaarsnota, onderzoek herstructurering Vogelwijk, begrotingswijzigingen en een aantal stukken ter kennisneming. De volledige agenda's en de stukken liggen ter inzage bij de Centrale balie in de Publiekshal.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...

Erik Akerboom, Hoofd Nederlandse Politie, geeft keynote op HostingCon
Penton’s HostingCon maakt bekend dat de hoofdcommissaris van de Nederlandse politie, de heer Erik Akerboom, op 12 oktober keynote spreker...

BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in Kezzler
BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in toonaangevend serialisatiebedrijf Kezzler Oslo, Noorwegen-(BUSINESS WIRE)- Kezzler AS, een leider op het gebied van...