Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Financiele resultaten 2000 Geveke N.V.

Datum nieuwsfeit: 22-02-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Geveke N.V.
Zoek soortgelijke berichten
Geveke N.V.

Persberichten

Naarden, 22 Februari 2001

Recordjaar voor Geveke


· Winst per aandeel (voor buitengewone baten) stijgt met 30,2%
· Resultaat na belastingen (voor afschrijving goodwill) stijgt met 69,1%

· Sterke winstbijdrage verhuurspecialist Cramo
· Zeer goed gevulde orderportefeuille ultimo 2000 (+48,5%)
· Toekomst: versnelde focus op groeisectoren met Europees perspectief
· Dividendvoorstel per gewoon aandeel: EUR 1,90 (+19,5%)
· Verwachting 2001: duidelijke stijging winst per aandeel (voor afschrijving goodwill)

NAARDEN - Dienstverlenende handelsorganisatie Geveke nv heeft een uitstekend jaar 2000 achter de rug. De financiële doelstellingen zijn ruimschoots gehaald en er is een belangrijke aanzet gegeven tot invulling van het strategisch plan 2000-2002. Hierin staat een verdere concentratie op verhuur centraal. De omzet van Geveke nam met 25,8% toe tot EUR 975,3 miljoen. Het resultaat na belastingen (voor afschrijving goodwill) steeg met 69,1% tot EUR 35,6 miljoen (1999: EUR 21,0 miljoen). Hierin is opgenomen een buitengewone bate van EUR 2,5 miljoen door de verkoop van de groothandelsactiviteiten. Exclusief deze bate nam de nettowinst met 57,5% toe tot EUR 33,1 miljoen. Geveke´s medio 2000 verworven deelneming in Cramo droeg met EUR 6,6 miljoen (voor afschrijving goodwill) meer dan verwacht bij aan de winstgevendheid. Ook de overige kernactiviteiten droegen bij aan de gunstige gang van zaken. De winst per gewoon aandeel (voor afschrijving goodwill en exclusief buitengewone baten) nam met 30,2% toe tot EUR 7,03 (1999: EUR 5,40).

Voor het jaar 2001 wordt, mede door een eind 2000 zeer goed gevulde orderportefeuille, een voortgang van de goede gang van zaken voorzien. Daarbij zal naar verwachting de winst per aandeel (voor afschrijving goodwill) duidelijk stijgen. Geveke zal zich verder toeleggen op de uitbouw van groeisectoren met een goed Europees perspectief.

Aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 24 april te Amsterdam zal een keuzedividend worden voorgesteld van EUR 1,90 per aandeel (1999: EUR 1,59). Dit dividend komt neer op een winstuitkering van 36,5% van het resultaat na belastingen. Bij de vaststelling van dit percentage is rekening gehouden met een juiste balans tussen de eigen financieringsbehoefte van Geveke en een goed rendement voor de aandeelhouders.

Acquisities en desinvesteringen
Ook in het afgelopen jaar stond bij Geveke groei door middel van acquisities en een veel zwaarder accent op verhuur centraal. Daarbij werd conform de acquisitiestrategie gekeken naar ondernemingen die de leidende positie van de bestaande product/marktcombinaties versterken en aantoonbare synergetische mogelijkheden opleveren. Voor de acquisitie van zeven kleinere en middelgrote ondernemingen kon de financiering uit eigen middelen plaatsvinden. Voor de belangrijkste strategische aankoop in 2000 van het 49,9% belang in Cramo, is gezocht naar een creatieve financieringswijze buiten Geveke via Caterpillar Finance, waarbij de gezonde balansverhoudingen konden worden gehandhaafd. In totaal werd in het verslagjaar voor EUR 124 miljoen aan omzet op jaarbasis geacquireerd. Cramo realiseerde in 2000 daarenboven een omzet van EUR 193 miljoen. Het Geveke aandeel in het resultaat van Cramo wordt verantwoord in de post Resultaat niet geconsolideerde deelnemingen.

De kernactiviteit Enkellijnsdealers werd versterkt door de overname van Klaus Neumann en GLM Werkzeugmaschinen met een gezamenlijke omzet op jaarbasis van EUR 54 miljoen. Beide ondernemingen zijn actief als distributeur en dienstverlener op het gebied van metaalbewerkingsmachines.

De kernactiviteit Meerlijnsdealers werd versterkt met de overname van Geha (slijtvaste materialen voor bouw en industrie), Enaco in Zweden (totaaloplossingen voor installatie en onderhoud van ondermeer computerruimten), Eekels (o.a. verhuur van pompen) en AEG/Hans Buch in Denemarken (serviceverlenende technische handel). De gezamenlijke omzet op jaarbasis van deze overnames bedraagt EUR 70 miljoen.

Met de verwerving van het minderheidsbelang in Cramo is een nieuwe en perspectiefrijke kernactiviteit Verhuur aan de activiteiten toegevoegd. Cramo is een vooraanstaande speler op het gebied van verhuur van machines, apparatuur en zogeheten modular space (verplaatsbare kantoren en werkruimten). Cramo is marktleider in Zweden en een vooraanstaand speler in Denemarken, Noorwegen, Finland, en sinds 1 januari 2001 ook in Estland. Cramo heeft meer dan 150 goed herkenbare verhuurpunten en behaalde in 2000 een omzet van EUR 193 miljoen. Het ligt in het voornemen de know-how van Cramo ook verder in de Nederlandse activiteiten te implementeren.

Aangezien de groothandelsactiviteiten op korte termijn geen perspectief boden op het bereiken van een minimale kritische grootte, werd tegen het eind van het boekjaar de onderneming Van Eyle & Ruygers met een omzet in 2000 van EUR 28 miljoen verkocht aan het management. Daarnaast werd de 55% deelneming in Nedalo verkocht alsmede een deel van de activiteiten van EMBA, met een omzet van EUR 13 miljoen.

Resultaten
De netto-omzet van de Groep steeg met 25,8% van EUR 775,0 miljoen in 1999 tot EUR 975,3 miljoen in 2000. Exclusief het effect van acquisities en de invloed van valutakoersverschillen komt de autonome omzetgroei uit op 2,3%.

De omzet productverkopen nam toe met 26,9%, waarbij een stijging van de marges op nieuwe en gebruikte machines kon worden gerealiseerd. De margesstijging was met name terug te vinden bij de nieuw geacquireerde ondernemingen.

De after-sales service activiteiten (service en onderdelen) gekenmerkt door relatief hoge marges, namen met 17,7% toe en vertegenwoordigen thans 19,9% van de totale omzet. De eigen (niet Cramo) verhuuractiviteiten stegen door de acquisitie van Eekels tot EUR 21 miljoen. De brutowinstmarges op deze activiteiten daalden licht.

Consolidatie van nieuwe acquisities en een hoger aandeel verhuuractiviteiten in de omzet zorgden voor een stijging van de handelsmarge tot 29,1% (1999: 28,9%).

Hoofdzakelijk door de toegenomen bedrijfsactiviteit, investeringen in ICT en de consolidatie van geacquireerde ondernemingen stegen de bedrijfslasten (exclusief inkoop en inkoopkosten) met 26,3%. Exclusief acquisities en desinvesteringen bedroeg deze stijging 5,3%.

Het bedrijfsresultaat (voor afschrijving goodwill) nam toe met 32,0% tot EUR 42,2 miljoen. Hieraan liggen de algemeen betere resultaten bij de kernactiviteiten Enkellijnssdealers en Meerlijnsdealers ten grondslag.

Het resultaat niet geconsolideerde deelnemingen betreft in 2000 voornamelijk het resultaat van het 49,9% belang in Cramo. De op deze post betrekking hebbende goodwill is separaat verantwoord om het inzicht in de samenstelling van deze post te vergroten.

Het saldo van rentebaten en -lasten nam toe met EUR 5,1 miljoen, vrijwel geheel als gevolg van de financiering van acquisities.

De belastingdruk daalde tot 24,9% (1999: 31,9%), met name als gevolg van het gebruikmaken van de faciliteiten geboden door het regime van de Fiscale Risico Reserve in Nederland.

De buitengewone baten hebben betrekking op de boekwinst uit hoofde van de verkoop aan het management van de voorraadhoudende, technische groothandel Van Eyle & Ruygers te Rotterdam. Hiermee is de kernactiviteit Groothandel beëindigd.

De orderportefeuille bedroeg eind 2000 EUR 205 miljoen (1999: EUR 138 miljoen).

Werkzaam vermogen en financiering
Het gemiddeld werkzaam vermogen (totale activa minus niet-rentedragende schulden) nam met 29,2% toe (exclusief goodwill en niet geconsolideerde deelnemingen).

De voorraadtermijn nam af van 2,6 maanden in 1999 tot 2,5 maanden in 2000. De krediettermijn van leveranciers en principalen over dezelfde periode steeg van 36 dagen tot 37 dagen. Het aantal debiteurendagen nam toe van 41 dagen in 1999 tot 43 dagen in 2000. Deze stijging wordt geheel veroorzaakt door de nieuwe acquisities.

De investeringen in materiële vaste activa bedroegen EUR 5,2 miljoen en hadden het karakter van vervangingsinvesteringen. Door het off balance brengen van onroerend goed bedroegen de netto investeringen negatief EUR 0,9 miljoen.

De solvabiliteit (eigen vermogen als percentage van de totale activa) daalde van 35,9% ultimo 1999 tot 30,0% per 31 december 2000.

Personeel
Vooral ten gevolge van de acquisities steeg het totale personeelsbestand van de groep met 5,6% van 2.939 ultimo 1999 naar 3.104 medewerkers per 31 december 2000 (exclusief niet geconsolideerde deelnemingen).

ICT en eBusiness
De Geveke business strategie en de inzet van nieuwe technologie zijn gericht op het behalen van competitief voordeel en vormen de basis voor Gevekes ICT-strategie. Er is een steeds sterkere verwevenheid van ICT met Geveke´s primaire bedrijfsprocessen. Zo wordt de business focus op customer service vertaald in implementatie van CRM (Customer Relationship Management)-toepassingen, datawarehouses en eBusiness-applicaties. Door eBusiness verstevigt Geveke haar relatie met bestaande en potentiële klanten.

De toepassing van eBusiness ondersteunt en faciliteert de focus van Geveke op service en verhuur, evenals de bij klanten waarneembare trend van uitbesteding. Het afgelopen jaar werden eBusiness-toepassingen geïmplementeerd bij een viertal werkmaatschappijen. Geveke heeft daarnaast nauw samengewerkt met Caterpillar bij het selecteren en implementeren van eBusiness-applicaties. Inmiddels beschikken alle organisaties van de Geveke groep met Caterpillar vertegenwoordigingen over zogeheten 'storefronts' die klanten toegang geven tot meerdere diensten en toepassingen. Het komend jaar zullen de 'storefronts' worden uitgebreid met verhuur- en product configuratie faciliteiten.

Gang van zaken per kernactiviteit

Enkellijnsdealers
De omzet van de drie clusters in de kernactiviteit Enkellijnsdealers steeg met 18,5% van EUR 495,9 miljoen in 1999 tot EUR 587,4 miljoen in 2000. Traditioneel steeg de omzet autonoom slechts in geringe mate (2,5%). In de komende jaren zal gestreefd worden naar een hoger aandeel van de door hogere marges gekenmerkte serviceactiviteiten en activiteiten op het gebied van verhuur. Hierdoor zal de afhankelijkheid van de vervangingsmarkt afnemen en de autonome groei kunnen toenemen.

De omzet van het cluster Geveke Power Systems (diesel- en gasmotoren en generatorsets) nam met 9,5% sterk toe, mede door acquisities in 1999 en een sterke stijging van de activiteiten ten aanzien van zogeheten internethotels, bedrijven die kant en klare kantoorruimten verhuren, inclusief de benodigde stroom. Ook werd in de dieselmotorensector geprofiteerd van de stijging van het vervoer over water. De verhuur van energie-, verwarmings- en airconditioningssystemen nam eveneens sterk toe.

De omzet van het cluster Geveke Construction Equipment (verkoop, verhuur en onderhoud van overwegend Caterpillar constructiemachines) nam met 2,3% toe. Ondanks een daling van de omzet in Zweden als gevolg van een tegenvallende markt voor infrastructurele projecten, droeg dit cluster door uitstekende resultaten van de Nederlandse organisatie en een eenmalige restitutie van in het verleden te veel betaalde pensioenpremies in Zweden, goed bij aan het resultaat.

De omzet van het cluster Geveke Production Machinery (verspanende- en niet-verspanende metaalbewerkingsmachines) is in 2000 voor het eerst voor een vol jaar in de consolidatie begrepen. Dit cluster kreeg in de eerste helft van het jaar te maken met ongunstige koersverhoudingen tussen de euro en valuta als de Japanse yen en de Amerikaanse dollar. Door het herstel van de euro tegen het eind van het boekjaar werd het verschil tussen de euro enerzijds en de yen en de dollar anderszijds, beduidend kleiner. Het cluster kon hierdoor uiteindelijk een bescheiden winstbijdrage leveren.

Meerlijnsdealers
De omzet van de vier clusters binnen de kernactiviteit Meerlijnsdealers steeg met 45,8% van EUR 247,6 miljoen in 1999 tot EUR 360,8 miljoen in 2000. Autonoom bedroeg de omzetstijging enige procentpunten. Het bedrijfsresultaat nam fors toe. Ook hier geldt dat door de op gang gekomen accentverschuiving van de vervangingsmarkt naar meer service- en op verhuur gerichte activiteiten de autonome groei de komende jaren naar verwachting zal toenemen.

De omzet van het cluster Geveke Industrial (industriële automatisering) is met 72,7% gestegen tot EUR 95,5 miljoen, voornamelijk als gevolg van acquisities en van een aantal zeer grote pan-Europese orders op het gebied van ethernet connectivity en industriële pcs. Hierdoor nam ook de winstgevendheid sterk toe.

De omzet van het cluster Geveke Technical Solutions (levering, verhuur en onderhoud van onder andere pompen, compressoren, elektromotoren en radarapparatuur) steeg in belangrijke mate als gevolg van acquisities tot EUR 88,2 miljoen. Ondanks terughoudendheid bij de investeringen in de olie-, gas- en chemische industrie kon dit cluster, mede door acquisitie van vier ondernemingen, een bevredigende winstbijdrage realiseren.

De omzet van het cluster Geveke Technical Components (distributie en dienstverlening op het gebied van technische gebruiks- en verbruiksgoederen) heeft de opgaande lijn van 1999 in 2000 weten vast te houden en kwam uit op EUR 91,6 miljoen. Alle activiteiten binnen het cluster profiteerden van gunstige marktomstandigheden en doorgevoerde efficiencymaatregelen. Hierdoor nam het resultaat sterk toe.

De omzet en het bedrijfsresultaat van de bedrijven in het cluster Geveke Rotating and Rolling Equipment (levering, verhuur en onderhoud van onder meer magazijn- en vorkheftrucks en tractoren) ontwikkelden zich ten opzichte van 1999 positief, maar bevinden zich in het algemeen nog op een te laag niveau.

Verhuur
De resultaatontwikkeling bij Cramo was met een winstbijdrage van EUR 6,6 miljoen (voor afschrijving goodwill) boven verwachting (EUR 5,1 miljoen). Dit sterkt ons in de overtuiging met de acquisitie van het 49,9% belang in dit bedrijf een goede stap te hebben gezet naar de verdere uitbreiding van de verhuuractiviteiten binnen Geveke.

Groothandel
Deze kernactiviteit werd in het najaar van 2000 verkocht aan het management. De enige onderneming hierbinnen, de gereedschappengroothandel Van Eyle en Ruygers, wist ondanks een moeilijke markt toch een bevredigende bijdrage aan het resultaat te leveren. Met name stringente efficiencymaatregelen lagen hieraan ten grondslag.

Vooruitzichten
Geveke handhaaft haar strategie die voor een belangrijk deel gegrondvest is op groei door acquisities. Een belangrijke voorwaarde voor verdere acquisities is de mogelijkheid om deze op een aantrekkelijke wijze te kunnen financieren. Wij streven, naast meer focus op autonome groei, naar versnelling van het proces van concentratie op eerder gedefinieerde groeisectoren, te weten de enkellijnsdealeractiviteiten (met name Caterpillar en Mori Seiki), de meerlijnsdealeractiviteiten Geveke Industrial en Geveke Technical Solutions en de verhuuractiviteiten. Met deze keuze bevestigen wij onze ambitie om te groeien in sectoren die potentie hebben op Europese schaal.

Voor het jaar 2001 wordt, mede door een eind 2000 zeer goed gevulde orderportefeuille, een voortgang van de goede gang van zaken voorzien. Daarbij zal naar verwachting de winst per aandeel (voor afschrijving goodwill) duidelijk stijgen.

De Directie

Naarden, 22 februari 2001

Voor nadere informatie:
ing C. Knol
CEO
tel. 035 6997 301

mr drs T.S. Haisma
CFO
tel. 035 6997 307

Geveke nv
Gooimeer 6
1411 DD Naarden
www.geveke.com/

Geveke nv is een dienstverlenende handelsorganisatie. De onderneming legt zich daarbij - veelal op basis van exclusieve vertegenwoordiging
- toe op de inkoop, marketing, distributie, onderhoud en verhuur van een breed pakket van diesel- en gasmotoren, machines, elektronische componenten en technische verbruiksgoederen ten behoeve van de industrie, bouw en overheid.

Geveke realiseert een omzet van ca EUR 1.100 mln per jaar met ca 3.200 medewerkers. De werkmaatschappijen van Geveke zijn actief in Nederland, België, Denemarken, Noorwegen, Zweden, Finland, Estland, IJsland, Polen, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, Zwitserland en Moskou.

De aandelen van Geveke zijn genoteerd aan de effectenbeurs van Euronext Amsterdam.

www.geveke.comreageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie