Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Gemeenteberichten van de gemeente Zeist

Datum nieuwsfeit: 16-02-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Zeist

De Raad besloot in een tijdelijke, sfeervolle ambiance Stichting "Omnium" krijgt noodhulp
Maandag 12 februari jl. kwam de gemeenteraad onder voorzitterschap van loco-burgemeester Wim den Heijer (VVD) bijeen in een sfeervolle, tijdelijke ambiance op de congreszolder van Het Slot Zeist. Hier zal ook de komende maanden worden vergaderd nu het gemeentehuis, en daarmee de raadzaal, wordt gerenoveerd. De agenda bevatte een zevental onderwerpen, waarvan de Raad er vijf wilde bespreken.

Koopzondagen
De Raad ging met 22 tegen 8 stemmen (één raadslid was afwezig) akkoord met aanpassing van de winkeltijdenverordening. Tegen stemden de fracties van het CDA, de combinatie SGP en Christen Unie (voorheen SRG), inclusief de wethouders Thomas Swart en Gijs van Brenk, die bij dit voorstel een minderheidsstandpunt innamen.

Initiatiefvoorstel CDA: woningen voor starters
Het initiatiefvoorstel van het CDA om (bijvoorbeeld in de wijk Kerckebosch) zogenoemde starterswoningen in een woonproject te realiseren leverde na een toelichting van de heer Van Delft een levendige discussie op. Bijna alle fracties stonden weliswaar sympathiek tegenover het initiatief; er werden echter kanttekeningen geplaatst bij het innoverende (vernieuwingen toevoegende) karakter van het voorstel. Daarbij werd veelvuldig verwezen naar de nota "Volkshuisvesting", die door de Raad is vastgesteld voor de jaren 1999-2002, waarin aan de starters als specifieke doelgroep beleidsmatig ruim aandacht wordt besteed. Een door GroenLinks ingediend amendement, met het verzoek aan het college de beoogde woningen alleen als zelfstandige woonruimte in de goedkope huursector te realiseren, kreeg na een korte schorsing van de vergadering steun van het CDA en de SP. Het initiatiefvoorstel van het CDA werd met 22 stemmen tegen en 8 voor (CDA, GL en SP) verworpen.

Omnium
De uit een fusie voortgekomen Stichting Omnium, een algemene instelling voor "vrijwillige" thuiszorg, ouderenwerk en ondersteuning van de mantelzorg, kampt met problemen die van financiële en organisatorische (personele) aard zijn. Na een ingewonnen advies van het organisatiebureau Twijnstra & Gudde, was dit vorig jaar voor het bestuur van Omnium aanleiding om aan de gemeente bijstand te vragen om de vooral financiële problemen het hoofd te kunnen bieden. In dit licht vonden diverse gesprekken plaats met ondermeer de wethouder Welzijn, Peter Vermeulen en burgemeester Boekhoven. Getracht werd een oplossing te vinden die voor beide partijen, het gemeentebestuur en bestuur van Omnium, aanvaardbaar zou zijn. Het resultaat is neergelegd in het raadsvoorstel.

Voorstel B&W: noodhulp
In het raadsvoorstel stelt het college van B. en W. voor aan de Stichting Omnium noodhulp ad. 97.480,- te verstrekken. Deze financiële middelen zijn deels ter bekostiging van een door organisatieadviesbureau Twijnstra & Gudde uitgevoerd organisatieonderzoek en deels ter overbrugging van de periode januari t/m juni 2001. Op de situatie bij Omnium, met name met het oog op een toekomstvaste oplossing, wordt teruggekomen tijdens de behandeling van de Voorjaarsnota 2001. Naast een veelal raadsbrede uitgesproken waardering voor het werk en de (deels vrijwillige) werkers van Omnium, lieten verschillende fracties hun bezorgdheid blijken over de gang van zaken bij de Stichting. De teneur daarbij was "noodhulp akkoord, echter alleen als deze incidenteel van aard is". Aangedrongen werd op maatregelen om problemen als deze in de toekomst te voorkomen. Deze maatregelen worden reeds aangekondigd in het in het raadsvoorstel opgenomen "stappenplan", dat door het college na behandeling in de commissie aan het voorstel werd toegevoegd.

Motie en amendement
BIZ, GZB, de SP, GroenLinks (GL) en D66 vonden het raadsvoorstel niet voldoende verregaand. BIZ en GZB kwamen met een motie, waarin werd voorgesteld om het voor 2001 in het rapport van Twijnstra & Gudde als noodzakelijk opgevoerde bedrag van 277.000,- aan Omnium beschikbaar te stellen.
De SP kwam met een door GL en D66 gesteund amendement om Omnium voor het lopende jaar (2001) 260.000,- te geven en dit bedrag te dekken uit het renteresultaat van de saldireserve. Daarbij werden door de laatst genoemde partijen bij wethouder Vermeulen vragen neergelegd over de gang van zaken rond de besprekingen tussen Omnium en het college van B. en W. Na de eerste termijn werd door het college bij monde van wethouder Vermeulen gereageerd op de vragen en opmerkingen vanuit de Raad, waarbij de inspanningen van de kant van de gemeente werden geschetst om met het bestuur van Omnium tot een oplossing te komen.

GL, SP en D66 verlaten Raad
GroenLinks, D66 en de SP konden zich in de tweede termijn van de discussie niet vinden in de reactie van de wethouder op vragen uit de eerste termijn. Henk Claasen, fractieleider van GroenLinks, vond dat nog teveel vragen onbeantwoord waren gebleven, een mening die niet werd gedeeld door de voorzitter van het college, Wim den Heijer. Dit was aanleiding voor de fractie van GroenLinks om na een schorsing de vergadering te verlaten, gevolgd door die van de SP en D66 (in totaal 6 raadsleden).
De vergadering werd daarop voortgezet. De motie van BIZ werd ingetrokken en het door de SP "achtergelaten" amendement en het raadsvoorstel in stemming gebracht. Het resterende deel van de Raad (24 leden) stemde tegen het amendement en ging akkoord met het raadsvoorstel om noodhulp te verstrekken en aan de hand van het stappenplan te zoeken naar oplossingen voor de knelpunten bij Omnium.

De overige voorstellen
De Raad ging voorts akkoord met de volgende voorstellen:
* de rekening-courantovereenkomst met GZO;

* het vervangen van parkeerapparatuur (waarbij de aantekening van de VVD dat zo veel mogelijk moet worden gestreefd naar betalingsmogelijkheden achteraf, met gebruikmaking van de chippas );en


* het deels gegrond en deels ongegrond verklaren van het beroepsschrift Sociaal Raadslieden tegen de subsidieverstrekking voor het jaar 2000. De vergadering werd rond 23.00 uur door loco-burgemeester Wim den Heijer gesloten.
"Samen verkeren....",het GVVP
Wij lieten het u vorige week ook al via de pagina "Van 't Rond" weten dat het college van B. en W. op 8 februari jl. de nota "Samen verkeren...." heeft behandeld. In deze nota over het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoerplan Zeist wordt de hoofdverkeersstructuur van Zeist beschreven. Wij publiceren dit bericht nogmaals, met gaat immers om een belangrijke nota.
Het college heeft met de in de nota voorgestelde hoofdverkeersstructuur ingestemd; dit echter met uitzondering van wethouder Wim den Heijer. Deze geeft, onder verwijzing naar zijn minderheidsstandpunt bij het besluit van het college d.d. 31 oktober 2000, ook nu géén steun aan de voorgestelde hoofdverkeersstructuur. De commissie Verkeer en Vervoer c.a. wordt morgen, woensdag 21 februari, tijdens de vergadering verzocht in te stemmen met de te geven voor inspraak. Onder voorbehoud van instemming met de voorgestelde hoofdverkeersstructuur door de raadscommissie Verkeer en Vervoer c.a. wordt de nota "Samen verkeren...." over het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoerplan (GVVP) Zeist ten behoeve van de inspraak ter visie gelegd vanaf vrijdag 23 februari t/m vrijdag 16 maart 2001. De nota ligt ter inzage bij:
internetpagina van de gemeente Zeist staan: www.zeist.nl Vanaf 23 februari 2001 kunt u telefonisch bij de gemeente informeren of de plannen ter visie worden gelegd. Het besluit van de raadscommissie wordt op 27 februari en 6 maart in de Nieuwsbode gepubliceerd. Het centrale telefoonnummer van de gemeente is 030 - 6987911.

Tentoonstelling Regionale Stadsharten

Vanaf 15 februari jl. is er een nieuwe tentoonstelling in de publiekshal van het gemeentehuis te bezichtigen. Deze tentoonstelling, die door het architectuurcentrum Aorta is georganiseerd, geeft inzicht in de plannen voor de dorps- en stadskernen van Bunnik, De Meern, Houten, Maartensdijk, Nieuwegein, IJsselstein, Vleuten en Zeist. Dit betreft zowel plannen die nog in hun beginfase als in hun eindfase verkeren. Gezamenlijk geven zij een goed inzicht in de criteria waaraan een goed stadshart aan het begin van de 21e eeuw moet voldoen.

U kunt de tentoonstelling bezichtigen van ma t/m donderdag van 08.30-12.30 uur en van 13.30-17.00 uur en vrijdag van 8.30-12.30 en van 13.30-16.00 uur. De tentoonstelling duurt tot 7 maart a.s. en de toegang is geheel gratis!

Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot Architectuurcentrum Aorta, telefoon 030-2321686.

Commissievergaderingen

De locatie van de commissievergaderingen is in verband met de vooral interne renovatie van het gemeentehuis gewijzigd: alle genoemde vergaderingen vinden plaats in het noodgebouw (voorheen kantoor VVV) naast het gemeentehuis.

Samenleving
Op maandag 19 februari vindt vanaf 20.00 uur de vergadering van de commissie Samenleving plaats. Er wordt o.a. gesproken over de uitlijning brede school, onderzoek herstructurering, Vogelwijk, evaluatie uitvoering WVG.

Verkeer, Vervoer, Milieu, c.a.
Op woensdag 21 februari komt de commissie Verkeer en Vervoer, Milieu, c.a. om 20.00 uur bijeen. Op de agenda onder voorbehoud de navolgende punten: raadsvoorstel (gewijzigd) kaderstelling voorjaarsnota 2001-02-06, GVVP "Samen verkeren", vaststelling van de hoofdverkeersstructuur in Zeist, evaluatie prestatieafspraken corporaties-gemeente, Nationaal Akkoord Wonen 2001-2005, het plaatsen van interactieve informatiezuilen, de parkeermonitor, evaluatie commissie rekenkamer, voorrang voor fietsers van rechts en voorrang op verkeersaders, opzet monitoringsysteem verkeersstellingen en inventarisatie niet in de Raad ter discussie staande raadsvoorstellen.

Bestuur, Economische Zaken en Regio
Op donderdag 22 februari om 20.00 uur vergadert de commissie BER met op de agenda o.a.: de verbetering opkomsttijden en verdere professionalisering brandweer, presentatie samenwerking brandweerdistrict, toelichting op horecacontrole brandweer, kaderstelling voorjaarsnota, vergoeding fractieassistenten, evaluatie rekenkamer, onderzoeksprogrammering 2001, rapport IPMMC, statutenwijziging WMN, stukken dagelijks en algemeen bestuur (AB/DB) van het Bestuur Regio Utrecht (BRU).

Stads- en Wijkbeheer, Sport, Landschap en Begroting Op maandag 5 maart om 19.30 uur (let op gewijzigde aanvangstijd!) is de commissievergadering van Stads- en Wijkbeheer, Sport, Landschap en Begroting. Op de agenda onder voorbehoud de navolgende punten: de stand van zaken opstellen Integraal Beheerplan Openbare Buitenruimte, de presentatie van twee accountantsbureaus, herhuisvesting gemeentewerf Zeist, kaderstelling Voorjaarsnota, onderzoek herstructurering Vogelwijk, begrotingswijzigingen en een aantal stukken ter kennisneming. De volledige agenda's en de stukken liggen ter inzage bij de Centrale balie in de Publiekshal.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie