Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Brief Financien inzake Artiestenregeling

Datum nieuwsfeit: 22-02-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Ministerie van Financien
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Financien

Titel: ArtiestenregelingDe Voorzitter van de

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Postbus 20018

2500 EA DEN HAAG

Datum

Uw brief (Kenmerk)

Ons kenmerk

22 Februari 2001

2000105320 en 200015370

WDB 2001-00110 M

Onderwerp

Artiestenregeling

Op de vragen van de Tweede Kamerleden Reitsma en Visser-van Doorn (beiden CDA), de leden Dijsselbloem en Belinfante (beiden PvdA) en het Eerste Kamerlid Platvoet aan de staatssecretaris van Financiën, de heer Bos, en de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, de heer Van der Ploeg, over de gevolgen van de Artiestenregeling (ingezonden 25 januari 2001, kenmerk 2000105320 en 200015370) is aan u geantwoord dat u zo spoedig mogelijk nader geïnformeerd zult worden over oplossingen voor knelpunten in de artiestenregeling. Deze brief dient daartoe.

Recentelijk heeft een aantal gesprekken plaatsgevonden met artiesten, vertegenwoordigers van artiesten, (grote) poppodia, podiumkunstenorganisaties, etc. om te inventariseren wat de gevolgen zijn van de artiestenregeling. Uit deze gesprekken is gebleken dat de artiestenregeling onbedoelde bij-effecten heeft met name op het terrein van de administratieve verplichtingen.

Onder meer is naar voren gekomen dat in het bijzonder bij kleine gagebedragen de toetsing via een kostenvergoedingsbeschikking door de belastinginspecteur in hoeverre het gagebedrag als onbelaste kostenvergoeding buiten de heffing van loonbelasting kan worden gehouden, een zware administratieve last met zich meebrengt. Ook voor organisatoren kunnen daardoor administratieve lasten en daarmee samenhangende extra kosten ontstaan waarvan de vraag is gesteld of dit in alle gevallen onvermijdelijk is. Voorts zijn verschillende artiesten van mening dat het relatief lage belastingtarief bij de voorheffing uiteindelijk nadelig uitpakt in de situatie dat nettoafspraken worden gemaakt. Voorts is naar voren gebracht dat de geïndividualiseerde belastingheffing tot hoge administratieve lasten leidt.

In overleg met staatssecretaris Van der Ploeg, heb ik gezocht naar oplossingen voor de geschetste problemen. Hierna wordt een schets gegeven van de eerste aanzet tot oplossingsrichtingen voor de geconstateerde knelpunten.

Binnenlandse amateurartiesten in verenigings- of stichtingsverband

Met binnenlandse amateurartiesten in verenigings- of stichtingsverband worden o.a. (kerk)zangkoren, fanfares en harmonieën bedoeld. De gage die ontvangen wordt, dekt meestal nauwelijks de gemaakte kosten. Het is daarom niet snel aannemelijk dat er sprake is van een bron van inkomen.

Om deze artiesten niet onnodig te confronteren met inhouding van loonbelasting en daarmee samenhangende administratieve verplichtingen, is naar een mogelijkheid gezocht om sneller te kunnen vaststellen dat er geen sprake is van een bron van inkomen.

Dit kan worden bereikt door de leider van het gezelschap (dwz. verenigingen of stichtingen) een inhoudingsplichtigenverklaring te laten aanvragen. Met de afgifte van de verklaring verkrijgt de leider alle verplichtingen van de opdrachtgever/ inhoudingsplichtige die uit de Wet op de loonbelasting 1964 voortvloeien. Daarmee is deze laatste van allerlei administratieve verplichtingen ontslagen. Om vervolgens voor de leider van het gezelschap de administratieve lasten tot een minimum te beperken, zal in beginsel aansluiting worden gezocht bij de vrijwilligersregeling (Besluit van 19 december 2000, BCPP 2000/2727M). In de situatie dat de leider van het gezelschap geen betalingen doet aan de leden van het gezelschap komt de gage als kostenvergoeding ten goede aan de verenigings- of stichtingskas en zal de gage in beginsel buiten de loonheffing kunnen worden gelaten. Ten aanzien van de uitbetaling van de gage aan de leden van het gezelschap, bereid ik een beleidsbesluit voor dat aansluit bij de vrijwilligersregeling. Op grond van dit beleidsbesluit zou - conform de vrijwilligersregeling - geen loonbelasting hoeven te worden ingehouden voorzover de leden van het gezelschap niet meer dan f 42 (incl. kostenvergoeding) per week en op jaar basis niet meer dan f 1470 (incl. kostenvergoeding) aan gage ontvangen.

Een inhoudingsplichtigenverklaring wordt afgegeven voor een duur van 5 jaren hetgeen betekent dat de administratieve verplichtingen voor de leider van het gezelschap beperkt kan worden tot eenmaal in die periode aanvragen van de verklaring. Voor de belastingdienst is de schriftelijk aanvraag van de inhoudingsplichtigenverklaring en het feit dat iemand (de leider van het gezelschap) kan worden aangesproken voldoende als blijkt dat het besluit oneigenlijk wordt toegepast.

Buitenlandse amateur-artiesten in verenigings- of stichtingsverband kunnen worden geholpen met de hierna uiteengezette kleine artiest-regeling

Binnen- en buitenlandse kleine artiesten en kleine bands

Deze groep wordt voor een groot gedeelte gevormd door artiesten en bands die zich nog - op weg naar de professionaliteit - in het amateurstadium bevinden, maar ook door artiesten en bands die nooit professioneel zullen of willen worden. Over het algemeen ontvangen deze artiesten en bands een hogere gage dan de amateur-artiesten die in verenigings- of stichtingsverband optreden.

Voor zowel binnenlandse als buitenlandse kleine artiesten en kleine bands zouden de administratieve lasten kunnen verminderen door tot een bepaald bedrag x de organisator en artiest gezamenlijk te laten beoordelen of de gage alleen kostenvergoeding vormt en dat daarom niet hoeft te worden ingehouden (kleine artiest-regeling). Dit bedrag x geldt per artiest per optreden. De hoogte van bedrag x zal ik bepalen in overleg met de verschillende artiestenorganisaties die daartoe informatie zullen aanleveren.

Als het gaat om kostenvergoedingen die hoger zijn dan het hier voor genoemde bedrag x dient de aanvaardbaarheid van de kosten door de inspecteur te worden getoetst via een kostenvergoedingsbeschikking. Indien geen kostenvergoedingsbeschikking wordt aangevraagd, wordt per artiest het meerdere van het nog te bepalen bedrag x in de loonbelasting betrokken: bij binnenlandse artiesten tegen het tarief eerste schijf (2001: 32,35%) (zie toelichting hierna) en bij buitenlandse artiesten tegen het tarief van 20%.

Deze kleine artiest-regeling heeft niet het karakter van een kostenforfait en heeft dus niet als gevolg dat het bedrag onder alle omstandigheden van de grondslag in de inkomstenbelasting wordt uitgesloten. De kleine artiest-regeling houdt in dat de artiest in de aangifte inkomstenbelasting op de gebruikelijke wijze zijn kosten moet aantonen en geeft de artiest geen garantie tot bedrag x gevrijwaard te zijn van inkomstenbelasting.

Bands moeten de gageverdelingsverklaring blijven gebruiken om de inhoudingsplichtige inzicht te geven hoe de gage is verdeeld over de verschillende artiesten. De hoofdregel is dat voor elke artiest als gage wordt aangemerkt hetgeen aan zijn optreden moet worden toegerekend. Indien geen verklaring wordt afgegeven wordt het voor het optreden van het gezelschap overeengekomen bedrag geacht door ieder lid van het gezelschap voor een gelijk deel te zijn genoten.

Ophoging tarief voor binnenlandse artiesten naar tarief eerste schijf

Gebleken is dat binnenlandse artiesten die nettoafspraken maken het belastingtarief in de loonbelasting opgehoogd willen zien naar het tarief van de eerste schijf in de inkomstenbelasting (2001: 32,35%). Deze artiesten vrezen dat bij netto-afspraken het verschil tussen het tarief in de loonbelasting en het tarief in de inkomstenbelasting - vanwege de brutering van de netto-gage toevalt aan de zaalhouder en dat zij na afloop in de inkomstenbelasting moeten bijbetalen. Bovendien prefereren deze artiesten liever in de voorheffing te veel te betalen zodat zij een teruggave in de inkomstenbelasting kunnen verwachten. Hierdoor creëren zij voor zich zelf een fictief extra besteedbaar inkomen.

Nu nog meer maatwerk in de loonbelasting wordt geleverd waardoor de grondslagen van de loonbelasting en de inkomstenbelasting elkaar dichter naderen, vloeit daar uit voort dat ook het tarief van de loonbelasting en inkomstenbelasting naar elkaar toegebracht kunnen worden. Daarom wordt voorgesteld het tarief in de loonbelasting voor binnenlandse artiesten op te hogen naar het tarief van de eerste schijf in de inkomstenbelasting.

Grote buitenlandse gezelschappen

Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan grote orkesten. Verschillende organisatoren die grote (buitenlandse) gezelschappen uitnodigen, hebben er op gewezen dat de nieuwe artiestenregeling veel hogere administratieve lasten met zich meebrengt. De oorzaak hiervan is gelegen in de meer individuele benadering die aan de nieuwe regeling ten grondslag ligt. Thans bestudeer ik op welke wijze de administratieve lasten terug gebracht kunnen worden.

Tot slot wil ik aangeven dat ik overleg voer met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ten behoeve van de afstemming tussen de fiscale wet- en regelgeving en de wet- en regelgeving voor sociale verzekeringen op het terrein van artiesten.

Voorts wil ik meegeven dat met de grootst mogelijke prioriteitstelling de voorgestelde regelingen tot stand zullen worden gebracht. Ten aanzien van de knelpunten waarvoor thans onderzoek plaatsvindt naar een mogelijke oplossing, zult u zo spoedig mogelijk nader worden geïnformeerd, ook over het traject van wijziging van regelgeving.

De staatssecretaris van Financiën,

W.J. Bos

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...