Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Reiniging en ontsmetting vervoermiddelen evenhoevigen

Datum nieuwsfeit: 01-03-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij
Zoek soortgelijke berichten
Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

Reiniging en ontsmetting vervoermiddelen evenhoevigen. dd.01-03-2001 18:45 uur

1 maart 2001

DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUURBEHEER EN VISSERIJ,

Gelet op de artikelen 17, 18, 30 en 31 van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren;

Gelet op artikel 10, eerste lid, van Richtlijn nr. 90/425/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 26 juni 1990 inzake veterinaire en zoötechnische controles in het intracommunautaire handelsverkeer in bepaalde levende dieren en produkten in het vooruitzicht van de totstandbrenging van de interne markt (PbEG L 224);

BESLUIT:

Artikel 1

Onverminderd het bepaalde in de Regeling inzake hygiënevoorschriften besmettelijke dierziekten 2000 is het verboden een of meer evenhoevigen te lossen en te ontvangen, tenzij op de plaats van lossing een installatie aanwezig is voor het reinigen en ontsmetten van vervoermiddelen die water levert van voldoende druk voor een deugdelijke en efficiënte reiniging en ontsmetting.

Artikel 2

* Onverminderd het bepaalde in de Regeling inzake hygiënevoorschriften besmettelijke dierziekten 2000, draagt de vervoerder van een vervoermiddel waarmee een of meer evenhoevigen zijn vervoerd, er zorg voor dat dat vervoermiddel, de daarbij behorende voorwerpen daaronder begrepen, zo spoedig mogelijk na de lossing, maar voordat het de plaats van lossing verlaat, op de plaats van lossing wordt gereinigd en ontsmet.

* De eigenaar of exploitant, dan wel diens vertegenwoordiger, van de plaats van lossing verleent alle medewerking aan de in het eerste lid bedoelde reiniging en ontsmetting.

* De reiniging en ontsmetting als bedoeld in het eerste lid heeft plaats door middel van een installatie als bedoeld in artikel 1 en geschiedt overeenkomstig de in bijlage II bij de Regeling inzake hygiënevoorschriften besmettelijke dierziekten 2000, gegeven voorschriften. Artikel 3

Deze regeling wordt op 1 maart 2001 om 18.45 uur bekendgemaakt aan de media en treedt onmiddellijk daarna in werking.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUURBEHEER
EN VISSERIJ,

overeenkomstig het door de Minister genomen besluit, drs. C.J. Kalden, Directeur-Generaal.

Toelichting voor de Staatscourant
De onderhavige regeling houdt een verscherping in van de bepalingen welke gelden ter zake van de reiniging en ontsmetting van vervoermiddelen waarmee evenhoevigen zijn vervoerd en strekt tot een effectieve bescherming tegen besmettelijke dierziekten. Hiertoe is besloten in verband met de uitbraak van mond- en klauwzeer in het Verenigd Koninkrijk. De onderhavige regeling voorziet er in dat thans voor alle vervoermiddelen, waarmee een of meer evenhoevigen zijn vervoerd en die niet reeds op grond van de Regeling hygiëne besmettelijke dierziekten verplicht gereinigd en ontsmet worden, nu ook het principe geldt dat deze vervoermiddelen tezamen met de bij het vervoermiddel behorende voorwerpen onmiddelijk na lossing moeten worden gereinigd en ontsmet, zodat de lege vervoermiddelen slechts schoon op de weg aanwezig zijn. Hiervoor is de vervoerder verantwoordelijk. Voorts is het ingevolge de onderhavige regeling verboden evenhoevigen op een plaats te lossen, te ontvangen, indien niet is voldaan aan het vereiste dat op de plaats van lossing een installatie aanwezig is voor het reinigen en ontsmetten van vervoermiddelen. Deze installatie moet water leveren van voldoende druk voor een deugdelijke en efficiënte reiniging en ontsmetting. De veehouder moet dus beschikken over een dergelijke installatie. Dit brengt mee dat vervoerders geen evenhoevigen mogen afleveren op plaatsen waar geen mogelijkheid bestaat tot reiniging en ontsmetting. Dit betekent voorts dat indien door de weersomstandigheden niet kan worden gereinigd en ontsmet, er dus niet kan worden gelost op een bedrijf.

DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUURBEHEER
EN VISSERIJ,

overeenkomstig het door de Minister genomen besluit, drs. C.J. Kalden, Directeur-Generaal.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie