Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Groenstructuurplan Maassluis ter inzage

Datum nieuwsfeit: 26-02-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Maassluis
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Maassluis

21-2-2001

Groenstructuurplan in inspraak

Van 26 februari tot 26 maart 2001 ligt het Groenstructuurplan 2001 ter inzage in het stadhuis. Belangstellenden kunnen gedurende deze inspraakperiode zowel mondeling als schriftelijk hun reactie geven.

Zowel in het Programma op Hoofdzaken als in het Beleidsplan 1999-2002 van de gemeente Maassluis, wordt aandacht gevraagd voor de kwaliteit en de omvang van het openbaar groen in Maassluis, zowel nu als in de (nabije) toekomst. Ingenieursbureau Oranjewoud heeft in 1995 een Groenstructuurplan geschreven voor de gemeente. Dit plan beschreef het beleid ten aanzien van groen. In de praktijk bleek echter dat het plan weinig handvatten bood bij stedenbouwkundige ontwikkelingen, bij functieveranderingen en bij groenuitgifte. De aanleiding om het Groenstructuurplan te actualiseren is dan ook gelegen in enerzijds de onderkenning van het belang van groen bij stedelijke vernieuwing van woon- en werkgebieden en anderzijds de noodzaak om te komen tot een vernieuwd beleid voor de uitgifte van snippergroen.

Het Groenstructuurplan zoals dat nu ter inzage ligt, bestaat uit twee delen. Het eerste deel, de groenvisie, heeft tot doel vast te stellen welk groen tot de stedelijke en de wijkgroenstructuur behoort en op welke wijze met dit groen moet worden omgegaan. Behoud en versterking van de belangrijke groenelementen op stedelijk- en wijkniveau staan voorop. Het tweede deel bestaat uit actieplannen per wijk. Doel hiervan is het per wijk concretiseren van de groenvisie en mogelijke maatregelen aan te geven ten aanzien van gewenste kwaliteitsverbeteringen, knelpunten en onderdelen van de groenstructuur die ontwikkeld zouden kunnen worden. Deze voorgestelde acties zijn niet bindend, maar moeten worden gezien als aanbevelingen die in de toekomst nader uitgewerkt moeten worden. Het gaat dan bijvoorbeeld om het doortrekken van groene verbindingen, het versterken of aanvullen van bomenrijen langs de wegen enzovoorts. Het vaststellen van de stedelijke groenstructuur en de wijkgroenstructuur is bovendien ook de basis voor het uitgiftebeleid met betrekking tot snippergroen. Groen dat tot de stedelijke of wijkgroenstructuur behoort, kan immers niet worden uitgegeven. Het beleid ten aanzien van snippergroen zal op een later tijdstip in een aparte nota worden vastgelegd.

Inspraak
Het Groenstructuurplan ligt vier weken lang, van 26 februari tot 26 maart, ter inzage in het informatiecentrum in de hal van het stadhuis. Bovendien zal het ook toegezonden worden aan alle bewonerscommissies in Maassluis. Geïnteresseerden kunnen gedurende de inspraaktermijn zowel mondeling als schriftelijk hun reactie geven. Schriftelijk reageren kan door een brief te sturen naar het college van burgemeester en wethouders, Postbus 55, 3140 AB Maassluis. Mondeling reageren kan op werkdagen bij de heer J.F.C. van den Broek van de afdeling groenvoorziening, telefoon 5931782. Na afloop van de inspraakperiode worden alle ingediende reacties verwerkt in een inspraakverslag. Dit verslag wordt behandeld in het college en vervolgens toegestuurd aan iedereen die een reactie heeft ingediend. Vervolgens worden de inspraakreacties betrokken bij de behandeling van het Groenstructuurplan in de raadscommissie voor ruimtelijke ordening en stadsontwikkeling c.a. Uiteindelijk zal het Groenstructuurplan naar verwachting in de openbare vergadering van de gemeenteraad op 10 juli van dit jaar worden vastgesteld.

Overige documenten:
Advies B en W 260 Actualisatie groenstructuurplan Inspraakprocedure

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie