Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Toespraak staatssecretaris de Vries bij start C2000

Datum nieuwsfeit: 21-02-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Toespraak staatssecretaris Gijs de Vries bij de start van het proefproject C2000
Een toespraak bij het onderwerp Project C2000
21 februari 2001
Bij rampen en zware ongevallen is het verschil tussen leven en dood vaak letterlijk een kwestie van minuten. Snel en zorgvuldig handelen van politie, brandweer, ambulancepersoneel of marechaussee is dan van het allergrootste belang. Er mag geen tijd verloren gaan; hulpverleners moeten de situatie scherp kunnen beoordelen en de juiste beslissingen kunnen nemen. Dat kan alleen als zij goed en snel kunnen communiceren, niet alleen met hun naaste collegas, maar ook met die van andere hulpverleningsdiensten. Niet alleen ter plaatse, maar desnoods over regiogrenzen heen. Hulpverlening bij rampen vereist dat de juiste informatie snel tussen de juiste personen kan worden uitgewisseld.
En daaraan, aan die communicatie en informatie-uitwisseling, schort het nog veel te vaak. Nog te dikwijls zijn hulpverleners aangewezen op geïmproviseerd overleg op de plek van het ongeluk - op motorkap-overleg, zoals dat heet. Communicatie tussen hulpverleningsdiensten verloopt omslachtig, via meerdere meldkamers. Dataverkeer is nauwelijks mogelijk. Als een hulpverlener zijn regio verlaat, valt het signaal weg en moet hij overschakelen op een ander kanaal. Criminelen en ramptoeristen luisteren mee, met alle problemen van dien.
Ook recent is de communicatie in rampsituaties weer een ernstig knelpunt gebleken. In Enschede vormden de verbindingen met en op het rampterrein een probleem. Portofoons waren niet alleen onvoldoende beschikbaar maar bleken ook onvoldoende bruikbaar. Het GSM-netwerk was al gauw overbelast en daardoor onbruikbaar. Radiocommunicatie tussen de Nederlandse diensten en de bijstand verlenende hulpverleners uit Duitsland bleek niet mogelijk, omdat de Nederlandse en Duitse veiligheidsdiensten nog steeds gebruik maken van verschillende analoge netten. In Volendam bleek de communicatie tussen de ambulances en hun meldkamer geruime tijd slecht te functioneren.
De honderd verouderde analoge communicatiesystemen die de politie, de brandweer, de ambulancesector en de KMAR nu nog hanteren vormen in de praktijk een onaanvaardbare belemmering in de hulpverlening bij rampen. De veiligheid in ons land vergt dat deze rammelende lappendeken zo spoedig mogelijk wordt opgeruimd. Dat kan, want er is een alternatief, in de vorm van C2000: een nieuw, digitaal, landelijk en multidisciplinair
communicatienetwerk voor alle veiligheidsdiensten. C2000 biedt ten opzichte van de huidige toestand belangrijke voordelen. Meer veiligheid; niet alleen voor de burger, maar ook voor de hulpverleners zelf. Neem bijvoorbeeld politieagenten die in een situatie terecht komen waarin zij worden bedreigd. Die moeten snel hun meldkamer kunnen alarmeren. Dat kan met C2000 straks aanzienlijk sneller dan vandaag, namelijk met één druk op de noodknop.
Ook voor bijvoorbeeld de ambulancesector betekent C2000 een aanzienlijke kwaliteitsimpuls. Het systeem biedt belangrijke mogelijkheden tot tijdwinst, via faciliteiten als het kunnen raadplegen van medische databanken, directe consultatie van artsen en rechtstreekse verbinding met ziekenhuizen. Gewonden kunnen zo sneller en beter worden geholpen.
Het project C2000 bevindt zich thans in een beslissende fase. In 1999 is besloten om de bouw en ingebruikneming van het C2000-netwerk te faseren. Eerst zou het systeem worden getest in een startregio, Amsterdam-Amstelland, en bij een positief resultaat zou worden bezien of het in het hele land zou worden ingevoerd. De afronding van de testperiode was voorzien op 1 augustus 2001.
Inmiddels is het eerste gedeelte van het netwerk per 1 december 2000 opgeleverd door de leverancier, TetraNed. De ervaringen tot nu toe met het netwerk zijn positief. Ook elders in Europa worden communicatiesystemen gebouwd die zijn gebaseerd op de Europese Tetrastandaard, en ook daar, zoals bij de politie in het Britse Lancashire, zijn de ervaringen positief. Daarbij komt dat er op de ICT-markt geen betere, voor de veiligheidssector geschikte systemen voorhanden zijn.
Volgens de in ons land overeengekomen planning moet met de landelijke invoering van het C2000-netwerk worden begonnen in de tweede helft van dit jaar. Voor deze uitrol zijn convenanten nodig met de politie, brandweer en ambulanceregios. In deze convenanten moeten afspraken worden gemaakt over tijdsschemas, de kwaliteit van de te leveren diensten (opleidingen) en producten (netwerk en radiobediensysteem), alsmede over de financiering. De gesprekken tussen het rijk en de regios over deze convenanten moeten zo snel mogelijk beginnen.
Daarom doet het mij veel genoegen u te kunnen mededelen dat het kabinet afgelopen vrijdag op voorstel van de minister van BZK en mijzelf een drietal besluiten heeft genomen.
De landelijke stuurgroep C2000 heeft voorgesteld de verantwoordelijkheden van rijk en regios met betrekking tot de aanschaf en het eigendom van de benodigde computersystemen anders te verdelen. In de oorspronkelijke opzet van het project zouden deze radiobediensystemen worden aangeschaft en beheerd door de regionale gebruikersorganisaties. Het voorstel van de landelijke stuurgroep houdt in dat het radiobediensysteem in de meldkamers wordt toegevoegd aan het domein van het rijk: de centrale infrastructuur. Zo ontstaan schaal- en efficiencyvoordelen, zoals standaardisatie, en vereenvoudiging van het projectmanagement. Hierdoor wordt de beheersbaarheid van het project aanzienlijk vergroot. Het kabinet heeft besloten dit voorstel te aanvaarden. In de oorspronkelijke opzet zouden de kosten voor beheer en onderhoud in de fase tot de oplevering van het complete systeem voor rekening komen van de gebruikers. De openbare orde- en veiligheidsdiensten dragen in deze periode echter ook de kosten voor het tijdelijk in stand houden van de bestaande analoge netten. Dit onder meer om de communicatie te kunnen waarborgen met regios die tijdens de uitrol over het land nog niet op C2000 zijn overgeschakeld. Gebruikers zouden zodoende in deze overgangsfase worden geconfronteerd met dubbele exploitatielasten. Om dit te voorkomen heeft de werkgroep Kosten en Baten C2000 voorgesteld de exploitatiekosten van de C2000-infrastructuur vanaf heden tot aan de datum van oplevering van het complete systeem voor rekening te laten komen van het rijk. Gelet op het belang van snelle introductie voor de veiligheid van ons land heeft het kabinet besloten ook dit voorstel over te nemen.
Met deze besluiten, en het beschikbaar stellen van de benodigde extra financiële middelen - 299 miljoen voor de periode 2001-2005
-, wil het kabinet de urgentie van dit nieuwe communicatiesysteem voor Nederland onderstrepen. Het kabinet wil de introductie van C2000 versnellen. Het moet mogelijk zijn het systeem niet pas in juli 2004 in het hele land in te voeren, zoals de oorspronkelijke plannen voorzagen, maar zes maanden eerder, per 31 december 2003. Graag doe ik een beroep op de bestuurders en operationele diensten in het land om al het nodige te doen zodat deze tempoversnelling wordt verwezenlijkt.
Onderdeel van de beoogde versnelling is het omzetten van de status van het oorspronkelijk voor augustus 2001 voorziene besluit over de introductie van C2000 buiten de startregio. In plaats van een Go-No Go besluit in de zomer heeft het kabinet besloten nu een Go-Tenzij besluit te nemen. De Tenzij-clausule zal daarbij alleen aan de orde zijn als bij uitvoering van de komende proef in de regio Amsterdam zou blijken dat het systeem op cruciale onderdelen niet aan de gestelde eisen kan voldoen. In het licht van de ervaringen met de Tetra-technologie in Europa en de voortgang van C 2000 in ons land acht het kabinet dit risico beperkt. In ieder geval moeten nu snel afspraken worden gemaakt tussen het rijk en de besturen van de regionale OOV-diensten rond Amsterdam, en moeten deze besturen op hun beurt tijdig, dus voor 1 augustus aanstaande, de nodige voorbereidingen voor invoering treffen. Dames en heren,
C2000 zal de komende tijd als een proef-in-de-proef worden getest in de startregio Amsterdam en omstreken en Schiphol. Toekomstige gebruikers kunnen hiermee hun voordeel doen. Deze proef is er op gericht het monodisciplinair en multidisciplinair optreden te testen, evenals de belasting (performance) van het systeem, en het lokaal en centraal beheer. De verschillende disciplines hebben op basis van hun eigen praktijkervaring de testen vormgegeven. Ik wil dan ook al diegenen danken die de afgelopen maanden deze testprocedures hebben voorbereid.
In die dank en waardering betrek ik ook de medewerkers van ITO, TetraNed, Motorola, het ministerie van BZK en de leden van de beide stuurgroepen (de stuurgroep startregio en de landelijke stuurgroep), die er in hechte samenwerking voor hebben gezorgd dat technisch en organisatorisch alles in gereedheid is gebracht om deze proef uit te voeren, en om de invoering in de rest van het land voor te bereiden. De komende maanden moet nog buitengewoon veel werk worden verzet. De termijnen zijn ambitieus, maar haalbaar. De veiligheid van Nederland kan met de invoering van dit moderne communicatiesysteem bij de politie, de brandweer, de ambulancesector en de KMAR een krachtige en hoognodige impuls krijgen. Ik reken daarbij op uw inzet.

Relevante links:
Kabinet: C2000 sneller landelijk invoeren
Brief aan de Tweede Kamer over Voortgangsrapportage C2000

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...