Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

B&W Lelystad: gebruiksbeperkingen aan horecagelegenheden

Datum nieuwsfeit: 02-03-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Lelystad
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Lelystad

Gemeente legt groot aantal horeca-inrichtingen gebruiksbeperkingen op

Burgemeester en wethouders hebben vier grote publiekstrekkende gebouwen en een groot aantal andere horeca-gelegenheden gebruiksbeperkende maatregelen opgelegd totdat zij aan de noodzakelijke brandveiligheidsvoorschriften hebben voldaan. De grote gebouwen zijn Cultureel Centrum Agora, Hotel Mercure, CKC De Kubus en de bioscoop Alphatheater. Met de directies van deze bedrijven/instellingen is gesproken over maatregelen, zowel op korte als iets langere termijn, opdat de veiligheid van de bezoekers kan blijven gewaarborgd.

De maatregelen ten aanzien van de horecagelegenheden zijn een direct gevolg van de cafébrand in Volendam. Toen bleek dat ook in Lelystad een achterstand was opgetreden in de o.a. aan horeca- en evenementengebouwen te verlenen gebruiksvergunningen. Burgemeester en wethouders willen de opgelopen achterstand snel inhalen. Prioriteit is gegeven aan een selectie van ca. 40 horeca- en publiekstrekkende panden waarbij een quick scan is uitgevoerd.

Resultaten quick scan
De resultaten van de quick scan en de eventuele aan de hand daarvan nog te nemen maatregelen zijn aan de betreffende ondernemers schriftelijk bekendgemaakt. De controles wijzen uit dat bij de meeste bedrijven er geen reden is voor direct brandgevaar. Voor een optimaal brandveilige situatie moet het merendeel van de bedrijven nog wel aanvullende maatregelen en/of voorzieningen treffen. Afhankelijk van de inrichting houdt dit in dat er bijvoorbeeld onvoldoende vluchtwegen, nood-verlichting, blusmiddelen en veiligheidsinstructies aanwezig zijn.

De bij de quick scan betrokken ondernemers kunnen in drie categorieën worden ingedeeld:

1. de ondernemer die aan alle brandveiligheidsvoorschriften voldoet en geen nadere maatregelen hoeft te nemen. In deze categorie vallen slechts twee ondernemingen.

2. de ondernemer die binnen twee tot zes weken een aantal nadere maatregelen/voorzieningen in en aan het pand moet treffen. Het gaat hier om 23 ondernemers die maatregelen moeten treffen als: het aanbrengen van brandwerend materiaal, het wijzigen van de draairichting van deuren, het aanbrengen van noodverlichting, brandblussers en zg. panieksluitingen, vervanging van deurknoppen, beveiliging van elektrische bedrading en het schriftelijk vastleggen van beveiligingsinstructies aan het personeel.
3. de ondernemer die naast de binnen twee tot zes weken te nemen maatregelen uit categorie 2 nog nadere maatregelen moet treffen op het vlak van installatietechnische en bouwkundige eisen. In het uiterste geval moeten extra nooduitgangen worden aangebracht. Het gaat hier om de vier grotere publiekstrekkers ((Agora, Hotel Mercure, De Kubus, Alphatheater) en nog 10 andere horeca-inrichtingen. Voor het treffen van de nodige technische en bouwkundige maatregelen hebben de ondernemingen in deze categorie uiterlijk drie maanden de tijd.

Gebruiksbeperkingen categorie 3
De inrichtingen behorend tot categorie 3 krijgen, gelet op de ernst van de situatie, van de gemeente met onmiddellijke ingang gebruiksbeperkende maatregelen opgelegd. Zolang nog niet aan alle brandveiligheidseisen is voldaan, geldt voor de betreffende ondernemingen dat het maximum aantal toe te laten bezoekers tot een door de gemeente vastgesteld aantal is beperkt. De ondernemers hebben de verantwoordelijkheid daarop toe te zien. Als hulpmiddel daarbij is de ondernemer geadviseerd het maximum aantal bezoekers duidelijk bekend te maken bij bezoekers en personeel, bijvoorbeeld door een in/aan de zaak op te hangen bordje. De betreffende instellingen hebben aangegeven hun volledige medewerking te willen geven bij het brandveilig maken van hun gebouw. In de tussenliggende periode worden tijdelijke maatregelen genomen, zoals extra bewaking, instructie aan het personeel, en een streng toezicht op het maximum aantal toe te laten bezoekers om de veiligheid van bezoekers te garanderen.

Controles
De brandweer neemt tussentijds steekproefsgewijs controles of de horeca-inrichtingen en de vier grote gebouwen zich houden aan de opgelegde maatregelen en of zij vorderingen maken bij het brandveilig maken van hun pand.

Aanvraag gebruikersvergunning
In de brief over de te nemen maatregelen is naar de betrokken ondernemers aangegeven dat zij binnen zes weken een aanvraag om gebruiksvergunning moeten indienen. Aan twee ondernemers kan zonder nadere maatregel de gebruiksvergunning worden verleend. Aan de andere aangeschreven horeca-inrichtingen wordt de gebruiksvergunning pas verleend als de aanvullende veiligheidsmaatregelen ook daadwerkelijk zijn genomen. Gebeurt dat niet dan gaat de gemeente over tot het toepassen van bestuursdwang en zonodig tot sluiting van de gelegenheid.

Sea Bottom Jazzfestival
Burgemeester en wethouders hebben aan de Agora medegedeeld dat het voor 30 maart geplande Sea Bottom Jazzfestival als evenement doorgang kan vinden mits aan een aantal nadere brandveiligheidsvoorwaarden is voldaan. De procedure voor verlening van een evenementenvergunning met advisering daarbij van brandweer, politie en GGD is in gang gezet. Bovendien is de limiet voor het maximum aantal aanwezige mensen (bezoekers, personeel én artiesten) gesteld op 3.500 .

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie