Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Aanpassing bedieningstijden Leeghwaterbrug Noord-Holland

Datum nieuwsfeit: 01-03-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Provincie Noord-Holland
Zoek soortgelijke berichten
Provincie Noord-Holland


Week 9

Aanpassing bedieningstijden Leeghwaterbrug

Week 8

Regionale leergang Europa voor Noord-Hollandse gemeenten Europees subsidieprogramma voor plattelandsontwikkeling Provincies en gemeente sluiten bestuursovereenkomst over N201-PlusPersbericht, 26 februari 2001

Aanpassing bedieningstijden Leeghwaterbrug
De provincie heeft besloten de bedieningstijden van de Leeghwaterbrug over het Noordhollandsch Kanaal in de avondspits aan te passen.
Per 1 maart 2001 is de nieuwe spitsuurregeling voor de Leeghwaterbrug van toepassing. Van 16.15 tot 18.30 uur is er geen brugbediening met uitzondering van twee bedieningsblokken. De brug wordt voor de scheepvaart éénmaal geopend van 16.50 tot 17.00 uur en éénmaal van 17.45 tot 17.55 uur.

De wijziging van de dienstregeling heeft als doel de doorstroom van het wegverkeer in de avondspits te bevorderen. Het belang van de scheepvaart wordt hierbij niet uit het oog verloren. Over de nieuwe spitsuurregeling is dan ook uitgebreid overleg gevoerd met de gemeente Alkmaar, de Koninklijke Schippersvereniging Schuttevaer en het Koninklijk Nederlands Watersport Verbond. De aanpassing van de bedieningstijden loopt vooruit op de pilot Dynamisch Verkeersmanagement Alkmaar / Noord-Holland midden. Doel van deze pilot, waarin de provincie samenwerkt met de gemeente Alkmaar en RWS, is een betere benutting van de Ring Alkmaar door het wegverkeer.

Inlichtingen: André Severens, afdeling B&U, tel, (023) 514 53 01

Print persberichtWeek 8

Persbericht, 22 februari 2001

De provincie wijst Noord-Hollandse gemeenten de weg in Europa. De provincie start 15 maart a.s. in het gemeentehuis Den Burg op Texel een regionale leergang Europa voor Noord-Hollandse gemeenten. Met deze leergang wil de provincie de gemeenten op weg helpen in Europa. Deze leergang is een pilotproject van de provincie, de gemeenten in de Kop van Noord-Holland en de gemeente Texel.

De regionale leergang Europa, die in samenwerking met de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur (NSOB) is opgezet, besteedt aandacht aan de kansen en mogelijkheden van Europese subsidieprogrammas voor de Noord-Hollandse gemeenten en de invloed van de Europese regelgeving op gemeentelijk beleid. Afhankelijk van vraag en belangstelling, wordt de leergang ook in de andere regios van Noord-Holland georganiseerd.

Net zoals de provincie zelf worden de gemeenten steeds meer met Europa geconfronteerd. Veel beleid dat zich richt op de (Noord-Hollandse) gemeenten wordt niet alleen binnen Nederland gemaakt. Naast het nationale en het provinciale bestuursniveau wordt voor de gemeenten de invloed van het Europees bestuursniveau steeds groter. De provincie wil via het organiseren van leergang Europa de gemeenten meer bewust maken van en meer actief betrekken bij Europa.

Inlichtingen: Udo van Unen, bureau Bestuurlijke Organisatie en Strategie, tel. (023) 514 40 66
Print persberichtPersbericht, 22 februari 2001

Provincie roept plaatselijke groepen in de Kop & Texel én in Noord-Hollands-midden op met plannen te komen voor het platteland. Wanneer deze plannen worden goedgekeurd, dan kunnen deze regios rekenen op Europese subsidie van leader+, een Europees subsidieprogramma voor plattelandsontwikkeling. Voor de vier randstadprovincies heeft Brussel 19 miljoen euro gereed liggen voor de periode 2001-2006.

De Kop & Texel én Noord-Hollands-Midden zijn twee regios die voldoen aan Brusselse voorwaarden om voor Leader+ gelden in aanmerking te komen. Het zijn namelijk gebieden die over voldoende hulpbronnen binnen de sectoren landbouw, natuur, landschap en cultuurhistorie beschikken. Daardoor kunnen levensvatbare plannen opgesteld en uitgevoerd worden die het landelijk gebied op sociaal en economisch vlak verder helpen te verstevigen. Ook is de bevolkingsdichtheid in deze gebieden niet groter dan ongeveer 120 inwoners per vierkante km. Het is de bedoeling dat plaatselijke groepen, waarin zoveel mogelijk verschillende organisaties vertegenwoordigd zijn, plannen opstellen die aansluiten bij één van de themas als nieuwe technologie, relatie stad/land, vergroten van de leefbaarheid, én de opwaardering van plaatselijk producten. De plannen dienen uiterlijk 7 april a.s. in het bezit te zijn van de provincie. Deze bekijkt of ze voldoen aan de Brusselse criteria, waarna een selectie zal plaatsvinden op randstadniveau. Vóór de zomervakantie zullen de plannen al dan niet voor subsidie goedgekeurd worden. Een informatiebrochure kan men aanvragen bij Peter Kant, tel. 023-5143197 of per e-mail: kantp@noord-holland.nl

Inlichtingen: Peter Kant, bureau Groen, tel. (023) 514 31 97 Print persberichtPersbericht, 20 februari 2001

Provincies en gemeente sluiten bestuursovereenkomst over N201-Plus Op dinsdag 13 februari hebben de colleges van burgemeester en wethouders resp. gedeputeerde staten van de gemeenten Haarlemmermeer, Amstelveen, Aalsmeer, Uithoorn en De Ronde Venen en de provincie NH ingestemd met een Bestuursovereenkomst voor het project N201-Plus. De provincie Utrecht heeft met een brief haar medewerking aan het project vastgelegd.

Deze overeenkomst en de brief zijn een volgende stap in het project dat moet leiden tot een omlegging van de provinciale weg Heemstede-Hilversum (N201), gedeelte tussen de rijkswegen A4/A9 en A2 en de realisatie van een aantal bedrijventerreinen in het gebied van genoemd weggedeelte.

In de bestuursovereenkomst maken de vijf gemeenten en de provincie Noord-Holland afspraken over:

* de te volgen strategie om te komen tot publiek-private samenwerking

* een nota van uitgangspunten voor de om te leggen N201
* de te ontwikkelen bedrijventerreinen

* de wederzijdse afhankelijkheid tussen de weg en de bedrijventerreinen: zonder weg geen bedrijventerreinen en zonder bedrijventerreinen geen weg.

De overeenkomst wordt door de colleges van burgemeester en wethouders gedeputeerde staten voorgelegd aan hun raden respectievelijk staten. Als alle raden en staten instemmen kan de bestuursovereenkomst half april worden getekend.Voor de realisatie van het project moet een aantal ruimtelijke ordeningsprocedures worden doorlopen waarover in de bestuursovereenkomst afspraken worden gemaakt.

Het project N201-Plus bevat een samenhangend pakket van maatregelen met als doel het bieden van een blijvende oplossing voor de leefbaarheidproblemen langs de provinciale weg Heemstede-Hilversum (N201) gedeelte tussen de rijkswegen A2 en de A4.

Tevens zijn maatregelen opgenomen die de economische bereikbaarheid verzekeren door een snellere afwikkeling van het verkeer naar het hoofdwegennet (A9 en A4) vanuit het gebied Haarlemmermeer / Aalsmeer / Amstelveen / Uithoorn. Voorts zijn maatregelen opgenomen in de sfeer van optimalisering van het openbaar vervoer en de introductie van vervoermanagement. Algemeen uitgangspunt is dat het verkeer vanaf het onderliggend wegennet zo snel mogelijk naar het hoofdwegennet wordt afgeleid. Om verplaatsing van de problematiek die zich nu voordoet in de kernen Aalsmeer, Amstelveen en Uithoorn te voorkomen, geldt als uitgangspunt dat het vrachtverkeer van en naar de VBA zoveel mogelijk via de A4 en de A9 wordt afgeleid.

Een tweede onderdeel van het project N201-Plus is de ontwikkeling van plannen voor een aantal bedrijventerreinen in de Haarlemmermeer (Schipholgebonden bedrijven), Aalsmeer (omvorming verouderd glastuinbouwgebied in terrein voor veilinggebonden / glastuinbouwgerelateerde bedrijven), Amstelveen (regionale bedrijven) en De Ronde Venen (lokale bedrijven). In een studie naar de mogelijkheden van
publiek-private-samenwerking voor het project N201-Plus van eind 2000 is aangegeven dat daarvoor overeenstemming tussen overheden als eerste stap cruciaal is.
De voorzitter van de stuurgroep N201-Plus, gedeputeerde H.S. De Boer heeft de studie op 6 december 2000 aangeboden aan Minister Netelenbos van Verkeer en Waterstaat.

Verdere procedure besluitvorming bij de afzonderlijke gemeenten en provincies:

Behandeling in de raads-/statencommissies:
Uithoorn: 28 februari 2001
Aalsmeer: 5 maart 2001
Utrecht 5 maart 2001
Haarlemmermeer: 7 maart 2001
De Ronde Venen: 13 maart 2001
Amstelveen: 14 maart 2001
Noord-Holland: 22 maart 2001

Behandeling door de gemeenteraad:
Haarlemmermeer: 15 maart 2001
Aalsmeer: 16 maart 2001
Uithoorn: 22 maart 2001
Amstelveen: 28 maart 2001
De Ronde Venen: 29 maart 2001

Behandeling door provinciale staten:
Utrecht: 26 maart 2001
Noord-Holland: 9 april 2001

Contactpersonen:
Haarlemmermeer: Hr. C. van Rosmalen (tel. 023-5676134.) Amstelveen: Hr. H. van der Kramer (tel. 020-5404300.) Aalsmeer: Hr. R. van Maurik (tel. 0297-387514) Uithoorn: Hr. R. Esveld (tel. 0297-513109)
De Ronde Venen: Hr. A. Reurings (tel. 0297-291800) Noord-Holland: Hr. J. Kilian (tel. 023 514 4613) Utrecht: Mw. T. Maas (tel. 030-2582092)

Print persberichtHet archief van de Persberichten vindt U in de rubriek Provinciale Stukken (categorie: persberichten).

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie