Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Openbare kennisgevingen gemeente Den Helder

Datum nieuwsfeit: 22-02-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Den Helder

Openbare kennisgevingen week 08

datum: week 08

Ingediende bouwaanvragen
Burgemeester en wethouders hebben aanvragen om een bouwvergunning ontvangen voor:

-het voor de duur van 3 jaar legaliseren van het strandpaviljoen aan Strandopgang 6 (ontvangen 8 februari 2001);

-het verbouwen en uitbreiden van de woning Brakkeveldweg 100 (ontvangen 12 februari 2001);

-het verbouwen en uitbreiden van de woning Gladiolenstraat 36 (ontvangen 12 februari 2001);

-het plaatsen van een kap op de recreatiewoning De Keizerskroon 207 (ontvangen 13 februari 2001);

-het bouwen van 20 appartementen en 1 woning (fase 2B Poort van Den Helder) aan het Andromeda (ontvangen 13 februari 2001);
-het uitbreiden van de woning Waterkeringsweg 60 (ontvangen 14 februari 2001);

-het verbouwen en uitbreiden van de woning Borneolaan 22 (ontvangen 15 februari 2001);

-het maken van een kap op de garage bij de woning Badhuisstraat 78 (ontvangen 15 februari 2001);

-het uitbreiden van de woning Jacob Houtinghstraat 31 (ontvangen 15 februari 2001).

Het gaat hier om een bekendmaking als bedoeld in artikel 41 van de Woningwet. De bouwplannen zijn in behandeling en om advies bij verschillende afdelingen en/of diensten. Wilt u toch een van deze bouwplannen inzien, maak dan eerst een telefonische afspraak met de afdeling Bouwen en Wonen (telefoon 671679).

Verleende bouwvergunningen/toegestane meldingsplichtige bouwwerken Burgemeester en wethouders hebben besloten dat de volgende meldingsplichtige bouwwerken mogen worden uitgevoerd:
-het plaatsen van een tuinhuisje achter de woning Malzwin 2525 (verzenddatum 13 februari 2001);

-het plaatsen van een tuinhuisje achter de woning Kruiszwin 4338 (ontvangen 14 februari 2001);

Burgemeester en wethouders hebben bouwvergunning verleend voor:
-het plaatsen van een dakkapel in het voorgeveldakvlak van de woning Middelzand 2403 (verzenddatum 9 februari 2001);
-het plaatsen van een dakkapel in het voorgeveldakvlak van de woning Middelzand 2404 (verzenddatum 13 februari 2001);
-het maken van een kap op de recreatiewoning De Keizerskroon 85 (verzenddatum 13 februari 2001);

-het plaatsen van een dakkapel in het voorgeveldakvlak van de woning Middelzand 2132 (verzenddatum 13 februari 2001);
-het maken van een extra verdieping op de woning Reggestraat 29 (verzenddatum 14 februari 2001);

-het legaliseren van een verdieping (kap) op de woning Soembastraat 68 (verzenddatum 15 februari 2001).

Iedereen die door het verlenen van de bouwvergunningen rechtstreeks in zijn belangen is getroffen kan, binnen zes weken na de dag waarop de betreffende vergunning is verzonden, bezwaar indienen bij Burgemeester en Wethouders van Den Helder, Postbus 36, 1780 AA Den Helder. Wie dit tijdig doet kan bij de President van de rechtbank te Alkmaar (Postbus 251, 1800 BG) schorsing van dit besluit aanvragen.

Bouwplannen/Vrijstellingen
Burgemeester en wethouders hebben onder andere de volgende aanvragen om bouwvergunning ontvangen:


-het bouwen van een woon/werkgebouw aan de Texelstroomlaan 2;
-het bouwen van een woonzorgcomplex met 37 appartementen en een supermarkt, bank en parkeergarage aan de Drooghe Bol 2001 t/m 2046;
-het uitbreiden en veranderen van de berging in een bijkeuken, alsmede het plaatsen van een tuinhuisje achter de woning Wierbalg 1908.

Burgemeester en wethouders kunnen hieraan alleen meewerken door het verlenen van vrijstelling op grond van het bepaalde in resp. artikel 19, tweede lid van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (eerstgenoemd bouwplan) en artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening en artikel 4a van de voorschriften van het uitwerkingsplan Wierbalg 1D (laatstgenoemd bouwplan). Burgemeester en Wethouders zijn voornemens deze vrijstellingen te verlenen. Heeft u hiertegen bedenkingen, dan kunt u deze vanaf vrijdag 23 februari 2001 gedurende vier weken schriftelijk indienen bij Burgemeester en Wethouders van Den Helder, Postbus 36, 1780 AA Den Helder.

De bouwplannen liggen gedurende deze termijn voor een ieder ter inzage in het stadhuis aan de Drs. F. Bijlweg 20, bij de afdeling Bouwen en Wonen van de dienst Stadsontwikkeling en Beheer, op werkdagen van 08.00 uur tot 14.00 uur.

Voorbereidingsbesluit
De gemeenteraad heeft bij besluit van 31 januari 2001, no. 16/S&B, verklaard dat een bestemmingsplan wordt voorbereid voor gebieden gelegen aan Het Nieuwe Werk. Het besluit is in werking getreden op 9 februari 2001. U kunt het besluit met de daarbij behorende tekeningen inzien op werkdagen van 08.00 tot 14.00 uur bij de afdeling Bouwen en Wonen van de dienst Stadsontwikkeling en Beheer in het stadhuis aan de Drs. F. Bijlweg 20.

Lastgevingen
Burgemeester en wethouders gelasten de eigenaar van:
- de platte wagen zonder kenteken en met het wrak van een vlet erop, die gedurende een langere periode is geplaatst op de parkeerplaats in de Van Speykstraat, op grond van artikel 2.1.5.1 en 5.1.5 van de APV;


- een oude vouwwagen, merk Alpen Kreuzer, zonder kenteken, die gedurende een langere periode is geplaatst dwars in een parkeervak bij Kruiswin 10 en half in het groen, op grond van artikel 2.1.5.1, 5.1.5 en 5.1.10 van de APV;
deze binnen een termijn van 1 week na de datum van deze publicatie van de openbare weg te verwijderen.

Bij niet nakoming van deze lastgeving zullen burgemeester en wethouders de wagens op kosten van de eigenaar laten verwijderen. Na verwijdering van de openbare weg zullen de voertuigen voor een termijn van 3 maanden worden opgeslagen en kan deze door de eigenaar worden afgehaald.

Nadere informatie kan worden verkregen bij de afdeling Stadsbeheer van de dienst S&B, telefoon 671890 of 671286, alleen van maandag t/m woensdag.

Lichten (half) gezonken vaartuigen
In de afgelopen weken constateerden medewerkers van de gemeentelijke Havendienst, belast met het toezicht op de gemeentelijke binnenwateren/grachten, dat in de diverse Helderse grachten een aantal (nagenoeg) gezonken vaartuigen ligt. De eigenaren hiervan zijn schriftelijk gesommeerd deze vaartuigen binnen twee weken te lichten. Deze termijn loopt op 5 maart 2001 af.

Wordt aan deze oproep geen gehoor gegeven, dan worden de betrokken vaartuigen in opdracht van burgemeester en wethouders gelicht en naar t Erf van de dienst Stadsontwikkeling & Beheer, Ambachtsweg 25 in Den Helder overgebracht.

Voor nadere informatie kunt u zich melden bij de gemeentelijke Havendienst aan Het Nieuwe Diep 33 te Den Helder, telefoon 0223- 613955.

Wet Milieubeheer
Burgemeester en wethouders zijn van plan de bij besluit van 17 mei 1999 aan Uitvaart Centrum Den Helder verleende Wet milieubeheervergunning, voor het oprichten en in werking hebben van een centrum voor begraven en cremeren (crematorium met aula, gevestigd op het adres Kerkhoflaan 4, kadastraal bekend: gemeente Den Helder, sectie B, nummer 1133) in te trekken.

De ontwerp-beschikking en andere terzake zijnde stukken liggen vanaf 23 februari 2001 tot 9 maart 2001 ter inzage, en wel op werkdagen tijdens kantooruren (08.00 - 14.00 uur) bij de Milieudienst, afdeling Milieuhygiëne (stadhuis, Drs. F. Bijlweg 20, Den Helder) en bij de Openbare Bibliotheek, Bernhardplein 76, Den Helder (tijdens de openingsuren).

U kunt tegen de ontwerp-beschikking tot 9 maart 2001, schriftelijk bedenkingen indienen bij Burgemeester en Wethouders van Den Helder, Postbus 36, 1780 AA Den Helder. U kunt daarbij verzoeken uw persoonlijke gegevens niet bekend te maken.

U kunt voor 9 maart 2001 ook mondeling bedenkingen inbrengen. Er vindt dan een gesprek plaats waarbij de aanvrager aanwezig kan zijn. Wilt u van deze mogelijkheid gebruik maken, neem dan telefonisch contact op met de Milieudienst, telefoon (0223) 671 611.

Hebt u op bovengenoemde wijze bedenkingen ingediend of bent u belanghebbende en kunt u aantonen dat u daartoe redelijkerwijs niet in staat bent geweest, dan kunt u naar aanleiding van de beschikking in beroep gaan bij de Raad van State, afdeling Bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Kapvergunning
Burgemeester en wethouders hebben een verzoek voor een kapvergunning ontvangen van:


- dhr. Bisschop, Lauwerszeestraat 34, voor het kappen van een kronkelwilg in de zijtuin;


- dhr. P. Sijl, Wierbalg 1970, voor het kappen van twee populieren naast de inrit;


- dhr. R.J.B. Lagerveld, Drs. F. Bijlweg 8, voor het kappen van vijf populieren in de achtertuin;


- dhr. en mevr. Hoeve, Mr. J. de Vriesstraat 47, voor het kappen van een rij coniferen langs de erfafscheiding;


- dhr. A. Keizer, Doggersvaart 27a, voor het kappen van een den en een vogelkers in de voortuin van D. Abbesteelaan 19 en het kappen van drie iepen in de zijtuin van Noordzeestraat 1.

Zienswijzen over de vergunning kunt u schriftelijk voor donderdag 29 februari 2001 indienen bij het college van Burgemeester en Wethouders van Den Helder, Postbus 36, 1780 AA Den Helder.

DEN HELDER, 22 februari 2001.
drs. J.J. Staatsen, burgemeester.
drs. J.D. de Bruin, secretaris.

Laaste verandering: februari 22, 2001

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie