Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Informatieavond herinrichting gemeente 's-Gravenzande

Datum nieuwsfeit: 28-02-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente 's-Gravenzande


Voorlichtingspagina 14 februari 2001
Herinrichting Vreeburghlaan/Gasthuislaan

Informatieavond

Op woensdag 28 februari 2001 om 20.00 uur wordt in het stadhuis een informatieavond gehouden over de herinrichting van de Vreeburghlaan en de Gasthuislaan. Het gaat hier om het gedeelte van de Gasthuislaan dat loopt vanaf de Langestraat tot aan het appartementencomplex Villa Vreeburgh en de Vreeburghlaan tussen Gasthuislaan en Veilingkade. Ook een gedeelte van de Veilingkade wordt nog bij de herinrichting betrokken.

Het plan voor herinrichting ligt van donderdag 15 februari tot en met woensdag 14 maart ter inzage bij de sector Wegen en Groen in het stadhuis, kamer 201 op de 2e etage.

Als de gemeenteraad met de plannen akkoord gaat wordt medio april begonnen met de werkzaamheden. Het werk zal dan naar verwachting voor de zomervakantie klaar zijn.

Groenwerkzaamheden

De iepenziekte heeft in 's-Gravenzande weer behoorlijk om zich heen gegrepen.

Daarom heeft de gemeente in de afgelopen tijd enkele zwaar aangetaste percelen geheel of gedeeltelijk gekapt. Deze percelen worden opnieuw ingericht.

Het gaat om de volgende percelen:

* het bosplantsoen langs het parkeerterrein van het Graaf Florisplein;

* de beplanting op de hoek van de Beukenlaan en de Naaldwijkseweg;
* een windsingel in het Julianasportpark.
Overeenkomstig het groenbeleidsplan worden in de loop van dit jaar de linden aan de Koningin Julianaweg ter hoogte van de Edisonstraat en de Koningin Wilhelminastraat gekapt. Als er nog bomen zijn die vitaal genoeg zijn, kan er een aantal worden verplant.

In het najaar zullen er nieuwe kleine bomen geplant worden.

In de Magnoliastraat ter hoogte van nummer 5 zullen in verband met verdrukking twee van de vijf elzen gekapt worden.

Alle bovengenoemde situaties kunnen bij de sector Wegen en Groen in het stadhuis, 2e etage, kamer 201, bekeken worden.

Voor de te kappen bomen langs de Koningin Julianaweg en in de Magnoliastraat wordt een aparte kapvergunning aangevraagd en gepubliceerd.

De toekomst van het Westland

Eind vorig jaar heeft het onderzoeksbureau IVA een rapport uitgebracht over de mogelijkheden van bestuurlijke samenwerking in het Westland.

De werkgroep die opdracht heeft gegeven tot het onderzoek, de Werkgroep bestuurlijke organisatie Westland, heeft naar aanleiding van de eerste reacties van de Westlandse gemeenten vastgesteld dat:
* Al deze gemeenten opteren voor samenvoeging van gemeenten.
* De hoofdstukken 2 t/m 7 van het rapport van IVA Tilburg - ondanks enkele omissies en onvolkomenheden daarin - in hoofdlijnen mede kunnen dienen als uitgangspunt voor de uit de schaalvergrotingsvarianten te maken keuze.

Er is nog geen keuze gemaakt uit de verschillende varianten. Onder andere 's-Gravenzande wil eerst nader onderzoek naar de financiële en organisatorische gevolgen van varianten. Zo'n onderzoek kan plaatsvinden zonder dat het consequenties heeft voor de einddatum van het vastgestelde tijdschema van besluitvorming.

De verwachting is dat de werkgroep eind februari a.s. met nadere voorstellen richting Westlandse gemeenten komt. Ook zal er dan meer duidelijkheid komen over de vraag op welke wijze de mening van de inwoners van de gemeenten betrokken wordt bij de besluitvorming.

Telefonische enquête

Binnenkort gaat het onderzoeksbureau OSPm (Onderzoek, Statistiek en Projectmanagement) een telefonische enquête houden onder de volwassen inwoners van 's-Gravenzande. Ze worden hierbij gevraagd naar hun kennis en betrokkenheid bij de bestuurlijke toekomst van het Westland. Deze zogenaamde 0-meting is een steekproef en gaat begin maart plaatsvinden. De gemeente wil de uitkomsten van de enquête gebruiken voor een zo goed mogelijke voorlichting over de bestuurlijke samenwerking en om zoveel mogelijk inwoners te betrekken bij de toekomst van het Westland.

Voor alle duidelijkheid: er wordt niet gevraagd naar de mening over wel of geen gemeente Westland. Wel wordt gevraagd naar de wijze waarop inwoners op de hoogte blijven van alle bestuurlijke zaken die in 's-Gravenzande en het Westland spelen. Ook wordt gevraagd op welke krant men geabonneerd is en wat men nu al weet van de plannen tot samenwerking tussen de gemeenten. Alle gegevens worden anoniem verwerkt.

Commissievergaderingen

Op dinsdag 20, woensdag 21 en donderdag 22 februari zijn er openbare commissievergaderingen in het stadhuis. Hieronder kunt u lezen welke onderwerpen er bij de verschillende commissies op de agenda staan. In de agenda's kunnen nog veranderingen optreden. Wanneer u er zeker van wilt zijn dat een bepaald punt tijdens een vergadering aan bod komt, kunt u het beste vooraf even contact opnemen met de secretaris van de betreffende commissie.

Commissie Wegen en Groen, Verkeer, Sport en Milieu (dinsdag 20 februari, 19.30 uur)

* Verkoop kavel bedrijfsgrond Teylingen fase V aan L. van Baalen
* Verkoop kavel bedrijfsgrond Teylingen fase V aan S.W. Zwart
* Krediet reconstructie Vreeburghlaan/Gasthuislaan
* Krediet reconstructie vijver sportpark

* Voorbereidingskrediet speelplaatsen

* Krediet aanpassing speelterrein Steltloper
Commissie Algemeen Bestuurlijke en Economische aangelegenheden (woensdag 21 februari, aanvang 19.30 uur en vanaf 20.00 uur gecombineerd met commissie cultuur, welzijn en onderwijs)
* Vaststelling Spreekrechtverordening voorafgaand aan raadsvergaderingen

* Aanpassing organisatieverordening en vaststelling besturingsfilosofie

Commissie Cultuur, Welzijn en Onderwijs
(woensdag 21 februari, aanvang 20.00 uur, gecombineerd met commissie algemeen Bestuurlijke Aangelegenheden, daarna commissie cultuur, welzijn en onderwijs apart)

* Krediet automatisering Woningbedrijf

Commissie Financiën, Ruimtelijke Ordening, Volkshuisvesting en Sociale Zaken
(donderdag 22 februari, 19.30 uur)

* Toetsing MER aan de richtlijnen

* Krediet vervanging keukens diverse complexen van het Woningbedrijf
* Aankoop drukkerij Sonneveld t.b.v. huisvesting Woningbedrijf
* Begrotingswijzigingen

De agendastukken voor deze vergaderingen kunt u vanaf vrijdag a.s. inzien bij het informatiepunt in de hal van het stadhuis (tijdens openingsuren) en in de bibliotheek aan het Zandeveltplein.

Hoorzittingen

Commissie bezwaar- en beroepschriften

De voorzitter van de commissie bezwaar- en beroepschriften maakt bekend, dat deze commissie op woensdag 21 februari 2001 in het stadhuis van `s-Gravenzande in vergadering bijeen zal komen. Tijdens deze vergadering worden de volgende bezwaarschriften behandeld.

19.40 uur

Gesloten hoorzitting met betrekking tot het bezwaarschrift van mevrouw Boers tegen het besluit van het college een invalidenparkeerplaats toe te wijzen in de Meidoornstraat.

20.00 uur

Openbare hoorzitting met betrekking tot het bezwaarschrift van de heren Bullens, Michiels, Gho, Keizer, Dekkers, Gabry, Corbeau, Nghiep Nguyen The, Verdoodt, Van Gaalen en mevrouw Booij-Venekamp, allen wonende in de Nachtegaallaan of Merellaan tegen het besluit van het college om vrijstelling van het bestemmingsplan 'Dorp-Oost 1997' en vergunning te verlenen voor het maken van een dakopbouw op de woning Nachtegaallaan 13 te 's-Gravenzande.

Inlichtingen kunnen vooraf worden ingewonnen bij de secretaris van de commissie mevrouw mr. M. van Gils (tel. 0174-430124).

Kapvergunning

Burgemeester en wethouders hebben het voornemen een kapvergunning te verlenen aan het gemeentelijk Woningbedrijf, t.b.v. de woning Elzenhof 9, voor het kappen van een berkenboom aan de voorkant van de woning.
Over dit voornemen kan een ieder binnen vier weken na publicatie schriftelijk of mondeling zijn/ haar zienswijze kenbaar maken. De stukken liggen ter inzage in het stadhuis bij de sector Wegen en Groen, kamer 201, 2e etage.

Schriftelijke zienswijzen moeten worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 207, 2690 AE 's-Gravenzande.
Parkeerverbod

Burgemeester en wethouders hebben op 30 januari 2001 besloten een bord model E6 van de bijlage I van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 te plaatsen bij een parkeervak aan de voorkant van de woning Naaldwijkseweg 216. Het parkeren op dit vak is verboden, behalve voor de auto waarmee de heer T. Smit, zich verplaatst. Het kenteken van deze auto is 45-VT-JZ.

Iedere belanghebbende kan tegen dit besluit binnen 6 weken na heden bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan Burgemeester en Wethouders. In de linkerbovenhoek van het bezwaarschrift dient u te vermelden: 'bezwaarschrift Awb'.

Bouwplannen

Aangevraagde bouwvergunningen

Naam

Bouwwerk

Bouwadres

A. van der Meer

Verbouwen woning

Vreeburghlaan 21

ADB Cool Company

Vernieuwen gevel bedrijfsruimte

Galgeweg 6

Gemeente 's-Gravenzande

Kabelbaan

Speeltuin Steltloper/ Meerkoet

P. Doelman

Verbouwen woning

Mr. Schokkingstraat 10

P.C.T. van der Hoeven

Garage

Groeneweg 11

W.A. van Velden

Warenhuis

Groeneweg 12

Deltim Project Partners

Bedrijfsverzamelgebouw

Monsterseweg 117

H.P. Bax

Dakkapel

Reiger 3

Verleende bouwvergunningen

Naam

Bouwwerk

Bouwadres

A.H. Willemse

Serre

Monsterseweg 79

J. Engelaan

Uitbouw

Naaldwijkseweg 140

P.N. Heus

Verbouwen woning

Mr. Adriaan Duycklaan 4

A.G.T. Valentin

Verbouwen werkruimte

Leeuweriklaan 38

Forest Invest Vastgoed

Verbouwen gevel/ingang

Langestraat 199

E.A. van Geest

Verbouwen woning

Brederolaan 35

Rayon Car Cleaning

Bouwen staalconstructie/ portocabine en wasplaats
Edisonstraat 16

J. van Geest

Dakopbouw

Meloenlaan 3

Gemeente 's-Gravenzande

Voetgangersbrug

Kon. Julianaweg

Groenplant BV

Woning

Groeneweg 54

W. Kuiper

Aanbouw

Heliotroop 29

J.P.A. Hendriks

Vergroten woning

Papedijk 2

J. Klop

Dakkapel voor en achter

Marnixlaan 21

L.D. ten Hoeve

Dakkapel voor en achter

Kievit 52

C. Hazelebach

Dakkapel

Onyx 40

Informatie over aangemelde bouwplannen en aangevraagde bouwvergunningen kunt u krijgen bij de afdeling Bouwen Milieu in het stadhuis, kamer 112. Op deze afdeling liggen ook gedurende zes weken de verleende bouwvergunningen ter inzage. Binnen deze periode kunnen belanghebbenden tegen deze besluiten schriftelijk gemotiveerd bezwaar maken door het indienen van een bezwaar schrift. Het bezwaarschrift moet worden gezonden aan het college van burgemeester en wethouders van 's-Gravenzande. In de linkerbovenhoek van de enveloppe moet de aanduiding 'bezwaarschrift Awb' zijn vermeld.

Afvalwijzer

Gemeentewerf Fultonstraat 3
Openingstijden: maandag van 13.00 tot 15.00 uur en iedere eerste zaterdag van de maand van 8.30 tot 11.30 uur. Informatie: 416286
Recycling
Hoflaan 28
Openingstijden: donderdag van 19.00 tot 20.00 uur (alleen brengen, geen verkoop), vrijdag van 19.00 tot 20.30 uur en zaterdag van 10.00 tot 12.00 uur. Informatie: 418105

Recycling

Recycling 's-Gravenzande stimuleert door inzameling en verkoop het hergebruik van in goede staat verkerende huisraad. De opbrengst komt jaarlijks ten goede aan tientallen projecten in derdewereldlanden en landen in Oost-Europa. Meubilair, huishoudelijke apparaten, kleding en gereedschap kunt u brengen naar de Recycling, het liefst op donderdag of zaterdag (zie openingstijden).

Groen of grijs?

Volgende week (19 tot en met 23 februari) worden de groene minicontainers geleegd.

Grof huisvuil

Grof huisvuil is al het huishoudelijk afval dat niet past of hoort in een minicontainer. Voorbeelden: bedden, spiralen, puin, grond, grof tuinafval en tuinmeubelen.

U kunt grof huisvuil op drie manieren kwijt:

* U kunt het zelf wegbrengen naar de gemeentewerf (zie openingstijden).

* Het wordt gratis op afroep bij u opgehaald. U kunt hiervoor de speciale Grof vuillijn bellen: 421906. Er wordt dan met u een afspraak gemaakt wanneer het wordt opgehaald; dit is afhankelijk van het soort grof vuil.

* Wilt u tussentijds van uw grof vuil af, dan kost dat f 75,--. Dit bedrag moet vooraf betaald worden aan de kassa van de gemeentewerf. Daarna wordt het grof vuil bij u opgehaald.

Grof huisvuil dient zoveel mogelijk gescheiden te worden aangeleverd. Grof tuinafval ontdoen van wortels en grond.

Puin

Voor puin geldt een andere regeling dan normaal grof huisvuil. U kunt het brengen naar de gemeentewerf (zie openingstijden). De eerste m³ is gratis, voor meer betaalt u f 25,-- per m³.

Let op: het puin moet schoon zijn, dus niet vervuild met grond, eterniet e.d.

Chemisch afval

U kunt met chemisch afval terecht bij de gemeentewerf (zie openingstijden) of bij de chemokar die enkele keren per jaar door de gemeente rijdt. De komst van de chemokar wordt altijd apart aangekondigd op deze pagina.

Asbest

Particulieren kunnen asbest gratis afgeven bij de gemeentewerf. U dient hiervoor minimaal 5 werkdagen van tevoren een vergunning aan te vragen in het stadhuis. Het asbest moet verpakt zijn in doorzichtig, niet-luchtdoorlatend materiaal, zoals dik plastic. Dit is te koop bij tuinbouwtoeleveranciers. Asbest platen moeten per stuk zijn verpakt en mogen niet worden gebroken.

Oud papier

Oud papier kunt u de komende dagen inleveren bij de volgende scholen:
* De Wegwijzer, Prins Bernhardstraat 28 op zaterdag 17 februari van 11.00 tot 12.00 uur;

* Eben Haëzerschool, Albert Klingstraat 24 op woensdag 21, donderdag 22 en vrijdag 23 februari;

* Eikenhorst, Jade 3 op schooldagen tot 16.00 uur, woensdag tot 12.00 uur (in bundels/doosjes bij fietsenberging);
* De Zandhorst, gebouw Ds. Van Geest, Naaldwijkseweg 28 op schooldagen tussen 8.15 en 15.30 uur, op woensdag van 8.15 tot 12.15 uur (niet na schooltijd).

Verder kunt u oud papier kwijt bij:

* de papiercontainer van de beide voetbalverenigingen op het Julianasportpark, ingang Wattstraat;

* de papiercontainer bij de milieu-eilanden;
* de gemeentewerf in de Fultonstraat (zie openingstijden).

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie