Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Open brief Werkgevers Technische Groothandel aan vakbonden

Datum nieuwsfeit: 23-02-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten


* Open brief van Werkgevers Technische Groothandel aan de vakbonden 23 februari 2001: Open brief van Werkgevers Technische Groothandel aan de vakbonden
Hieronder kunt u de integrale tekst lezen van de brief die het bestuur van WTG op 23 februari 2001 aan FNV Bondgenoten, Dienstenbond CNV en De Unie heeft geschreven. WTG is lid van het NVG.

Open brief aan de vertegenwoordigers van de werknemersorganisaties

"Mevrouw, Mijne heren,

Tijdens onze bestuursvergadering van 13 februari 2001 hebben wij ons opnieuw gebogen over de vraag: hoe krijgen wij een voor de bedrijfstak goede en acceptabele Arbeidsvoorwaarden-CAO.

In tegenstelling tot de door u geuite veronderstelling heeft het WTG bestuur een en andermaal nadrukkelijk aangegeven dat zij voorstander is van een Arbeidsvoorwaarden-CAO. Nog steeds is het bestuur unaniem van mening dat een Arbeidsvoorwaarden-CAO voor de bedrijfstak de voorkeur heeft boven alle andere opties. Echter, een nieuwe Arbeidsvoorwaarden-CAO moet ook van deze nieuwe eeuw zijn en geen voortzetting van een aantal verouderde denkbeelden van de 20e eeuw betekenen.

U verwacht van ons dat wij rekening houden met belangen en wensen van de werknemers maar houdt u zelf ooit rekening met de belangen en wensen van werkgevers? Al ruim tien jaar vragen wij in de CAO-onderhandelingen keer op keer om een uitbreiding van de dagspiegel. Iedere keer is ons verzoek door u onbespreekbaar gemaakt of gekoppeld aan exorbitante tegeneisen. Het bestuur is van mening dat u onze wensen niet langer kunt frustreren.

Wat ons betreft gaan wij zo spoedig mogelijk opnieuw met elkaar praten. Aan enkele cruciale uitgangspunten van WTG zal tegemoet gekomen moeten worden alvorens een nieuwe Arbeidsvoorwaarden-CAO kan worden afgesloten.

Als cruciale uitgangspunten stellen wij voor:

1. Verruiming van de dagspiegel tot de periode 06.00 tot 20.00 uur zonder dat daar compensaties aan gebonden worden (uiteraard binnen de normale werkweek van 38 uur). Vanzelfsprekend wordt hierbij voor reeds in dienst zijnde medewerkers, die nu al op verschoven uren werken en daar enige vorm van compensatie voor krijgen, de garantie afgegeven dat zij niet benadeeld worden.
2. Wij praten over een nieuwe CAO die op 1 januari 2001 ingaat. Dit betekent dus ook dat CAO-verhogingen vanaf 1 januari 2001 lopen. Op grond van de CAO 1998-2000 is in het kalenderjaar 2000 reeds een verbetering van 3,375%, exclusief de verhoging van 0,75% van de werkgeversbijdrage in de Vutech-/vroegpensioenregelingen, ten opzichte van het voorgaande jaar gegeven. Deze loonsverhoging is vrijwel identiek aan de loonsverhogingen die in het jaar 2000 in 137 Nederlandse CAOs gemiddeld zijn gegeven. Ook de jaren daarvoor hebben de loonstijgingen in de Technische Groothandel altijd in de pas gelopen met het Nederlandse CAO-gemiddelde.

Op basis van deze uitgangspunten, alsmede de aanname dat u uw standpunt over het loongebouw en de begrenzing van de werkingsfeer voor medewerkers met een inkomen boven de SV-grens handhaaft, is WTG bereid tot een nieuwe gespreksronde. Wij gaan er van uit dat ook voor u het belang van de werknemer, dus een CAO, zwaarder weegt dan dogmas en het vasthouden aan sterk verouderde standpunten.

Dat het bestuur ook echt serieus is als zij zegt dat zij goede afspraken wil, moge blijken uit de opstelling van de werkgeversbestuursleden in de Vutech, de VP-Tech en het FKB. In al deze fondsen heeft de werkgeversdelegatie aangegeven op dezelfde wijze en met dezelfde inzet door te willen gaan met de voor de werknemers belangrijke regelingen zoals vervroegd uittreden en kinderopvang.

De werkgevers hebben zowel in de decembervergadering als in de laatste vergadering van 14 februari voorgesteld de lopende uitkeringen en de grondslag voor de opbouw vanaf het 53ste levensjaar in de vroegpensioenregeling te verhogen met hetzelfde percentage (3%) als het advies voor de salaris verbetering per 1-1-2001. De bestuursleden van de vakorganisaties hebben geweigerd hieraan mee te werken. Over belangenbehartiging van de werknemers gesproken!

Het lijkt er sterk op dat de vertegenwoordigers van de vakorganisaties het hele sociale huis in de technische groothandel willen afbreken omdat zij het met de medebewoners niet eens kunnen worden over de breedte van de voordeur. Wij als werkgeversvereniging begrijpen dit niet. Alleen door zo nu en dan aan de ander partij iets toe te geven kun je samen in een huis wonen en daarom doen wij een dringend beroep op u om met ons verder te praten en na tien jaar eindelijk ook eens iets toe te geven.

Wij weten uit contacten met ondernemingsraden en medewerkers uit de Technische Groothandel dat de overgrote meerderheid van de werknemers een Arbeidsvoorwaarden-CAO wil en tevens de redelijkheid van ons standpunt inziet. Het is treurig voor deze werknemers dat de werknemersorganisaties, die slechts een op de tien werknemers vertegenwoordigen, vanwege hun extreme standpunten het afsluiten van een nieuwe Arbeidsvoorwaarden-CAO blokkeren en de belangen en wensen frustreren, in ieder geval voor de 90% die zij niet vertegenwoordigen.

Indien u ons standpunt, zoals boven omschreven, als uitgangspunt voor verder overleg aanvaardt, dan stellen wij u voor elkaar op 16 maart 2001 om 10.30 uur in Den Haag te ontmoeten.

Als werkgeversorganisatie moeten wij rekening houden met een situatie zonder Arbeidsvoorwaarden-CAO en vanuit dit oogpunt zijn wij voornemens om in de tweede helft van maart tijdens regiobijeenkomsten met onze leden te overleggen over deze mogelijke situatie. Wij zullen de leden alsdan wijzen op de juridische positie van de huidige en de nieuwe medewerkers. Voorts zullen wij de leden adviseren op welke manieren zij hun arbeidsvoorwaardenbeleid kunnen voortzetten, bijvoorbeeld met een bedrijfsreglement dat zij, in overleg met OR, PVT en/of de medewerkers, in plaats van de CAO in hun onderneming kunnen invoeren.

Wij hopen echter dat wij alsnog met u tot overeenstemming zullen komen".

Bestuur Werkgevers Technische Groothandel
Voorst, Vorden, Wageningen, Warnsveld, Wehl, Winterswijk, Wisch, Zelhem en Zutphen

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie