Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Besluitenlijst GS Noord-Holland

Datum nieuwsfeit: 27-02-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Provincie Noord-Holland
Zoek soortgelijke berichten
Provincie Noord-Holland

Noord-Holland op 27 februari 2001

1. Voorlopig standpunt Partiële herziening streekplan Noord-Holland Noord/evaluatienotitie Westfriesland

2. Bereikbaarheidsprofielen/ landsdelig overleg 7 maart 2001
3. Ruimte voor bedrijven

4. Noord-Hollands Bureau voor Toerisme (NHBT)
5. Deelverordening Herstructurering Bedrijventerreinen Noord-Holland 2001

6. Beantwoording statenvragen van C. Bozelie, K.W.C. Breunissen en D.Gök (GroenLinks) over gedogen strandpaviljoen bij strandslag Julianadorp in de gemeente Den Helder

7. Revisie bestemmingsplan Landelijk Gebied Heiloo/Golfbaan anticiperend op partiële streekplanherziening

8. Beantwoording statenvragen van de SP inzake Aanbod op het terrein van postvoorzieningen

9. Financieel-technische uitgangspunten voor de samenstelling van de ontwerp-begroting 2002 en de meerjarenraming 2003-2006
10. Programma's Water, Natuur en Landschap en Openluchtrecreatie
11. Beleid t.a.v. rectificeren onjuistheden in de media
12. Lijst met (gedeeltelijk) goed te keuren bestemmingsplannen en
13. Heroverweging in het kader van de Awb, n.a.v. bezwaarschrift tegen weigering verklaringen van geen bezwaar art. 19 WRO en art.50, lid 5 Woningwet voor de bouw van een tweede bedrijfswoning aan de Lutkemeerweg, Stadsdeel Osdorp, gemeente Amsterdam
14. Heroverweging in het kader van de Awb n.a.v. bezwaarschrift tegen weigering van verklaring van geen bezwaar art.19 WRO en art.50, lid 5 van de Woningwet voor de nieuwbouw van 3 woningen en de herbouw van een bestaande woning te Westzaan, gemeente Zaanstad
15. Heroverweging NUON-bezwaar tegen GS-besluit verlegging leidingen N247 i.v.m. aanleg busbaan

16. Werkbezoek staatssecretaris Ybema aan Noord-Holland op 28 maart 2001

17. Ondertekening verklaring voor samenwerking monitoring milieukwaliteit bloembollensector
Voorlopig standpunt Partiële herziening streekplan Noord-Holland Noord/evaluatienotitie Westfriesland
Het college besluit:

1. In te stemmen met het voorlopig standpunt over de reacties op de evaluatienotitie Westfriesland met dien verstande dat de reservering van 150 ha glastuinbouw hard is; dat slechts de locatie in het kader van de integrale streekplanherziening kan worden heroverwogen.

2. In te stemmen met het voorlopig standpunt over de reacties op het voorontwerp van de partiële herziening streekplan Noord-Holland-Noord;

3. De Statencommissie Ruimtelijke Ordening en Bestuur te horen over de voorlopige standpunten;

4. Betrokken instanties te informeren over de voorlopige standpunten.
Bereikbaarheidsprofielen/ landsdelig overleg 7 maart 2001 Het college besluit:

1. 1. Kennis te nemen van de koepelnotitie "Randstedelijk bereikbaarheidsprofiel - Naar een bereikbare blauwgroene deltametropool" en het "Bereikbaarheidsprofiel Noord-Holland".
2. Bij de minister specifieke aandacht te vragen voor het "Bereikbaarheidsprofiel Noord-Holland" gelet op de algemene aard van de (randstedelijke) koepelnotitie.

3. Voor het landsdelig overleg met de minister van Verkeer en Waterstaat op 7 maart as. en het voorbereidend overleg op 2 maart as. de heer Meijdam als vertegenwoordiger van GS aan te wijzen; die zal bevorderen dat in Randstadverband prioriteitstelling zal plaatsvinden
Ruimte voor bedrijven

1. kennis te nemen van de beleidsnotitie "Ruimte voor Bedrijven" die dient als bouwsteen voor de streekplannen;

2. kennis te nemen van de bij de beleidsnotitie gevoegde bijlages met daarin:

- in de eerste bijlage een uitwerking van de planningsopgave per IRO-gebied (Indeling Regionaal Onderzoek, zoals gehanteerd binnen onze provincie) met daaraan toegevoegd beschrijvingen voor het Noordzeekanaalgebied en Schiphol;

- in de tweede bijlage de verslagen van de in het kader van Ruimte voor Bedrijven gehouden bijeenkomsten: ambtelijke consultatieronde (januari 2000), bestuurlijke consultatieronde (mei/juni 2000), expertmeeting (oktober 2000) en statencommissies ELE (maart/april 2000);

- in de derde bijlage de per brief binnengekomen externe reacties uit de gehouden bestuurlijke consultaties (mei/juni 2000) en de verwerking van deze brieven;

3. in principe in te stemmen met de berekende planningsopgave voor bedrijventerreinen, waarbij rekening is gehouden met een ambitie van 10% ruimtewinst door innovatief ruimtegebruik, e.e.a. in overeenstemming met motie 55-1 (PS vergadering 8 mei 2000);
4. Taakstellende beleidsimpulsen voor extra bedrijventerreinen verder uit te werken in de RES-programma's;

5. de aangegeven strategie om tot innovatief ruimtegebruik te komen onder de titel `innovatief ruimtegebruik op bedrijventerreinen' in principe te onderschrijven en nader uit te werken in een actieprogramma.

6. het rapport "Ruimte voor Bedrijven", met de bijlagen, waaronder de externe reacties uit de consultatierondes voor te leggen aan de PS-cie in haar vergadering van 21 maart 2001 en daarbij advies te vragen voor de besluiten onder 3 en 4.


4.

Noord-Hollands Bureau voor Toerisme (NHBT)
Het college besluit:

1. kennis te nemen van het businessplan van het Noord-Hollands Bureau voor Toerisme (NHBT)

2. in principe te concluderen dat het businessplan onvoldoende tegemoet komt aan het GS-besluit van 8 december 1999, waarin ondermeer is vastgelegd dat een nieuwe organisatie wordt gevormd met Amsterdam Tourist Board (ATB) en dat een subsidierelatie dient te worden nagestreefd op basis van project- of resultaatfinanciering

3. gelet op 2. niet over te gaan tot het aangaan van een (financieel) contract met het NHBT voor de in het businessplan aangegeven activiteiten

4. De portefeuillehouder te verzoeken om voor het zomerreces met voorstellen te komen ter bevordering van de toeristische promotie en distributie Noord-Holland, e.e.a. in lijn met het GS-besluit van 8 december 1999. Hierbij zullen de conclusies, die in het bestuurlijk overleg met het bestuur van NHBT op 19 februari 2001 gezamenlijk zijn getrokken m.b.t. het loslaten van de koppeling met de bestaande organisatie, worden betrokken;
5. De PS-cie ELE in de vergadering van 21 maart 2001 het businessplan ter kennisname aan te bieden en om advies te vragen over de besluiten onder 2, 3 en 4


5.


Deelverordening Herstructurering Bedrijventerreinen Noord-Holland 2001

Het college besluit:

1. Naar aanleiding van de behandeling in de Statencommissie Economie, Landbouw en Europa, d.d. 31 januari 2001, (de wijzigingen in) de statenvoordracht en het ontwerpbesluit inzake de Deelverordening Herstructurering Bedrijventerreinen Noord-Holland 2001 in principe vast te stellen en deze ter vaststelling aan te bieden aan Provinciale Staten;

2. De Deelverordening bekend te maken in het Provinciaal Blad na vaststelling door Provinciale Staten.


6.

Beantwoording statenvragen van C. Bozelie, K.W.C. Breunissen en D.Gök (GroenLinks) over gedogen strandpaviljoen bij strandslag Julianadorp in de gemeente Den Helder
Het college stelt de antwoorden gewijzigd vast.


7.

Revisie bestemmingsplan Landelijk Gebied Heiloo/Golfbaan anticiperend op partiële streekplanherziening
Het college besluit in afwijking van het vigerend streekplan en anticiperend op de partiële herziening daarvan wederom goedkeuring te hechten aan het bestemmingsplan Landelijk Gebied van de gemeente Heiloo zoals verwoord in het dictum van het besluit van 16 juni 1998, nr.97-715027.


8.

Beantwoording statenvragen van de SP inzake Aanbod op het terrein van postvoorzieningen
Het college stelt de antwoorden gewijzigd vast.


9.

Financieel-technische uitgangspunten voor de samenstelling van de ontwerp-begroting 2002 en de meerjarenraming 2003-2006

Het college besluit:

1. De volgende voorlopige financieel-technische uitgangspunten voor de prijscompensatie bij de samenstelling van de ontwerp-begroting voor 2002 en de meerjarenraming 2003-2006 vast te stellen: 2002 2003 2004 e.v.
Tekort- en budgetsubsidies in de exploitatielasten van gesubsidieerde instellingen 3,6% 2,5% 2,5%
Budgetten voor beheer en onderhoud van (vaar)wegen 7,3% 3,5% 2,5% Materile apparaatskosten van de provincie 3,25% 2,5% 2,5% Materiele kosten die als directie uitgaven in de begroting zijn opgenomen 2,5% 2,5% 2,5%
Salariskosten van het provinciaal personeel
Aan de percentages wordt een PM-stelpost toegevoegd om te voorzien in de gevallen waarin aantoonbare knelpunten ontstaan.
2,25% 2,25% 2,25%

2. De uitgangspunten voor advies voor te leggen aan de Commissie FSB in haar vergadering van 14 maart a.s.


10.

Programma's Water, Natuur en Landschap en Openluchtrecreatie

Het college besluit:

1. Het Programma Water 2001, het Programma Natuur en Landschap 2001 en het Uitvoeringsprogramma Openluchtrecreatie 2001in concept vast stellen

2. Alvorens een definitief besluit over het Uitvoeringsprogramma Openluchtrecreatie te nemen hierover de statencommissie OOPO om advies te vragen;

3. De subsidieplafonds 2001 voor het Fonds OR, op basis van het Provinciaal Uitvoeringsprogramma Openluchtrecreatie 2001, aan te passen en te publiceren in het Provinciaal Blad
4. De storting in het Fonds Openluchtrecreatie voor 2001 eenmalig te verminderen met f 255.000,- en dit begrotingstechnisch te verwerken in de bij het Voorjaarsbericht behorende begrotingswijziging.

5. Alvorens een definitief besluit over het Programma Water 2001 en het Programma Natuur en Landschap 2001 te nemen hierover de statencommissie MWG om advies te vragen.

6. Definitieve besluitvorming over de programma's te mandateren aan respectievelijk de portefeuillehouder Openluchtrecreatie en de portefeuillehouder Water en Groen

7. Nadat een definitief besluit over de programma's is genomen deze in een publieksvriendelijke en toegankelijke vorm uit te brengen en aan de verschillende externe doelgroepen te doen toekomen.


11.

Beleid t.a.v. rectificeren onjuistheden in de media

Het college besluit:

1. als algemene beleidslijn uit te gaan van het reageren op aantoonbaar onjuiste berichtgeving in de media;
2. per geval door de betrokken portefeuillehouder te laten beoordelen in welke vorm de reactie zal dienen plaats te hebben.


12.

Lijst met (gedeeltelijk) goed te keuren bestemmingsplannen en verklaringen van geen bezwaar artikel 19 WRO c.a.

Het college besluit conform de voorstellen op de lijst betreffende:
* Verbouw van een pand aan de Gedempte Voldersgracht, gemeente Haarlem

* Plaatsing van een tuinhuis aan de Duinenburg 7 te Hoorfdorp, gemeente Haarlemmermeer

* Bouw van een garage aan de Oosterduinweg 231 te Aerdenhout, gemeente Bloemendaal

* Vergroten van een berging aan Groenelaantje 7 te Santpoort-Noord, gemeente Velsen

* Bouw van een dakkapel en dakterras aan Carolinebrug 26 te Hoofddorp, gemeente Haarlemmermeer

* Herbouw van een schuur en een voliere op het perceel Aalsmeerderdijk 580 te Rijsenhout, gemeente Haarlemmermeer
* Uitbreiden van het aantal m2 aan hotel, Prins Hendrikstraat 12/13, gemeente Amsterdam

* Bouw van een garage (legalisatie) aan de Johannes de Breukstraat naast nr.6, gemeente Haarlem

* Renovatie c.q. nieuwbouw van het gebouwencomplex De Rustende Jager aan de Breelaan 2-2a, gemeente Bergen

* Bouw van 3 woningen aan de Gildestraat 27, gemeente Bussum
* Bouw van 3 woningen aan de Kerkweg naast nr.24, gemeente Aalsmeer.

13.

Heroverweging in het kader van de Awb, n.a.v. bezwaarschrift tegen weigering verklaringen van geen bezwaar art. 19 WRO en art.50, lid 5 Woningwet voor de bouw van een tweede bedrijfswoning aan de Lutkemeerweg, Stadsdeel Osdorp, gemeente Amsterdam

Het college besluit inzake het bezwaarschrift van de heer E.N.F.Loogman tegen hun besluit van 22 augustus 2000, nr.1999-28759, waarbij zijn geweigerd verklaringen van geen bezwaar ingevolge artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening en artikel 50, lid 5 van de Woningwet, voor de bouw van een tweede bedrijfswoning aan de Lutkemeerweg 212, ten name van de heer E.N.F.Loogman:
1. zich te verenigen met het advies van de Hoor- en Adviescommissie;
2. gelet op de Algemene wet bestuursrecht, reclamant in zijn bezwaren te ontvangen; en deze bezwaren ongegrond te verklaren en hun voornoemde besluit te handhaven.


14.

Heroverweging in het kader van de Awb n.a.v. bezwaarschrift tegen weigering van verklaring van geen bezwaar art.19 WRO en art.50, lid 5 van de Woningwet voor de nieuwbouw van 3 woningen en de herbouw van een bestaande woning te Westzaan, gemeente Zaanstad Het college besluit de Statencommissie ROB nogmaals om toestemming te vragen om t.b.v. het bouwplan Rensen te mogen afwijken van het streekdplan ANZKG conform het advies van de Hoor- en Adviescommissie.


15.

Heroverweging NUON-bezwaar tegen GS-besluit verlegging leidingen N247 i.v.m. aanleg busbaan

Het college besluit het advies van de Hoor- en Adviescommissie integraal over te nemen:

1. de bezwaarde ontvankelijk te verklaren;
2. de bezwaren ongegrond te verklaren;

3. het bestreden besluit te handhaven.


16.
Werkbezoek staatssecretaris Ybema aan Noord-Holland op 28 maart 2001 Het college besluit kennis te nemen van het conceptprogramma voor het werkbezoek van de staatssecretaris voor Economische Zaken, de heer drs.G.Ybema, op 28 maart 2001 aan onze provincie.
17.
Ondertekening verklaring voor samenwerking monitoring milieukwaliteit bloembollensector
Het college besluit:

1. akkoord te gaan met de inhoud van de verklaring voor samenwerking monitoring milieukwaliteit bloembollensector;
2. het afdelingshoofd van ELM, de heer C.J.H.M.van Gasteren te mandateren om deze verklaring namens de provincie Noord-Holland te ondertekenen.

D.Berger tel. (023) 514 4309/3569 9
S. Boedijn tel. (023) 514 44 58 2, 15
P.Heemskerk tel. (023) 514 40 10 11
L.Nijsten tel. (023) 514 40 87 3, 4, 5, 16, 17
R.v.d.Veen tel. (023) 514 43 09 10
M.van Kanten tel. (023) 514 42 11 1, 6, 7, 8, 12, 13, 14

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...