Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Gemeente Leeuwarden informeert over OZB

Datum nieuwsfeit: 27-02-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Leeuwarden

Brief OZB

Geachte leden van de Raad,

Op dinsdag 27 februari heeft het college de fractievoorzitters geïnformeerd over de ontstane situatie rond de OZB (onroerende-zaakbelastingen). Wij hechten eraan ook u deze informatie te geven.

Het gaat om het volgende:

Zoals u weet worden in deze maand de WOZ-beschikkingen (Wet waardering onroerende zaken) en OZB-aanslagen verzonden. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen woningen en niet-woningen (b.v. bedrijven, scholen etc.). Het blijkt dat de werkelijke waarden van de taxaties van niet-woningen een lagere uitkomst te zien geven dan de vorig jaar gemaakte prognoses. Het zijn deze prognoses die ten onrechte zijn gehanteerd bij het vaststellen van de tarieven. Dit levert ons een OZB-opbrengstvermindering op van fl. 5,8 miljoen gulden in 2001.

Wij waren in de veronderstelling dat de gehanteerde prognoses zouden sporen met het vorig jaar bekende landelijk gemiddelde van de waardestijging van niet-woningen. De landelijke trend is echter gewijzigd (gedaald) en de getaxeerde waarde in Leeuwarden komt aanzienlijk lager uit dan de landelijke voorspelling en onze eigen voorspelling. Dit betekent dat Leeuwarden een afwijkend beeld laat zien t.o.v. de landelijke trend: de niet-woningen stijgen minder in waarde dan het landelijk gemiddelde.

Concluderend moet worden vastgesteld dat de berekening ten onrechte niet is bijgesteld aan de getaxeerde waarde. Waarom de getaxeerde waarde zover achtergebleven is bij de geprognosticeerde waarde is ons op dit moment niet bekend.

De ontstane situatie heeft het college van b. en w. doen besluiten tot de volgende acties:

1. Wij zullen een feitenonderzoek laten instellen waarbij de vraag moet worden beantwoord hoe deze situatie kon ontstaan. Wij hebben besloten bij de uitvoering van dit feitenonderzoek een beroep te doen op externe ondersteuning. Dit onderzoek zal tevens moeten aangeven hoe dergelijke risico's in de toekomst voorkomen kunnen worden.

2. Wij hebben besloten voor de korte termijn om de niet-woningen die afwijken van de landelijke trend nader te onderzoeken. Dit betekent dat de WOZ-beschikking en de OZB-aanslag voor deze categorie niet-woningen vooralsnog niet worden verzonden. Dit zijn plm. 700 beschikkingen/ aanslagen (op een totaal van circa 50.000 beschikkingen/ aanslagen). Voor alle duidelijkheid: alle overige beschikkingen/aanslagen (woningen en overige niet-woningen) worden deze week verstuurd.

3. Over mogelijkheid om de tarieven alsnog aan te passen hebben wij prof. dr. J.A. Monsma, verbonden aan de Erasmusuniversiteit te Rotterdam als externe deskundige t.a.v. gemeentelijke belastingen geraadpleegd. Hij is van mening dat deze vraag ontkennend moet worden beantwoord. Dit houdt in dat de op 18 december 2000 door de Raad vastgestelde tarieven voor 2001 vastliggen.
4. De mogelijkheden om de opbrengstvermindering te kunnen herstellen worden in kaart gebracht. Het vergt enige weken om de verschillende scenario's aan u te kunnen voorleggen.

Wij vertrouwen erop dat wij u thans in hoofdlijnen hebben geïnformeerd over de ontstane situatie en stellen voor in de eerstvolgende commissie Bestuur en Middelen (21 maart) nader op deze zaak in te gaan.

Hoogachtend,

burgemeester en wethouders van Leeuwarden,

Met betrekking tot de OZB-opbrengsten gelden de volgende (algemene) uitgangspunten:

* De gemeente heeft de intentie om een bepaalde OZB-opbrengst te genereren. De opbrengsthoogte wordt jaarlijks vastgesteld door de gemeenteraad. Omdat deze gemeente geen hogere lastendruk wenst is er een correctie toegepast op opbrengsthoogte.
* Het OZB-tarief wordt berekend naar waarde-eenheden van fl. 5000 (b.v. een woning met een taxatiewaarde van fl. 200.000 bestaat uit 40 waarde-eenheden).

* Per waarde-eenheid wordt het tarief berekend. In zijn algemeenheid geldt: hoe hoger de totale getaxeerde waarde; hoe lager het tarief per eenheid.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie