Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Tarieven OZB en waarde onroerend goed Berkel en Rodenrijs

Datum nieuwsfeit: 21-02-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Berkel en Rodenrijs
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Berkel en Rodenrijs

Tarieven OZB en waarde onroerend goed

Wij ontvingen diverse vragen over de tarieven voor de onroerende-zaakbelastingen en over de waarde van de woning (het eigendom). Vandaar dat wij hierbij nog eens ingaan op dit onderwerp.

Het besluit van de gemeenteraad de tarieven met 10 procent te verhogen, wekt soms de indruk dat wij bij het samenstellen van de begroting voor het jaar 2001 al op de hoogte waren van de resultaten van de herwaardering. De verhoging van de tarieven met 10 procent houdt echter geen verband met de te verwachten waardestijging. De verhoging vloeit voort uit de situatie van de begroting zoals die bij ons bekend was bij het opstellen van de Voorjaarsnota 2000 en het aanbieden van de begroting 2001 aan de gemeenteraad. Op grond van de Gemeentewet (artikel 189, 3e lid), moeten wij een begroting aan de gemeenteraad aanbieden die geen tekort te zien geeft. De door de gemeenteraad vastgestelde begroting wordt vervolgens voor goedkeuring naar het college van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland gezonden. Dit college heeft onder andere de taak te beoordelen of de aangeboden begroting, financieel gezien, deugdelijk is. Dit houdt in dat het begrotingsresultaat over de prognosejaren volgens de meerjarenbegroting niet negatief mag zijn.

Tarieven OZB 2001 en effecten van de hertaxatie Tot nu toe is voor de tarieven het uitgangspunt dat de gemiddelde stijging van de waarde van de woningen en niet woningen voor de begroting een budgettair-neutraal effect dient te hebben. Dit houdt in, dat bij aanpassing van de tarieven ook rekening moet worden gehouden met de gevolgen voor de verrekening van de belastinginkomsten met het Rijk en te verwachten minderopbrengst door ingediende bezwaar- en beroepschriften. Ook bij deze hertaxatie moet hetzelfde uitgangspunt, zoals hiervoor is genoemd, worden toegepast. Dit heeft tot gevolg dat de gemeenteraad in het eerste kwartaal van 2001 wordt voorgesteld de tarieven voor 2001 opnieuw vast te stellen. De verwachting is, dat de tarieven kunnen worden verlaagd zonder dat dit leidt tot een negatieve beïnvloeding van de begroting.

Waarde eigendom na hertaxatie
Wij begrijpen dat het van belang is inzicht te hebben in de waarde van uw eigendom. Op het moment dat een aantal inwoners bij ons informeerde, waren de gegevens van het taxatiebureau helaas nog niet beschikbaar. Op het moment dat wij de taxatiegegevens beschikbaar hebben, worden zij eerst op juistheid en volledigheid gecontroleerd. Daarna zenden wij - in ieder geval in het eerste kwartaal van dit jaar
- de waardebeschikking naar de belastingplichtige. Hiermee wordt de definitief vastgestelde waarde bekend gemaakt. Iedere belastingplichtige kan hierna tegen deze waardebeschikking zonodig een bezwaarschrift bij ons indienen, wanneer de taxatiewaarde hiervoor aanleiding geeft. Om te voorkomen dat voorafgaand aan de waardebeschikking belastingplichtigen al actie gaan ondernemen, verstrekken wij op dat moment nog geen informatie over de waardegegevens. Wanneer een belastingplichtige voor de ontvangst van de waardebeschikking een bezwaarschrift bij ons indient, moeten wij hier namelijk afwijzend op beschikken. De reden hiervan is dat mondelinge informatie voorafgaand aan het bezwaar geen vatbare handeling is. In dit geval kan niet worden gesproken van een vastgestelde waarde.

Nakomen verplichtingen
In ons handelen naar u willen wij graag uw belangen zo goed mogelijk behartigen en daarbij onze verplichtingen nakomen. Het kan voorkomen dat wettelijke bepalingen ons dwingen tot het innemen van een bepaald standpunt. In zo'n geval streven wij ernaar ons standpunt steeds op tijd weer te geven. Wij zijn van plan de te verwachten hogere waarden van de eigendommen te compenseren door een verlaging van de OZB-tarieven 2001. Voor nadere informatie over de OZB kunt u contact opnemen met de heer N.L. Visser van de afdeling Financiën, telefoon (010) 514 0720.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie