Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Vergadering Raadscommissie ruimtelijke ordening Maassluis

Datum nieuwsfeit: 20-02-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Maassluis
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Maassluis

13-2-2001

Raadscommissie voor ruimtelijke ordening c.a. vergadert op 20 februari

Op dinsdag 20 februari 2001 komt de raadscommissie voor ruimtelijke ordening en stadsontwikkeling bijeen voor een openbare vergadering. De vergadering wordt gehouden in het stadhuis aan de Koningshoek en begint om 20.00 uur.

Op de agenda staan onder andere de volgende onderwerpen:


· Op verzoek van de fractie van de VVD is de nota burgerparticipatie ter bespreking op de agenda van de commissie geplaatst. De wethouder van Onderwijs c.a. zal bij de bespreking van dit punt aanwezig zijn.

· In het kader van de stedelijke vernieuwing is een nota voorbereid. Het college heeft besloten deze nota als referentiekader vast te stellen ten behoeve van de aanvragen om subsidie bij de provincie voor de projecten Balkon/Haven, Koningshoek, Binnenstad en Burgemeesterswijk en de planning daarop af te stemmen.

· Een burger geeft in een aan de raad gerichte brief uiting aan zijn onvrede ten aanzien van verkeersdrempels. Het college heeft een concept-antwoordbrief opgesteld.
· De voorzitter van de commissie geeft een toelichting op het plan Norder (A4 Midden-Delfland).

· Een Maassluise burger heeft de gemeenteraad verzocht om een onderzoek uit te voeren naar de aan de Korte Buurt en Zuidbuurt verleende bouwvergunningen, omdat er naar zijn mening bouwvergunningen worden afgegeven die in strijd zijn met de regels. De raad heeft besloten het verzoek ter afdoening in handen te stellen van het college van burgemeester en wethouders. De uitkomsten van intern onderzoek zijn dat de gerealiseerde bouwwerken op enkele kleine onderdelen na in overeenstemming zijn met het bestemmingsplan doch dat de verleende vergunningen inhoudelijk niet toereikend zijn gemotiveerd. Het college besluit om in te stemmen met de resultaten van het onderzoek en om een nader onderzoek te laten uitvoeren naar één bouwwerk.
· In het Programma op Hoofdzaken en het beleidsplan 1999-2002 wordt aandacht gevraagd voor de kwaliteit en de omvang van het openbaar groen in Maassluis. Dit in relatie tot de onderkenning van het belang van het groen bij stedenbouwkundige vernieuwing van woon- en werkgebieden en om te komen tot een vernieuwd beleid voor de uitgifte van het zogenaamde snippergroen. Het vigerende Groenstructuurplan uit 1995 biedt onvoldoende aanknopingspunten om de vragen die op dit terrein spelen te kunnen beantwoorden. Het plan zoals dat nu wordt voorgesteld gaat gedetailleerder in op de vaststelling van de groenstructuur, de wijze waarop met dit groen moet worden omgegaan en de acties die nodig zijn ter versterking van de groenstructuur.
Het college heeft de Groenvisie van het Groenstructuurplan 2001 vastgesteld, neemt kennis van de groenactieplannen en wacht een verdere uitwerking daarvan af. Aan de commissie wordt voorgesteld een lichte inspraakprocedure te houden.

Inzage, inspreken en vragenhalfuur
De bij de agenda van de commissievergadering behorende vergaderstukken zijn voor belangstellenden in te zien in de speciale publieksmap in het informatiecentrum in de hal van het stadhuis. Het informatiecentrum is voor het inzien van stukken geopend van maandag tot en met donderdag van 8.00 tot 17.00 uur en van 19.00 tot 21.00 uur en op vrijdag van 8.00 tot 16.00 uur. Op vrijdagavond en zaterdag ligt de publieksmap met commissiestukken ter inzage in de openbare bibliotheek aan de Ibisstraat.
Wie wil inspreken op een agendapunt, moet bij het begin van de vergadering aanwezig zijn. Ook is het mogelijk gebruik te maken van het vragenhalfuur. In het vragenhalfuur, dat bij iedere reguliere commissievergadering op de agenda staat, kunnen belangstellenden onderwerpen aan de orde stellen die niet op de agenda van de vergadering staan, maar wel tot het werkterrein van die betreffende raadscommissie horen.

Overige documenten:
Vergadering Commissie Ruimtelijke Ordening van 20-2-2001

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie