Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Nettoresultaat Schiphol Group over 2000 met 13% gestegen

Datum nieuwsfeit: 23-02-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Amsterdam Airport Schiphol

Persberichten

Nettoresultaat Schiphol Group over 2000 met 13% gestegen

Het nettoresultaat van Schiphol Group is in 2000 uitgekomen op f 316,8 miljoen, een stijging van 13,1% ten opzichte van 1999 (f 280,1 miljoen). Ondanks deze stijging daalde de return on net assets (RONA), een belangrijke financiële maatstaf voor Schiphol Group, van 9,4% in 1999 naar 8,7 % in 2000. Dit kwam mede doordat de vaste activa als gevolg van hoge investeringen relatief sneller stegen dan het exploitatieresultaat.

Het rendement op het eigen vermogen (ROE) kwam in 2000 uit op 9,9% vergeleken met 9,8% in het voorgaande jaar. Zowel in 2000 als in 1999 werd het resultaat echter gedrukt door buitengewone lasten; exclusief deze post bedroeg de ROE 11,1% (1999: 12,1%).

Netto-omzet met ruim 10% gestegen
De netto-omzet is in 2000 met 10,8 % gestegen tot f 1.404,4 miljoen. Verdeeld over de verschillende inkomstencategorieën was het beeld als volgt:

Zie het originele bericht voor de tabellen

De toename van de havengelden (start-, landings- en parkeergelden voor vliegtuigen en passagiersvergoedingen) was vooral te danken aan het grotere aantal vliegbewegingen en passagiers. Het aantal passagiers nam met 7,7% toe tot 39,6 miljoen, terwijl het aantal vliegbewegingen in het handelsverkeer (lijn- en chartervluchten) met 5,4% steeg tot 414.928.

Daarnaast werden in 2000 enkele prijsverhogingen doorgevoerd; het effect daarvan op de opbrengsten uit havengelden beperkte zich voor de locatie Schiphol tot 1,2%.

De stijging van de verhuringen was vooral het gevolg van de verhuur van in exploitatie genomen kantoorpanden met een zeer hoge bezettingsgraad.

De concessie-inkomsten uit onder meer winkels, horeca en andere activiteiten door derden daalden weliswaar, maar de teruggang was aanzienlijk minder dan verwacht. Per 1 juli 1999 werd de taxfree-verkoop bij reizen binnen de Europese Unie beëindigd; 2000 was het eerste volledige jaar waarin de effecten daarvan merkbaar waren. Schiphol Group heeft de teruggang beperkt kunnen houden door het gelijkhouden van de prijzen van de See Buy Fly-winkels, vergroting van de verkoopvloeroppervlakte en een geslaagde reclamecampagne.

De inkomsten van de utiliteitsdiensten stegen slechts gering, ondanks de aanzienlijke stijging van de energieprijzen. De groei van de overige inkomsten werd vooral veroorzaakt door hogere inkomsten uit autoparkeren.

Bedrijfslasten vooral gestegen door afschrijvingen en investeringen in ICT De bedrijfslasten, inclusief afschrijvingen, stegen in 2000 met 12,1% tot f 1.009,8 miljoen. De onderverdeling hiervan was als volgt:


De kosten uitbesteed werk en andere externe kosten (onder andere schoonmaak en onderhoud) hielden ongeveer gelijke tred met de groei van de activiteiten en van het luchthavencomplex op de locatie Schiphol. De salarissen en sociale lasten stegen door een toename van het aantal medewerkers. Daarnaast was er sprake van een autonome loonstijging, mede als gevolg van de gespannen arbeidsmarkt en nieuwe CAO-afspraken. De sterke toename van de afschrijvingen hing samen met de aanhoudend hoge investeringen en de incidentele kosten van desinvesteringen die samenhangen met de ontwikkeling van nieuwe pieren. De stijging van de overige bedrijfskosten was een gevolg van de hoge investeringen in ICT en eBusiness.

Exploitatieresultaat stijgt met 6%
Door de ontwikkeling van opbrengsten en lasten steeg het exploitatieresultaat over 2000 met 5,8% tot f 415,0 miljoen. Het resultaat vóór aftrek van rente, belastingen en afschrijvingen (EBITDA) nam met 13,8% toe tot f 643,1 miljoen. De per saldo financiële lasten stegen met 7,7% tot f 66,9 miljoen. Dit was geheel het gevolg van een hoger kapitaalbeslag onder invloed van het hoge investeringsniveau.

Investeringen
Schiphol Group heeft in 2000 f 637 miljoen geïnvesteerd in uitbreiding en verbetering van voorzieningen, hoofdzakelijk op de locatie Schiphol. De belangrijkste investeringen betroffen de vijfde baan, de verlenging van de E-pier, uitbreiding van de bagagevoorzieningen, aankoop van gronden en aankoop van een gebouw van Luchtverkeersleiding Nederland, uitbreiding en renovatie van Lounge Centraal, verbreding van de D-pier steel en bouw van de B-pier. Het resultaat van de niet-geconsolideerde deelnemingen kwam uit op f 10,6 miljoen tegen f 14,9 miljoen in 1999. Deze daling hing vooral samen met het feit dat het resultaat van Brisbane Airport Company in 1999 positief beïnvloed was door het vrijvallen van een voorziening van f 10,0 miljoen.

Buitengewone lasten vanwege voorgenomen beursgang
In 2000 zijn onder de buitengewone lasten f 35,0 miljoen aan kosten genomen die zijn verbonden aan de voorbereiding van de voorgenomen beursgang. Hierin zijn tevens begrepen de uitgaven die nog in 2001 zullen worden gedaan. Onder de buitengewone lasten is verder een dwangsom opgenomen van f 5,0 miljoen die in 2000 door de minister van Verkeer en Waterstaat aan Schiphol Group werd opgelegd voor overschrijding van de 35 Ke-geluidszone.

Financiële positie blijft sterk
De balansverhoudingen van Schiphol Group bleven onverminderd sterk. Het eigen vermogen steeg van f 3.002 miljoen tot f 3.402 miljoen. De belangrijkste mutaties waren het resultaat 2000 (f 316,8 miljoen), dividenduitkeringen (f 50,0 miljoen) en ongerealiseerde waardestijging van commercieel onroerend goed (f 146,7 miljoen).

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie