Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Commissie Ruimtelijke Ordening provincie Friesland

Datum nieuwsfeit: 28-02-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Provincie Friesland
Zoek soortgelijke berichten
Provincie Friesland

Agenda

28 februari 2001 17.00 uur Statencommissie voor Ruimtelijke Ordening

Plaats: Provinciehuis, Tweebaksmarkt 52, Leeuwarden Secretaris: C.G. Venema, tel. 058 292 54 29, e-mail: (c.venema@sis.fryslan.nl)

Hoofdpunten,


-Ruimte voor werk notitie bedrijventerreinen en kantoorlocaties 2000-2010
In de voorliggende notitie wordt door Gedeputeerde Staten het beleid van de provincie Fryslân voor de komende tien jaar aangegeven met betrekking tot de ontwikkeling en verdeling van bedrijventerreinen en kantoorlocaties in Fryslân. In de notitie wordt o.a. aangegeven welk soort terreinen de provincie wil stimuleren en welke kwaliteitseisen door de provincie aan bedrijventerreinen worden gesteld. Aan de commissie wordt om advies gevraagd over de conceptnota.


-Mijnbouwwet
Op verzoek van de FNP is de mededeling van het dagelijks bestuur van het Samenwerkingsverband Noord Nederland (SNN) inzake de door de minister van Economische Zaken getroffen interim-maatregel inzake een schaderegeling delfstoffen in het kader van de Mijnbouwwet op de agenda geplaatst. De interim-maatregel behelst de instelling van een onafhankelijke schadecommissie.


-Evaluatie Streekplan Friesland 1994
In november 1999 is besloten om, alvorens een besluit te nemen over de eventuele herzie-ning van het Streekplan Friesland 1994 het bestaande provinciaal ruimtelijk beleid te evalueren. De evaluatie is nu klaar en wordt aan de commissieleden voorgelegd voor advies. Na behandeling in de statencommissie volgt nog een externe consultatieronde. Zodra de resultaten hiervan bekend zijn zal door Gedeputeerde Staten een afrondende notitie worden gepresenteerd waarin de vraag centraal zal staan of al dan niet tot herziening van het Streekplan 1994 wordt overgegaan.


-5e Nota Ruimtelijke Ordening. Planning van inspraakreactie en bespreken hoofdpunten conceptreactie
Op 31 januari 2001 is de 5e Nota Ruimtelijke Ordening verschenen. In SNN-verband is afgesproken dat op 15 mei a.s. een Noordelijke reactie aan de minister zal worden verzonden. In de voorliggende notitie wordt een voorstel voor de te volgen procedure en een eerste reactie op de 5e Nota Ruimtelijke Ordening aan de commissie voorgelegd. Ook wordt gevraagd in te stemmen met een begrotingswijziging in verband met de kosten (ad 30.000,-) voor de in de voorstellen opgenomen Friese studiedag.


-Beleidsregels Flora- en Faunawet en provinciaal soortenbeleid Het ontwerp Provinciale beleidsregels ter Uitvoering van de Flora- en Faunawet en voor het Provinciaal Soortenbeleid Libje en libje litte is tot stand gekomen door middel van een interactief voorbereidingsproces waarbij een 25-tal organisaties betrokken zijn geweest. Het nu voorliggende ontwerp is door Gedeputeerde Staten vastgesteld en wordt aan de commissie voorgelegd met de vraag om de ontwerpbeleidsregels te beoordelen op inspraakrijpheid. Bij dit agendapunt kan, omdat nog een inspraakronde volgt, nu niet door belanghebbenden worden ingesproken.

Belangstellenden zijn welkom op de publieke tribune In vergaderingen van Statencommissies hebben burgers de gelegenheid om, maximaal 5 minuten, over een punt van de agenda mee te praten. Verzoeken daartoe moeten voor het begin van de vergadering schriftelijk bij de voorzitter ingediend worden met opgave van de punten waarover men wat wil zeggen.

Voor informatie over de openbare vergaderingen kunt u terecht bij het Informatiecentrum provincie Fryslân, Tweebaksmarkt 52 Leeuwarden. Tel. 058- 292 55 24 e-mail (info@fryslan.nl)

U kunt de stukken raadplegen op deze site. Wilt u van ons bericht, als er nieuwe stukken beschikbaar zijn op internet? Geef uw e-mailadres dan even door via ((provincie@fryslan.nl)).

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie