Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Nieuws van gemeente Borsele

Datum nieuwsfeit: 28-02-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Borsele

Zet uw idee om in actie!

Idee in actie in Ovezande Heeft u een idee om uw woonomgeving te verbeteren? Wilt u misschien graag een bankje in de speeltuin, een afvalbak in de hoofdstraat, buitenverlichting in de brandgang? Of een culturele dag organiseren, het dorp of een plantsoen schoonmaken? Zet uw idee dan om in actie! En neem contact op met de gemeente. U kunt dan meedoen aan de "Idee in actie" campagne.

De doelstelling van de "Idee in actie" campagne is het leefbaarder maken van de directe woonomgeving met inschakeling van de bewoners. Zij krijgen de mogelijkheid om hun wensen en plannen voor verbetering uit te voeren. De gemeente helpt vervolgens een handje door een dergelijke actie een financieel steuntje in de rug te geven of door materiaal beschikbaar te stellen.

Wat moet u doen?
In het kader van deze actie is een folder uitgegeven waarin een stappenplan staat om een idee om te zetten in actie. De hoofdlijnen van dit stappenplan zijn:

- bedenk wat u mist, zou willen veranderen of organiseren in uw directe woonomgeving;

- bespreek dit met dorpsgenoten en maak een plan;
- zet dit plan op papier en geef aan wat u er mee wilt bereiken;
- maak een schatting van de kosten en welke inbreng u van de gemeente verwacht;

- geef de inzet aan van u en uw dorpsgenoten;
- geef aan hoeveel mensen er bij betrokken zijn en zorg voor een handtekeningenlijst;

- dien het plan vervolgens in bij de gemeente.
De praktijk
Een goed voorbeeld zijn de bewoners van de Mauritsstaat in Ovezande. Zij hebben het verzoek voor een bankje ingediend omdat ze hiermee het volgende willen bereiken:

1. versterking van de saamhorigheid;

2. voorkoming van overlast vanwege het hangen op heggen en/of schuttingen.
Op woensdag 16 augustus 2000 is het concrete resultaat van hun actie zichtbaar geworden. Toen heeft burgemeester Mandos namelijk het bankje onthuld.

Meer informatie
Affiches en foldermateriaal over deze campagne zijn nog steeds verkrijgbaar bij het Vrijwilligershuis Borsele te `s-Gravenpolder, telefoonnummer (0113) 311999. Op het gemeentehuis wordt deze actie gecoördineerd door Rinus Knuit van de afdeling Welzijn, telefoonnummer (0113) 238321.Stichting Peuterspeelzalen Borsele

Peuterspeelzalen Per 1 januari 2001 zijn de 12 peuterspeelzalen en de Stichting Belangenbehartiging Peuterspeelzalen Borsele gefuseerd tot de Stichting Peuterspeelzalen Borsele. Sinds het ontstaan van de Stichting Belangenbehartiging Peuterspeelzalen Borsele, 6 jaar geleden, is hier eigenlijk langzaam naar toe gewerkt. Alle 12 peuterspeelzalen waren verenigd, maar nog wel werkgever van de betrokken leidsters en verantwoordelijk voor de hele gang van zaken.

In september 1999 hebben de verschillende besturen de intentie uitgesproken om over te gaan tot één stichting. In 2000 hebben vele vrijwilligers en leidsters van de diverse peuterspeelzalen werkgroepen gevormd. Zij hebben zich ingezet om tot een organisatie te komen die voor deze verschillende peuterspeelzalen zal werken. De peuterspeelzalen zijn immers net zo verschillend van grootte en sfeer als de dorpen zelf.

Het hoofddoel van de Stichting Peuterspeelzalen Borsele is ernaar te streven al deze 12 peuterspeelzalen voor hun dorp te behouden. Verder willen we slagvaardig om gaan met alle veranderingen waar het peuterspeelzaalwerk mee te maken heeft. Zo bestaan er eindelijk officiële salarisschalen en functie-eisen voor de leidsters. We hebben te maken met de ARBO-wetgeving, het Besluit veiligheid attractie en speeltoestellen enz.

Voor de peuterspeelzalen in de gemeente Borsele is er nog veel werk te verzetten. Lewedorp en Kwadendamme bevinden zich nu in nieuwe locaties, die aan de normen voldoen. 's-Gravenpolder en Hoedekenskerke zijn druk bezig met de voorbereidingen. 's-Heerenhoek staat, al dan niet in de vorm van een 'brede school', gepland voor 2002. En ook Ovezande en Oudelande willen graag met de voorziening brede school aan de slag.

Binnen iedere peuterspeelzaal functioneert nu een ouderraad in plaats van een bestuur. Bij de meeste peuterspeelzalen zijn de mensen hetzelfde gebleven, maar is de pet veranderd. Deze ouderraden zijn geen werkgever meer. Zij dragen niet meer de eindverantwoordelijkheid, maar zorgen nog wel samen met de leidsters voor de dagelijkse gang van zaken.

Opgeven
U kunt uw peuter opgeven wanneer hij/zij 18 maanden oud is. Dit kan belangrijk zijn wanneer er een wachtlijst is. Het moment van opgeven is in heel Borsele gelijk.
De peuters kunnen dan vanaf hun 2e verjaardag geplaatst worden voor maximaal 2 x 2 ½ uur per week. Dit is uiteraard afhankelijk van de mogelijkheid op de peuterspeelzaal en de wens van de ouder. De openingstijden en vakanties zullen zoveel mogelijk in de pas lopen met die van de basisscho(o)l(en) in het betrokken dorp.

U kunt uw kind opgeven bij de peuterspeelzalen. De adressen zijn opgenomen in de gemeentegids. Op maandag, dinsdag en donderdagmorgen kunt u ook bellen naar het VrijwilligersHuis en vragen naar Carolien de Kock, administrateur van de Stichting Peuterspeelzalen Borsele, telefoonnummer (0113) 311999. Schriftelijk opgeven kan ook bij het VrijwilligersHuis: postbus 66, 4450 AB Heinkenszand.Informatieavond wegafsluiting

foto Biezelingsche Ham: Meetkundige Dienst Afdeling Multimedia Binnenkort starten de werkzaamheden voor het versterken van het dijkvak Biezelingsche Ham. Uit toetsingen is gebleken dat het dijkvak versterkt moet worden. Bij het versterken van de dijken werken de Zeeuwse waterschappen, Rijkswaterstaat en de Provincie Zeeland nauw samen. Tijdens het werk vinden zware transporten van materiaal plaats over de Weg onderlangs de zeedijk. Om de verkeersveiligheid tijdens de transporten te kunnen garanderen, is het waterschap van plan de Weg onderlangs de zeedijk, tussen Hoedekenskerke en 's-Gravenpolder, af te sluiten van 1 april 2001 tot 1 november 2001.

Toelichting
Waterschap Zeeuwse Eilanden organiseert een informatieavond over de mogelijke wegafsluiting. Ook geeft een medewerker van het projectbureau Zeeweringen uitleg over de dijkversterking. Tijdens de avond kunt u aangeven wat u van de wegafsluiting vindt. Afhankelijk van de opmerkingen kan het besluit voor de afsluiting worden aangepast. De avond vindt plaats op maandag 26 februari a.s. om 19.30 uur in het dorpshuis van Hoedekenskerke, Havenstraat 13.

Biezelingsche Ham
Het dijkvak Biezelingsche Ham is ongeveer 3100 meter lang en ligt ten zuidoosten van 's-Gravenpolder. De oostgrens ligt in de Willem-Annapolder, de westgrens ligt in de Hoedekenskerkepolder. Heeft u vragen over de informatieavond, neem dan contact op met Sandra Minneboo van het waterschap, 0113-241422. Voor meer informatie over het project Zeeweringen, kunt u een kijkje nemen op de website: www.zeeweringen.nl.Glasbak Kwadendamme

In verband met de verbouwing van verenigingsgebouw "De Burcht" zal de glasbak op maandag 26 februari a.s. tijdelijk verplaatst worden naar de Witte Dam.

Op dinsdag 6 maart is er om 19.30 uur in het gemeentehuis een informatie-avond voor nieuwe inwoners van de gemeente Borsele. Ook andere belangstellenden zijn van harte welkom. U kunt zich aanmelden bij Mirjam Jongejan van de afdeling Bestuursondersteuning, telefoonnummer (0113) 238438.


Informatie-avond

Op woensdag 7 maart is er om 20.00 uur een informatie-avond over de gevolgen van de legionellawetgeving voor alle gemeentelijke eigendommen. De bijeenkomst is in het gemeentehuis. U bent van harte welkom.

Legionella-info uit vorige editie.


Gemeentelijke belastingen 2001 en WOZ-beschikking

Dit jaar ontvangt u de aanslag gemeentelijke belastingen 2001 vroeger dan vorige jaren, namelijk eind februari. Meestal ontvangt u deze aanslag april/mei. Dit jaar is ervoor gekozen deze aanslag te verzenden met de waardebeschikking in het kader van de Wet waardering onroerende zaken (WOZ).

WOZ in de praktijk Op deze WOZ-beschikking treft u de nieuw getaxeerde waarde per 1 januari 1999 aan van het pand waar u per 1 januari 2001 eigenaar en/of gebruiker van bent. De aanslag
onroerende-zaakbelastingen 2001 is op basis van deze waarde berekend.

U kunt nu zien wat voor invloed de stijging van de waarde van uw pand eventueel heeft op uw aanslag onroerende-zaakbelastingen. Tevens kunt u het effect zien van het verlaagde tarief voor de onroerende-zaakbelastingen voor eigenaren en gebruikers van woningen. Bij de WOZ-beschikking ontvangen particuliere eigenaren van woningen een taxatieverslag met toelichting. Eigenaren van niet-woningen (zoals winkels, boerderijen e.d.) dienen, indien zij dit wensen een taxatieverslag aan te vragen.
Evenals voorgaand jaar wordt een lastenverlichting toegekend van f 100,00. De gemeenteraad heeft besloten dit bedrag te verhogen met f 25,00. De totale lastenverlichting bedraagt f 125,00. De gemeente Borsele verstrekt dit bedrag door een compensatie te geven aan de huishoudens die aangeslagen worden voor de afvalstoffenheffing.

Omschrijving en tarieven gemeentelijke belastingen 2001 OZB eigenaar woning =
OZB eigenaren per volle f 5.000 v.d. getaxeerde waarde f 8,00 OZB gebruiker woning =
OZB gebruikers per volle f 5.000 v.d. getaxeerde waarde f 6,40 OZB eigenaar =
OZB eigenaren per volle f 5.000 v.d. niet-woning getaxeerde waarde f 10,21
OZB gebruiker =
OZB gebruikers per volle f 5.000 v.d. niet-woning getaxeerde waarde f 8,17
Afvalstoffenheffing =
meerpersoonshuish. grondslag 2 of meer f 468,00 Afvalstoffenheffing =
éénpersoonshuish. grondslag 1 per jaar f 312,00 Afval extra cont. 140 l =
extra rolcontainer van 140 liter per jaar f 156,00 Afval extra cont. 240 l =
extra rolcontainer van 240 liter per jaar f 234,00 Reinigingsrechten =
reinigingsrechten incl. BTW per jaar f 556,92
Rein. extra cont. 140 l =
reinigingsrechten extra rolcont. van 140 liter incl. BTW per jaar f 185,64
Rein. extra cont. 240 l =
reinigingsrechten extra rolcont. van 240 liter incl. BTW per jaar f 278,46
Hondenbelasting 1e hond =
hondenbelasting 1e hond grondslag 1 per jaar f 90,00 Hondenbelasting 2e hond e.v.=
hondenbelasting 2e hond en volgende grondslag 1 of meer per jaar f 135,00
Hondenbelasting kennel =
hondenbelasting kennel per jaar f 240,00
Forensenbelasting =
econ. waarde tot f 70.000 per jaar f 208,00
Forensenbelasting =
econ. waarde f 70.000 - f 140.000 per jaar f 283,00 Forensenbelasting =
econ. waarde f 140.000 - f 210.000 per jaar f 356,00 Forensenbelasting =
econ. waarde f 210.000 - of meer per jaar f 430,00 Lastenverlichting =
kabinetsbesluit - f 100,00
raadsbesluit - f 25,00
(samen -f 125,00)

Toelichting
Zowel bij uw aanslagbiljet gemeentelijke belastingen, als bij uw WOZ-beschikking en het taxatieverslag treft u een bijlage met toelichting aan.
Heeft u toch nog vragen dan kunt u contact opnemen met de afdeling Financiën en Automatisering. Deze afdeling is telefonisch bereikbaar onder telefoonnummer (0113) 238301 of 238302 op maandag t/m donderdag van 8.30 - 12.30 uur en 14.00 - 16.00 uur en vrijdag van 8.30 - 12.30 uur.

Taxatie geschiedenis Uit het archief: "De Gemeenteraad van Ellewoutsdijk op 6 Juli 1908, voor het laatst, op de gewone jaarlijksche rondreis tot het opnemen en beschrijven van de 21 particuliere en domeintiendenblokken in de Gemeente." (Bij de wet van 16 Juli 1907, Stbl. No. 222 werden de tienden met ingang van 1 Januari 1909 afgeschaft)

Foto genomen bij de boerderij "de Loire". Personen, in volgorde op de foto (vlnr): Jan van Door, Veldwachter; C. van de Velde, Raadslid; P.A. Vroegop, Ambtenaar ter secretarie; Abr. Huijsen, Raadslid; Joh. van Liere, Raadslid; Jac. Smallegange; E.A. van der Bent, Burgemeester/tevens Raadslid; Jan Nieuwenhuise, Raadslid.

WOZ op internet: WaarderingskamerKwijtschelding voor gemeentelijke belastingen

De behandeling van verzoeken om kwijtschelding van gemeentelijke belastingen is dit jaar niet veranderd. U kunt met één formulier kwijtschelding vragen voor:

de waterschapsheffingen (z.g. combi-belastingen) ingezetenenomslag
verontreinigingsheffing

de gemeentelijke belastingen
de onroerende-zaakbelasting
de afvalstoffenheffing.

Wanneer kwijtschelding
De regel is dat iedere belastingplichtige de aanslag betaalt. Toch kan het voorkomen dat iemand niet kan betalen omdat zijn inkomen te laag is. De volgende factoren spelen een belangrijke rol:


1. Vermogen
Mensen die vermogen bezitten komen in beginsel niet in aanmerking voor kwijtschelding. Er is een klein vermogen dat wordt vrijgelaten. Dit bedrag is vastgesteld op ongeveer f 2.500, afhankelijk van de gezinssamenstelling. Uitvaartverzekeringen worden buiten beschouwing gelaten. Voor personen die op 31 december 1999 ouder dan 65 jaar zijn en geen uitvaartverzekering hebben, geldt een algemene vrijstelling voor financiële middelen van f 5.000.
Het positieve verschil tussen de waarde van de woning en de hypotheekschuld op die woning wordt eveneens tot het vermogen gerekend.


2. Inkomen
Over de vraag wanneer iemand belasting kan betalen denken de Rijksoverheid, gemeenten en waterschappen verschillend. De kwijtschelding van die drie overheden wordt dan ook verschillend berekend. Ze hanteren elk hun eigen uitgangspunten.

De Rijksoverheid hanteert het uitgangspunt dat belastingen betaald moeten worden door iedereen die belastingplichtig is. Zij heeft het standpunt dat het dat voor beslag vatbaar is, voor betaling kan worden aangewend. We spreken dan van een vrijgestelde som van 90%. Het Waterschap hanteert in 2001 een vrijgestelde som van 97%. De gemeente Borsele hanteert een vrijgestelde som van 100%.

De gehanteerde normen zijn per 1-1-2001 inclusief vakantiegeld; Waterschap Gemeente
volledig gezin, met inwoning van derden f 1.799 f 1.855 volledig gezin, zonder inwoning van derden f 2.249 f 2.318 alleenstaande ouder f 2.024 f 2.087
alleenstaande ouder, met inw. met inkomen f 1.574 f 1.623 alleenwonende alleenstaande f 1.574 f 1.623
woningdelende alleenstaande f 1.125 f 1.159

Personen ouder dan 65 jaar:
Waterschap Gemeente
Echtgenoten, beiden 65 jaar of ouder f 2.333 f 2.405 Echtgenoten, 1 persoon 65 jaar of ouder f 2.369 f 2.443 Alleenstaande ouder, 65 jaar of ouder f 2.110 f 2.175 Alleenstaande van 65 jaar of ouder f 1.661 f 1.712

Wanneer uw inkomen gelijk aan, of lager is, dan de genoemde bedragen hoeft u dus geen belasting te betalen. Wel moet u belasting betalen wanneer uw inkomen boven de norm komt. Hierbij is de hoogte van de nominale ziekenfondspremie die u betaald en ook de hoogte van uw huur, na aftrek van de huursubsidie, van belang.

Deze normen kunnen ook verhoogd worden. Dit gebeurt per 1 juli 2001.

Hoe kunt u kwijtschelding aanvragen?
Indien u bij de aanslag waterschapslasten nog geen "kwijtscheldingsformulier voor lokale belastingen" heeft ontvangen, kunt u dit formulier schriftelijk of telefonisch aanvragen bij de gemeente (telefoonnummer (0113) 238315 of 238312) en het waterschap (telefoonnummer (0113) 241000).

LET OP: het kwijtscheldingsverzoek hoeft u maar 1 keer per jaar in te dienen. Wanneer u eerder dit jaar een aanvraag kwijtschelding voor waterschapslasten heeft ingediend, hoeft u dat niet nog eens te doen voor gemeentelijke belasting!!!!!!

Vul dit formulier zorgvuldig in en voeg de gevraagde bewijsstukken bij! Behandeling vindt plaats op het kantoor van het waterschap. Stuur het formulier met de bijlagen daarom daar naar toe (Waterschap Zeeuwse Eilanden, Postbus 13, 4460 AA Goes). U kunt uw aanvragen echter ook op het gemeentehuis afgeven. Wij zullen dan de stukken doorzenden naar het Waterschap, zodra blijkt dat u voldoende bewijsstukken heeft bijgevoegd.

Wanneer aanvragen
Uiteraard is het verstandig om kwijtschelding direct na ontvangst van het aanslagbiljet aan te vragen. Voor het indienen van het verzoek is echter geen wettelijke termijn gegeven. Toch willen wij u vragen uw verzoek binnen 3 maanden nadat de aanslag is opgelegd, in te dienen.

Opschorting van invordering
Wanneer het verzoek volledig ingevuld en voorzien van bewijsstukken in behandeling is genomen, wordt de invordering in beginsel opgeschort. Dit betekent dat u kunt wachten met betalen totdat er een besluit is genomen.

Beschikking
Nadat het verzoek is getoetst en uw betaalcapaciteit en (eventueel) de kwijtschelding is berekend, ontvangt u een schriftelijke beschikking van zowel het waterschap als van de gemeente.

Nog vragen?
Voor meer informatie over kwijtschelding kunt u terecht bij de heer A.T. Verschoore van de afdeling Sociale Zaken, telefoonnummer (0113) 238312.Ik lees, jij leest, hij leest, wij lezen

ZIJ LEZEN VOOR !!!

Het is weer spannend op 8 basisscholen in Borsele: de voorleeswedstrijden zijn begonnen. Kinderen uit groep 7 en 8 maken zich op om stukjes uit hun favoriete boek zo goed, mooi en spannend mogelijk voor te lezen om voorleeskampioen van hun school te worden. Op 21 maart zullen zij met elkaar in het Gasthuis in Goes onder aanvuring van hun supporters met echte spandoeken en misschien ook een lied om de regionale eer strijden. Ook in Zeeuws-Vlaanderen, Walcheren, Schouwen Duiveland, Noord-Beveland en Tholen worden wedstrijden gehouden. Later moeten deze regionale kampioenen in Middelburg de provinciale titel proberen te behalen en in mei volgt de landelijke finale in Utrecht.

Jongens en meiden van Borsele, zet em op en heel veel succes!

Werkbezoek `s-Heer Abtskerke 13 maart 2001

Burgemeester en wethouders bezoeken eens per drie jaar alle kernen in de gemeente Borsele. Op dinsdag 13 maart a.s. bezoeken zij het dorp `s-Heer Abtskerke.

Wapen 's-Heer Abtskerke `s Middags maken zij onder begeleiding van de dorpsraad `s-Heer Abtskerke een ronde door het dorp en worden bepaalde zaken en knelpunten besproken. Zij nodigen u uit om die avond om 19.30 uur aanwezig te zijn in het verenigingsgebouw "Versvliet", v. d. Plasschestraat 33 te `s-Heer Abtskerke. U heeft dan de gelegenheid om vragen te stellen of om uw mening kenbaar te maken aan het college over allerlei zaken die met uw dorp te maken hebben.

Uit de raad

Op donderdag 8 februari heeft de vergadering van de gemeenteraad van Borsele plaatsgevonden. Wat is er nu in die vergadering besloten? We hebben een aantal besluiten voor u op een rijtje gezet.

Begrotingswijziging
De raad heeft een bijdrage beschikbaar gesteld aan de tennisvereniging in Nieuwdorp. De toplaag van de tennisbanen is door slechte waterafvoer aan renovatie toe en het drainagesysteem moet vervangen worden.
Wat het archief in het gemeentehuis betreft moeten beschadigde archiefstukken vastgelegd worden op microfilm en CD-rom. Voor verfilming en aanschaf van een pc is f 14.500 beschikbaar gesteld.

Groenproject `t Sloe
De raad heeft de visie voor het groenproject `t Sloe vastgesteld. De visie wordt gebruikt als toetsingskader voor de vervolgstappen en met name de inrichtingsplannen. Op uitdrukkelijk verzoek van de gemeenteraad zal in die inrichtingsplannen gestreefd worden naar bredere stroken bos en naar meer recreatief medegebruik dan in de visie is beschreven.

Brede school
De notitie "Toekomstvisie brede school - hoe nu verder" is vastgesteld. Deze notitie gaat in op de fysieke omgeving, de ondersteuning, de samenwerking en de activiteiten. Er wordt een aanzet gegeven voor de verdere aanpak en er is een tijdpad aangegeven. Voor 2001 staan in ieder geval twee onderzoeken op de rol. Allereerst een onderzoek naar de bouwkundige staat van de peuterspeelzalen. Ten tweede onderzoek naar de wensen en behoefte per kern. Voor dit aanvullende onderzoek is krediet beschikbaar gesteld.

Woningbouw Nieuweweg
Gevraagd is medewerking te verlenen om woningbouw mogelijk te maken op een perceel grond aan de Nieuweweg, gelegen tussen de woningen Nieuweweg 31a en 33, te Baarland. De beoogde locatie heeft een agrarische bestemming en is in strijd met de gevraagde woningbouw. De raad is in principe akkoord gegaan tot het toestaan van woningbouw en met het opstellen van een locatievisie. Die kan als ruimtelijke onderbouwing dienen voor de procedure tot vrijstelling van het vigerende bestemmingsplan.

De Blikken II
De raad heeft het bestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan "`s-Heerenhoek, gedeelte De Blikken II" vastgesteld. In de Blikken II zijn gronden voor woondoeleinden aangewezen om de eerstkomende jaren mogelijkheden te bieden voor nieuw te bouwen woningen. Het plangebied ligt ten oosten van de Molendijk en sluit aan op het al gerealiseerde plan Blikken I. Naast het bestemmingsplan is ook een beeldkwaliteitsplan vastgesteld. Binnen het bestemmingsplan ligt een gebied waar welstandsvrij gebouwd kan worden.

Schadebeoordelingscommissie
De heer J.M. Nijsten, Korte Noordweg 1a te Borssele, heeft een verzoek tot planschadevergoeding ex artikel 19 WRO ingediend. Hij vraagt schadevergoeding in verband met het op 27 juni 1996 door de gemeenteraad vastgestelde en op 22 oktober 1996 goedgekeurde bestemmingsplan "WOV". De raad heeft een onafhankelijke schadebeoordelingsdeskundige benoemd voor de behandeling van de ingediende schadeclaim.

Noodverordening
De burgemeester heeft een noodverordening vastgesteld. De raad heeft deze bekrachtigd. De noodverordening geeft de burgemeester bijzondere bevoegdheden om blokkades van nucleair transport tegen te gaan. Vrijheid van meningsuiting en het recht om te demonstreren worden hierdoor niet aangetast.
Spreekuur commissie Sociale Zaken

De leden van de commissie Sociale Zaken willen weten wat er leeft onder de inwoners die belang hebben bij de manier waarop `Sociale Zaken' in Borsele functioneert. Het spreekuur van de commissie Sociale Zaken vindt plaats op donderdag 8 maart van 09.00 tot 10.30 uur en van 19.30 tot 20.00 uur in het gemeentehuis.

Als u ideeën of vragen heeft op het gebied van sociale zaken, dan wordt u van harte uitgenodigd voor het spreekuur. U kunt zo binnenlopen, maar het is ook mogelijk van tevoren een afspraak te maken. Dit kan bij Jan Geluk van de afdeling Sociale Zaken, telefoonnummer (0113) 238383.
1 maart: wethouder Tollenaar
8 maart: wethouder Van Opdorp
Op donderdag 8 maart wordt het raadsledenspreekuur gehouden. Daar heeft u de mogelijkheid vragen, opmerkingen en kritiek voor te leggen. Per partij is er een raadslid aanwezig. Een ambtenaar noteert de gemaakte afspraken.

Op 8 maart kunt u de volgende raadsleden verwachten: de heer H. Uitterhoeve (PvdA)
mevrouw M. Vermue-Vermue (CDA)
de heer M. Beverwijk (VVD)
de heer J. Zandee (SGP/ChristenUnie)
de heer P. Verbart (D66)

Het spreekuur is van 19.30 tot 20.00 uur in het gemeentehuis te Heinkenszand. Om organisatorische redenen dient u van tevoren een afspraak te maken. Dit kan bij Bianca Vermeulen van de afdeling IN DE VOORJAARSVAKANTIE WEER EEN TE GEK SPORTFESTIJN BORSELE Bewegen moet! Voor de elfde maal organiseert de Sportraad Borsele in de Voorjaarsvakantie het SPORTFESTIJN BORSELE. Op 28 februari, 1 en 2 maart aanstaande zijn er in sporthal de Stenge te Heinkenszand en sporthal de Zwake te `s-Gravenpolder weer meerdere sportactiviteiten. Deze activiteiten zijn voor iedereen GRATIS toegankelijk. Het motto is: "Kom op en maak er een sportieve Voorjaarsvakantie van !!! ". Je kunt zelf aan veel van deze activiteiten deelnemen, maar je mag ze ook bezoeken en dan de deelnemers aanmoedigen.

Het programma van het Sportfestijn ziet er als volgt uit.

WOENSDAG 28 FEBRUARI: SCHOLEN HANDBALTOERNOOI te `s-GRAVENPOLDER Negen scholen strijden van 9.00 tot 17.30 uur om de titel "Scholen-handbalkampioen van Borsele". In totaal zijn er ongeveer 200 deelnemers.
Daarnaast is er de mogelijkheid om je te laten schminken of om mee te doen aan `koe-melken' of darten. De organisatie is in handen van de handbalvereniging ORION uit Heinkenszand.

DONDERDAG 1 MAART: GYMINSTUIF te HEINKENSZAND
Deze dag organiseert s.v. ATLAS 13.00 tot 15.30 uur een spetterende gyminstuif. Heel de Stenge is omgebouwd tot één grote speelhal. Onderdelen zijn ondermeer: springen op trampolines, zwaaien aan trapezestokken, klimmen tot aan het plafond en vliegen op een vliegend tapijt.

VRIJDAG 2 MAART: TENNISINSTUIF te HEINKENSZAND
Deze morgen wordt er van 9.30 tot 12.00 uur in samenwerking met de plaatselijke tennisvereniging TEBO een spelcircuit gehouden, waarin de deelnemers de vaardigheden van het tennisspel worden bijgebracht. Hierbij gaat het om onderdelen als: hindernisbaan, de muur, hoepelrace, balletje hoog houden en de tenniskoning(in).

VRIJDAG 2 MAART: HULDIGING JEUGDSPORTKAMPIOENEN te HEINKENSZAND In het jaar 2000 zijn weer meerdere kinderen in de leeftijd tot 12 jaar kampioen geworden. Voor al deze kampioenen wordt door de Sportraad Borsele vanaf 14.00 uur een sport- en spelinstuif gehouden. De vorm waarin dit zal gebeuren is nog een verrassing evenals het cadeau dat de sportkampioenen zullen krijgen. Maar dat het een feest zal worden is wel duidelijk !!!


reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie