Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Verslag Welzijn, Economische Zaken, Verkeer Enkhuizen

Datum nieuwsfeit: 20-02-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Enkhuizen
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Enkhuizen

VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE RAADSCOMMISSIE WELZIJN, ECONOMISCHE ZAKEN EN VERKEER C.A. GEHOUDEN IN HET STADHUIS VAN ENKHUIZEN OP 19 FEBRUARI 2001.
Aanwezig voorzitter
secretaris
leden de heer H. van Doornik
de heer F.W. Baan

de heer F.C. Jans (EB)
de heer J van Keulen (D66)
de heer K. v.d. Veen (PvdA)
de heer K. Kooiman (RPF / SGP)
de heer J. v.d. Werf (CDA)
mevrouw E. Dangermond - Hilderink (VVD)

de heer R.v.d. Pluym (VL/GL)

de heer S. Schippers (EB)
Tevens aanwezig: De heer J. Hekkert (VVD)

De heer J. Slagter, adj.gemeentesecretaris.
Spreekrecht:
De heren Lelyveld, Langbroek, de Vries en Guthschmidt, alsmede mevrouw Kamper.
AGENDA NR. ONDERWERP
Spreekrecht

De heer Lelyveld
geeft namens een initiatiefgroep van Verenigd Links/Groen Links een toelichting op hun herinrichtingsplan van de Melkmarkt aan de hand van een maquette.

De heer Langbroek
deelt, mede namens Mevrouw Lub, mede dat men tegen de afsluiting van de Melkmarkt blijft vanwege de gevolgen voor de Paulus Potterstraat. Men verlangt van de gemeente een besluit met deze strekking.

Mevrouw Kamper
, uitgaande van het voorgestelde collegebesluit inzake de verkeersmaatregelen Westerstraat, verzoekt om een verwijzingsbord voor haar appartementenhotel.

De heer de Vries
is verbaasd over het gebrek aan communicatie voor wat betreft de structuurvisie. Ook over het parkeerterrein ten behoeve van het Sprookjeswonderland wordt al zo lang gesproken zonder dat er feitelijk wat gebeurt.

De heer Guthschmidt
verwijt de gemeente het gebrek aan overleg over de structuurvisie en het achterwege blijven van een oplossing voor het parkeervraagstuk.


1.
Opening.

De voorzitter
opent de vergadering.


2
. Verslag van de vergadering van 22 januari 2001

Het verslag wordt vastgesteld.


3
. Ingekomen stukken en mededelingen.


a.

Structuurvisie REZ.

De commissie dringt aan op een zorgvuldig overleg met de betrokken ondernemers in het recreatieoord. De commissie acht de notitie niet op alle fronten even duidelijk en verwacht een betere meer in samenhang met elkaar gebrachte notitie uitgaande van een zeker kwaliteitsniveau voor het recreatieoord. De aandacht voor het strand mag daaraan overigens niet ondergeschikt worden gemaakt.

De voorzitter
deelt mede dat op korte termijn overleg plaatsvindt met het RSW. Het resultaat zal ter kennis worden gebracht van de commissie. Tevens zal er aandacht zijn voor de betrokkenheid van de ondernemers.


b.
Evaluatie verkeersmaatregelen Westerstraat.

De heer van Keulen
spreekt van minachting voor de commissie. Het college negeert de ambtelijke adviezen, de politie en de opvattingen van de commissie. Er is alleen aandacht voor de ondernemers. Zijn fractie is niet bereid darvoor de veiligheid op te offeren. De heer Schippers stelt zich achter het collegevoorstel op praktische gronden. Ook de heer Kooiman kan zich vinden in het collegevoorstel. De heer v.d. Veen wil graag het verschil weten tussen maximale en minimale veiligheid. Zijn fractie heeft nog geen uitgesproken standpunt. Hij doet de suggestie de toegang AH-plein zijde Korte Westerstraat af te sluiten. De heer v.d. Pluym deelt mede dat zijn fractie na ampel beraad akkoord gaat met het collegevoorstel. Wel moet de veiligheid van de voetgangers en de fietsers gewaarborgd worden. De heer Hekkert sluit zich aan bij het standpunt van De heer v.d. Pluym. De heer v.d. Werf gaat akkoord met het collegevoorstel.

De voorzitter
geeft aan dat het college een andere veiligheidssituatie inschat dan het ambtelijke advies. De heer v. Keulen interrumpeert dat dat een gevoel betreft, geen feit. De voorzitter blijft er bij dat de veiligheid maximaal is gewaarborgd met het collegevoorstel. Op grond daarvan gaat de heer v.d. Veen akkoord met het collegevoorstel.


c.
Procedure afspraken behandeling verkeers- en inrichtingsplannen van de fracties van de P.v.d.A., V.V.D. en Verenigd Links/Groen Links.

De voorzitter
sluit de discussie af met de constatering dat de commissie voorstander is van een aparte vergadering waarbij tevens wordt betrokken een visie van het college over de ingediende plannen. Het herinrichtingsplan voor de Melkmarkt zal eerder betrokken worden bij de voorstellen inzake de afsluiting.


4.
Startnotitie verzelfstandiging campings.

De heer v.d. Veen
sluit zich aan bij het collegevoorstel. Als de Veste strategisch van belang is kan dat leiden tot specifieke eisen. De heer Jans deelt mede dat zijn fractie nog geen eensluidend standpunt heeft ingenomen. De heer v.d. Pluym heeft geen uitgesproken opvatting. Camping De Vest is geen kerntaak van de gemeente. Het betreft wel een strategische locatie.

De heer Slagter
geeft aan dat de notitie een vervolg is op de kerntakendiscussie. De genoemde natuurlijke partner zijn wel genoemd. Er wordt echter niet
1:1 onderhandeld, het wordt een brede inzet van onderhandelingen.

De heer v. Keulen
is van oordeel dat een maximale camping geen bijdrage levert aan een kwaliteitsverbetering van het recreatieoord. Hij wenst eerst de structuurvisie te behandelen.


5.
Intrekking deelsubsidieverordeningen waarderingsbijdrage en jubilea.

De commissie adviseert terzake positief.


6.
Certificaten van aandelen in BV Exploitatiemaatschappij Museumstoomtram.

De commissie vraagt zich af wat de voordelen zijn. Men betrekt daarbij het besluit tot beëindiging van de subsidierelatie. Mogelijk ontstaat er nu een morele druk op de gemeente indien er een tekort ontstaat.

De voorzitter
geeft in dit verband aan dat om het omzetten van de schuldsanering gaat. De gemeente heeft dat bedrag toch af afgeschreven. Er zijn geen risico's verbonden aan het voorstel.


7.
Eenmalige bijdrage inrichten wijkcentrum IJsselzand.

De commissie adviseert terzake positief behoudens de VVD welke eerst fractieberaad wenst. Afgesproken wordt een werkbezoek af te leggen aan IJsselzand.


8.
Risico-inventarisatie welzijnsaccommodaties.

De commissie adviseert terzake positief.


9.
Rondvraag.

De heer v.d. Werf
informeert naar de huisvestingssituatie van de Vrijgemaakt Gereformeerde Kerk, locatie Toereppel. De voorzitter antwoordt dat één en ander naar tevredenheid van alle partijen is opgelost.

Naar aanleiding van een vraag van de heer v.d. Werf deelt de voorzitter mede, dat de renovatie van het winkelcentrum Koperwiekplein de goede kant op gaat.

Mevrouw Dangermond-Hilderink
informeert naar het gemeentelijk initiatief inzake het vrijwilligersjaar. De voorzitter antwoordt dat dit ambtelijk wordt voorbereid.

De heer Kooiman
heeft vernomen dat de ondernemers van het Koperwiekplein via de gemeente over andere (oudere) tekeningen beschikken dan de projectontwikkelaar. De voorzitter antwoordt dat de ondernemers die tekeningen bij de gemeente hebben ingezien waarover de gemeente beschikt. Andere zijn er niet bij de gemeente.


10.
Sluiting.

De voorzitter
sluit de vergadering om plm. 22.30 uur.

F.W. Baan, secretaris.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie