Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Inhoud Statistisch CBS, 57e jaargang no. 8

Datum nieuwsfeit: 01-03-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek
Zoek soortgelijke berichten
Centraal Bureau voor de Statistiek

Statistisch Centraal Bureau voor de Statistiek Bulletin 57e jaargang no. 8 / 1 maart 2001

Inhoud Economische relaties met het buitenland ­ De buitenlandse handel van Nederland, december 2000. pag. 4 ­ Geregistreerde en bijgeschatte in- en uitvoer, december 2000. Algemeen pag. 5 ­ Maandplanning sociaal-economische kerncijfers. . pag. 11 ­ Invoer per goederensoort, december 2000. pag. 8 ­ Uitvoer per goederensoort, december 2000. pag. 9 ­ Invoer per land, december 2000. pag. 6 Bouwnijverheid ­ Uitvoer per land, december 2000. pag. 7 ­ Berekend gemiddeld aantal productieve uren per arbeider in de nieuwbouw (B en U), 2000. pag. 10
Nationale rekeningen ­ Werkelijke individuele consumptie van huishoudens, volume- Handel, horeca en reparatie mutaties, december 2000. pag. 3 ­ Ontwikkeling van de omzetten (incl. BTW), de prijzen en de ­ Werkelijke individuele consumptie van huishoudens, waarde- berekende hoeveelheden in de horeca, december 2000. pag. mutaties, december 2000. pag. 4 11

Politiek en bestuur Financiële instellingen en markten ­ Leden van de vakcentrales, 1 oktober 2000. pag. 11 ­ Gemiddeld rendement van obligatieleningen, obligatie- en aan- delenindexcijfers, week no. 08. pag. 12
Rechtsbescherming en veiligheid ­ Uitgesproken faillissementen naar rechtsvorm, 1e ­ 3e kwartaal Huishoudens en individuen 2000. pag. 10 ­ Consumentenconjunctuuronderzoek, februari 2001. pag. 2 ­ Uitgesproken faillissementen m.b.t. bedrijven en instellingen naar bedrijfsactiviteit, 1e ­ 3e kwartaal 2000. pag. 10

Verklaring van de tekens Prijs: . = gegevens ontbreken; ­ = nihil; x = geheim; * = voorlopig cijfer. 145,00 ( 65,80) per jaar (excl. verzendkosten); los nummer 13,00 ( 5,90). ( ) achter de titel = nummer met de laatst gepubliceerde overeenkomstige tabel.
Informatie Auteursrecht Infoservice: tel. (045) 570 70 70; E-mail: (infoservice@cbs.nl) © CBS, Voorburg/Heerlen, 2001. Bronvermelding is verplicht. Website: www.cbs.nl; Conjunctuur: teletekst pag. 506 en 507 Verveelvoudiging voor eigen of intern gebruik is toegestaan. Redactie SB: CBS, Postbus 4000, 2270 JM Voorburg. V32114 ISSN: 0166­9680
Consumentenvertrouwen neemt verder af Indexen consumentenvertrouwen, economisch klimaat en koopbereidheid

index De consument toont in februari minder vertrouwen in de economie 40 dan in januari. De indicator van het consumentenvertrouwen komt in februari 4 punten lager uit dan in de maand ervoor. Het gering- 30 ere vertrouwen vertaalt zich echter niet in een lagere koopbereid- heid. Deze is gelijk gebleven aan die in januari. Wel is de indicator 20 van het economisch klimaat in februari flink gedaald en zelfs licht negatief geworden, zo blijkt uit het maandelijkse Consumenten Conjunctuur-onderzoek van het CBS. 10

Koopbereidheid verandert niet 0 De indicator van de koopbereidheid is in februari onveranderd ten opzichte van januari, ook na uitschakeling van seizoeninvloeden. -10 De koopbereidheid wordt onder meer afgeleid uit antwoorden op vragen naar de financiële situatie van het huishouden. Een ruime -20 meerderheid van de consumenten oordeelt hierover ook in februari f m a m j j a s o n d j f m a m j j a s o n d j f positief. Daarnaast geeft de consument aan of hij de tijd gunstig 1999 2000 2001 acht voor het doen van grote aankopen. Daarin is ten opzichte van consumenten- economisch koop- januari nagenoeg geen verandering opgetreden, maar de consu- vertrouwen klimaat bereidheid ment vindt het dit jaar tot nu toe wel een minder gunstige tijd dan vorig jaar.

Oordeel economisch klimaat verslechtert pessimistische consumenten zijn, heeft de index de waarde nul. De consument beoordeelt in februari het economisch klimaat veel Een waarde van tien betekent dat de optimisten een meerderheid minder gunstig dan een maand eerder. De indicator van het econo- van tien procent hebben ten opzichte van de pessimisten.Twee misch klimaat geeft ten opzichte van januari een daling van 11 van de vragen gaan over de economische situatie in het algemeen. punten te zien. Vooral de meningen over de economische vooruit- Het CBS berekent uit de antwoorden hierop de indicator van het zichten in de komende twaalf maanden zijn verslechterd. Het aan- economisch klimaat. De overige drie vragen gaan over de financi- tal pessimisten overtreft het aantal optimisten in februari met 18%. ële situatie van het eigen huishouden. Daaronder is ook de vraag Na april 1999 is dit saldo niet meer zo negatief geweest. of de tijd gunstig is voor aankopen van duurzame goederen. De antwoorden op deze drie vragen worden samengevat in de indica- Technische toelichting tor van de koopbereidheid. Het CBS berekent ook tijdreeksen van De index van het consumentenvertrouwen geeft aan in hoeverre het consumentenvertrouwen na verwijdering van seizoeninvloe- huishoudens vinden dat het economisch gezien beter of slechter den (zie tabel 3). De berekening van de seizoeninvloeden wordt gaat. Het consumentenvertrouwen wordt bepaald op basis van de eenmaal per jaar geactualiseerd. Dat is onlangs gebeurd op basis mening van huishoudens over het algemene economische klimaat van de cijfers tot en met december 2000. Daardoor zijn de sei- en over de eigen koopbereidheid. Maandelijks worden hierover in zoengecorrigeerde cijfers over december 2000 en eerder bijge- het Consumenten Conjunctuuronderzoek vijf vragen gesteld aan steld. De omvang van de herzieningen is beperkt. ongeveer duizend personen. De ondervraagden kunnen vinden dat het beter gaat (de `optimisten'), dat het slechter gaat (de `pessimis- Het Consumenten Conjunctuur Onderzoek wordt vanaf mei 2000 ten') of dat de situatie gelijk blijft. Als er evenveel optimistische als medegefinancierd door de Europese Gemeenschap.

Consumentenconjunctuuronderzoek 1) (4)

Jan. Febr. Maart April Mei Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dec.

Index van consumentenvertrouwen 2)
1994 ­18 ­16 ­14 ­11 ­8 ­6 ­5 3 6 ­3 ­2 ­8 1995 ­1 5 5 2 6 2 5 11 8 8 4 ­3 1996 4 ­2 ­8 ­8 ­2 ­1 4 5 8 8 2 1 1997 12 12 13 13 16 16 18 19 19 16 14 12 1998 20 19 23 20 25 25 25 24 16 4 4 5 1999 8 6 7 9 11 10 15 16 23 23 20 20 2000 28 24 25 26 25 27 25 26 24 23 17 19 2001 15 11
Index van het economisch klimaat 2)
1994 ­42 ­36 ­28 ­23 ­20 ­13 ­12 5 16 1 0 ­8 1995 1 7 9 2 9 1 3 14 11 13 7 ­1 1996 4 ­12 ­23 ­26 ­11 ­8 ­2 ­2 9 14 2 6 1997 18 13 13 15 23 18 21 23 24 23 20 16 1998 24 24 30 24 30 28 28 26 11 ­13 ­11 ­8 1999 ­3 ­7 ­8 ­9 ­3 ­4 6 6 24 24 17 18 2000 33 25 27 30 26 27 25 24 23 21 14 14 2001 10 ­1
Index van de koopbereidheid 2)
1994 ­1 ­3 ­4 ­3 0 ­2 ­1 1 ­1 ­5 ­4 ­7 1995 ­2 3 2 2 4 3 7 9 7 5 2 ­4 1996 4 4 2 5 3 4 8 9 7 5 2 ­2 1997 8 11 12 11 11 14 16 16 16 12 11 8 1998 17 15 19 18 21 22 22 22 20 15 14 13 1999 15 16 17 20 20 20 21 22 22 22 22 21 2000 24 23 23 24 24 27 25 27 25 24 19 22 2001 19 19

1) Dit onderzoek wordt medegefinancierd door de Europese Gemeenschap; netto steekproef aantal is 958 in de maand februari 2001. Door omstandigheden omvat het on- derzoek over de maand juni 2000, 543 geënquêteerden. Normaal gesproken maken ongeveer 900 personen deel uit van de steekproef. Door de kleinere steekproefom- vang zijn de onnauwkeurigheidsmarges bij de uitkomsten iets groter dan gebruikelijk. 2) Voor berekeningswijze van deze index zie de publikatie Gebruikershandboek Consumentenconjunctuuronderzoek 1972 ­ 1992 (SDU/uitgeverij, 1994 .Met ingang van ja- nuari 1994 worden de indexen met terugwerkende kracht gepresenteerd als een saldo met als minimum -100 en als maximum +100.

2 Centraal Bureau voor de Statistiek
Consumptie groeit met 3,7% Groei aankopen duurzame goederen trekt aan in vierde kwartaal Het volume van de bestedingen aan duurzame goederen in het Het volume van de binnenlandse consumptie in 2000 is 3,7% gro- vierde kwartaal van 2000 ligt 5,0% boven het niveau van dezelfde ter dan in 1999. Dit is al het vierde jaar op rij met een stijging van periode een jaar eerder. Na een tweede (1,1%) en derde (2,8%) drieënhalf procent of meer. Bij de diensten, de grootste consump- kwartaal met relatief lage groeicijfers trekken de aankopen in het tiecategorie, versnelt de groei in 2000 naar 4,4%. De volumetoena- vierde kwartaal weer aan. Vooral de aankoop van nieuwe persone- me van de bestedingen aan duurzame goederen (3,8%) valt echter nauto's laat aan het eind van het jaar een opmerkelijk herstel zien. fors lager uit dan in 1999. Een aantal consumenten heeft waarschijnlijk in het vierde kwartaal geanticipeerd op aangekondigde fiscale maatregelen. In het kader Consumptiegroei bij diensten overtreft die bij goederen van de belastingherziening is op 1 januari 2001 de BTW verhoogd De volumegroei van de bestedingen aan diensten in 2000 (4,4%) van 17,5 naar 19 procent. is sterker dan die bij goederen (2,8%). De totale binnenlandse indi- viduele consumptie heeft in 2000 een waarde van 538 miljard gul- Technische toelichting den. Bijna zestig procent hiervan heeft betrekking op uitgaven aan De macro-economische consumptiecijfers sluiten aan op de uit- diensten. komsten van de Nationale rekeningen 1999 en de reguliere Kwar- De stijging van de uitgaven aan voedings- en genotmiddelen in taalrekeningen. De uitkomsten voldoen daarmee aan de internatio- 2000 (1,0%) is gering. Over geheel 1999 lag de stijging eveneens nale richtlijnen voor het samenstellen van Nationale rekeningen in deze orde van grootte. De aankopen van duurzame goederen (ESR'95). De cijfers geven de ontwikkeling van de werkelijke indivi- nemen in 2000 minder sterk toe dan een jaar eerder. Dit hangt duele consumptie door huishoudens weer. Deze omvat alle goede- mede samen met de ontwikkeling van de auto-aankopen, die voor- ren en diensten die huishoudens hebben verworven voor con- al in het tweede en derde kwartaal achter bleven bij het hoge ni- sumptieve doeleinden, onafhankelijk van wie daarvoor heeft veau van 1999. Per saldo werd vorig jaar aan vervoermiddelen betaald. De groeicijfers zijn steeds gebaseerd op een vergelijking slechts een half procent meer besteed dan een jaar eerder. met de overeenkomstige periode van voorgaand jaar. De ontwikke- In 2000 versnelt de consumptiegroei bij de uitgaven aan diensten lingen (volumemutaties) zijn voor prijs-veranderingen gecorrigeerd. naar 4,4%. Over geheel 1999 werd nog een stijging van 3,5% ge- Weersomstandigheden en de samenstelling van de koopdagen meten. Met dubbele groeicijfers doet de grootste toename zich kunnen van invloed zijn op de uitkomsten van de maandcijfers. Zo voor bij de bestedingen aan financiële en zakelijke diensten en bij wordt op een vrijdag of zaterdag meer uitgegeven dan op een de uitgaven aan vervoer en communicatie. maandag of dinsdag. Voor deze effecten is niet gecorrigeerd.

Werkelijke individuele consumptie van huishoudens 1), volumemutaties (5)

Mutaties in procenten t.o.v. de overeenkomstige periode van het voorgaand jaar

1998 1999 2000

1e kw. 2e kw. 3e kw. 4e kw. jul. aug. sep. okt. nov. dec. jaar.

Voedings- en genotmiddelen 0,8 1,0 3,1 2,0 ­0,8 ­0,3 ­9,8 5,5 3,0 ­4,0 2,7 0,4 1,0 Voedingsmiddelen 1,0 0,5 4,0 1,3 ­0,2 0,5 ­9,0 6,0 3,3 ­3,5 4,0 1,0 1,3

Aardappelen, groenten en fruit ­0,9 0,5 7,4 1,4 ­1,8 0,8 ­12,2 4,4 4,1 ­3,0 4,1 1,5 1,8 Vlees en vleeswaren 0,0 0,7 2,7 0,7 0,6 0,3 ­8,1 8,9 1,9 ­2,8 3,9 0,1 1,0 Vis 3,3 2,8 4,3 5,4 ­0,2 1,2 ­7,3 6,1 1,4 ­3,5 1,6 4,2 2,5 Zuivelproducten 1,1 0,2 3,1 ­0,1 ­2,6 ­0,4 ­10,3 0,4 2,3 ­6,9 5,5 0,4 ­0,1 Brood, beschuit en broodproducten 0,2 0,9 3,4 2,2 1,3 2,1 ­7,6 9,0 3,4 ­0,2 3,7 2,4 2,2 Overige voedingsmiddelen 3,7 0,0 3,9 2,2 2,2 0,5 ­6,8 8,9 5,5 ­3,0 3,4 1,0 2,1 Genotmiddelen 0,4 1,8 1,6 3,1 ­1,6 ­1,5 ­10,9 4,6 2,7 ­5,0 0,7 ­0,5 0,3

Consumptie-ijs 4,9 5,2 2,4 5,8 ­2,4 0,7 ­14,3 4,3 5,4 0,8 0,5 0,7 1,7 Zoetwaren 0,8 0,4 4,3 2,9 1,8 ­3,1 ­4,8 7,2 4,0 ­6,4 ­0,7 ­2,1 1,4 Dranken 1,7 2,9 1,1 4,9 ­1,5 ­1,8 ­14,1 6,4 5,4 ­6,1 0,3 ­0,3 0,6 Tabak ­2,5 0,6 0,1 ­0,1 ­4,1 ­0,2 ­9,7 0,6 ­2,7 ­2,8 2,4 ­0,1 ­1,1

Duurzame consumptiegoederen 8,8 7,4 6,6 1,1 2,8 5,0 ­2,7 7,7 4,4 ­0,3 8,4 7,3 3,8

Kleding en textiel 4,6 3,2 2,2 ­0,1 7,4 ­1,2 0,5 8,4 14,3 ­5,5 5,5 ­2,3 1,9 Lederwaren en schoeisel 3,9 2,6 4,9 4,8 10,5 2,7 1,6 13,7 17,6 0,0 7,1 1,9 5,7 Woninginrichting 7,8 5,4 3,3 0,6 1,3 0,8 ­1,5 6,2 ­0,1 ­0,8 5,5 ­2,0 1,5 Huishoudelijke apparaten 10,5 7,8 18,1 12,2 11,5 11,7 14,4 10,6 9,6 6,6 17,7 10,9 13,2 Huishoudelijke artikelen 1,0 2,6 1,0 0,6 1,5 ­3,7 ­0,8 6,1 ­0,6 ­3,5 ­0,3 ­6,2 ­0,4 Voertuigen 13,6 11,6 6,3 ­5,3 ­8,8 11,5 ­17,5 4,1 ­10,4 ­0,8 8,1 52,3 0,5 Overige duurzame goederen 11,7 10,9 9,7 4,8 5,4 8,3 0,0 9,0 8,1 4,0 11,0 9,8 7,0

Overige goederen 2,1 3,1 3,6 2,7 3,4 2,3 1,3 5,5 3,4 0,0 3,2 3,5 3,0

Motorbrandstoffen ­0,8 2,5 2,1 2,1 ­3,1 0,9 . . . . . . 0,6 Energie 0,6 0,2 ­0,2 1,3 3,1 0,8 4,2 1,5 3,7 0,7 1,4 0,5 1,0 Overige goederen 4,3 4,8 6,8 3,6 6,1 3,7 2,6 9,5 6,2 1,9 4,6 4,9 5,0

Totaal goederen 4,5 4,3 4,8 1,8 1,9 2,7 ­3,7 6,4 3,7 ­1,2 5,3 4,1 2,8

Diensten 4,0 3,5 4,4 4,5 4,1 4,5 3,5 4,5 4,3 4,3 4,6 4,6 4,4

Huisvesting 1,9 2,2 2,1 2,0 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,9 Horecadiensten 3,8 3,2 3,6 3,0 1,0 1,7 ­2,2 2,6 2,8 . . . 2,3 Diensten m.b.t. recreatie en cultuur 2,8 3,5 3,0 3,2 2,7 2,3 2,8 Diensten m.b.t. vervoer en communicatie 15,6 14,0 14,3 15,8 13,8 15,8 14,9 Medische diensten en welzijnszorg 1,9 1,1 2,2 2,3 2,7 2,7 2,5 Financiele en zakelijke diensten 6,8 4,4 10,4 10,6 9,1 11,0 10,3 Overige diensten 3,6 3,0 3,2 3,3 3,2 3,2 3,2

Werkelijke individuele consumptie (binnenlands) 4,2 3,8 4,6 3,4 3,2 3,7 0,4 5,3 4,0 1,9 4,9 4,4 3,7

Consumptie door niet-ingezeten huishoudens in Nederland 10,2 2,4 18,4 19,4 14,2 ­4,7 11,4 Consumptie door Ned. gezinshuishoudingen in het buitenland 9,4 6,9 16,7 9,4 4,5 4,8 8,5

Werkelijke individuele consumptie (nationaal) 4,3 4,0 4,6 3,3 2,9 4,0 0,2 4,8 4,0 1,7 5,1 5,1 3,7

1) Aansluitend bij de Nationale rekeningen 1999 en de reguliere Kwartaalrekeningen.

Statistisch bulletin 8 (CBS) 1/3/2001 3
Werkelijke individuele consumptie van huishoudens 1), waardemutaties (5)

Mutaties in procenten t.o.v. de overeenkomstige periode van het voorgaand jaar

1998 1999 2000

1e kw. 2e kw. 3e kw. 4e kw. jul. aug. sep. okt. nov. dec. jaar

Voedings- en genotmiddelen 3,1 2,4 3,1 2,4 0,8 2,5 ­8,4 7,1 4,7 ­1,7 5,6 3,3 2,2

Voedingsmiddelen 3,2 1,8 3,1 1,2 1,3 3,5 ­7,9 7,8 4,9 ­1,0 7,2 4,3 2,3

Aardappelen, groenten en fruit 4,6 3,7 ­2,3 ­1,8 1,7 4,9 ­8,5 9,7 5,8 1,1 9,1 4,6 0,7 Vlees en vleeswaren 0,8 0,8 3,4 1,2 1,4 3,1 ­7,7 9,4 3,6 ­1,0 7,0 3,3 2,3 Vis 10,2 9,6 9,4 9,0 4,3 8,5 ­4,0 11,2 6,7 2,9 9,0 12,2 7,7 Zuivelproducten 3,3 ­0,4 3,1 ­0,2 ­1,4 1,9 ­9,9 1,7 4,3 ­4,7 7,5 3,1 0,8 Brood, beschuit en broodproducten 0,8 1,7 5,3 3,2 2,4 5,1 ­6,9 9,8 5,2 2,4 6,9 5,7 4,0 Overige voedingsmiddelen 4,8 2,6 5,6 2,4 2,3 2,5 ­6,9 8,8 6,0 ­1,5 5,3 3,6 3,2

Genotmiddelen 3,1 3,2 3,1 4,5 ­0,1 0,8 ­9,1 5,9 4,2 ­2,8 3,1 1,8 2,0

Consumptie-ijs 4,4 4,0 3,5 4,4 ­3,9 0,7 ­15,9 3,1 3,5 0,5 1,1 0,6 1,1 Zoetwaren 1,5 1,6 5,3 3,7 2,0 ­2,2 ­4,7 7,3 4,3 ­5,5 0,3 ­1,2 2,1 Dranken 3,7 2,5 1,7 5,1 ­0,7 0,1 ­13,5 7,1 6,5 ­4,4 2,2 1,7 1,5 Tabak 3,3 5,4 3,4 4,2 0,0 4,2 ­4,4 3,9 0,8 1,5 6,9 4,3 2,9

Duurzame consumptiegoederen 9,8 7,7 6,5 1,4 2,7 5,7 ­2,9 6,9 5,0 0,5 9,2 8,0 4,1

Kleding en textiel 7,4 4,2 0,9 ­0,7 4,5 ­1,5 ­2,6 2,9 12,7 ­5,3 4,8 ­2,9 0,6 Lederwaren en schoeisel 5,4 4,0 5,6 5,3 9,9 5,0 1,2 10,8 18,0 2,6 9,6 3,7 6,5 Woninginrichting 9,6 6,5 5,6 2,3 3,7 4,5 0,6 8,1 3,0 2,8 9,4 1,5 4,0 Huishoudelijke apparaten 8,9 7,0 12,2 8,5 8,7 9,6 11,6 7,2 7,2 5,0 15,3 8,8 9,7 Huishoudelijke artikelen 2,8 4,1 2,9 3,0 2,8 ­2,1 0,9 7,5 0,3 ­2,3 1,4 ­4,5 1,4 Voertuigen 14,5 12,2 7,3 ­4,1 ­8,0 12,7 ­16,8 5,0 ­9,6 0,2 9,2 54,4 1,5 Overige duurzame goederen 11,1 9,7 9,8 5,4 7,0 8,7 1,3 10,7 10,2 4,2 11,7 10,1 7,7

Overige goederen 3,1 6,1 10,4 9,9 10,6 10,4 8,4 12,0 11,3 8,8 11,4 10,9 10,3

Motorbrandstoffen 0,0 8,4 21,0 21,6 13,7 13,9 . . . . . . 17,4 Energie 0,1 3,6 8,0 11,0 17,0 15,7 18,3 15,1 17,7 15,3 16,3 15,5 12,5 Overige goederen 6,2 6,4 7,5 4,3 7,0 5,6 3,1 10,3 7,7 3,4 6,6 6,7 6,1

Totaal goederen 5,9 5,7 6,8 4,0 4,3 6,1 ­1,6 8,4 6,7 2,3 8,9 7,3 5,3

Diensten 6,5 6,7 7,8 8,0 7,5 7,4 6,9 8,0 7,7 7,2 7,5 7,5 7,7

Huisvesting 5,5 5,6 5,2 5,1 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,8 Horecadiensten 5,8 7,0 6,8 6,3 4,2 5,2 0,9 5,6 6,2 . . . 5,6 Diensten m.b.t. recreatie en cultuur 5,4 6,0 7,8 7,7 6,8 6,0 7,1 Diensten m.b.t. vervoer en communicatie 14,2 9,7 11,5 14,4 11,9 15,0 13,2 Medische diensten en welzijnszorg 5,3 6,5 7,0 8,1 7,9 6,9 7,5 Financiele en zakelijke diensten 9,6 7,9 17,1 16,4 15,1 12,2 15,2 Overige diensten 5,2 6,6 5,6 5,2 6,6 6,8 6,0

Werkelijke individuele consumptie (binnenlands) 6,2 6,3 7,3 6,3 6,2 6,8 3,3 8,2 7,3 5,0 8,1 7,4 6,7

Consumptie door niet-ingezeten huishoudens in Nederland 12,1 5,3 22,2 23,7 18,5 ­1,2 15,2 Consumptie door Ned. gezinshuishoudingen in het buitenland 9,6 8,3 21,1 15,2 10,0 10,1 13,8

Werkelijke individuele consumptie (nationaal) 6,2 6,4 7,4 6,3 6,0 7,1 3,1 7,7 7,2 4,9 8,4 8,2 6,7

1) Aansluitend bij de Nationale rekeningen 1999 en de reguliere Kwartaalrekeningen.

De buitenlandse handel van Nederland (5)

1999 2000 2000 jan.­
dec. jan. febr. maart april mei juni juli aug. sept. okt. nov. dec.

Invoer

mln gld 393 846 469 781 33 642 36 711 40 483 36 327 40 547 39 384 36 811 37 193 40 739 42 660 44 918 40 366 mln euro 178 720 213 177 15 266 16 659 18 370 16 485 18 399 17 872 16 704 16 877 18 487 19 358 20 383 18 317

Uitvoer

mln gld 415 617 504 959 35 613 39 050 43 701 38 065 43 383 41 486 39 741 40 981 45 221 45 285 47 345 45 089 mln euro 188 599 229 140 16 161 17 720 19 831 17 273 19 686 18 825 18 034 18 596 20 520 20 550 21 484 20 461

Dekkings-
percentage 105,5 107,5 105,9 106,4 107,9 104,8 107,0 105,3 108,0 110,2 111,0 106,2 105,4 111,7

4 Centraal Bureau voor de Statistiek
Technische toelichting
De maandcijfers van de in- en uitvoer worden twee maal per jaar nader vastgesteld. De eerste keer als het desbetreffende kwartaal afge- rond is, de tweede maal als het jaar afgesloten wordt. In onderstaande tabellen zijn de maandcijfers tot en met het derde kwartaal van 2000 gecorrigeerd.

Geregistreerde en bijgeschatte in- en uitvoer, 1996­2000 (5)

EU registatie bijschatting totaal Overige landen bijschatting totaal Totaal registratie EU+OV

waarde aandeel waarde aandeel waarde waarde aandeel waarde aandeel waarde waarde

mld gld % mld gld % mld gld % mld gld % mld gld mld euro Invoer

1996 165,0 84 32,5 16 197,5 108,9 98 1,9 2 110,9 308,4 139,9 1997 180,5 84 35,3 16 215,8 128,0 98 3,1 2 131,1 346,9 157,4 1998 188,9 84 34,7 16 223,7 144,3 98 3,3 2 147,6 371,2 168,4 1999 190,5 82 40,7 18 231,2 159,3 98 3,4 2 162,7 393,8 178,7

1999
januari 14,5 85 2,5 15 17,0 11,8 98 0,2 2 12,1 29,1 13,2 februari 15,1 85 2,7 15 17,8 11,5 99 0,1 1 11,6 29,3 13,3 maart 17,6 85 3,2 15 20,7 14,2 99 0,2 1 14,4 35,1 15,9 april 15,7 84 3,1 16 18,8 12,3 97 0,3 3 12,6 31,3 14,2 mei 15,2 84 2,9 16 18,1 12,4 98 0,3 2 12,7 30,9 14,0 juni 16,5 83 3,4 17 19,9 13,3 98 0,3 2 13,6 33,5 15,2 juli 15,4 83 3,2 17 18,6 12,9 99 0,2 1 13,1 31,8 14,4 augustus 13,6 82 2,9 18 16,5 12,9 98 0,3 2 13,2 29,7 13,5 september 16,9 83 3,6 17 20,4 14,6 98 0,2 2 14,9 35,3 16,0 oktober 16,3 81 3,9 19 20,2 13,8 97 0,5 3 14,3 34,5 15,6 november 17,1 79 4,4 21 21,5 14,8 98 0,3 2 15,1 36,6 16,6 december 16,8 78 4,8 22 21,6 14,7 97 0,5 3 15,2 36,7 16,7

2000
januari 14,6 77 4,3 23 18,9 14,4 98 0,3 2 14,7 33,6 15,3 februari 16,1 77 4,9 23 21,0 15,3 97 0,5 3 15,7 36,7 16,7 maart 17,3 74 6,0 26 23,3 15,5 90 1,7 10 17,2 40,5 18,4 april 15,3 75 5,1 25 20,4 15,1 95 0,8 5 15,9 36,3 16,5 mei 17,2 76 5,4 24 22,6 16,7 93 1,2 7 17,9 40,5 18,4 juni 14,9 69 6,7 31 21,5 16,3 91 1,5 9 17,9 39,4 17,9 juli 15,5 77 4,7 23 20,2 16,3 98 0,4 2 16,6 36,8 16,7 augustus 14,6 74 5,2 26 19,8 15,8 91 1,6 9 17,4 37,2 16,9 september 15,5 72 6,0 28 21,5 18,1 94 1,1 6 19,2 40,7 18,5 oktober 12,1 53 10,8 47 22,9 16,5 84 3,2 16 19,8 42,7 19,4 november 10,4 42 14,3 58 24,6 15,8 78 4,5 22 20,3 44,9 20,4 december 11,6 53 10,4 47 22,0 15,6 85 2,8 15 18,3 40,4 18,3

Uitvoer

1996 232,9 87 35,5 13 268,4 69,0 98 1,5 2 70,5 338,8 153,8 1997 257,9 88 36,6 12 294,5 81,0 97 2,3 3 83,3 377,8 171,4 1998 273,0 88 38,3 12 311,3 82,6 95 4,4 5 87,0 398,3 180,7 1999 281,7 87 43,3 13 325,0 87,7 97 3,0 3 90,6 415,6 188,6

1999
januari 21,6 89 2,6 11 24,3 6,0 98 0,2 2 6,2 30,4 13,8 februari 21,6 89 2,7 11 24,3 6,1 97 0,2 3 6,3 30,6 13,9 maart 26,0 88 3,6 12 29,6 7,8 97 0,2 3 8,1 37,7 17,1 april 22,4 88 3,1 12 25,6 7,0 98 0,2 2 7,2 32,8 14,9 mei 21,8 87 3,1 13 24,9 6,8 97 0,2 3 7,0 31,9 14,5 juni 24,6 88 3,5 12 28,1 7,2 96 0,3 4 7,5 35,6 16,2 juli 21,5 86 3,5 14 25,0 7,4 97 0,2 3 7,6 32,7 14,8 augustus 20,9 87 3,2 13 24,1 6,5 96 0,2 4 6,7 30,9 14,0 september 25,4 86 4,0 14 29,4 7,8 97 0,3 3 8,0 37,4 17,0 oktober 25,2 87 3,9 13 29,0 8,1 97 0,3 3 8,3 37,4 17,0 november 25,9 85 4,6 15 30,5 8,4 96 0,3 4 8,7 39,2 17,8 december 24,8 82 5,4 18 30,2 8,5 95 0,4 5 8,9 39,1 17,7

2000
januari 22,7 81 5,5 19 28,2 6,8 93 0,5 7 7,4 35,6 16,2 februari 24,7 80 6,1 20 30,7 7,8 94 0,5 6 8,3 39,0 17,7 maart 26,8 78 7,4 22 34,2 8,7 91 0,8 9 9,5 43,7 19,8 april 23,8 80 5,9 20 29,7 8,0 95 0,4 5 8,4 38,1 17,3 mei 27,1 81 6,3 19 33,4 9,4 94 0,6 6 10,0 43,4 19,7 juni 23,8 74 8,2 26 32,1 9,0 96 0,4 4 9,4 41,5 18,8 juli 24,7 81 5,8 19 30,5 8,7 94 0,5 6 9,2 39,7 18,0 augustus 25,2 80 6,3 20 31,5 9,0 95 0,5 5 9,5 41,0 18,6 september 26,1 75 8,7 25 34,8 9,8 94 0,6 6 10,4 45,2 20,5 oktober 18,8 55 15,6 45 34,3 9,5 87 1,5 13 10,9 45,3 20,5 november 15,0 42 21,0 58 36,1 8,3 74 2,9 26 11,3 47,3 21,5 december 18,0 52 16,6 48 34,7 8,5 81 2,0 19 10,4 45,1 20,5

Statistisch bulletin 8 (CBS) 1/3/2001 5
Invoer per land (2001, no 5)

dec. 2000 dec. 2000 jan.­dec. 2000 jan.­dec. 2000 t.o.v. t.o.v. dec. 1999 jan.­dec. 1999

mln gld mln euro % mln gld mln euro %

Totaal 40 366 18 317 9,9 469 781 213 177 19,3

Europa 25 026 11 356 2,9 295 820 134 237 14,2

Europese Unie 22 024 9 994 2,1 258 790 117 434 11,9 Frankrijk 2 254 1 023 ­5,7 27 042 12 271 6,1 Belgie 3 573 1 621 ­ 44 279 20 093 ­ Luxemburg 74 34 ­ 963 437 ­ Duitsland 7 196 3 266 4,3 84 529 38 357 11,4 Italie 1 118 507 ­0,7 13 441 6 099 7,9 Verenigd Koninkrijk 3 940 1 788 7,0 43 829 19 889 14,5 Ierland 874 397 18,0 8 189 3 716 7,0 Denemarken 457 207 29,1 5 009 2 273 17,6 Griekenland 55 25 16,0 642 292 27,9 Portugal 193 88 ­4,8 2 438 1 106 16,5 Spanje 896 406 ­1,8 10 201 4 629 22,7 Zweden 798 362 ­12,7 10 887 4 940 3,2 Finland 364 165 3,0 4 454 2 021 26,1 Oostenrijk 231 105 ­8,5 2 825 1 282 4,2

Noorwegen 963 437 18,7 10 653 4 834 51,6 Zwitserland 393 178 ­15,1 5 336 2 421 1,1 Turkije 181 82 0,8 2 265 1 028 2,7 overig West Europa 104 47 49,4 1 172 532 35,1

Polen 248 113 17,2 2 958 1 342 19,4 Tsjechie 124 56 12,4 1 541 699 17,2 Hongarije 303 138 ­2,0 2 836 1 287 10,5 Rusland 405 184 48,5 6 466 2 934 94,3 overig Oost Europa 280 127 ­13,3 3 802 1 725 40,1

Afrika 946 429 36,1 9 899 4 492 30,8

Amerika 5 392 2 447 21,7 62 376 28 305 26,0

Verenigde Staten van Amerika 4 311 1 956 24,2 48 012 21 787 28,4 Canada 138 63 ­28,9 1 996 906 6,2 overig Noord-Amerika 0 0 8,0 1 0 9,5

Brazilie 346 157 21,0 4 859 2 205 31,2 Argentinie 71 32 ­5,2 1 085 492 ­23,4 overig Midden- en Zuid Amerika 526 239 29,5 6 423 2 915 25,1

Azie 8 805 3 995 23,2 99 561 45 179 30,2

Israel 148 67 ­5,5 1 811 822 5,7 overig Nabije en Midden-Oosten 7 3 ­11,8 131 59 ­36,6

Iran 8 4 ­94,6 1 650 749 73,2 Saoedi-Arabie 509 231 37,4 6 194 2 811 96,4 Koeweit 202 92 2,6 3 051 1 385 64,8 overig Arabische Golf Staten 44 20 ­75,4 1 740 790 ­26,5

India 127 58 0,8 1 853 841 18,3 Thailand 507 230 25,8 4 547 2 064 17,6 Indonesie 297 135 57,0 3 168 1 438 27,5 Maleisie 716 325 74,0 6 953 3 155 26,6 Singapore 820 372 50,4 7 366 3 343 35,7 China 1 371 622 79,5 14 678 6 661 80,1 Zuid Korea 429 195 16,5 4 931 2 237 40,7 Japan 1 560 708 8,4 19 383 8 796 16,3 Taiwan 1 020 463 40,1 10 161 4 611 34,9 Hongkong 277 126 ­53,0 4 247 1 927 ­32,8 overig Azie 761 345 44,9 7 696 3 492 47,1

Australie, Oceanie en
overige gebieden 183 83 39,7 1 979 898 55,8

Overige 14 7 147 67

Berekening procentuele verandering is gebaseerd op hele bedragen. Belgie * : t/m 1999 incl. Luxemburg

6 Centraal Bureau voor de Statistiek
Uitvoer per land (5)

dec. 2000 dec. 2000 jan.­dec. 2000 jan.­dec. 2000 t.o.v. t.o.v. dec. 1999 jan.­dec. 1999

mln gld mln euro % mln gld mln euro %

Totaal 45 089 20 461 15,3 504 959 229 140 21,5

Europa 37 925 17 210 15,0 427 157 193 836 20,5

Europese Unie 34 651 15 724 14,8 390 188 177 060 20,1 Frankrijk 4 917 2 231 19,2 53 235 24 157 19,0 Belgie 5 206 2 362 ­ 59 454 26 979 ­ Luxemburg 113 51 ­ 1 412 641 ­ Duitsland 11 666 5 294 13,7 130 228 59 095 20,1 Italie 2 710 1 230 22,0 29 969 13 599 21,0 Verenigd Koninkrijk 4 668 2 118 17,3 54 638 24 794 22,2 Ierland 370 168 31,5 3 901 1 770 22,0 Denemarken 671 304 18,0 7 648 3 471 14,2 Griekenland 337 153 ­3,0 4 500 2 042 28,1 Portugal 401 182 22,8 4 184 1 899 21,5 Spanje 1 500 681 14,1 16 696 7 576 15,8 Zweden 936 425 0,6 11 507 5 222 16,5 Finland 429 194 13,0 5 039 2 286 24,7 Oostenrijk 723 328 22,7 7 655 3 474 19,6

Noorwegen 273 124 ­1,9 3 646 1 655 ­0,9 Zwitserland 755 342 11,7 8 708 3 952 19,3 Turkije 362 164 12,3 4 271 1 938 38,4 overig West Europa 203 92 13,3 2 431 1 103 22,9

Polen 483 219 13,0 5 462 2 478 23,8 Tsjechie 205 93 18,5 2 245 1 019 27,1 Hongarije 211 96 26,3 2 518 1 143 43,6 Rusland 398 181 48,2 3 722 1 689 39,0 overig Oost Europa 384 174 29,4 3 968 1 800 32,7 Afrika 735 334 7,7 7 844 3 560 14,4 Amerika 2 843 1 290 17,6 32 040 14 539 29,3

Verenigde Staten van Amerika 2 097 952 15,5 23 497 10 662 33,6 Canada 189 86 46,2 2 071 940 28,5 overig Noord-Amerika 0 0 ­93,7 5 2 ­55,4

Brazilie 158 72 53,1 1 568 712 19,2 Argentinie 38 17 ­17,8 501 227 ­23,2 overig Midden- en Zuid Amerika 361 164 12,0 4 398 1 996 22,3 Azie 3 209 1 456 18,2 33 905 15 386 29,5

Israel 245 111 51,3 2 203 1 000 40,8 overig Nabije en Midden-Oosten 91 41 ­0,8 1 037 471 17,0

Iran 41 18 ­12,3 503 228 51,6 Saoedi-Arabie 122 55 12,8 1 435 651 14,5 Koeweit 30 14 73,9 317 144 18,4 overig Arabische Golf Staten 202 91 ­38,8 2 538 1 152 6,1

India 108 49 ­3,0 1 190 540 12,4 Thailand 105 48 37,1 1 251 568 38,3 Indonesie 74 33 60,6 778 353 28,4 Maleisie 104 47 105,6 1 033 469 59,1 Singapore 311 141 86,5 2 734 1 241 56,7 China 230 104 40,5 2 334 1 059 40,8 Zuid Korea 215 97 ­16,7 2 561 1 162 23,5 Japan 491 223 26,5 5 007 2 272 14,4 Taiwan 507 230 28,8 5 096 2 313 53,5 Hongkong 202 91 3,9 2 303 1 045 20,1 overig Azie 132 60 19,6 1 585 719 34,3 Australie, Oceanie en
overige gebieden 167 76 4,9 1 866 847 15,8 Overige 210 95 2 146 974 Berekening procentuele verandering is gebaseerd op hele bedragen. Belgie * : t/m 1999 incl. Luxemburg

Statistisch bulletin 8 (CBS) 1/3/2001 7
Invoer per goederensoort (5)

Afdelingen volgens de dec. 2000 dec. 2000 jan.­dec. 2000 jan.­dec. 2000 Standard International Trade Classification t.o.v. t.o.v. dec. 1999 jan.­dec. 1999

mln gld mln euro % mln gld mln euro %

Totaal 40 366 18 317 9,9 469 781 213 177 19,3

00 Levende dieren, m.u.v. dieren bedoeld bij afd. 03 127 58 21,4 1 160 526 8,4 01 Vlees en vleesproducten 333 151 ­1,4 3 770 1 711 13,7 02 Zuivelproducten en eieren 444 202 1,8 5 595 2 539 8,8 03 Vis, schaal- en weekdieren en bereidingen daarvan 272 124 17,8 2 960 1 343 29,5 04 Granen en graanproducten 330 150 0,6 3 697 1 678 0,8

05 Groenten en fruit 836 379 ­7,9 10 316 4 681 5,8 06 Suiker en suikerwerken, honing 84 38 0,9 1 003 455 6,8 07 Koffie, thee, cacao, specerijen en fabrikaten daarvan 375 170 1,8 3 886 1 764 ­9,2 08 Veevoeder, m.u.v. niet gemalen granen 255 116 ­5,9 2 816 1 278 9,6 09 Bereide voedingsmiddelen, n.a.g. 124 56 ­12,8 1 539 698 8,0

11 Dranken 251 114 ­12,3 2 810 1 275 2,4 12 Tabak en tabaksfabrikaten 179 81 ­5,0 2 345 1 064 6,4

21 Ongelooide huiden en vellen 25 12 ­4,7 292 133 8,8 22 Oliehoudende zaden en vruchten 346 157 18,3 3 501 1 589 23,4 23 Ruwe, synthetische en geregenereerde rubber 49 22 14,5 748 340 46,8 24 Kurk en hout 188 85 ­12,2 2 988 1 356 21,9 25 Papierstof en papierafval 162 74 4,6 2 078 943 38,8

26 Textielvezels, textielafval en lompen 40 18 ­12,4 556 252 5,0 27 Natuurlijke meststoffen en ruwe minerale producten 150 68 ­15,7 1 920 871 9,3 28 Metaalertsen en metaalafvallen 277 126 ­1,9 3 644 1 654 41,7 29 Andere ruwe dierlijke en plantaardige producten 289 131 ­3,3 3 320 1 507 12,3

32 Steenkool, cokes en briketten 200 91 70,8 1 966 892 21,6 33 Ruwe aardolie en aardolieproducten 3 215 1 459 15,6 42 050 19 082 85,4 34 Aardgas en industriegas 418 190 64,5 3 518 1 596 69,2 35 Elektrische energie 112 51 127,8 985 447 79,8

41 Dierlijke olien en vetten 13 6 ­34,3 194 88 ­9,3 42 Plantaardige vette olien 128 58 ­18,2 1 588 721 ­24,5 43 Was; mengsels en bereidingen van olien en vetten, niet geschikt voor menselijke consumptie n.a.g. 38 17 ­27,8 509 231 ­10,1

51 Organische chemische producten 1 199 544 13,3 15 133 6 867 37,8 52 Anorganische chemische producten 244 111 26,6 3 099 1 406 21,7 53 Kleur-, looi- en verfstoffen 201 91 ­5,7 2 713 1 231 9,8 54 Medicinale en farmaceutische producten 1 004 456 34,7 10 668 4 841 13,2 55 Etherische olien, parfumerieën, zeep- en
reinigingsmiddelen 303 137 7,1 3 751 1 702 15,7

56 Kunstmatige meststoffen 46 21 ­6,3 534 242 2,4 57 Kunststof in primaire vormen 585 266 11,9 7 389 3 353 28,1 58 Werken van kunststof n.a.g. 316 144 ­8,0 4 045 1 835 13,6 59 Andere chemische producten, n.a.g. 436 198 17,8 5 440 2 469 13,7

61 Leder en -waren, bereide pelterijen 53 24 46,2 524 238 35,6 62 Rubberwaren, n.a.g. 270 123 ­6,2 3 758 1 705 7,2 63 Kurk- en houtwaren, behalve meubelen 258 117 9,3 3 119 1 416 15,4 64 Papier, karton en artikelen 783 355 ­8,2 10 154 4 608 6,7 65 Garens, weefsels e.d. 604 274 ­0,6 7 814 3 546 9,0

66 Fabrikaten van niet-metaalhoudende mineralen, n.a.g. 395 179 ­13,3 5 229 2 373 3,1 67 IJzer en staal 819 372 8,5 10 322 4 684 24,3 68 Non-ferrometalen 601 273 8,2 8 263 3 749 27,2 69 Metaalwaren, n.a.g. 836 379 ­4,2 10 771 4 888 8,0

71 Generatoren en motoren 577 262 ­12,7 7 176 3 256 9,2 72 Gespecialiseerde machines 674 306 0,4 7 781 3 531 7,1 73 Machines voor metaalbewerking 156 71 19,7 1 588 721 14,3 74 Diverse machines, n.a.g. 1 061 481 ­5,4 13 036 5 915 7,3 75 Kantoor- en automatische gegevensverwerkende machines 5 793 2 629 13,6 59 918 27 189 11,2

76 Toestellen voor telecommunicatie en voor opnemen en weergeven van geluid 2 331 1 058 27,9 23 070 10 469 39,2 77 Elektrische apparaten, n.a.g. 3 560 1 615 40,6 36 008 16 340 36,4 78 Voertuigen voor wegvervoer 2 641 1 198 ­6,9 32 874 14 917 4,0 79 Ander vervoermaterieel 350 159 156,5 4 173 1 894 55,7

81 Geprefabriceerde bouwwerken, sanitaire artikelen, installaties voor centrale verwarming en verlichtings- toestellen n.a.g. 171 78 ­12,8 2 045 928 1,9 82 Meubelen en toebehoren, artikelen voor bedden n.a.g. 545 247 2,4 6 437 2 921 13,8 83 Reisartikelen, handtassen e.d. 55 25 ­15,5 789 358 1,1 84 Kleding en toebehoren 1 030 467 12,0 13 701 6 217 5,5

85 Schoeisel 258 117 12,6 3 733 1 694 20,3 87 Instrumenten en apparaten voor beroepsuitoefening, wetenschap, n.a.g. 996 452 29,3 9 416 4 273 18,2 88 Apparaten en benodigdheden voor fotografie, optiek e.d.; uurwerken 433 196 6,4 5 029 2 282 13,3 89 Diverse fabrikaten, n.a.g. 1 485 674 0,9 18 019 8 177 6,2

93 Boordprovisie en benodigdheden voor schepen en vliegtuigen en goederen n.a.g. 15 7 103,3 208 94 177,1

96 Niet in circulatie zijnde munten, behalve gouden munten 0 0 ­77,6 7 3 15,3 97 Niet-monetair goud 22 10 ­34,7 289 131 ­14,7

Berekening procentuele verandering is gebaseerd op hele bedragen.

8 Centraal Bureau voor de Statistiek
Uitvoer per goederensoort (5)

Afdelingen volgens de dec. 2000 dec. 2000 jan.­dec. 2000 jan.­dec. 2000 Standard International Trade Classification t.o.v. t.o.v. dec. 1999 jan.­dec. 1999

mln gld mln euro % mln gld mln euro %

Totaal 45 089 20 461 15,3 504 959 229 140 21,5

00 Levende dieren, m.u.v. dieren bedoeld bij afd. 03 171 77 ­2,1 1 923 872 25,4 01 Vlees en vleesproducten 1 007 457 3,0 11 783 5 347 14,8 02 Zuivelproducten en eieren 938 426 2,9 10 757 4 881 18,3 03 Vis, schaal- en weekdieren en bereidingen daarvan 458 208 21,0 4 356 1 977 19,2 04 Granen en graanproducten 225 102 ­2,1 2 663 1 209 2,9

05 Groenten en fruit 1 368 621 4,3 16 168 7 337 7,6 06 Suiker en suikerwerken, honing 145 66 19,4 1 659 753 19,9 07 Koffie, thee, cacao, specerijen en fabrikaten daarvan 388 176 9,9 4 521 2 052 6,6 08 Veevoeder, m.u.v. niet gemalen granen 415 188 ­1,9 4 612 2 093 13,3 09 Bereide voedingsmiddelen, n.a.g. 340 154 11,6 3 886 1 763 4,2

11 Dranken 324 147 7,6 4 323 1 962 14,1 12 Tabak en tabaksfabrikaten 485 220 13,5 7 057 3 202 5,3

21 Ongelooide huiden en vellen 72 33 23,9 647 294 27,5 22 Oliehoudende zaden en vruchten 74 34 8,9 818 371 11,4 23 Ruwe, synthetische en geregenereerde rubber 66 30 2,8 1 034 469 18,7 24 Kurk en hout 42 19 ­20,8 696 316 ­1,1 25 Papierstof en papierafval 85 39 17,8 1 275 578 69,2

26 Textielvezels, textielafval en lompen 40 18 34,2 490 222 16,6 27 Natuurlijke meststoffen en ruwe minerale producten 123 56 ­2,1 1 570 713 10,2 28 Metaalertsen en metaalafvallen 300 136 31,4 3 616 1 641 51,1 29 Andere ruwe dierlijke en plantaardige producten 1 532 695 20,6 16 947 7 690 19,9

32 Steenkool, cokes en briketten 101 46 44,6 1 062 482 9,5 33 Ruwe aardolie en aardolieproducten 3 016 1 368 36,1 32 442 14 721 85,6 34 Aardgas en industriegas 941 427 ­2,7 10 133 4 598 67,8 35 Elektrische energie 17 8 130,1 218 99 443,5

41 Dierlijke olien en vetten 16 7 12,5 160 73 13,4 42 Plantaardige vette olien 161 73 ­17,5 2 058 934 ­16,0 43 Was; mengsels en bereidingen van olien en vetten, niet geschikt voor menselijke consumptie n.a.g. 71 32 ­2,2 887 402 2,1

51 Organische chemische producten 1 895 860 27,3 22 242 10 093 37,0 52 Anorganische chemische producten 327 148 ­0,4 4 111 1 865 18,9 53 Kleur-, looi- en verfstoffen 337 153 11,2 4 478 2 032 15,3 54 Medicinale en farmaceutische producten 1 113 505 34,3 12 141 5 509 25,2 55 Etherische olien, parfumerieen, zeep- en
reinigingsmiddelen 297 135 6,8 3 937 1 787 16,6

56 Kunstmatige meststoffen 169 77 29,4 1 871 849 16,9 57 Kunststof in primaire vormen 1 506 684 18,9 17 722 8 042 25,4 58 Werken van kunststof n.a.g. 351 160 5,4 4 589 2 082 9,5 59 Andere chemische producten, n.a.g. 694 315 12,0 8 627 3 915 25,5

61 Leder en -waren, bereide pelterijen 40 18 6,6 504 229 13,0 62 Rubberwaren, n.a.g. 223 101 2,6 3 108 1 410 12,7 63 Kurk- en houtwaren, behalve meubelen 85 38 ­15,2 1 200 545 2,3 64 Papier, karton en artikelen 710 322 0,8 9 359 4 247 13,2 65 Garens, weefsels e.d. 801 363 5,1 10 075 4 572 6,4

66 Fabrikaten van niet-metaalhoudende mineralen, n.a.g. 307 139 ­3,2 4 085 1 854 5,9 67 IJzer en staal 606 275 ­1,1 8 699 3 948 24,2 68 Non-ferrometalen 504 229 4,2 6 590 2 991 21,8 69 Metaalwaren, n.a.g. 781 354 10,0 9 567 4 341 6,9

71 Generatoren en motoren 531 241 19,5 6 034 2 738 17,3 72 Gespecialiseerde machines 1 120 508 12,4 10 965 4 976 16,9 73 Machines voor metaalbewerking 136 62 ­3,9 1 464 664 41,7 74 Diverse machines, n.a.g. 1 153 523 14,7 12 772 5 796 15,7 75 Kantoor- en automatische gegevensverwerkende machines 5 693 2 583 18,2 54 660 24 803 12,8

76 Toestellen voor telecommunicatie en voor opnemen en weergeven van beeld en geluid 1 523 691 38,6 17 029 7 728 49,2 77 Elektrische apparaten, n.a.g. 3 860 1 752 33,5 38 755 17 586 32,7 78 Voertuigen voor wegvervoer 1 990 903 ­2,1 23 955 10 870 7,1 79 Ander vervoermaterieel 317 144 ­6,8 3 210 1 457 10,0

81 Geprefabriceerde bouwwerken, sanitaire artikelen, installaties voor centrale verwarming en verlichtings- toestellen n.a.g. 150 68 ­7,4 2 119 962 2,3 82 Meubelen en toebehoren, artikelen voor bedden n.a.g. 215 98 ­1,9 2 799 1 270 12,8 83 Reisartikelen, handtassen e.d. 33 15 ­10,7 564 256 3,9 84 Kleding en toebehoren 524 238 6,1 7 544 3 423 3,8

85 Schoeisel 225 102 99,1 2 506 1 137 41,1 87 Instrumenten en apparaten voor beroepsuitoefening, wetenschap, n.a.g. 976 443 8,8 10 503 4 766 19,7 88 Apparaten en benodigdheden voor fotografie, optiek e.d.; uurwerken 1 094 496 36,2 9 318 4 228 41,2 89 Diverse fabrikaten, n.a.g. 1 783 809 12,2 19 070 8 654 8,8

93 Boordprovisie en benodigdheden voor schepen en vliegtuigen en goederen n.a.g. 75 34 92,2 715 324 34,5

96 Niet in circulatie zijnde munten, behalve gouden munten 1 0 ­54,1 16 7 77,7 97 Niet-monetair goud 25 11 5,3 297 135 7,1

Berekening procentuele verandering is gebaseerd op hele bedragen.

Statistisch bulletin 8 (CBS) 1/3/2001 9
Uitgesproken faillissementen naar rechtsvorm (2000,no. 35)

Bedrijven en instellingen Natuurlijke personen Nalaten- Totaal schappen eenmans- vennoot- totaal totaal w.o. zaken schappen e.d. vennoten

1e­3e kwartaal
1998 1 281 1 883 3 164 815 335 4 3 983 1999 710 1 734 2 444 424 166 3 2 871 2000 717 1 851 2 568 620 205 15 3 203

Uitgesproken faillissementen m.b.t. bedrijven en instellingen naar bedrijfsactiviteit (SBI `93) (2000,no. 35)

A + B C + D F G H I J + K M + N + O Totaal 1) Land- en Winning van Bouwnijver- Reparatie van Horeca Vervoer, Financiële Onderwijs, bosbouw, delfstoffen heid consumenten- opslag en instellingen, gezondheids- jacht en en industrie artikelen en communi- verhuur en zorg, milieu visserij handel catie zakelijke en overige dienstverlening dienstverlening

1e­3e kwartaal
1998 55 360 442 964 235 205 681 210 3 164 1999 45 302 360 732 135 174 577 107 2 444 2000 44 317 370 702 146 182 633 150 2 568

w.o. bedrijven en instellingen exclusief eenmanszaken

1e-3e kwartaal
1998 29 243 209 536 73 136 514 132 1 883 1999 19 247 198 531 63 125 469 74 1 734 2000 25 269 200 505 64 140 525 106 1 851

1) Inclusief onbekend.

Berekend gemiddeld aantal productieve uren per arbeider in de nieuwbouw (B en U) (2000, no. 47)

Theoretisch Productief Improductief 2) w.v. verlet wegens vorst of neerslag beschikbaar 1) 1e kw. 2e kw. 3e kw. 4e kw. jaar 1e kw. 2e kw. 3e kw. 4e kw. jaar 1e kw. 2e kw. 3e kw. 4e kw. jaar

uren

1994 2 080 330 385 300 390 1 405 180 135 230 130 675 60 10 15 20 100 1995 2 080 360 3) 370 4) 300 4) 380 1 410 160 150 220 140 670 20 15 10 30 75 1996 2 095 275 400 310 380 1 365 245 120 220 150 730 120 5 5 25 150 1997 2 090 335 410 310 375 1 425 180 110 220 155 660 55 10 5 20 95 1998 2 090 380 385 300 365 1 430 135 135 230 165 660 35 20 15 30 100 1999 2 090 370 390 300 405 1 470 145 130 225 120 620 55 20 10 20 105 2000 2 080 380 395 280 390 * 1 445 140 125 240 130 * 635 20 5 15 25 * 70 *

1) Met inbegrip van vakantie, bijzondere feestdagen, snipperdagen en roostervrije dagen. 2) Eventuele gevolgen van neerslag (bijv. hoge grondwaterstand) worden niet waargenomen. Deze vorm van verlet komt dus niet in de cijfers tot uitdrukking. 3) De door staking verloren gegane uren zijn in de improductieve uren opgenomen. 4) Naast de door staking verloren gegane uren is ook rekening gehouden met inhaaleffekten.

10 Centraal Bureau voor de Statistiek
Leden van de vakcentrales (2000, no. 38)

1999 2000

1 juli 1 oktober 1 januari 1 april 1 juli 1 oktober

x 1 000

Federatie Nederlandse Vakbeweging 1 241,4 1 237,2 1 233,9 1 231,6 1 236,3 1 234,2 Christelijk Nationaal Vakverbond 362,1 357,1 356,1 357,0 355,6 354,5 Vakcentrale Middelbaar en Hoger Personeel 217,5 217,7 206,9 206,7 214,1 214,3

Maandplanning sociaal-economische kerncijfers

Het CBS publiceert een jaarplanning en een halfjaarplanning van zijn persberichten. Deze geven een indicatie van het moment waarop nieuwe cijfers beschikbaar komen. De weekplanning geeft nauwkeurig weer op welke dag een persbericht gepubliceerd zal worden. Als een uitbreiding van de dienstverlening publiceert het CBS voortaan ook maandelijks de publicatiedata van een aantal sociaal-economische kerncijfers voor de komende vijf maanden. Nieuwe cijfers over lonen en bevolking worden gepubliceerd in het Statistisch Bulletin. Nieuwe cijfers over werkgelegeheid worden gepubliceerd op de internet-site van het CBS (www.cbs.nl). De overige sociaal-economische kerncijfers worden als persbericht uitgebracht.

Onderwerp Publicatiedatum

2001

maart april mei juni juli

Kwartaalrekeningen 12 (4e kw 00) 2) 18 (1e kw 01) 1) 13 (1e kw 01) 2) Industriële productie 10 (01-01 - 02-01) 10 (03-01) 11 (04-01) 12 (05-01) Werkgelegenheid 30 (4e kw 00) 29 (1e kw 01) Werkloosheid 16 (12-00 - 02-01) 19 (01-01 - 03-01) 17 (02-01 - 04-01) 20 (03-01 - 05-01) 18 (04-01 - 06-01) Lonen * 29 (02-01) 26 (03 01) 31 (04-01) 28 (05-01) 26 (06-01) Consumentenprijzen 09 (02-01) 06 (03-01) 11 (04-01) 08 (05-01) 06 (06-01) Producentenprijzen 30 (02-01) 27 (03-01) 30 (04-01) 29 (05-01) 31 (06-01) Internationale handel 28 (01-01) 25 (02-01) 29 (03-01) 27 (04-01) 27 (05-01) Bevolking * 01 (12-00) 08 (01-01) 03 (03-01) 31 (04-01) 28 (05-01) 29 (02-01)
Tussen haakjes staat de verslagperiode

* gepubliceerd in het Statistisch Bulletin, beschikbaar op het Internet (www.cbs.nl)
1) Eerste raming
2) Definitieve cijfers

Ontwikkeling van omzetten (incl. BTW), prijzen en hoeveelheden in de horeca (1995=100) (47) Inl. tel. (045) 5 70 70 70

2000 Wijzigingen in % 1)

okt. nov. dec.* okt. 2000­ jan. 2000­ dec. 2000 dec. 2000 t.o.v. t.o.v. okt. 1999­ jan. 1999­ dec.1 999 dec. 1999

Horeca traditioneel (SBI 551, 553 en 554)

Omzet 134 128 130 5,1 5,6 w.v.
Hotels, pensions en conferentie-oorden (SBI 551) Omzet 169 160 131 6,6 9,0 Restaurants, cafetaria's, snackbars e.d. (SBI 553) Prijs 111 111 111 2,2 2,4 Hoeveelheid 115 108 118 1,6 2,0 Omzet 128 120 131 3,8 4,5 w.o.
Restaurants (SBI 55301)
Prijs 110 110 110 1,9 2,4 Hoeveelheid 123 117 130 2,7 2,6 Omzet 135 129 143 4,6 5,1 Cafetaria's, snackbars e.d. (SBI 55302)
Prijs 113 113 113 2,7 2,6 Hoeveelheid 104 96 101 0,1 1,1 Omzet 117 109 114 2,9 3,7 Caf+s e.d. (SBI 554)
Prijs 117 118 119 3,5 3,2 Hoeveelheid 101 97 109 2,6 1,4 Omzet 119 115 130 6,3 4,7

1) De wijzigingen zijn berekend op basis van niet-afgeronde indexcijfers.

Statistisch bulletin 8 (CBS) 1/3/2001 11
Gemiddeld rendement van obligatieleningen, obligatie- en aandelenindexcijfers (8)

Gemiddelden Week 8 per dag

2000 2001 19-2 20-2 21-2 22-2 23-2

dec. jan. week 6 week 7 week 8


Gemiddeld effectief rendement

Staatsleningen, algemeen 5,02 4,87 4,85 4,86 4,93 4,90 4,92 4,90 4,95 4,96 w.v. met gemiddeld resterende looptijd van
3­< 5 jaar 4,82 4,62 4,63 4,64 4,69 4,67 4,68 4,68 4,72 4,72 5­< 8 jaar 4,92 4,77 4,76 4,77 4,85 4,81 4,86 4,82 4,87 4,88 3­< 8 jaar 4,88 4,71 4,70 4,72 4,79 4,76 4,79 4,76 4,81 4,82 Vijf langstlopende staatsleningen 5,22 5,12 5,07 5,09 5,14 5,11 5,13 5,11 5,18 5,17 Nieuwste 10-jarige staatslening 5,03 4,92 4,89 4,91 4,96 4,92 4,95 4,93 5,00 4,98

CBS-koersindex voor staatsobligaties ultimo 1983=100

Gemiddeld resterende looptijd
3­< 5 jaar 113,9 114,7 114,7 114,6 114,4 114,5 114,5 114,5 114,3 114,3 5­< 8 jaar 122,6 123,6 123,7 123,6 123,1 123,3 123,0 123,3 123,0 122,9 8­<10 jaar 127,3 128,4 128,8 128,5 128,1 128,3 128,3 128,3 127,8 127,8

ultimo 1993=100

CBS-index voor converteerbare obligaties 1) 372,9 369,7 369,0 365,1 360,3 363,5 363,0 360,7 358,1 356,0

CBS-herbeleggingsindex voor obligaties ultimo 1983=100

Staatsleningen 356,6 360,4 361,9 361,9 361,4 361,8 361,5 361,4 361,1 361,5 Financiele instellingen
gewone obligaties 336,3 341,6 343,5 343,6 342,9 343,1 343,0 343,0 342,7 342,9 achtergestelde obligaties 409,8 416,1 419,1 419,1 418,2 418,6 418,3 418,4 417,8 418,0

Algemeen 354,0 358,3 360,1 360,1 359,5 359,8 359,5 359,5 359,2 359,5

jaar

Duration van staatsleningen met een vaste looptijd 4,64 4,69 4,73 4,72 4,72 4,73 4,73 4,72 4,71 4,71

CBS-koersindex voor aandelen ultimo 1983=100

Officiele Markt

Algemeen 904,5 892,9 891,0 886,0 857,7 873,2 871,5 859,9 847,9 836,1 Algemeen excl. Kon. Olie 921,0 909,0 896,9 889,4 857,9 874,4 872,9 861,0 847,4 833,7

Internationals 860,2 844,4 846,4 852,6 834,7 846,6 845,1 835,3 832,1 814,3

Lokale fondsen 966,8 957,7 953,0 940,3 904,1 922,5 920,6 907,4 889,0 880,8 Financiele instellingen 1 209,2 1 182,1 1 171,8 1 148,6 1 088,6 1 122,6 1 117,5 1 096,7 1 061,0 1 045,3 Niet-financiele instellingen 858,2 860,8 859,7 853,4 831,4 840,2 840,3 831,7 824,1 820,5

CBS/MoneyView-index voor beleggingsfondsen ultimo 1993=100

Algemeen 188,1 182,2 183,0 181,2 177,1 179,6 179,3 177,2 175,4 174,0 aandelenfondsen 270,4 257,9 258,7 254,8 246,6 251,6 250,8 246,8 243,2 240,4 obligatiefondsen 130,1 130,6 131,9 132,1 132,3 132,3 132,4 132,2 132,3 132,2 geldmarktfondsen 118,9 119,1 118,6 118,7 118,8 118,8 118,7 118,8 118,8 118,8

CBS/NIB-index voor niet AEX-aandelen 386,9 388,2 400,9 400,9 391,6 400,3 399,4 392,1 386,9 379,1 CBS MIT-index 518,8 540,1 507,1 499,1 473,2 487,2 488,7 474,9 464,7 450,7 CBS MIT Small-index 638,1 657,3 653,0 645,4 600,7 626,9 626,6 603,9 580,1 565,9 CBS/SBV Vastgoedindex algemeen 93,3 95,2 99,3 100,9 100,8 101,7 101,3 101,1 100,4 99,6

CBS-herbeleggingsindex voor aandelen ultimo 1983=100

Officiele Markt

Algemeen 1 702,0 1 680,3 1 676,8 1 667,3 1 614,2 1 643,3 1 640,1 1 618,3 1 595,7 1 573,5 Algemeen excl. Kon. Olie 1 593,0 1 572,4 1 551,6 1 538,6 1 484,0 1 512,6 1 510,0 1 489,4 1 465,9 1 442,3

Internationals 1 736,8 1 704,9 1 709,1 1 721,5 1 685,4 1 709,4 1 706,4 1 686,6 1 680,1 1 644,3 Lokale fondsen 1 675,4 1 659,6 1 651,6 1 629,6 1 566,8 1 598,7 1 595,4 1 572,7 1 540,8 1 526,5 Financiele instellingen 2 482,8 2 427,0 2 405,9 2 358,3 2 235,1 2 304,8 2 294,5 2 251,6 2 178,4 2 146,1 Niet-financiele instellingen 1 355,6 1 359,8 1 358,3 1 348,4 1 313,6 1 327,5 1 327,7 1 314,1 1 302,2 1 296,5

CBS/MoneyView-index voor beleggingsfondsen ultimo 1993=100

Algemeen 205,0 198,6 199,5 197,5 193,1 195,8 195,4 193,2 191,3 189,7 aandelenfondsen 297,6 283,9 284,8 280,4 271,4 277,0 276,1 271,7 267,8 264,6 obligatiefondsen 139,7 140,2 141,6 141,9 142,1 142,1 142,2 142,0 142,1 142,0 geldmarktfondsen 119,7 120,2 120,5 120,6 120,7 120,7 120,7 120,7 120,7 120,8

CBS/NIB-index voor niet AEX-aandelen 450,1 451,7 466,8 466,8 455,9 466,1 465,0 456,5 450,6 441,4 CBS MIT-index 593,0 617,4 579,6 570,5 541,0 556,9 558,6 542,9 531,2 515,2 CBS MIT Small-index 691,0 711,8 707,1 698,9 650,5 678,8 678,6 653,9 628,2 612,8 CBS/SBV Vastgoedindex algemeen 143,0 146,2 153,0 155,5 155,4 156,7 156,2 155,9 154,8 153,6

1) Tot 1-1-2001 CBS/Stroeve-index.

12 Centraal Bureau voor de Statistiek
reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie