Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Informatieavond herinrichting gemeente 's-Gravenzande

Datum nieuwsfeit: 28-02-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente 's-Gravenzande


Voorlichtingspagina 14 februari 2001
Herinrichting Vreeburghlaan/Gasthuislaan

Informatieavond

Op woensdag 28 februari 2001 om 20.00 uur wordt in het stadhuis een informatieavond gehouden over de herinrichting van de Vreeburghlaan en de Gasthuislaan. Het gaat hier om het gedeelte van de Gasthuislaan dat loopt vanaf de Langestraat tot aan het appartementencomplex Villa Vreeburgh en de Vreeburghlaan tussen Gasthuislaan en Veilingkade. Ook een gedeelte van de Veilingkade wordt nog bij de herinrichting betrokken.

Het plan voor herinrichting ligt van donderdag 15 februari tot en met woensdag 14 maart ter inzage bij de sector Wegen en Groen in het stadhuis, kamer 201 op de 2e etage.

Als de gemeenteraad met de plannen akkoord gaat wordt medio april begonnen met de werkzaamheden. Het werk zal dan naar verwachting voor de zomervakantie klaar zijn.

Groenwerkzaamheden

De iepenziekte heeft in 's-Gravenzande weer behoorlijk om zich heen gegrepen.

Daarom heeft de gemeente in de afgelopen tijd enkele zwaar aangetaste percelen geheel of gedeeltelijk gekapt. Deze percelen worden opnieuw ingericht.

Het gaat om de volgende percelen:

* het bosplantsoen langs het parkeerterrein van het Graaf Florisplein;

* de beplanting op de hoek van de Beukenlaan en de Naaldwijkseweg;
* een windsingel in het Julianasportpark.
Overeenkomstig het groenbeleidsplan worden in de loop van dit jaar de linden aan de Koningin Julianaweg ter hoogte van de Edisonstraat en de Koningin Wilhelminastraat gekapt. Als er nog bomen zijn die vitaal genoeg zijn, kan er een aantal worden verplant.

In het najaar zullen er nieuwe kleine bomen geplant worden.

In de Magnoliastraat ter hoogte van nummer 5 zullen in verband met verdrukking twee van de vijf elzen gekapt worden.

Alle bovengenoemde situaties kunnen bij de sector Wegen en Groen in het stadhuis, 2e etage, kamer 201, bekeken worden.

Voor de te kappen bomen langs de Koningin Julianaweg en in de Magnoliastraat wordt een aparte kapvergunning aangevraagd en gepubliceerd.

De toekomst van het Westland

Eind vorig jaar heeft het onderzoeksbureau IVA een rapport uitgebracht over de mogelijkheden van bestuurlijke samenwerking in het Westland.

De werkgroep die opdracht heeft gegeven tot het onderzoek, de Werkgroep bestuurlijke organisatie Westland, heeft naar aanleiding van de eerste reacties van de Westlandse gemeenten vastgesteld dat:
* Al deze gemeenten opteren voor samenvoeging van gemeenten.
* De hoofdstukken 2 t/m 7 van het rapport van IVA Tilburg - ondanks enkele omissies en onvolkomenheden daarin - in hoofdlijnen mede kunnen dienen als uitgangspunt voor de uit de schaalvergrotingsvarianten te maken keuze.

Er is nog geen keuze gemaakt uit de verschillende varianten. Onder andere 's-Gravenzande wil eerst nader onderzoek naar de financiële en organisatorische gevolgen van varianten. Zo'n onderzoek kan plaatsvinden zonder dat het consequenties heeft voor de einddatum van het vastgestelde tijdschema van besluitvorming.

De verwachting is dat de werkgroep eind februari a.s. met nadere voorstellen richting Westlandse gemeenten komt. Ook zal er dan meer duidelijkheid komen over de vraag op welke wijze de mening van de inwoners van de gemeenten betrokken wordt bij de besluitvorming.

Telefonische enquête

Binnenkort gaat het onderzoeksbureau OSPm (Onderzoek, Statistiek en Projectmanagement) een telefonische enquête houden onder de volwassen inwoners van 's-Gravenzande. Ze worden hierbij gevraagd naar hun kennis en betrokkenheid bij de bestuurlijke toekomst van het Westland. Deze zogenaamde 0-meting is een steekproef en gaat begin maart plaatsvinden. De gemeente wil de uitkomsten van de enquête gebruiken voor een zo goed mogelijke voorlichting over de bestuurlijke samenwerking en om zoveel mogelijk inwoners te betrekken bij de toekomst van het Westland.

Voor alle duidelijkheid: er wordt niet gevraagd naar de mening over wel of geen gemeente Westland. Wel wordt gevraagd naar de wijze waarop inwoners op de hoogte blijven van alle bestuurlijke zaken die in 's-Gravenzande en het Westland spelen. Ook wordt gevraagd op welke krant men geabonneerd is en wat men nu al weet van de plannen tot samenwerking tussen de gemeenten. Alle gegevens worden anoniem verwerkt.

Commissievergaderingen

Op dinsdag 20, woensdag 21 en donderdag 22 februari zijn er openbare commissievergaderingen in het stadhuis. Hieronder kunt u lezen welke onderwerpen er bij de verschillende commissies op de agenda staan. In de agenda's kunnen nog veranderingen optreden. Wanneer u er zeker van wilt zijn dat een bepaald punt tijdens een vergadering aan bod komt, kunt u het beste vooraf even contact opnemen met de secretaris van de betreffende commissie.

Commissie Wegen en Groen, Verkeer, Sport en Milieu (dinsdag 20 februari, 19.30 uur)

* Verkoop kavel bedrijfsgrond Teylingen fase V aan L. van Baalen
* Verkoop kavel bedrijfsgrond Teylingen fase V aan S.W. Zwart
* Krediet reconstructie Vreeburghlaan/Gasthuislaan
* Krediet reconstructie vijver sportpark

* Voorbereidingskrediet speelplaatsen

* Krediet aanpassing speelterrein Steltloper
Commissie Algemeen Bestuurlijke en Economische aangelegenheden (woensdag 21 februari, aanvang 19.30 uur en vanaf 20.00 uur gecombineerd met commissie cultuur, welzijn en onderwijs)
* Vaststelling Spreekrechtverordening voorafgaand aan raadsvergaderingen

* Aanpassing organisatieverordening en vaststelling besturingsfilosofie

Commissie Cultuur, Welzijn en Onderwijs
(woensdag 21 februari, aanvang 20.00 uur, gecombineerd met commissie algemeen Bestuurlijke Aangelegenheden, daarna commissie cultuur, welzijn en onderwijs apart)

* Krediet automatisering Woningbedrijf

Commissie Financiën, Ruimtelijke Ordening, Volkshuisvesting en Sociale Zaken
(donderdag 22 februari, 19.30 uur)

* Toetsing MER aan de richtlijnen

* Krediet vervanging keukens diverse complexen van het Woningbedrijf
* Aankoop drukkerij Sonneveld t.b.v. huisvesting Woningbedrijf
* Begrotingswijzigingen

De agendastukken voor deze vergaderingen kunt u vanaf vrijdag a.s. inzien bij het informatiepunt in de hal van het stadhuis (tijdens openingsuren) en in de bibliotheek aan het Zandeveltplein.

Hoorzittingen

Commissie bezwaar- en beroepschriften

De voorzitter van de commissie bezwaar- en beroepschriften maakt bekend, dat deze commissie op woensdag 21 februari 2001 in het stadhuis van `s-Gravenzande in vergadering bijeen zal komen. Tijdens deze vergadering worden de volgende bezwaarschriften behandeld.

19.40 uur

Gesloten hoorzitting met betrekking tot het bezwaarschrift van mevrouw Boers tegen het besluit van het college een invalidenparkeerplaats toe te wijzen in de Meidoornstraat.

20.00 uur

Openbare hoorzitting met betrekking tot het bezwaarschrift van de heren Bullens, Michiels, Gho, Keizer, Dekkers, Gabry, Corbeau, Nghiep Nguyen The, Verdoodt, Van Gaalen en mevrouw Booij-Venekamp, allen wonende in de Nachtegaallaan of Merellaan tegen het besluit van het college om vrijstelling van het bestemmingsplan 'Dorp-Oost 1997' en vergunning te verlenen voor het maken van een dakopbouw op de woning Nachtegaallaan 13 te 's-Gravenzande.

Inlichtingen kunnen vooraf worden ingewonnen bij de secretaris van de commissie mevrouw mr. M. van Gils (tel. 0174-430124).

Kapvergunning

Burgemeester en wethouders hebben het voornemen een kapvergunning te verlenen aan het gemeentelijk Woningbedrijf, t.b.v. de woning Elzenhof 9, voor het kappen van een berkenboom aan de voorkant van de woning.
Over dit voornemen kan een ieder binnen vier weken na publicatie schriftelijk of mondeling zijn/ haar zienswijze kenbaar maken. De stukken liggen ter inzage in het stadhuis bij de sector Wegen en Groen, kamer 201, 2e etage.

Schriftelijke zienswijzen moeten worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 207, 2690 AE 's-Gravenzande.
Parkeerverbod

Burgemeester en wethouders hebben op 30 januari 2001 besloten een bord model E6 van de bijlage I van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 te plaatsen bij een parkeervak aan de voorkant van de woning Naaldwijkseweg 216. Het parkeren op dit vak is verboden, behalve voor de auto waarmee de heer T. Smit, zich verplaatst. Het kenteken van deze auto is 45-VT-JZ.

Iedere belanghebbende kan tegen dit besluit binnen 6 weken na heden bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan Burgemeester en Wethouders. In de linkerbovenhoek van het bezwaarschrift dient u te vermelden: 'bezwaarschrift Awb'.

Bouwplannen

Aangevraagde bouwvergunningen

Naam

Bouwwerk

Bouwadres

A. van der Meer

Verbouwen woning

Vreeburghlaan 21

ADB Cool Company

Vernieuwen gevel bedrijfsruimte

Galgeweg 6

Gemeente 's-Gravenzande

Kabelbaan

Speeltuin Steltloper/ Meerkoet

P. Doelman

Verbouwen woning

Mr. Schokkingstraat 10

P.C.T. van der Hoeven

Garage

Groeneweg 11

W.A. van Velden

Warenhuis

Groeneweg 12

Deltim Project Partners

Bedrijfsverzamelgebouw

Monsterseweg 117

H.P. Bax

Dakkapel

Reiger 3

Verleende bouwvergunningen

Naam

Bouwwerk

Bouwadres

A.H. Willemse

Serre

Monsterseweg 79

J. Engelaan

Uitbouw

Naaldwijkseweg 140

P.N. Heus

Verbouwen woning

Mr. Adriaan Duycklaan 4

A.G.T. Valentin

Verbouwen werkruimte

Leeuweriklaan 38

Forest Invest Vastgoed

Verbouwen gevel/ingang

Langestraat 199

E.A. van Geest

Verbouwen woning

Brederolaan 35

Rayon Car Cleaning

Bouwen staalconstructie/ portocabine en wasplaats
Edisonstraat 16

J. van Geest

Dakopbouw

Meloenlaan 3

Gemeente 's-Gravenzande

Voetgangersbrug

Kon. Julianaweg

Groenplant BV

Woning

Groeneweg 54

W. Kuiper

Aanbouw

Heliotroop 29

J.P.A. Hendriks

Vergroten woning

Papedijk 2

J. Klop

Dakkapel voor en achter

Marnixlaan 21

L.D. ten Hoeve

Dakkapel voor en achter

Kievit 52

C. Hazelebach

Dakkapel

Onyx 40

Informatie over aangemelde bouwplannen en aangevraagde bouwvergunningen kunt u krijgen bij de afdeling Bouwen Milieu in het stadhuis, kamer 112. Op deze afdeling liggen ook gedurende zes weken de verleende bouwvergunningen ter inzage. Binnen deze periode kunnen belanghebbenden tegen deze besluiten schriftelijk gemotiveerd bezwaar maken door het indienen van een bezwaar schrift. Het bezwaarschrift moet worden gezonden aan het college van burgemeester en wethouders van 's-Gravenzande. In de linkerbovenhoek van de enveloppe moet de aanduiding 'bezwaarschrift Awb' zijn vermeld.

Afvalwijzer

Gemeentewerf Fultonstraat 3
Openingstijden: maandag van 13.00 tot 15.00 uur en iedere eerste zaterdag van de maand van 8.30 tot 11.30 uur. Informatie: 416286
Recycling
Hoflaan 28
Openingstijden: donderdag van 19.00 tot 20.00 uur (alleen brengen, geen verkoop), vrijdag van 19.00 tot 20.30 uur en zaterdag van 10.00 tot 12.00 uur. Informatie: 418105

Recycling

Recycling 's-Gravenzande stimuleert door inzameling en verkoop het hergebruik van in goede staat verkerende huisraad. De opbrengst komt jaarlijks ten goede aan tientallen projecten in derdewereldlanden en landen in Oost-Europa. Meubilair, huishoudelijke apparaten, kleding en gereedschap kunt u brengen naar de Recycling, het liefst op donderdag of zaterdag (zie openingstijden).

Groen of grijs?

Volgende week (19 tot en met 23 februari) worden de groene minicontainers geleegd.

Grof huisvuil

Grof huisvuil is al het huishoudelijk afval dat niet past of hoort in een minicontainer. Voorbeelden: bedden, spiralen, puin, grond, grof tuinafval en tuinmeubelen.

U kunt grof huisvuil op drie manieren kwijt:

* U kunt het zelf wegbrengen naar de gemeentewerf (zie openingstijden).

* Het wordt gratis op afroep bij u opgehaald. U kunt hiervoor de speciale Grof vuillijn bellen: 421906. Er wordt dan met u een afspraak gemaakt wanneer het wordt opgehaald; dit is afhankelijk van het soort grof vuil.

* Wilt u tussentijds van uw grof vuil af, dan kost dat f 75,--. Dit bedrag moet vooraf betaald worden aan de kassa van de gemeentewerf. Daarna wordt het grof vuil bij u opgehaald.

Grof huisvuil dient zoveel mogelijk gescheiden te worden aangeleverd. Grof tuinafval ontdoen van wortels en grond.

Puin

Voor puin geldt een andere regeling dan normaal grof huisvuil. U kunt het brengen naar de gemeentewerf (zie openingstijden). De eerste m³ is gratis, voor meer betaalt u f 25,-- per m³.

Let op: het puin moet schoon zijn, dus niet vervuild met grond, eterniet e.d.

Chemisch afval

U kunt met chemisch afval terecht bij de gemeentewerf (zie openingstijden) of bij de chemokar die enkele keren per jaar door de gemeente rijdt. De komst van de chemokar wordt altijd apart aangekondigd op deze pagina.

Asbest

Particulieren kunnen asbest gratis afgeven bij de gemeentewerf. U dient hiervoor minimaal 5 werkdagen van tevoren een vergunning aan te vragen in het stadhuis. Het asbest moet verpakt zijn in doorzichtig, niet-luchtdoorlatend materiaal, zoals dik plastic. Dit is te koop bij tuinbouwtoeleveranciers. Asbest platen moeten per stuk zijn verpakt en mogen niet worden gebroken.

Oud papier

Oud papier kunt u de komende dagen inleveren bij de volgende scholen:
* De Wegwijzer, Prins Bernhardstraat 28 op zaterdag 17 februari van 11.00 tot 12.00 uur;

* Eben Haëzerschool, Albert Klingstraat 24 op woensdag 21, donderdag 22 en vrijdag 23 februari;

* Eikenhorst, Jade 3 op schooldagen tot 16.00 uur, woensdag tot 12.00 uur (in bundels/doosjes bij fietsenberging);
* De Zandhorst, gebouw Ds. Van Geest, Naaldwijkseweg 28 op schooldagen tussen 8.15 en 15.30 uur, op woensdag van 8.15 tot 12.15 uur (niet na schooltijd).

Verder kunt u oud papier kwijt bij:

* de papiercontainer van de beide voetbalverenigingen op het Julianasportpark, ingang Wattstraat;

* de papiercontainer bij de milieu-eilanden;
* de gemeentewerf in de Fultonstraat (zie openingstijden).

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...

Erik Akerboom, Hoofd Nederlandse Politie, geeft keynote op HostingCon
Penton’s HostingCon maakt bekend dat de hoofdcommissaris van de Nederlandse politie, de heer Erik Akerboom, op 12 oktober keynote spreker...

BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in Kezzler
BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in toonaangevend serialisatiebedrijf Kezzler Oslo, Noorwegen-(BUSINESS WIRE)- Kezzler AS, een leider op het gebied van...

W Amsterdam BANK-gebouw opent kluisdeuren
W Amsterdam BANK-gebouw opent kluisdeuren AMSTERDAM-(BUSINESS WIRE)- Vandaag vindt de officiele opening plaats van BANK, het tweede gebouw van W...

IFF Appoints Richard O'Leary Executive Vice President & Chief Officer
IFF Appoints Richard O'Leary Executive Vice President & Chief Financial Officer NEW YORK-(BUSINESS WIRE)- Regulatory News: International Flavors & Fragrances...