Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Tweede fase watertoevoerplan Luttenberg krijgt groene licht

Datum nieuwsfeit: 19-02-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Waterschap Groot Salland
Zoek soortgelijke berichten
Waterschap Groot Salland


Actuele zakenPersberichten
(Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het bureau Communicatie van het Waterschap Groot Salland: 038-4557216/218)

Archief persberichten


Zwolle, 16 februari 2001

GROEN LICHT VOOR UITVOERING WATERTOEVOERPLAN LUTTENBERG FASE 2

Het algemeen bestuur van Waterschap Groot Salland heeft tijdens de vergadering op donderdag 15 februari 2001 het besluit genomen om de 2e fase van het watertoevoerplan Luttenberg uit te voeren. Deze fase omvat een gebied van 2.500 ha rond Haarle, tussen de Sallandse Heuvelrug en het Boetelerveld/Schoonheeten. Het plan voorziet in verbetering van de waterhuishouding in deze regio. Het gaat om de aanleg van 5 km nieuwe watergangen. Daarnaast wordt 10 km watergangen verbreed en natuurvriendelijk ingericht met toepassing van de werkwijze "Waternood" (Een duurzame inrichting en beheer van watersystemen). Deze aanpak heeft een positief effect voor zowel de landbouw als de natuur. Tijdens voorlichtingsavonden die vorig jaar in het gebied zijn gehouden en uit de gezamenlijk opgestelde integrale gebiedsvisie is gebleken dat er voor dit plan een breed draagvlak bestaat.

Financiering/subsidies
De totale kosten voor deze fase worden geraamd op ruim 12 miljoen gulden. Aan subsidies (GeBeVe) is op dit moment een bedrag toegezegd van 2,5 miljoen. Daarnaast draagt de Waterleiding Maatschappij Overijssel NV (WMO) 2 miljoen bij. Voor WMO is hierbij van belang dat deze maatregelen ertoe bijdragen dat de nadelige effecten op landbouw en natuur van de drinkwaterwinning Nijverdal aan de westflank van de Sallandse heuvelrug zo duurzaam mogelijk worden gecompenseerd. De drinkwaterwinning wordt door deze maatregelen in belangrijke mate duurzaam gemaakt.
Het beleid van het waterschap is dat voor plannen als Luttenberg, 50% van de kosten door bijdragen van derden worden gedekt. Omdat de subsidietoezegging door GeBeVe vervalt als voor 29 juni 2001 geen gunning van het werk plaatsvindt, is in dit geval van deze beleidslijn afgeweken. Wel zal het waterschap zich de komende periode blijven inspannen om aanvullende subsidies te verkrijgen.

Voorlichting en planning
Binnenkort zal het uitvoeringsplan ter inzage worden gelegd. De planning is er op gericht dat de aanbesteding zal plaatsvinden in mei 2001 en de klus uiterlijk eind 2002 geklaard zal zijn.


--- einde persbericht---
Zwolle, 6 februari 2001

Tweede aanbesteding dijkversterkingsproject Kampen-Midden

Vanmiddag heeft de openbare aanbesteding plaatsgevonden voor een deel van het bouwkundige werk in het dijkversterkingsproject Kampen-Midden. Dit keert betreft het werkzaamheden aan de panden en in de poorten. De aannemerscombinatie Koninklijke Woudenberg uit Ameide, Van den Herik Kust en Oeverwerken BV uit Sliedrecht en Van den Biggelaar aannemersbedrijf BV uit Kerkdriel kwam met een bedrag van f. 3.675.000 (excl. BTW) als laagste uit de bus.
Er hebben 3 aannemerscombinaties aan de aanbesteding meegedaan.

Deel van de bouwkundige werkzaamheden
Er is voor gekozen om bij deze tweede aanbesteding een deel van het bouwkundig werk aan te besteden. Hiervoor hebben de aannemers een prijs gemaakt. Met de laagste inschrijver zullen onderhandelingen plaatsvinden over de aanbesteding van de rest van de bouwkundige werkzaamheden zoals in het bestek is aangegeven.

De laagste aanbieding en de daarop gebaseerde berekening van de totale bouwkundige kosten van deze tweede aanbesteding ligt binnen de marge van de raming van het waterschap. Het waterschap zal de aanbiedingen nader bestuderen en zal volgende week kunnen besluiten aan wie de opdracht voor de uitvoering van de bouwkundige werkzaamheden wordt gegund.

Werk gesplitst
Er is voor gekozen om dit bouwkundige gedeelte los te koppelen van het civieltechnische deel van het bestek (het werk in het openbare gebied). Deze laatstgenoemde werkzaamheden zullen worden uitgevoerd door aannemersbedrijf Van den Biggelaar BV uit Velddriel, zoals eind december bekend werd gemaakt.


--- einde persbericht---
Zwolle, 1 februari 2001

Waterfolder Huis-aan-Huis in Stadshagen verspreid

Ook on-line waterinformatie beschikbaar.

Het Waterschap Groot Salland verspreid in Stadshagen de folder Wonen bij het water, wonen met het water'. Deze folder geeft informatie over de wijze waarop de zorg voor het oppervlaktewater in Stadshagen is geregeld. Met welke regels de bewoners te maken kunnen krijgen en wat de rol van het waterschap in de wijk is. Ook wordt on-line via www.wgs.nl/stadshagen meer informatie geboden.

Een nieuwe Keur
Om dichtgroeien te voorkomen, voert het Waterschap Groot Salland ook in Stadshagen onderhoud uit aan sloten, kanalen, plassen en oevers. Overlast voor wijkbewoners wordt zoveel mogelijk voorkomen, bijvoorbeeld door gebruik te maken van maaiboten. Maar het waterschap moet ook de ruimte krijgen om onderhoud uit te voeren. Daarom is voor bewoners die aan het water wonen in de zogenaamde Keur van het waterschap vastgelegd wat wel en niet mag. De belangrijkste regels van de Keur zijn in de folder opgenomen. Ook is de nieuw Keur te downloaden via www.wgs.nl/stadshagen.

Waterschap en gemeente
Het waterschap en de gemeente dragen samen de verantwoordelijkheid voor het water in woonwijken zoals oppervlaktewater, grondwater, regenwater en riool- en afvalwater. Het waterschap heeft tot taak ervoor te zorgen dat de stadswateren de juiste hoeveelheid water bevatten en dat ze de gewenste kwaliteit hebben. De gemeente zorgt voor inzameling van het afvalwater en het transport naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie Spoolde. Hier neemt het waterschap de taak over door het vervuilde water te zuiveren, waarna het als schoon water wordt geloosd op de IJssel.

Fotowedstrijd
Om water ook in Stadshagen meer in beeld te brengen organiseert het waterschap een fotowedstrijd. Het thema van de wedstrijd is veelzijdig met water in Stadshagen. Inzendingen kunnen tot 1 september 2001 bij het waterschap worden aangeleverd. Meer informatie staat op de website.


--- einde persbericht---
Zwolle, 31 januari 2001

RENOVATIE MONUMENTALE SCHUTSLUIS RADEMAKERSZIJL VAN START GEGAAN

Het Waterschap Groot Salland is eind januari in nauwe samenwerking met de afdeling monumentenzorg van de gemeente Zwolle gestart met de renovatie van de monumentale schutsluis Rademakerszijl. Deze sluis ligt in de westelijke dijk van het Zwartewater nabij de Twistvlietbrug in de Gemeente Zwolle. De kosten voor de renovatie bedragen f 689.725,=.
Naar verwachting zijn de werkzaamheden voor de zomer van 2001 afgerond.

Werkzaamheden
Rademakerszijl maakt nog steeds deel uit van de waterkering rond Mastenbroek en wordt in het kader van de dijkverbetering gerenoveerd. De sluis wordt zoveel mogelijk in oude staat hersteld en zal in de toekomst ook weer kunnen fungeren als schutsluis. De middelste puntdeuren, die in loop der tijd zijn verdwenen, worden teruggeplaatst. De werkzaamheden bestaan in hoofdlijnen uit het aanbrengen van stalen damwand, het renoveren c.q. vernieuwen van metselwerk, het renoveren c.q. vernieuwen van natuursteen, het maken en aanbrengen van 6 nieuwe houten puntdeuren en het uitvoeren van verschillend betonwerk.

Meerdere partijen
De renovatie van de sluis is een project waar veel partijen bij betrokken zijn. Het Waterschap Groot Salland is opdrachtgever en eigenaar van de sluis. Monumentenzorg en het ingenieursbureau van de Gemeente Zwolle geven tijdens de uitvoering adviezen en controleren of de monumentenvergunning wordt nageleefd. Het werk is aangenomen door aannemingsmaatschappij K. Beens en Zonen B.V. uit Genemuiden, die voornamelijk de civiel technische werkzaamheden uitvoert. Bouwbedrijf Salverda B.V. uit t Harde voert als onderaannemer de bouwkundige werkzaamheden uit en Grontmij Overijssel voert het dagelijks toezicht en de directie over de werkzaamheden.

Geschiedenis
Voor zover bekend werd door de eeuwen heen in Mastenbroek vooral gebruik gemaakt van het vervoer over het water. Bij de voltooiing van de bedijking rondom Mastenbroek waren er drie scheepvaart-sluizen, gelegen tegenover Kampen, Zwolle en Hasselt, waarvan de laatste twee ook voor de afwatering werden gebruikt. Van deze sluizen is alleen de Rademakerszijl behouden gebleven.
De oudste vermelding van de Rademakerszijl stamt uit 1497. Tijdens vernieuwingswerkzaamheden in februari 1635 is de sluis bij hoog water weggespoeld. De huidige sluis is gebouwd in 1783 in opdracht van het "College van Steden en Vroeden" van Mastenbroek. Tot kort na de oorlog werd de sluis nog gebruikt door de scheepvaart. Nadat er geen boten meer kwamen is de sluis in verval geraakt.


--- einde persbericht---
Zwolle, 15 januari 2001

Groot onderhoud aan de Weede in Hasselt

Het Waterschap Groot Salland gaat in de komende winterperiode groot onderhoud uitvoeren aan de Weede. Deze oude rivierarm ligt in het weidegebied ten noorden van de wijk Nadorsterlanden. Het waterschap gaat de sterk verlande Weede opnieuw open trekken en plaatselijk verruigde oevers opschonen en afplaggen.

Ruilverkaveling Rouveen
De maatregelen lopen vooruit op de plannen voor het uitloopgebied Hasselt in het kader van Ruilverkaveling Rouveen. De maatregelen zijn gericht op het stimuleren van de natuurfunctie van de Weede. Het plan is opgesteld door Waterschap Groot Salland in samenwerking met de Gemeente Zwartewaterland, Stichting Natuur en Milieu Zwartewaterland en Dienst Landelijk Gebied.

Natuurontwikkeling krijgt prioriteit
De Weede is een verveende oude rivierarm. Door invloed van ijzerrijk grondwater treffen we hier bijzondere water- en oeverplanten aan. Het gebied is ook van belang voor vogels, kleine zoogdieren, verschillende vlinders en insecten. De aanwezigheid van elzen, riet- en zeggenbegroeiingen en ruigtekruiden biedt deze dieren volop leefgebied.
Het waterschap wil door aangepast onderhoud en extra maatregelen de natuurfunctie van de Weede stimuleren. Door uitdiepen en vergroten van het wateroppervlak krijgen vissen en watervogels meer leefruimte. Verruigde onderdelen van de oever zullen afgegraven worden, met de bedoeling dat zich hier bloemrijke oevers ontwikkelen. Aanplant van bomen en struiken moet zorgen voor meer schuilgelegenheid voor dieren. Een nieuwe hoofdwatergang zal de waterafvoerende (landbouw)functie van de Weede overnemen.

Opschonen van de oevers
In de oevers van de Weede ligt veel bouwafval verspreid en hier en daar is maaisel gestort wat voor verrijking van bodem en water zorgt. Voor zowel de natuur als voor de omwonenden is dit geen gewenste situatie. Het bouwafval wordt opgeruimd en waar nodig komt nieuwe afrastering.

Meer informatie
Voor vragen over de werkzaamheden kunt u terecht bij het districtskantoor van het Waterschap Groot Salland in Rouveen, telefoon: 0522 - 466 200.


--- einde persbericht---

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...