Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Antwoorden kamervragen over brandveiligheid in cafés

Datum nieuwsfeit: 01-03-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Antwoorden op kamervragen over brandveiligheid in cafés
Een parlementair stuk bij het onderwerp Brandweer en Rampenbestrijding
22 februari 2001
De Tweede-Kamerleden Wagenaar (PvdA), Van den Doel (VVD), Scheltema-de Nie (D66), Mosterd (CDA) en Van der Steenhoven (GroenLinks) hebben vragen gesteld aan de minister en de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over brandveiligheid van cafés. Deze zijn op 22 februari 2001 beantwoord.

1. Vraag
Heeft u kennisgenomen van de berichtgeving over het feit dat nog lang niet alle cafés in het zuiden van het land aan de vooravond van carnaval het predikaat brandveilig verdienen? 1) Antwoord
Ja.

2. Vraag
Acht u deze situatie acceptabel?
Antwoord
Neen. Het college van Burgemeester en Wethouders (B&W) is verantwoordelijk voor zowel de vergunningverlening als het toezicht op de naleving van de daaraan verbonden voorwaarden. Burgers moeten erop kunnen rekenen dat daaraan de grootst mogelijke aandacht wordt besteed. Mede naar aanleiding van de cafébrand in Volendam hebben wij evenwel met zorg geconstateerd dat daaraan in toenemende mate twijfel is ontstaan. Wij hebben dan ook op 17 januari jongstleden aan onder meer alle colleges van B&W een brief gezonden waarin wij aandacht hebben gevraagd voor de wijze waarop de overheid invulling geeft aan haar verantwoordelijkheden voor de veiligheid. Gelet op de diverse mediapublicaties is in de aanloop naar de carnavalsviering in veel gemeenten terecht een grote inspanning verricht om de brandveiligheid van cafés te controleren.
Aanvullend merk ik nog op dat wij de commissie onderzoek cafébrand nieuwjaarsnacht 2001 de opdracht hebben gegeven met een voorstel te komen voor een onderzoek naar het vergunningenbeleid in relatie tot de brandveiligheid, alsmede de bestuurlijke handhaving daarvan.

3. Vraag
Heeft u zicht op de aantallen horecagelegenheden en de gemeenten waarin zij zich bevinden waar niet aan de eisen van brandveiligheid wordt voldaan?
Antwoord
Neen. Er is geen sprake van een rapportageverplichting van gemeenten over dit onderwerp.

4. Vraag
Zo ja, welke maatregelen worden er in deze gemeenten ten aanzien van desbetreffende horecagelegenheden genomen? Zo neen, hoe kunnen bezoekers duidelijkheid verkrijgen over de brandveiligheid van horecagelegenheden die zij frequenteren?
Antwoord
Voor duidelijkheid over de brandveiligheid van horecagelegenheden kan een burger zich wenden tot het desbetreffende gemeentebestuur dan wel de exploitanten van die gelegenheden. Het is ons bekend dat een aantal gemeenten zijn burgers actief informeert over de brandveiligheid van horecagelegenheden, bijvoorbeeld door het openbaarmaken van inspectiebevindingen. Dit lijkt ons goed beleid.
5. Vraag
Kunt u inzicht geven in de mate waarin tijdens het carnaval wordt gecontroleerd op handhaving van de brandveiligheid (bijvoorbeeld door maximum bezoekersaantallen te controleren?
Antwoord
Zie antwoord op vraag 3.

6. Vraag
Zou u de beantwoording van deze vragen voor de aanvang van het carnaval aan de Kamer willen doen toekomen?
Antwoord
Ja.

1) Algemeen Dagblad en Volkskrant van 19 februari jl.reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie