Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Kennisgeving wet milieubeheer Capelle a/d IJssel

Datum nieuwsfeit: 22-02-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Capelle a/d IJssel

Kennisgeving wet milieubeheer 20-02-01

Beschikking

Alge-meen
Bedrijven die nadelige gevolgen voor het milieu en/of overlast (hinder) kunnen veroorzaken, kunnen op grond van de Wet milieubeheer een vergunning nodig hebben. Deze vergun-ning moet in veel gevallen worden aangevraagd bij de gemeente. De procedure voor het behandelen van de aanvraag bestaat uit twee stappen: het opstellen van een ontwerp van de vergunning (ontwerpbeschikking) en vervolgens
het verlenen van de vergun-ning (beschikking).

Onderwerp
Het college van burgemeester en wethouders van Capelle aan den IJssel heeft op 20 oktober 2000 een aanvraag om vergunning op grond van de Wet milieubeheer ontvangen. Het gaat om een aanvraag van Stokvis rolluiken en winkelpuien BV om een revisievergunning voor een fabriek van rolluiken en winkelpuien aan de Kompasstraat 34 te Capelle aan den IJssel. De verandering omvat onder meer de uitbreiding van het bedrijfsoppervlak, wijziging van de indeling en het afstoten van werkzaamheden.

Het college van burgemeester en wethouders van Capelle aan den IJssel heeft op grond van de artikelen 8.2, 8.8 en 8.10 van de Wet milieubeheer besloten de gevraagde vergunning te verlenen. Aan de vergunning zijn voorschriften verbonden ter bescherming van het milieu.

Inzage
U kunt de beschikking, de aanvraag en de overige van belang zijnde stukken van 22 februari 2001 tot en met 4 april 2001 op werkdagen van 8.30 uur tot 17.00 uur op de volgende plaatsen inzien:
- het gemeentehuis van Capelle aan den IJssel, Rivierweg 111 te Capelle aan den IJssel
op werkdagen tot 19.00 uur);

- het kantoor van de DCMR Milieudienst Rijnmond, 's-Gravelandse-weg 565 te Schiedam.

Indien daarom telefonisch wordt verzocht, kunnen de stukken in de bovenge-noemde periode ook buiten kantooruren worden ingezien in het kantoor van de DCMR (tele-foonnummer 010-2468402) en bij de gemeente Capelle aan den IJssel (telefoonnummer 010-2848662).

Beroep
Binnen zes weken na de begindatum van ter inzage legging van de beschikking kan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State beroep worden ingesteld door:

- degenen die bedenkingen hebben ingebracht tegen de ontwerpbeschik-king;

- de adviseurs die advies hebben uitgebracht over het ontwerp van de beschikking;

- belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet verweten kan worden geen bedenkingen te hebben ingebracht tegen de ontwerpbeschik-king.

Het beroepschrift moet worden ingediend bij de Afdeling bestuurs-recht-spraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Wij wijzen erop dat zowel voor het instellen van beroep als voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening griffierechten verschul-digd zijn.

De beschikking wordt van kracht na afloop van de beroepstermijn, tenzij gedurende die termijn naast een beroepschrift een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend. Een dergelijk verzoek moet worden ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. De beschikking wordt niet van kracht voordat op het verzoek is beslist.

Indien voor het veranderen van de inrichting tevens een bouwver-gunning is vereist, wordt de beschikking niet eerder van kracht dan nadat de gemeente de bouwvergunning heeft verleend.

Inlichtingen
Voor informatie over de aanvraag en de beschikking kunt u zich wenden tot de heer C.A. Vogel
van de DCMR, telefoonnummer 010-2468682 of de heer H.J. de Vries van de gemeente
Capelle aan den IJssel, telefoonnummer 010-2848662.

Voor vragen over de procedure en ter inzage legging en voor kopieën (tegen betaling) van de ter inzage gelegde stukken kunt u contact opnemen met het bureau Documentaire Informatievoorziening van de DCMR (telefoonnummer 010-24684-02).

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie