Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Besluitenlijst GS Noord-Holland

Datum nieuwsfeit: 27-02-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Provincie Noord-Holland
Zoek soortgelijke berichten
Provincie Noord-Holland

Noord-Holland op 27 februari 2001

1. Voorlopig standpunt Partiële herziening streekplan Noord-Holland Noord/evaluatienotitie Westfriesland

2. Bereikbaarheidsprofielen/ landsdelig overleg 7 maart 2001
3. Ruimte voor bedrijven

4. Noord-Hollands Bureau voor Toerisme (NHBT)
5. Deelverordening Herstructurering Bedrijventerreinen Noord-Holland 2001

6. Beantwoording statenvragen van C. Bozelie, K.W.C. Breunissen en D.Gök (GroenLinks) over gedogen strandpaviljoen bij strandslag Julianadorp in de gemeente Den Helder

7. Revisie bestemmingsplan Landelijk Gebied Heiloo/Golfbaan anticiperend op partiële streekplanherziening

8. Beantwoording statenvragen van de SP inzake Aanbod op het terrein van postvoorzieningen

9. Financieel-technische uitgangspunten voor de samenstelling van de ontwerp-begroting 2002 en de meerjarenraming 2003-2006
10. Programma's Water, Natuur en Landschap en Openluchtrecreatie
11. Beleid t.a.v. rectificeren onjuistheden in de media
12. Lijst met (gedeeltelijk) goed te keuren bestemmingsplannen en
13. Heroverweging in het kader van de Awb, n.a.v. bezwaarschrift tegen weigering verklaringen van geen bezwaar art. 19 WRO en art.50, lid 5 Woningwet voor de bouw van een tweede bedrijfswoning aan de Lutkemeerweg, Stadsdeel Osdorp, gemeente Amsterdam
14. Heroverweging in het kader van de Awb n.a.v. bezwaarschrift tegen weigering van verklaring van geen bezwaar art.19 WRO en art.50, lid 5 van de Woningwet voor de nieuwbouw van 3 woningen en de herbouw van een bestaande woning te Westzaan, gemeente Zaanstad
15. Heroverweging NUON-bezwaar tegen GS-besluit verlegging leidingen N247 i.v.m. aanleg busbaan

16. Werkbezoek staatssecretaris Ybema aan Noord-Holland op 28 maart 2001

17. Ondertekening verklaring voor samenwerking monitoring milieukwaliteit bloembollensector
Voorlopig standpunt Partiële herziening streekplan Noord-Holland Noord/evaluatienotitie Westfriesland
Het college besluit:

1. In te stemmen met het voorlopig standpunt over de reacties op de evaluatienotitie Westfriesland met dien verstande dat de reservering van 150 ha glastuinbouw hard is; dat slechts de locatie in het kader van de integrale streekplanherziening kan worden heroverwogen.

2. In te stemmen met het voorlopig standpunt over de reacties op het voorontwerp van de partiële herziening streekplan Noord-Holland-Noord;

3. De Statencommissie Ruimtelijke Ordening en Bestuur te horen over de voorlopige standpunten;

4. Betrokken instanties te informeren over de voorlopige standpunten.
Bereikbaarheidsprofielen/ landsdelig overleg 7 maart 2001 Het college besluit:

1. 1. Kennis te nemen van de koepelnotitie "Randstedelijk bereikbaarheidsprofiel - Naar een bereikbare blauwgroene deltametropool" en het "Bereikbaarheidsprofiel Noord-Holland".
2. Bij de minister specifieke aandacht te vragen voor het "Bereikbaarheidsprofiel Noord-Holland" gelet op de algemene aard van de (randstedelijke) koepelnotitie.

3. Voor het landsdelig overleg met de minister van Verkeer en Waterstaat op 7 maart as. en het voorbereidend overleg op 2 maart as. de heer Meijdam als vertegenwoordiger van GS aan te wijzen; die zal bevorderen dat in Randstadverband prioriteitstelling zal plaatsvinden
Ruimte voor bedrijven

1. kennis te nemen van de beleidsnotitie "Ruimte voor Bedrijven" die dient als bouwsteen voor de streekplannen;

2. kennis te nemen van de bij de beleidsnotitie gevoegde bijlages met daarin:

- in de eerste bijlage een uitwerking van de planningsopgave per IRO-gebied (Indeling Regionaal Onderzoek, zoals gehanteerd binnen onze provincie) met daaraan toegevoegd beschrijvingen voor het Noordzeekanaalgebied en Schiphol;

- in de tweede bijlage de verslagen van de in het kader van Ruimte voor Bedrijven gehouden bijeenkomsten: ambtelijke consultatieronde (januari 2000), bestuurlijke consultatieronde (mei/juni 2000), expertmeeting (oktober 2000) en statencommissies ELE (maart/april 2000);

- in de derde bijlage de per brief binnengekomen externe reacties uit de gehouden bestuurlijke consultaties (mei/juni 2000) en de verwerking van deze brieven;

3. in principe in te stemmen met de berekende planningsopgave voor bedrijventerreinen, waarbij rekening is gehouden met een ambitie van 10% ruimtewinst door innovatief ruimtegebruik, e.e.a. in overeenstemming met motie 55-1 (PS vergadering 8 mei 2000);
4. Taakstellende beleidsimpulsen voor extra bedrijventerreinen verder uit te werken in de RES-programma's;

5. de aangegeven strategie om tot innovatief ruimtegebruik te komen onder de titel `innovatief ruimtegebruik op bedrijventerreinen' in principe te onderschrijven en nader uit te werken in een actieprogramma.

6. het rapport "Ruimte voor Bedrijven", met de bijlagen, waaronder de externe reacties uit de consultatierondes voor te leggen aan de PS-cie in haar vergadering van 21 maart 2001 en daarbij advies te vragen voor de besluiten onder 3 en 4.


4.

Noord-Hollands Bureau voor Toerisme (NHBT)
Het college besluit:

1. kennis te nemen van het businessplan van het Noord-Hollands Bureau voor Toerisme (NHBT)

2. in principe te concluderen dat het businessplan onvoldoende tegemoet komt aan het GS-besluit van 8 december 1999, waarin ondermeer is vastgelegd dat een nieuwe organisatie wordt gevormd met Amsterdam Tourist Board (ATB) en dat een subsidierelatie dient te worden nagestreefd op basis van project- of resultaatfinanciering

3. gelet op 2. niet over te gaan tot het aangaan van een (financieel) contract met het NHBT voor de in het businessplan aangegeven activiteiten

4. De portefeuillehouder te verzoeken om voor het zomerreces met voorstellen te komen ter bevordering van de toeristische promotie en distributie Noord-Holland, e.e.a. in lijn met het GS-besluit van 8 december 1999. Hierbij zullen de conclusies, die in het bestuurlijk overleg met het bestuur van NHBT op 19 februari 2001 gezamenlijk zijn getrokken m.b.t. het loslaten van de koppeling met de bestaande organisatie, worden betrokken;
5. De PS-cie ELE in de vergadering van 21 maart 2001 het businessplan ter kennisname aan te bieden en om advies te vragen over de besluiten onder 2, 3 en 4


5.


Deelverordening Herstructurering Bedrijventerreinen Noord-Holland 2001

Het college besluit:

1. Naar aanleiding van de behandeling in de Statencommissie Economie, Landbouw en Europa, d.d. 31 januari 2001, (de wijzigingen in) de statenvoordracht en het ontwerpbesluit inzake de Deelverordening Herstructurering Bedrijventerreinen Noord-Holland 2001 in principe vast te stellen en deze ter vaststelling aan te bieden aan Provinciale Staten;

2. De Deelverordening bekend te maken in het Provinciaal Blad na vaststelling door Provinciale Staten.


6.

Beantwoording statenvragen van C. Bozelie, K.W.C. Breunissen en D.Gök (GroenLinks) over gedogen strandpaviljoen bij strandslag Julianadorp in de gemeente Den Helder
Het college stelt de antwoorden gewijzigd vast.


7.

Revisie bestemmingsplan Landelijk Gebied Heiloo/Golfbaan anticiperend op partiële streekplanherziening
Het college besluit in afwijking van het vigerend streekplan en anticiperend op de partiële herziening daarvan wederom goedkeuring te hechten aan het bestemmingsplan Landelijk Gebied van de gemeente Heiloo zoals verwoord in het dictum van het besluit van 16 juni 1998, nr.97-715027.


8.

Beantwoording statenvragen van de SP inzake Aanbod op het terrein van postvoorzieningen
Het college stelt de antwoorden gewijzigd vast.


9.

Financieel-technische uitgangspunten voor de samenstelling van de ontwerp-begroting 2002 en de meerjarenraming 2003-2006

Het college besluit:

1. De volgende voorlopige financieel-technische uitgangspunten voor de prijscompensatie bij de samenstelling van de ontwerp-begroting voor 2002 en de meerjarenraming 2003-2006 vast te stellen: 2002 2003 2004 e.v.
Tekort- en budgetsubsidies in de exploitatielasten van gesubsidieerde instellingen 3,6% 2,5% 2,5%
Budgetten voor beheer en onderhoud van (vaar)wegen 7,3% 3,5% 2,5% Materile apparaatskosten van de provincie 3,25% 2,5% 2,5% Materiele kosten die als directie uitgaven in de begroting zijn opgenomen 2,5% 2,5% 2,5%
Salariskosten van het provinciaal personeel
Aan de percentages wordt een PM-stelpost toegevoegd om te voorzien in de gevallen waarin aantoonbare knelpunten ontstaan.
2,25% 2,25% 2,25%

2. De uitgangspunten voor advies voor te leggen aan de Commissie FSB in haar vergadering van 14 maart a.s.


10.

Programma's Water, Natuur en Landschap en Openluchtrecreatie

Het college besluit:

1. Het Programma Water 2001, het Programma Natuur en Landschap 2001 en het Uitvoeringsprogramma Openluchtrecreatie 2001in concept vast stellen

2. Alvorens een definitief besluit over het Uitvoeringsprogramma Openluchtrecreatie te nemen hierover de statencommissie OOPO om advies te vragen;

3. De subsidieplafonds 2001 voor het Fonds OR, op basis van het Provinciaal Uitvoeringsprogramma Openluchtrecreatie 2001, aan te passen en te publiceren in het Provinciaal Blad
4. De storting in het Fonds Openluchtrecreatie voor 2001 eenmalig te verminderen met f 255.000,- en dit begrotingstechnisch te verwerken in de bij het Voorjaarsbericht behorende begrotingswijziging.

5. Alvorens een definitief besluit over het Programma Water 2001 en het Programma Natuur en Landschap 2001 te nemen hierover de statencommissie MWG om advies te vragen.

6. Definitieve besluitvorming over de programma's te mandateren aan respectievelijk de portefeuillehouder Openluchtrecreatie en de portefeuillehouder Water en Groen

7. Nadat een definitief besluit over de programma's is genomen deze in een publieksvriendelijke en toegankelijke vorm uit te brengen en aan de verschillende externe doelgroepen te doen toekomen.


11.

Beleid t.a.v. rectificeren onjuistheden in de media

Het college besluit:

1. als algemene beleidslijn uit te gaan van het reageren op aantoonbaar onjuiste berichtgeving in de media;
2. per geval door de betrokken portefeuillehouder te laten beoordelen in welke vorm de reactie zal dienen plaats te hebben.


12.

Lijst met (gedeeltelijk) goed te keuren bestemmingsplannen en verklaringen van geen bezwaar artikel 19 WRO c.a.

Het college besluit conform de voorstellen op de lijst betreffende:
* Verbouw van een pand aan de Gedempte Voldersgracht, gemeente Haarlem

* Plaatsing van een tuinhuis aan de Duinenburg 7 te Hoorfdorp, gemeente Haarlemmermeer

* Bouw van een garage aan de Oosterduinweg 231 te Aerdenhout, gemeente Bloemendaal

* Vergroten van een berging aan Groenelaantje 7 te Santpoort-Noord, gemeente Velsen

* Bouw van een dakkapel en dakterras aan Carolinebrug 26 te Hoofddorp, gemeente Haarlemmermeer

* Herbouw van een schuur en een voliere op het perceel Aalsmeerderdijk 580 te Rijsenhout, gemeente Haarlemmermeer
* Uitbreiden van het aantal m2 aan hotel, Prins Hendrikstraat 12/13, gemeente Amsterdam

* Bouw van een garage (legalisatie) aan de Johannes de Breukstraat naast nr.6, gemeente Haarlem

* Renovatie c.q. nieuwbouw van het gebouwencomplex De Rustende Jager aan de Breelaan 2-2a, gemeente Bergen

* Bouw van 3 woningen aan de Gildestraat 27, gemeente Bussum
* Bouw van 3 woningen aan de Kerkweg naast nr.24, gemeente Aalsmeer.

13.

Heroverweging in het kader van de Awb, n.a.v. bezwaarschrift tegen weigering verklaringen van geen bezwaar art. 19 WRO en art.50, lid 5 Woningwet voor de bouw van een tweede bedrijfswoning aan de Lutkemeerweg, Stadsdeel Osdorp, gemeente Amsterdam

Het college besluit inzake het bezwaarschrift van de heer E.N.F.Loogman tegen hun besluit van 22 augustus 2000, nr.1999-28759, waarbij zijn geweigerd verklaringen van geen bezwaar ingevolge artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening en artikel 50, lid 5 van de Woningwet, voor de bouw van een tweede bedrijfswoning aan de Lutkemeerweg 212, ten name van de heer E.N.F.Loogman:
1. zich te verenigen met het advies van de Hoor- en Adviescommissie;
2. gelet op de Algemene wet bestuursrecht, reclamant in zijn bezwaren te ontvangen; en deze bezwaren ongegrond te verklaren en hun voornoemde besluit te handhaven.


14.

Heroverweging in het kader van de Awb n.a.v. bezwaarschrift tegen weigering van verklaring van geen bezwaar art.19 WRO en art.50, lid 5 van de Woningwet voor de nieuwbouw van 3 woningen en de herbouw van een bestaande woning te Westzaan, gemeente Zaanstad Het college besluit de Statencommissie ROB nogmaals om toestemming te vragen om t.b.v. het bouwplan Rensen te mogen afwijken van het streekdplan ANZKG conform het advies van de Hoor- en Adviescommissie.


15.

Heroverweging NUON-bezwaar tegen GS-besluit verlegging leidingen N247 i.v.m. aanleg busbaan

Het college besluit het advies van de Hoor- en Adviescommissie integraal over te nemen:

1. de bezwaarde ontvankelijk te verklaren;
2. de bezwaren ongegrond te verklaren;

3. het bestreden besluit te handhaven.


16.
Werkbezoek staatssecretaris Ybema aan Noord-Holland op 28 maart 2001 Het college besluit kennis te nemen van het conceptprogramma voor het werkbezoek van de staatssecretaris voor Economische Zaken, de heer drs.G.Ybema, op 28 maart 2001 aan onze provincie.
17.
Ondertekening verklaring voor samenwerking monitoring milieukwaliteit bloembollensector
Het college besluit:

1. akkoord te gaan met de inhoud van de verklaring voor samenwerking monitoring milieukwaliteit bloembollensector;
2. het afdelingshoofd van ELM, de heer C.J.H.M.van Gasteren te mandateren om deze verklaring namens de provincie Noord-Holland te ondertekenen.

D.Berger tel. (023) 514 4309/3569 9
S. Boedijn tel. (023) 514 44 58 2, 15
P.Heemskerk tel. (023) 514 40 10 11
L.Nijsten tel. (023) 514 40 87 3, 4, 5, 16, 17
R.v.d.Veen tel. (023) 514 43 09 10
M.van Kanten tel. (023) 514 42 11 1, 6, 7, 8, 12, 13, 14

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie