Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Verslag vierde zitting Associatieraad EU-Litouwen

Datum nieuwsfeit: 27-02-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
European Union

EU - Lithuania : Association Council / 4th meeting Press Release: Brussels (27-02-2001) - Press: 73 - Nr: 907/01


Brussel,
27 februari 2001

UE-LT 907/01 (Presse 73)

(OR. en)

VIERDE ZITTING VAN DE ASSOCIATIERAAD

VAN DE EUROPESE UNIE EN LITOUWEN

(Brussel, 27 februari 2001)

GEZAMENLIJKE MEDEDELING AAN DE PERS


1. De Associatieraad EU-Litouwen heeft op dinsdag 27 februari 2001 zijn vierde zitting gehouden. De zitting werd voorgezeten door de heer Antanas VALIONIS, minister van Buitenlandse Zaken van Litouwen. Mevrouw Anna LINDH, minister van Buitenlandse Zaken van Zweden en fungerend voorzitter van de Raad van de Europese Unie, stond aan het hoofd van de delegatie van de Europese Unie. De heer Günter VERHEUGEN, het voor de uitbreiding bevoegde lid van de Commissie, en de heer Frans VAN DAELE, permanent vertegenwoordiger van België bij de Europese Unie, maakten eveneens deel uit van de delegatie van de Europese Unie (trojkaformatie). De Associatieraad verheugde zich erover dat de Europese Raad tijdens zijn bijeenkomsten in Feira en Nice opnieuw de prioriteit van het uitbreidingsproces heeft bevestigd, en memoreerde dat de Europese Raad van Nice verklaard heeft dat het nu tijd is om dit proces een nieuwe impuls te geven. In dit verband merkte de Associatieraad op dat de voor de verdere
toetredingsonderhandelingen uitgezette strategie, samen met de afronding van de Intergouvernementele Conferentie over de hervorming van de instellingen, de Unie in staat zal stellen om vanaf eind 2002 de landen die gereed zijn, als nieuwe lidstaten op te nemen.
Tegen die achtergrond bood de zitting van de Associatieraad een goede gelegenheid om de vooruitgang te evalueren die Litouwen geboekt heeft in het kader van de pretoetredingsstrategie, en zich te beraden op de prioriteiten voor de verdere werkzaamheden in het kader van de Europa-overeenkomst.

2. De Associatieraad bezag de stand van de voorbereiding van Litouwen op de toetreding in het licht van het laatste periodieke verslag van de Europese Commissie, dat in november 2000 is uitgebracht, het partnerschap voor de toetreding, dat in december 1999 is bijgewerkt, en het Litouwse programma voor de overname van het acquis, dat in mei 2000 is herzien. Wat de politieke criteria van Kopenhagen betreft, verheugde de Associatieraad zich over de vorderingen die Litouwen heeft gemaakt met de bestuurlijke hervormingen, evenals met de hervorming van het rechtsstelsel, en spoorde hij Litouwen aan deze hervormingen te voltooien. De Associatieraad erkende voorts dat Litouwen belangrijke maatregelen heeft genomen ter bestrijding van corruptie, die, met name door de aanneming van een nationale strategie inzake corruptiebestrijding moeten worden aangevuld. De Associatieraad merkte op dat Litouwen kan worden beschouwd als een functionerende markteconomie en op middellange termijn in staat zou moeten zijn om het hoofd te bieden aan concurrentiedruk en aan marktkrachten binnen de Unie, mits het voortgaat de huidige structurele hervormingsprogramma's uit te voeren en de nodige verdere hervormingen onderneemt. De Associatieraad erkende in dit verband dat aanzienlijke vorderingen zijn gemaakt, met name met de privatisering van de banksector, de liberalisering en herstructurering van de energiesector en de teruggave van land. De Associatieraad merkte met voldoening op dat de macro-economische stabiliteit is behouden en dat Litouwen erin is geslaagd de budgettaire en externe onevenwichtigheden en de overheidsbemoeienis terug te dringen. Hij moedige Litouwen aan voort te gaan met zijn hervormingsinspanningen, en de begrotingsdiscipline voort te zetten en de duurzaamheid van de overheidsfinanciën op de middellange termijn te waarborgen. De Associatieraad nam er met voldoening nota van dat Litouwen over de gehele lijn aanzienlijke vorderingen heeft gemaakt met betrekking tot de omzetting van en aanpassing aan het EU-acquis, doch merkte op dat er nog meer vorderingen gemaakt moeten worden op gebieden als belasting, landbouw, regionaal beleid en financiële controle. Hij wees erop dat er meer aandacht moet worden besteed aan de versterking van de administratieve capaciteit, om de daadwerkelijke uitvoering en handhaving van het acquis te waarborgen.
De Associatieraad verheugde zich over de vorderingen die Litouwen heeft gemaakt met de uitvoering van de nationale energiestrategie, met name door de aanneming van belangrijke wetten. Hij nam met name nota van de aanneming van de wet op de ontmanteling van unit 1 van de kerncentrale van Ignalina, gevolgd door de aanneming van het ontmantelingsprogramma. De Associatieraad verheugde zich ook over het resultaat van de donorconferentie van juni 2000 en de bereidheid van de Europese Unie Litouwen op dit gebeid steun te blijven verlenen. De EU moedigde Litouwen aan, verdere concrete stappen te nemen voor de uitvoering van de toegezegde sluiting van de kerncentrale van Ignalina.
Met betrekking tot Justitie en Binnenlandse Zaken erkent de Associatieraad dat Litouwen op de meeste gebieden vorderingen heeft gemaakt, zowel wat betreft de aanpassing van de wetgeving als met betrekking tot de administratieve capaciteit; er zijn evenwel verdere inspanningen nodig om te zorgen voor een effectieve coördinatie tussen de betrokken instellingen en organen.

3. De Associatieraad nam er nota van dat de uitvoering van de Europa-overeenkomst vlot verloopt en dat zich geen noemenswaardige handelsproblemen hebben voorgedaan. Hij verheugde zich met name over de succesvolle afsluiting van de onderhandelingen over de toetreding van Litouwen tot de WTO.
De Associatieraad verheugde zich erover dat vanaf 1 januari 2001, door middel van wederzijdse autonome maatregelen, de resultaten worden uitgevoerd van de onderhandelingen over verdere bilaterale concessies inzake de handel in landbouwproducten. Hij nam er nota van dat de onderhandelingen over verdere bilaterale concessies voor verwerkte landbouwproducten, alsook voor vis en visserijproducten, op technisch niveau zijn voltooid. De Associatieraad verheugde zich over de deelname van Litouwen, in overeenstemming met de desbetreffende besluiten van de Associatieraad, aan de volgende communautaire programma's: Socrates, Leonardo da Vinci, Jeugd, SAVE, en het vijfde kaderprogramma voor onderzoek, technologische ontwikkeling en demonstratie. De Associatieraad nam er voorts nota van dat de onderhandelingen over de deelneming van Litouwen aan het Europees Milieuagentschap zijn afgelopen, en dat Litouwen na de ratificatie en de inwerkingtreding van de overeenkomst lid van het Milieuagentschap zal zijn.
De Associatieraad verheugde zich over het voorstel van Litouwen om in het kader van de Europa-overeenkomst een Gemengd Raadgevend Comité in te stellen, dat samenwerking tussen de economische en sociale partners van beide partijen mogelijk maakt, en verwacht dat procedures voor de formele aanneming van het desbetreffend besluit spoedig worden ingeleid. De Associatieraad herinnerde voorts aan het belangrijke besluit dat hij onlangs heeft aangenomen inzake de uitvoering van de regels inzake staatssteun. De Associatieraad erkende de grote bijdrage die het PHARE-programma aan de ontwikkeling van Litouwen levert. Hij merkte op dat de pretoetredingssteun aan Litouwen en andere kandidaat-lidstaten vanaf 2000 aanzienlijk is gestegen, en verheugde zich over de indicatieve toewijzingen voor Litouwen in het kader van de nieuwe programma's inzake steun voor de landbouw en de plattelandsontwikkeling (SAPARD) en structuurbeleid (ISPA). Voorts wees de Associatieraad op de waardevolle bijdrage van de Europese Investeringsbank in de financiering van de ontwikkeling van alle productieve sectoren van de economie.
4. De Associatieraad wisselde van gedachten over een aantal internationale vraagstukken van gemeenschappelijk belang. Hij legde de nadruk op het belang van regionale samenwerking als middel om stabiliteit en betrekkingen van goed nabuurschap te bevorderen, en nam met voldoening nota van de bijdrage van Litouwen aan regionale samenwerkingsinitiatieven. Met name verheugde hij zich over de betrokkenheid van Litouwen bij de noordelijke dimensie van het EU-beleid, en in dit verband de bijdrage van Litouwen tot de voorbereiding van de op 9 april te houden Ministersconferentie van Luxemburg en over zijn deelneming aan de Conferentie.


5. Concluderend sprak de Associatieraad zijn vertrouwen uit in de ontwikkeling van de betrekkingen in het kader van de Europa-overeenkomst, en benadrukte hij de cruciale rol die deze overeenkomst tot de toetreding van Litouwen tot de Europese Unie zal blijven spelen.reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie