Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Besluitenlijst vergadering GS Fryslân

Datum nieuwsfeit: 27-02-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Provincie Friesland
Zoek soortgelijke berichten
Provincie Friesland

Persberichten

Besluitenlijst vergadering van Gedeputeerde Staten van Fryslân, 27 februari 2001


1. Gedeputeerde Staten zullen aan Provinciale Staten voorstellen om een krediet van

1.100.000,- beschikbaar te stellen voor de reconstructie van het kruispunt N355 afslag N369 Kootstertille (Opperkoaten). Het gaat hierbij om het ombouwen van de T-splitsing tot rotonde. Vervolgprocedure: 26 maart Statencommissie Waterstaat & Milieubeheer 18 april Provinciale Staten


2. Gedeputeerde Staten zullen aan Provinciale Staten voorstellen om een krediet van
240.000,- beschikbaar te stellen voor het aanleggen van de ontsluitingsweg Emmaüs. In eerste instantie was er op het kruispunt N355 afslag Wyldpaed een rotonde gepland. Daarvoor was te weinig draagvlak bij de omwonenden. In een linksafvak op de hoofdrijbaan en een ontsluitingsweg kunnen alle partijen zich wel vinden. Vervolgprocedure: 26 maart Statencommissie Waterstaat & Milieubeheer 18 april Provinciale Staten


3. Gedeputeerde Staten hebben vandaag het ontwerpprogramma van eisen voor de aanbesteding van het openbaar vervoer in Zuidoost Fryslân, vastgesteld. In dit ontwerpprogramma staat in hoofdlijnen het gevraagde vervoerproduct beschreven. Daarbij is er een onderverdeling te maken naar:

- minimumeisen ten aanzien van het voorzieningenniveau, bijvoorbeeld de verbindingen tussen stedelijke centra en regionale kernen, ontsluiten van kernen met minimaal 250 inwoners
- kwaliteitseisen aan de vervoerder, bijvoorbeeld de leeftijd van het wagenpark en de reizigersinformatie

- Collectief Vraagafhankelijk Vervoer (CVV)
Na de bespreking van het ontwerpprogramma in de Statencommissie Waterstaat & Milieubeheer, volgt er de inspraakprocedure. Vervolgens wordt het programma definitief vastgesteld door het College van Gedeputeerde Staten.
Vervolgprocedure: 26 maart Statencommissie Waterstaat & Milieubeheer


4. Gedeputeerde Staten hebben vandaag ingestemd met de startnotitie MER/Tracéstudie Central As Noordoost Fryslân. Medio 2000 is door de betrokken overheden ingestemd met de aanpak van de ontsluiting van Noordoost Fryslân. De Centrale as, de verbinding tussen Dokkum en de N32 (Nijega/Garyp), vormt daarbij de hoofdontsluiting. Volgende stap is het doorlopen van een m.e.r.-procedure: die begint met het opstellen van de startnotitie. Voordat deze ter inzage gelegd wordt, toets de Statencommissie de notitie op inspraakrijpheid. Vervolgprocedure: 26 maart Statencommissie Waterstaat & Milieubeheer Startnotitie beschikbaar


5. Ter hoogte van Terwispel worden twee kruispunten samengevoegd tot een rotonde. Daarmee komen een aantal aansluitingen van zijwegen op een kruispunt te vervallen (de Streek en de Griene Dyk). Hiervoor in de plaats komt er een nieuwe ontsluitingsweg, waardoor de zijwegen een verbinding krijgen met de nieuwe rotonde. Formeel moet daarbij de procedure onttrekking aan het openbaar verkeer ingevolge artikel 8 lid
2 van de Wegenwet gevolgd worden. Vandaag hebben Gedeputeerde Staten besloten tot die formele onttrekking.

6. Gedeputeerde Staten hebben vandaag een bijdrage van 1000,- beschikbaar gesteld voor de bloemententoonstelling Marneflora. Deze jaarlijkse tentoonstelling wordt in Warffum gehouden.Binnenkort wordt de tentoonstelling geopend. Het aantal bezoekers is jaarlijks ongeveer 9000.

7. De parallelbruggen in de provinciale weg N355 bij Buitenpost (over de Stroobosser-trekvaart) en Zwartkruis (over de Kuikhornstervaart) worden vervangen. Voor de brug over de Stroobossertrekvaart hebben Provinciale Staten al krediet beschikbaar gesteld. De kosten voor de vervanging blijken nu hoger uit te vallen dan aanvankelijk geraamd. Gedeputeerde Staten stellen voor om het uitvoeringskrediet te verhogen met 650.000,-

De brug bij Zwartkruis is opgenomen in het vastgestelde Meerjarenplan Infrastructuur (MPI 2001-2004). Gedeputeerde Staten stellen Provinciale Staten voor de vervanging van deze laatste brug een totaalkrediet van 2.000.000,- beschikbaar te stellen. Vervolgprocedure: 26 maart Statencommissie Waterstaat & Milieubeheer 18 april Provinciale Staten

8. Tijdens de behandeling van het PVVP (Provinciaal Verkeer- en VervoerPlan) van maart 1999 is toegezegd dat er overleg zou plaatsvinden met de gemeenten Sneek en Wymbritseradiel over de mogelijkheid en wenselijkheid van een treinstopplaats bij Scharnegoutum. Dit heeft geresulteerd in een haalbaarheidsonderzoek, uitgevoerd door RailEvent. Gedeputeerde Staten hebben vandaag kennisgenomen van de onderzoekresultaten. Conclusies:
- de kosten van een nieuwe stopplaats bij Scharnegoutum wegen niet op tegen het aantal mogelijke in- en uitstappers;

- verplaatsing van station Noord zou in de toekomst aantrekkelijk kunnen zijn, bij een sterke uitbreiding van Sneek in noordelijke richting.
Gedeputeerde Staten willen voor de toekomst, de optie van verplaatsing van station Sneek noord openhouden.
Vervolgprocedure: 26 maart Statencommissie Waterstaat & Milieubeheer

9. In het vastgestelde Tweede Waterhuishoudingsplan wordt een experiment aangekondigd met hogere zomerpeilen in het veenweidegebied. De projectomschrijving voor dit experiment is vandaag vastgesteld door Gedeputeerde Staten. Kosten van dit gezamenlijke project van provincie en waterschappen, zijn geraamd op 1,5 miljoen.
Vervolgprocedure: 26 maart Statencommissie Waterstaat & Milieubeheer

10. Op basis van de verordening van het SEB-budget (Sociaal Economisch Beleid) kunnen er twee keer per jaar projectvoorstellen ingediend worden, voor een bijdrage uit dit budget. Alle aanvragen worden daarna in één keer per rubriek beoordeeld. De indientermijn van de eerste ronde van 2001, sloot 1 januari jl. Gedeputeerde Staten hebben vandaag deze eerste ronde afgerond. Er zijn 17 projecten gehonoreerd voor samen ruim 1,1 miljoen. De zes rubrieken binnen het SEB-budget zijn:
- Innovatie

- Economie, Milieu en Technologie

- Startersbeleid

- Land- en tuinbouw

- Promotie en Acquisitie

- Regionale Ontwikkeling
Vervolgprocedure: 28 maart Statencommissie Algemene & Economische Zaken

11. Gedeputeerde Staten hebben voor een snelle aanpak van verkeersveiligheids-knelpunten middelen uit het zogeheten MPI-budget beschikbaar gesteld. Het gaat om maatregelen op de kruispunten:
- provinciale weg N357, kruispunt Doniaweg te Hallum;
- provinciale weg N356, kruispunt De Zwette te Veenwouden. Meer informatie

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie