Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Start regionale centra voor arbeidsrelevante aandoeningen

Datum nieuwsfeit: 23-02-2001
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Dit is een persbericht van ZorgOnderzoek Nederland, 23 februari 2001


Acht miljoen beschikbaar

Start regionale expertisecentra voor arbeidsrelevante aandoeningen

Er komt een landelijk dekkend netwerk van 16 regionale expertisecentra voor arbeidsrelevante aandoeningen. De centra gaan kennis ontsluiten over de preventie, behandeling en begeleiding van arbeidsrelevante aandoeningen evenals kennis over reintegratie. Ze vormen voor hulpverleners in de regio een vraagbaak en stimulans tot onderlinge samenwerking. Dit heeft tot resultaat dat patienten beter worden verwezen en adequaat worden behandeld en begeleid. Voor hulpverleners resulteert dit in een verlaging van de werkdruk, doordat repeterende consulten zonder uitzicht worden voorkomen. Arbeidsrelevante aandoeningen zijn gezondheidsklachten die het werk bemoeilijken. Ze kunnen psychisch of somatisch van aard zijn en al dan niet worden veroorzaakt door arbeid. Minister Borst van Volksgezondheid, Welzijn en Sport stelt hiervoor een bedrag van 8 miljoen gulden beschikbaar. Per regio is een budget beschikbaar van maximaal ? 500.000,- voor een periode van drie jaar. De minister gaf ZorgOnderzoek Nederland (ZON) de opdracht om de centra te realiseren binnen het programma Betere zorg, tevreden patienten.

Samenwerking
De expertisecentra komen er verzoek van de minister Borst van VWS en staatssecretaris Hoogervorst van SZW en op advies van het Platform Aanpak Wachttijden. De centra worden gedragen door een regionaal samenwerkingsverband van ziekenhuizen, GGZ-instellingen, huisartsen en bedrijfsartsen. Daarnaast kunnen andere partijen deelnemen als: medisch specialisten, verpleegkundig consulenten, revalidatie-instellingen, vrij gevestigde beroepsbeoefenaren, zorgverzekeraars,
verzekeringsgeneeskundigen, reintegratiebedrijven, werkgevers- en werknemersorganisaties, patienten- en consumentenorganisaties, GGD-en, opleidingen en universitaire onderzoeksinstellingen. Per regio kan een ziekenhuis samen met een GGZ-instelling zich bij ZON aanmelden als 'voortrekker' van een regionaal samenwerkingsverband dat een expertisecentrum gaat opzetten. Vanaf komend najaar moeten de centra operationeel zijn. Parallel aan de afzonderlijke regionale projecten wordt een evaluatie uitgevoerd. De evaluatie levert tussentijds informatie, op basis waarvan bijstellingen kunnen worden doorgevoerd.

Functies expertisecentrum
Een regionaal expertisecentrum is ingebed in een tweedelijns zorginstelling en kent een aantal basisfuncties. Het stimuleren van vernieuwing van de behandeling van arbeidsrelevante aandoeningen staat voorop en gebeurt bijvoorbeeld door het bespreken van casuistiek en uitwisseling van ervaringen en best practices met diverse beroepsgroepen. Het expertisecentrum verzorgt de deskundigheidsbevordering in de regio en verbindt de landelijk beschikbare kennis (o.a. van de Nederlandse kenniscentra arbeidsrelevante aandoeningen, Nederlands Centrum voor Beroepsziekten, Stichting Expertisecentrum Reintegratie) met de regionale praktijk van zorginstellingen en individuele beroepsbeoefenaren. De centra gaan geen zorg verlenen, diagnoses stellen of bijdragen aan reintegratie-activiteiten. Deze functies worden door de geeigende organisaties en hulpverleners vervuld.

Zestien regio's
De door de minister van VWS benoemde regio's zijn: Amsterdam/Almere e.o.; Noord-Holland Noord en Kennemerland; Rotterdam/Rijnmond en Dordrecht; Den Haag/Haaglanden, Leiden, Delft en Gouda; Utrecht (inclusief Gooi en Vechtstreek); Groningen; Friesland; Drenthe; Zwolle/Lelystad e.o.; Stedendriehoek (Apeldoorn/ Deventer/Zutphen); Twente (Enschede/Hengelo/Almelo); Arnhem/Nijmegen; Oost Brabant (Eindhoven/Den Bosch); West Brabant (Tilburg/Breda); Zeeland; Limburg (Noord en Zuid).

Rol ZON
ZON streeft naar een eenduidige naamgeving en uitstraling van de centra en faciliteert het overleg en de samenwerking tussen de regio's. Belangstellenden kunnen informatie aanvragen bij ZON, Tanja Knoester, secretariaat Arbeid en gezondheid, telefoon (070) 306 82 31, e-mail (tanja.knoester@zon.nl)


* * * * *

Noot voor de pers:

Dit is een persbericht van:
ZorgOnderzoek Nederland
Postbus 84129, 2508 AC Den Haag
T (070) 306 82 82 F (070) 306 82 92
(zon@zon.nl) www.zon.nl

Het programma en de folder Betere zorg, tevreden patienten zijn op te vragen bij ZorgOnderzoek Nederland, Tanja Knoester, telefoon (070) 306 82 31, e-mail (tanja.knoester@zon.nl)

Meer informatie kunt u verkrijgen via: Lonneke de Vries, telefoon (0172) 519 819, e-mail com-(pri@dataweb.nl).

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie