Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Aanzienlijke groei Draka

Datum nieuwsfeit: 01-03-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Draka Holding N.V.
Zoek soortgelijke berichten

DRAKA HOLDING NV

Jaarbericht Draka

AANZIENLIJKE GROEI DRAKA

Draka Holding N.V. te Amsterdam (telecommunicatiekabel en -systemen en laagspannings- en speciaalkabel) heeft in 2000 een nettoresultaat behaald van EUR96,7 miljoen, een stijging van 44% ten opzichte van 1999 (EUR67,3 miljoen). De netto-omzet steeg met 56% tot EUR1.729,4 miljoen.

Per aandeel steeg het nettoresultaat met 22% van EUR3,75 tot EUR4,58.

OMZET EN MARKT De omzetstijging is het gevolg van de consolidatie van de in 1999 geacquireerde bedrijven (NKF, de Zweedse en Noorse kabelactiviteiten van ABB, de kabelactiviteiten van Delta plc. in het Verenigd Koninkrijk en Republic Wire and Cable in de Verenigde Staten) en autonome groei (12%).

De kabelmarkt in Europa vertoonde in het verslagjaar over het algemeen een krachtige groei. De groei vond met name plaats in de vraag naar telecommunicatie- en multimediakabel. De markt voor klantspecifieke kabel, zoals auto-, vliegtuig- en industriële kabel, ontwikkelde zich in zijn geheel genomen positief. Daarentegen is de verwachte opleving in de afzet van speciaalkabel ten behoeve van de olie- en gasindustrie in 2000 uitgebleven.

De kabelmarkt in Europa voor laagspanningskabel vertoonde een stabiel beeld. De markt in Noord-Amerika was voor onze producten veel beter dan in het voorafgaande jaar. In onze Aziatische markten steeg vooral de vraag naar telecommunicatie- en multimediakabel.

RESULTATEN Het bedrijfsresultaat steeg met EUR50,6 miljoen (51%) van EUR99,6 miljoen in 1999 naar EUR150,2 miljoen in 2000.

De financiële lasten minus baten zijn gestegen met EUR17,2 miljoen tengevolge van zowel de hiervoor genoemde acquisities als de investeringen in vaste activa en hogere voorraden en vorderingen gedurende het jaar. Het resultaat van de niet-geconsolideerde deelnemingen is fors gestegen, mede door de positieve ontwikkelingen bij de minderheidsdeelneming in YOFC (China).

De belastingdruk bedroeg 29% tegen 28,8% in 1999.

INVESTERINGEN EN FINANCIERING De investeringen in materiële vaste activa bedroegen EUR94,6 miljoen tegen EUR56,1 miljoen in 1999. De afschrijvingen bedroegen voor 2000 EUR53,3 miljoen (1999: EUR38,7 miljoen). Het balanstotaal steeg met 6 % tot EUR1407,4 miljoen ultimo 2000, met name door investeringen in vaste activa. De kasstroom uit operationele activiteiten bedroeg voor 2000 EUR96,7 miljoen (1999: EUR1,1 miljoen).

Ter versterking van het eigen vermogen is in juni 2000 voor EUR68,8 miljoen aan preferente aandelen uitgegeven. Het eigen vermogen per ultimo boekjaar bedroeg 24,1% van het balanstotaal (ultimo 1999: 19,6%). Het garantiekapitaal, bestaande uit eigen vermogen, latente belastingen en achtergestelde leningen steeg van 34,1 % van het balanstotaal ultimo 1999 tot 35,7% ultimo 2000.

SEGMENTATIE Met ingang van dit boekjaar wordt een inzicht gegeven in de activiteiten, resultaten en geïnvesteerd vermogen per relevante productgroep. In aansluiting op marketing- en productiestructuren wordt voor de primaire segmentatie voor verslaggevingsdoeleinden een onderscheid gemaakt naar de segmenten telecommunicatiekabel en .systemen enerzijds, en laagspannings- en speciaalkabelactiviteiten anderzijds. Deze indeling is mede gebaseerd op indelingen die in de International Cablemakers Federation (ICF) wordt toegepast.

De netto omzet en het bedrijfsresultaat voor telecommunicatiekabel en .systemen bedroegen voor 2000 EUR472 miljoen respectievelijk EUR61,7 miljoen. Voor laagspannings- en speciaalkabel bedroegen deze EUR1.332,9 miljoen en EUR98 miljoen.

BELANGRIJKE GEBEURTENISSEN In 2000 vonden de volgende belangrijke transacties plaats: * Draka heeft een minderheidsaandeel van 22% genomen in Telcon SA. Samen met deze Braziliaanse onderneming zijn twee joint ventures gestart op het gebied van de productie en verkoop van glasvezel en RF-kabel. Voorts vergrootte Draka in Brazilië haar aandeel in ANK ( een joint-venture op het gebied van glasvezelkabel) tot 100% door de 50% van Algar in die joint-venture over te nemen. * De verkoop van NKF's energiekabel activiteiten aan Pirelli Cables & Systems werd afgerond. * Door middel van een aandelen ruil met BIGC vergrootte Draka haar aandeel in de telecommunicatiekabelactiviteiten in Duitsland van 50% tot 100% en verkocht tegelijkertijd haar 50% aandeel in de energiekabelactiviteiten. * NKF Telecom werd in september geselecteerd door 360 Networks (een belangrijk Noord-Amerikaans telecombedrijf) voor de levering van het JETnet(r)-systeem in de Verenigde Staten en Canada. Met de opdracht is circa $ 175 miljoen gemoeid. * In december nam Draka de Duitse speciaal-rubberkabelactiviteiten over van Felten & Guilleaume Kabelwerke GmbH.

MARKTVERWACHTINGEN Draka verwacht dat de behoefte aan het telecommunicatie- en multimediakabel zal blijven groeien. Momenteel is er een wereldwijd tekort aan glasvezelcapaciteit. Draka heeft in de afgelopen jaren fors geïnvesteerd in de capaciteitsvergroting van glasvezelproductie. Het eind 1999 in gang gezette investeringsprogramma van EUR100 miljoen zal in 2001 worden afgerond.

We verwachten dat de investeringen in de olie- en gasindustrie dit jaar weer zullen toenemen. De toenemende vraag naar hoogwaardige kabel voor transportindustrie en bouw zal in 2001 aanhouden.

DIVIDEND De Algemene Vergadering van Aandeelhouders wordt op 16 mei gehouden in Amsterdam. Het aantal uitstaande gewone aandelen nam toe met 1% tot 19.687.505 ten gevolge van stockdividend en conversie van obligaties. Het aantal preferente aandelen steeg van 3.584.471 tot 7.085.471 ten gevolge van de emissie in het eerste half jaar 2000. Aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders zal worden voorgesteld om het dividend vast te stellen op EUR1,37 per aandeel (1999: EUR1,02). Dit zou betekenen dat 30% van het nettoresultaat na aftrek van het preferente dividend aan de houders van gewone aandelen zal worden uitgekeerd. Tevens zal worden voorgesteld om aandeelhouders evenals de voorgaande jaren de mogelijkheid te geven het dividend op te nemen in aandelen ten laste van het belastingvrije agio of de overige reserves in een nog nader te bepalen verhouding. De verhouding tussen de waarde van het stockdividend en het constante dividend zal op 31 mei 2001 na sluiting van Euronext worden vastgesteld op basis van de gemiddelde beurskoers van die dag.

VOORUITZICHTEN Wij verwachten dat, onvoorziene omstandigheden voorbehouden, de netto winst voor afschrijving van goodwill in 2001 met minstens 10% zal stijgen ten opzichte van 2000. Het jaarverslag van Draka Holding zal eind april verschijnen.

Amsterdam, 1 maart 2001.

Draka Holding N.V. De directie PROFIEL VAN DE ONDERNEMING

Draka Holding N.V., gevestigd in Amsterdam, is een houdstermaatschappij van ondernemingen die internationaal actief zijn op het gebied van ontwikkeling, productie en verkoop van draad en kabel. Draka concentreert zich hierbij op telecommunicatiekabel en .systemen, en laagspannings- en speciaalkabel

Draka is met 60 vestigingen in 25 landen actief in Europa, Amerika en Azië. De onderneming kenmerkt zich door een platte organisatiestructuur. De communicatielijnen zijn kort en de werkmaatschappijen hebben een grote mate van autonomie en winstverantwoordelijkheid. Wereldwijd zijn bij Draka-ondernemingen ongeveer 8.100 mensen werkzaam. In 2000 werd een omzet van EUR1,7 miljard gerealiseerd.

Aandelen en converteerbare obligaties van Draka Holding zijn genoteerd aan de AEX-Effectenbeurs in Amsterdam.

Noot voor redacties

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie