Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Aanpassing Regeling Bijzondere Financiering

Datum nieuwsfeit: 26-02-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Ministerie van Financien
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Financien

Titel: Aanpassing van de Regeling Bijzondere Financiering (BF)Aan de voorzitter en leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Plein 2

2511 CR DEN HAAG

Datum

Uw brief (Kenmerk)

Ons kenmerk

26 februari 2001

Fin 2001-051 M

Onderwerp

Aanpassing van de Regeling Bijzondere Financiering

Naar aanleiding van de behandeling in de Tweede Kamer van de Evaluatienota Regeling BF uit 1996 is besloten dat na vijf jaar wederom een evaluatie van de Regeling Bijzondere Financiering zou plaats vinden. Mede namens de minister van Economische Zaken doe ik u hierbij de bevindingen toekomen.

Voor deze evaluatie is door de Staat gebruik gemaakt van het bureau Van den Boom Groep. Geconcludeerd is dat de regeling zeker bestaansrecht geniet, maar ook dat er aanleiding is voor aanpassing van de Regeling BF. Daarop is besloten een vervolgonderzoek te laten uitvoeren, om de aanbeveling tot aanpassing van de Regeling nader uit te werken. Hierbij doe ik u de beide onderzoeksrapporten toekomen. De aanbevelingen van de Van den Boom Groep, alsmede de aanpassingen van de regeling naar aanleiding daarvan, zijn hieronder samengevat.

Evaluatie Regeling BF

Onder de Regeling BF worden door NIB Capital Bank N.V. kredieten verstrekt welke door het ministerie van Financiën gedeeltelijk worden gegarandeerd. Het betreft hoofdzakelijk achtergestelde, zgn. AA-kredieten, met 90% staatsgarantie. Het evaluatieonderzoek dat is uitgevoerd in de tweede helft van 1999, heeft zich gericht op het bestaansrecht van de Regeling BF. De bevindingen van dit onderzoek luiden op hoofdlijnen als volgt:

1. De openbare kapitaalmarkt is op dit moment onvoldoende toegankelijk voor bedrijven met een vermogensbehoefte ter grootte van fl 2 fl 30 mio (de omvang van de meeste AA-kredieten valt binnen deze bandbreedte). Dit aanbod is zowel in absolute zin onvoldoende alsook in de zin dat dit aanbod slechts voor een beperkte doelgroep geldt.

2. Venture capital beantwoordt niet in alle situaties aan de vraag naar risicodragend vermogen. Het aanbod sluit bepaalde ondernemingen uit; door de rendementseisen van participatiemaatschappijen zijn voornamelijk bedrijven met een stabiele cashflow zonder upward potential uitgesloten.
3. Het onderhandse aanbod van mezzanine vermogen (een mengvorm van eigen en vreemd vermogen) is in Nederland nog beperkt ontwikkeld.

Samenvattend werd geconcludeerd dat de knelpunten in de kapitaalmarkt aanleiding geven voor continuering van de overheidsrol. De Regeling BF voorziet in deze behoefte. Echter, de additionaliteit van de Regeling BF kon niet volledig worden gegarandeerd. Er is sprake van additionaliteit indien de BF voorziet in een product dat elders niet verkrijgbaar is. De overheid dient niet de markt te corrigeren of te beconcurreren.

Door de Van den Boom Groep is geconcludeerd dat de Regeling BF in principe bestaansrecht heeft op grond van haar additionaliteit, doch dat in de bestaande vorm het additionele karakter van de regeling niet zonder meer gewaarborgd is. Geadviseerd werd de regeling zodanig aan te passen dat het additionele karakter in de praktijk zoveel mogelijk gewaarborgd wordt. De ruimte voor marktverstoring werd voornamelijk veroorzaakt door de hantering van een vaste prijs voor kredietnemers en een vaste vergoeding voor de uitvoerder. Dit correspondeert niet met de verschillen in risico tussen de kredieten. Teneinde de additionaliteit beter te kunnen waarborgen is de aanbeveling gedaan over te gaan tot differentiatie van prijs en vergoeding.

Vervolgopdracht aanpassing Regeling BF

Naar aanleiding van de evaluatie isbesloten tot een technische uitwerking van de aanbevelingen uit de evaluatie.

De aanbevelingen van vervolgonderzoek betroffen drie onderwerpen:
1. Differentiatie van de BF rente naar het kredietrisico.

Aanbevolen werd om de kredieten in risicoklassen te verdelen. De opslag voor kredieten zou dienen te variëren van 200 tot 400 basispunten (bp).

2. Het hanteren van een solvabiliteitscriterium van 20%.

De bestaande solvabiliteitseis van 20% (bedrijven met een lagere solvabiliteit komen niet in aanmerking voor een AA-krediet) zou kunnen vervallen, omdat de solvabiliteitseis niet in alle gevallen een goede maatstaf voor beoordeling van kredietrisico is.
3. De verdeling van kosten en opbrengsten tussen overheid en uitvoerder.

De aanbeveling luidde om de belangen van de uitvoerder parallel te laten lopen met de doelstelling van de regeling. Om die reden zouden de opbrengsten voor de uitvoerder dienen te variëren met het kredietrisico.

Aanpassing Regeling BF

Naar aanleiding van de aanbevelingen terzake van de Regeling BF is besloten een aantal aanpassingen in de regeling door te voeren. De hoofdlijnen van deze aanpassingen staan hieronder vermeld.

De aanbeveling om de kredieten in risicoklassen te verdelen is overgenomen. De BF-rente zal voortaan worden gedifferentieerd naar het kredietrisico op basis van een vijftal risicoklassen. Eveneens is het advies opgevolgd om de opslag1 afhankelijk van de risicoklasse te laten variëren in een bandbreedte tussen 200 en 400bp. Voorheen gold een vaste opslag van 225 bp.

Het advies om de solvabiliteitseis van 20% te laten vervallen is niet overgenomen. Over de conclusie dat het hanteren van een solvabiliteitseis geen garantie biedt voor een juiste beoordeling van het kredietrisico, bestaat geen verschil van mening. Niettemin wordt het wenselijk geacht de solvabiliteitseis te handhaven. Naast een noodzakelijke kwalitatieve beoordeling van garantieaanvragen blijft hiermee een kwantitatief, dus objectief vast te stellen, toetredingscriterium bestaan om voor staatsgarantie onder de Regeling BF in aanmerking te komen. Dit biedt een aanvullende waarborg voor de Staat tegen onverstandige mate van risico-aanvaarding.

De derde aanbeveling is opgevolgd. Voorafgaand aan de aanpassing was sprake van een vaste opslag van 225 bp, waarvan 150 bp de garantieprovisie voor de Staat betrof en het restant de vergoeding voor de uitvoerder. De garantieprovisie voor de Staat noch de vergoeding voor de uitvoerder was derhalve afhankelijk van het kredietrisico. In het verlengde van de differentiatie van de BF rente naar kredietrisico, is nu een wijziging aangebracht in de verdeling van de opslag tussen de uitvoerder NIB Capital Bank N.V. en de Staat. Van de opslag krijgt de Staat minimaal 150 bp, en proportioneel meer voor kredieten in de hogere risicocategorieën. Hiermee is tevens de gewenste afhankelijkheid gerealiseerd tussen de vergoeding voor de uitvoerder en het kredietrisico.

De verwachte uitgaven voor de Staat zullen gemiddeld over de jaren de ontvangsten uit de garantieprovisie niet overtreffen.

Naast voornoemde aanpassingen zijn in de Regeling BF enkele voorwaarden die gelden voor verlening van AA-kredieten onder staatsgarantie verzakelijkt. Dit betreft onder meer het toetredingscriterium van 20% eigen vermogen dat zal worden gecorrigeerd voor geactiveerde goodwill (voorheen geen correctie). Voorts is de aflossingsvrije periode verkort tot maximaal drie jaar (voorheen maximaal vijf jaar), onder de aanvullende voorwaarde dat deze slechts zal worden toegestaan indien daarvoor specifieke aanleiding is. Deze meer zakelijke toepassing van voorwaarden voor verlening van staatsgarantie wordt overigens al geruime tijd in praktijk gebracht, maar de Regeling BF was hieraan in formele zin nog niet aangepast.

De aanpassingen van de Regeling BF gelden met ingang van 1 januari 2001.

Voor de volledigheid merk ik op dat begin 2000, na afronding van het evaluatieonderzoek, de Van den Boom Groep is overgenomen door NIB Capital. Na zorgvuldige overweging is besloten de Van den Boom Groep de vervolgopdracht voor de technische uitwerking te geven. Bij de besluitvorming is het volgende in aanmerking genomen. Ten eerste zou de afdeling Finance and Riskmanagement van de Van den Boom Groep na de overname door NIB Capital N.V. als onafhankelijk adviseur blijven functioneren. In de contacten tussen de Van den Boom Groep als onderzoeksbureau en NIB Capital Bank N.V. als uitvoerder van de regeling is sprake van een chinese wall. Ten tweede is het gebied waarop de technische uitwerking betrekking heeft niet van directe invloed op de positie van NIB Capital Bank N.V. als uitvoerder van de regeling. De Van den Boom Groep had in haar eerste evaluatieonderzoek naar het bestaansrecht van de Regeling BF reeds de principiële richting gegeven voor de aanpassing van de regeling. Het vervolgonderzoek bestond uit de technische uitwerking en detaillering daarvan.

Dit alles overziende is geconcludeerd dat het risico van eventuele belangenverstrengeling nihil is. Mede gegeven het feit dat de Van den Boom Groep zeer goed ingevoerd was in de materie, is besloten de vervolgopdracht aan de Van den Boom Groep te gunnen. Dit ondanks de mogelijke schijn van belangenverstrengeling die door de overname gewekt zou kunnen worden.

Overigens zij opgemerkt dat onder meer de vaststelling van de exacte tarieven en de margeverdeling tussen NIB Capital Bank N.V. en de Staat heeft plaatsgevonden in een separaat overleg tussen Staat en NIB Capital Bank N.V. De Van den Boom Groep heeft hiermee geen enkele bemoeienis gehad.

DE MINISTER VAN FINANCIËN

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...