Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Besluitenlijst Gedeputeerde Staten Drenthe

Datum nieuwsfeit: 27-02-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Provincie Drenthe
Zoek soortgelijke berichten
Provincie Drenthe

GS-besluitenlijst d.d. 27 februari 2001Nummer Openbaar Onderwerp Advies Beslissing GS
6.1/MB Ja Wet milieubeheer; ontwerpbesluit oprichtingsvergunning Transportbedrijf Louis Wittendorp BV. Transportbedrijf Louis Wittendorp BV de gevraagde vergunning verlenen. Conform. 6.3/CW Ja Uitvoering eerste fase nieuw CWZ-beleid. 1. Instemmen met de gekozen beleidsprioriteiten van het nieuwe CWZ-beleid.

2. Instemmen met de voorgestelde uitwerking van de prioritaire beleidsthema's.

3. Instemmen met het indienen bij het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van de projectplannen voor de drie VWS-pilots op het terrein van de beleidsthema's Vrijwilligers, Interculturalisatie en Zorg en welzijn, die aansluiten bij drie van de vier beleidsprioriteiten van het nieuwe CWZ-beleid. Conform.
6.4/BJZ Ja Tijdelijke Referendumwet. De Statencommissie Bestuur, Financiën en Economie (BFE) via een brief van de ontwikkelingen op de hoogte brengen en daarbij aangeven dat voor het vaststellen van een nadere verordening om de Tijdelijke Referendumwet aan te vullen op dit moment geen aanleiding is. Conform.
6.5/RW Ja, na hoorzitting Bestemmingsplan landelijk gebied van de voormalige gemeente Beilen. 1. Bedenkingen van de Noordelijke Land- en Tuinbouw Organisatie ongegrond verklaren.

2. Goedkeuring onthouden aan de artikelen 3.5, tweede volzin en 16.3 van de voorschriften.

3. Artikel 16.2 van de voorschriften goedkeuren. W.t.t.
6.6/CW Ja Concept-Drentse regiovisie voor mensen met een lichamelijke functiebeperking 2001-2004. 1. Instemmen met de concept-Drentse regiovisie voor mensen met een lichamelijk functiebeperking 2001-2004; "Toekomst komt iedereen toe!", de daarin verwoorde aanbevelingen en het vervolgtraject.

2. Instemmen met de voorgestelde uitwerking. Ten behoeve van de sturing over te gaan tot het instellen van een Werkgroep Lichamelijk Gehandicapten.
Conform.
6.9/Ec Ja Relatie Drenthe-Kronoberg (S). 1. Instemmen met de tekst van het ontwerp-Letter of Intent.

2. De heer Swierstra aanwijzen om namens de provincie Drenthe de Letter of Intent te ondertekenen.
Conform.
6.10/Ec Ja Indiening Leader + ontwikkelingsstrategieën van het Drents-Friese Leader-gebied en Oost-Drenthe. 1. Instemmen met de indiening van de ontwikkelingsstrategieën.

2. Door mede ondertekening van de aanbiedingsbrief de inspanningsverplichting uiten om bij te dragen in de cofinanciering van de ontwikkelingsstrategie, en wel in de kosten van de technische bijstand, het netwerk en op projectniveau.
Conform.
6.11/FC Ja Jaarrekening en jaarverslag 2000. 1. Instemmen met de behandeling op 3 oktober 2001 van de jaarrekening en het jaarverslag over het jaar 2000 in provinciale staten (PS).

2. Instemmen met de behandeling op 4 juli 2001 over het resultaat over 2000, alsmede een globale finan-ciële analyse in PS, als onderdeel van de Voorjaars-
nota 2001.

3. De Statencommissie BFE hiervan op de hoogte stellen. Conform.
6.12/FC Ja 2e wijziging provinciale begroting 2001. Het ontwerpstatenbesluit voor de 2e wijziging van de provinciale begroting 2001 vaststellen. Conform.
6.13/VV Ja Wijziging Subsidieregeling PPS-2 Beleggen in verkeersveiligheid. PS voorstellen het in artikel 4, sub b, van de Subsidieregeling PPS-2 opgenomen criterium van minimaal acht verkeersslachtoffers te wijzigen in minimaal zes verkeersslachtoffers. Conform.
6.14/Bo Ja IPO-rapportage Milieu, Water en Natuur 2000. 1. Kennisnemen van de bevindingen in de IPO-rapportage Milieu, Water en Natuur 2000.

2. De rapportage met bijgevoegde enquête agenderen als ingekomen stuk op de commissievergadering in maart 2001.

3. Alle leden van de Statencommissie Milieu, Water en Groen vragen bijgevoegde enquête persoonlijk in te vullen ten behoeve van mogelijke verbetering van de rapportage van 2001.
Conform.
6.17/IPO Ja Wijziging IPO-begroting en meerjarenraming in verband met IPO-adviesstructuur. 1. Provinciale staten voorstellen in te stemmen met de IPO-voorstellen om de ambtelijke adviesstructuur te reorganiseren.

2. De hieraan verbonden kosten voor de jaren 2000/ 2001 dekken uit Onvoorzien 2001.

3. De hieraan verbonden structurele kosten, f 86.000,-- jaarlijks, vanaf 2002 voorlopig dekken door deze aan te merken als preprioriteit voor de jaren vanaf 2002.
Conform.

Akkoordstukken

Geen opmerkingen.

Mededelingen

Geen.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie