Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Statencommissie Friesland voor Algemene en Economische Zaken

Datum nieuwsfeit: 21-02-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Provincie Friesland
Zoek soortgelijke berichten
Provincie Friesland

Agenda

21 februari 2001 16.00 uur Statencommissie voor Algemene en Economische Zaken

Plaats: Provinciehuis , Tweebaksmarkt 52 , Leeuwarden Secretaris: C.G.Venema Tel: 058-2925429 e-mail: (c.venema@sis.fryslan.nl)

Hoofdpunten:

Notitie Interactief Besturen.
In november 2000 is het eindrapport Ïmago-onderzoek Provincie Fryslân verschenen. Door Gedeputeerde Staten is toen aangekondigd dat dit onderzoek besproken zou worden in de Stuurgroep Interactief Besturen en dat de stuurgroep zou komen met een besprekingsvoorstel. In de nu voorliggende notitie van de stuurgroep wordt aan de commissieleden gevraagd het onderzoek te bespreken en om met ideeën en suggesties te komen. Daarbij wordt vooral gedacht aan de rol die de statenleden zelf kunnen spelen bij het streven naar een duidelijker profiel en een herkenbaar bestuur.

Kompasprojecten.
Voor het Kompas Jaarprogramma 2001 zijn nieuwe projectvoorstellen aangemeld, beoordeeld en getoetst. Aan de commissie worden drie projecten voor advies voorgelegd. Voorgesteld wordt om voor het project Emslandlinie (A31) een financiële verplichting van f 1,51 miljoen aan te gaan en de intentieverklaring door het Dagelijks Bestuur van SNN mede te ondertekenen. Verder wordt voorgesteld om een provinciale bijdrage van f. 277.700,- beschikbaar te stellen voor het project Middelzeeroute, omleiding Sneek en om een provinciale bijdrage van
f 387.920,-- beschikbaar te stellen voor het project De Deelen. Aan de commissie wordt gevraagd hiermee in te stemmen.

Bestuursopdracht evaluatie waterschapsbestel.
De behandeling van dit punt begint om 19.00 uur! Bij de reorganisatie van het waterschapsbestel in Fryslân in 1994 is afgesproken om binnen vijf jaar na oprichting van de vijf nieuw te vormen waterschappen (dus voor 2002) een evaluatierapport over het functioneren van het nieuwe waterschapsbestel uit te brengen. Nu ligt er een bestuursopdracht die tot stand is gekomen in overleg met de Friese waterschappen. De commissie wordt gevraagd in te stemmen met deze bestuursopdracht en met het voorbereiden van een voorstel tot wijziging van de waterschapsreglementen, zodat het mogelijk wordt om de waterschapsverkiezingen uit te stellen en de zittingstermijn van de huidige besturen van de zes Friese waterschappen te verlengen tot 1 januari 2003.
Voor dit punt zijn ook de leden van commissie voor Waterstaat en Milieubeheer uitgenodigd.

Treasury.
Omdat bleek dat de provincie hogere eisen stelde aan de kredietwaardigheid van de provinciale bankrelaties dat geëist wordt in de (nieuwe) wet FIDO en er geen gegronde redenen waren om aan die hogere eisen vast te houden wordt nu voorgesteld om de rating-eis in het Treasury-statuut van de provincie Fryslân te verlagen van een zogenoemde AA-rating naar een A rating. Ook wordt voorgesteld de afzonderlijke verslaglegging van de treasury-activiteiten te laten vervallen en deze voortaan op te nemen in het integrale jaarverslag. Aan de commissie wordt samen met dit voorstel het Treasuryjaarplan 2001 ( met de verslaglegging over 2000) ter kennisneming voorgelegd.

Wijziging IPO-begroting 2001 en IPO-meerjarenraming 2002-2005. In de voorliggende begrotingswijzging en wijziging van de meerjarenraming zijn de consequenties van een aantal voornemens van het dagelijks bestuur van het IPO verwerkt. Het betreft het vernieuwen van de ambtelijke adviesstructuur en het versterken van de kernfuncties platform en belangenbehartiging. Dit leidt o.m. tot een structurele uitbreiding van het IPO-secretariaat met 6 fte ,het instellen van een flexibele pool van ambtenaren uit de deelnemende provincies en verhoging van de betalingsfunctie. De kosten voor de provincie Fryslân worden begroot op f 81.275,-- incidenteel en (vanaf 2002) structureel f 97.082,--

Belangstellenden zijn welkom op de publieke tribune In vergaderingen van Statencommissies hebben burgers de gelegenheid om, maximaal 5 minuten, over een punt van de agenda mee te praten. Verzoeken daartoe moeten voor het begin van de vergadering schriftelijk bij de voorzitter ingediend worden met opgave van de punten waarover men wat wil zeggen.

Voor informatie over de openbare vergaderingen kunt u terecht bij het Informatiecentrum provincie Fryslân, Tweebaksmarkt 52 Leeuwarden. Tel. 058- 292 55 24

U kunt de stukken raadplegen op deze site. Wilt u van ons bericht, als er nieuwe stukken beschikbaar zijn op internet? Geef uw e-mailadres dan even door via ((provincie@fryslan.nl))

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie