Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Vergunningen Wet Milieubeheer gemeente Hengelo

Datum nieuwsfeit: 23-02-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Hengelo

Wet Milieubeheer
Ontwerpbesluiten tot gedeeltelijke intrekking vergunning
Op grond van artikel 8.26 Wet milieubeheer juncto paragraaf 3.5.6. Algemene wet bestuursrecht (Awb) bestaat het voornemen bij onder vermelde besluiten over te gaan tot gedeeltelijke intrekking van:
* de revisievergunning die eerder op 31 juli 1997 onder nummer 7824 ingevolge artikel 8.4 van de Wet milieubeheer is verleend aan Maatschap G.B.H. en B.H. Nijhof voor een melkrundvee- en vleesvarkensbedrijf, Brinkhuisweg 24. De voorgenomen intrekking, vervat in een tweetal besluiten heeft betrekking op het vergunningrecht voor het houden in stallen van in totaal 240 vleesvarkens, met bijbehorende ammoniakemissie- en depositie, te stellen op 600,0 kg ammoniak per jaar respectievelijk 12,186 mol potentieel zuur per ha per jaar. De besluiten tot intrekking staan in onmiddellijk verband met de wens de vrijvallende ammoniakproductieruimte te doen betrekken bij het verlenen van een milieuvergunning voor respectievelijk de veehouderij van Maatschap Leferink, Leferinkweg 10 te Haaksbergen en de veehouderij van Maatschap Groeneveld, Laagsestraat 72 te Oud Ootmarsum, gemeente Denekamp.

* de revisievergunning die eerder op 2 juli 1993 onder nummer 59 ingevolge artikel 8.4 van de Wet milieubeheer is verleend aan de heer G.J. Bijlen voor een melkrundvee- en vleesstierenhouderij alsmede varkensmesterij, een en ander met opslag van mest, veevoer en kunstmest, Haarweg 5. De voorgenomen intrekking heeft betrekking op het vergunningrecht voor het houden in stallen van in totaal 82 vleesvarkens, met bijbehorende ammoniakemissie- en depositie, te stellen op 287,0 kg ammoniak per jaar respectievelijk 31,0 mol potentieel zuur per ha per jaar. Dit besluit tot intrekking staat in onmiddellijk verband met de wens de vrijvallende ammoniakproductieruimte te doen betrekken bij het verlenen van een milieuvergunning voor het agrarisch bedrijf van de heer A.F. Pot, Wolfkaterweg 63.

Ter inzage, bedenkingen en beroep

De ontwerpbesluiten liggen vanaf 28 februari 2001 gedurende veertien dagen voor een ieder ter inzage bij de afdeling Milieu, telefoon 2459655.

Gedurende deze periode kunt u hiertegen schriftelijk bedenkingen inbrengen bij het College van B en W, afdeling Milieu, Postbus 18, 7550 AA Hengelo. U kunt daarbij verzoeken uw persoonlijke gegevens niet bekend te maken. In beginsel kunnen slechts belanghebbenden die bedenkingen hebben ingebracht tegen het ontwerp van een van de te nemen intrekkingbesluiten later beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Een zodanig beroep kan desgewenst vergezeld gaan van een bij de Voorzitter van deze Afdeling in te dienen verzoek om een voorlopige voorziening. Als belanghebbende wordt slechts aangemerkt degene wiens belang rechtstreeks betrokken is bij het te nemen besluit.

Melding artikel 8.41

Bij de afdeling Milieu liggen ter inzage de meldingen als bedoeld in onderstaande, op artikel 8.41 Wet milieubeheer gebaseerde uitvoeringsbesluiten, die ontvangen zijn van:

* H.A. in Veld in verband met het van toepassing worden van het Besluit opslag en transportbedrijven milieubeheer op een inrichting, bestemd voor de opslag van voorverpakte vleeswaren en worstsoorten, Anthoniustraat 2

* Vishandel t Ribbelt, in verband met het van toepassing worden van het Besluit detailhandel en ambachtsbedrijven milieubeheer op een viswinkel met haringsnijderij en visbakken, Oelerweg 52A
De inrichtingen dienen te voldoen aan de voorschriften van de daarbij genoemde besluiten.

Ter inzage

Tegen bovenstaande meldingen op grond van de Wet milieubeheer staat geen bezwaar en/of beroep open.

De meldingen kunnen worden ingezien bij de afdeling Milieu, telefoon 2459655.

Ontwerpbeschikking Wet milieubeheer

Bij de afdeling Milieu ligt vanaf 28 februari tot 29 maart 2001 ter inzage de ontwerpbeschikking inzake de aanvraag van:
* Gietart beheer b.v. om een veranderingsvergunning ingevolge de Wet milieubeheer in verband met uitbreiding van een machinefabriek en handelsmaatschappij met een opslagloods, renovatie van het magazijn van de draaierij en het plaatsen van een loskraan met transportband bij het magazijn van de draaierij, Pruisische Veldweg 20

Er wordt vooralsnog van uitgegaan dat de gevraagde vergunning kan worden verleend, nu het mogelijk lijkt hieraan in voldoende mate voorschriften en eventueel beperkingen te verbinden ter voorkoming c.q. beperking van mogelijke nadelige gevolgen voor het milieu.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie