Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Principe-akkoord CAO voor Vaktijdschriftjournalisten

Datum nieuwsfeit: 28-02-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Nederlands Uitgeversverbond
Zoek soortgelijke berichten
Nederlands Uitgeversverbond

Principe-akkoord CAO voor Vaktijdschriftjournalisten

PRINCIPE-AKKOORD CAO VOOR VAKTIJDSCHRIFTJOURNALISTEN

Op 28 februari 2001 hebben de onderhandelingsdelegaties van de Groep Uitgevers voor Vak en Wetenschap (Groep UVW), groepsvereniging binnen het Nederlands Uitgeversverbond, en de Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ) een principe-akkoord bereikt over een nieuwe CAO voor Vaktijdschriftjournalisten.

Het principe-akkoord, dat nog ter goedkeuring aan de leden dient te worden voorgelegd, omvat de volgende hoofdpunten:


1. Looptijd
Een looptijd van 24 maanden: van 1 januari 2001 tot en met 31 december 2002


2. Salarissen
De salarissen en salarisschalen worden structureel verhoogd als volgt:


1 juli 2001: 4%

1 juli 2002: 3,5%3. Salarisschalen
Schalen C en D krijgen er twee treden bij aan de bovenkant met een
* (d.w.z uitsluitend toe te kennen op basis van excellent functioneren, ter beoordeling van de werkgever). NB. Daarmee heeft Schaal C nu twee hoogste treden met * en Schaal D (die al één trede had met * ) nu drie hoogste treden met *).
Aan de onderzijde van de schalen C en D vervalt de laagste schaaltrede (= één trede per schaal).


4. Brutering OHT
Voor de brutering van de Overhevelingstoeslag in de salarissen per
1 januari 2001 zijn de volgende afspraken gemaakt:


* de schaalsalarissen ingevolge de CAO BTU worden ingevolge de wettelijke richtlijn terzake per 1 januari 2001 verhoogd met 1,9% met een maximum van 1.745,- op jaarbasis;

* voor zover een onderneming een zogeheten 13e maand en/of winstdelingsregeling en/of andere aan het bruto-loon gerelateerde emolumenten kent, kan het bruteringspercentage van 1,9% en het gemaximeerde bedrag van 1.745,- naar beneden worden bijgesteld. Hierbij is de afspraak gemaakt dat dit inkomensneutraal dient plaats te vinden, waarbij de effecten op de sociale premies buiten beschouwing worden gelaten.


5. Minimum pensioenvoorwaarden
De NVJ neemt deel aan de technische paritaire commissie CAO-BTU die gedurende de looptijd van de CAO onderzoekt in hoeverre de Minimum Pensioenvoorwaarden in de CAOs BTU en VAK nog aansluiten op de pensioenpraktijk binnen de boeken- en tijdschriftuitgeverijsector en aanpassing behoeven op grond van de PSW, de nieuwe fiscale wet- en regelgeving en het STAR-pensioenconvenant.


6. Maatwerk
CAO-partijen hebben afgesproken om ten aanzien van een aantal onderwerpen op initiatief van de werkgever maatwerk in de CAO toe te staan.
Onderwerpen, die zich lenen voor nadere invulling op ondernemingsniveau, zijn: arbeidsduur, bedrijfstijd en werktijden, salarisstructuur, functiewaardering, overwerkregeling in tijd, bovenwettelijke vakantiedagen, arbeidsvoorwaarden à la carte, ziektekostenverzekering, nadere invulling van scholingsafspraken, pensioen en prepensioen. Voor de besluitvorming rond maatwerk geldt een procedure met onder meer de vereiste instemming van de OR. Vakorganisaties worden over besluiten ter zake geïnformeerd door de werkgever. Regelingen m.b.t. arbeidsduur en overmatige werktijd worden voorts besproken met de redactie/redactieraad.


7. Verlof à la Carte
De experimentele Verlof a la Carte is een definitieve regeling geworden en is verruimd door ook nieuwe opgebouwde bovenwettelijke vakantiedagen en compensatie voor overmatige werktijd te kunnen inzetten.
De NVJ zal deelnemen aan de studiecommissie Arbeidsvoorwaarden op Maat. Bevindingen van de studiecommissie ter zake van Verlof à la Carte zullen onderdeel van bespreking zijn bij het volgende CAO-overleg.


8. Vakantiewetgeving
In de CAO wordt vastgelegd dat gedurende een periode tot en met 31 december 2002 geen bovenwettelijke vakantiedagen kunnen worden afgekocht, tenzij op ondernemingsniveau in het kader van maatwerk andersluidende afspraken worden gemaakt.


9. Kennismakingsproject 2001
Er wordt in 2001 een nieuw Kennismakingsproject Vaktijdschriftjournalisten (een kennismakingsproject voor maximaal zes maanden voor pas afgestudeerde jonge journalisten) gerealiseerd, maar zonder nieuwe premieheffing, uitsluitend op basis van de beschikbare middelen.


10. Kinderopvang
De mogelijkheid tot Buitenschoolse Opvang wordt met ingang van 1 januari 2001 uitgebreid tot kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 12 jaar. In de bestaande Kinderopvangregeling wordt met ingang van 1 augustus 2001 onder een aantal voorwaarden de 50%-kostendeling ingevoerd (d.w.z. 50% van de kinderopvangkosten onder aftrek van de Ouderbijdrage komt voor rekening van de werkgever en 50% voor rekening van de werkgever van de partner van de journalist/ouder).
De jaarlijkse werkgeverspremie Kinderopvang wordt met ingang van 2001 verhoogd van 0,5% naar 0,6%.


11. Bijdrage ZKV
CAO-partijen hebben afgesproken om de bijdrage van de werkgever in de premie ziektekostenverzekering op nihil te stellen, indien een journalist niet deelneemt aan de collectieve
ziektekostenverzekering bij de werkgever. Deze bepaling geldt met ingang van 1-1-2002 voor alle huidige en nieuw aan te stellen journalisten, die niet krachtens de Ziekenfondswet verplicht verzekerd zijn, of zoveel eerder als opzegging van de bestaande ziektekostenverzekering mogelijk is.


12. Bedrijfstakbureau
De NVJ is betrokken bij de paritaire (project)groep, die is ingesteld met als opdracht een Bedrijfstakbureau voor de Uitgeverijsector op te richten met eigen statuten en reglement. Als actiepunten voor het Bedrijfstakbureau gelden in eerste instantie de organisatie van het beheer van een aantal Stichtingen en Sociale fondsen, het inrichten van een Web site ten behoeve van de bedrijfstak, het opzetten van een Kenniscentrum en de totstandkoming van het Arbo-convenant.
Er zijn afspraken gemaakt over de financiering van de aanloopkosten van het Bedrijfstakbureau, de a.s. toezichthouder op de uitvoering van alle bedrijfstakfondsen, door middel van een tijdelijke verhoging (voor de duur van de CAO) van de Werkgeversbijdrage van 0,06% met 0,03% naar 0,09%.


13. Werkgeversgarantiefonds
De premie voor het Werkgeversgarantiefonds (WGF) is voor de kalenderjaren 2001 en 2002 vastgesteld op 0,3%.


14. Wet Aanpassing Arbeidsduur
Indien journalisten die in deeltijd werken hun dienstverband willen omzetten in een arbeidsovereenkomst met een groter aantal arbeidsuren, kan geen beroep worden gedaan op het daaromtrent bepaalde in de Wet Aanpassing Arbeidsduur. De werking van deze bepaling is opgeschort gedurende de looptijd van deze CAO, tenzij aangetoond wordt dat deze bepaling nodig is.


15. Werkdruk/RSI/Reïntegratie
De NVJ zal aansluiting zoeken bij de totstandkoming van een Arbo-Convenant ter bestrijding van de werkdruk en RSI binnen de BTU-sector en ter bevordering van de reïntegratie bij arbeidsongeschiktheid.


16. Scholing, opleidingen
De aanbeveling tot vergoeding studiekostenvergoeding in de CAO wordt vervangen door een afspraak over scholingsbeleid per onderneming. Doelstelling is het realiseren op ondernemingsniveau van scholingsplannen en individuele opleidingsplannen met faciliteiten (kostenvergoeding en studietijd).


17. Hergebruik werk van journalisten in dienstverband De paritaire studiecommissie, als benoemd in Inleidende Bepaling nr 10, met als taak om te inventariseren waar in de praktijk problemen bestaan inzake gebruik, hergebruik en misbruik van artikelen welke door journalisten in loondienst zijn vervaardigd, haakt aan bij de analoge studiecommissie die is ingesteld op grond van de CAOs PU en OP. Het resultaat van deze studiecommissie zal worden betrokken bij het verdere onderzoek door de paritaire studiecommissie als genoemd in Inleidende Bepaling nr 10.

Voor nadere informatie kunt U zich wenden tot Mw Y.H. Dankfort, NVJ 035 - 677 40 30
R.W. Schets, Nederlands Uitgeversverbond 020 - 430 91 67 / 06 51 44 21 55

Amsterdam, 5 maart 2001
RWS/FWO/YHD

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie