Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Vergaderingen en bekendmakingen gemeente Hattem

Datum nieuwsfeit: 05-03-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Hattem

Gemeentelijke informatierubriek de Homoet, editie 28 februari 2001

RAADSVERGADERING

Op maandag 5 maart 2001, aanvang 20.00 uur, komt de gemeenteraad in een openbare vergadering in het stadhuis bijeen. De agenda luidt als volgt:

1. Opening en trekking van een stemmingsnummer.
2. Spreekrecht burgerij.

3. Vaststelling notulen van de raadsvergadering dd. 29 januari 2001.
4. Ingekomen stukken.

5. Voorstel tot:
a. vaststelling van de 7e wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening in verband met de af te sluiten horecaconvenanten;
b. het machtigen van de burgemeester tot afsluiting van convenanten met de desbetreffende horecabedrijven waarbij het modelconvenant leidend is (no. 9).

6. Voorstel tot:
a. aanwijzing van het Gelders Genootschap tot bevordering en instandhouding van de schoonheid van stad en landschap als monumentencommissie;
b. intrekking van de verordening op de monumentencommissie (no. 10).

7. Voorstel tot vaststelling van de 38e partiële herziening van bestemmingsplan Het Veen (realisering van gebouwen en bijgebouwen ten behoeve van de golfoefenbaan aan de Konijnenbergerweg) (no. 11).

8. Voorstel tot:
a. verkoop van een perceel grond gelegen aan de Hezenbergerweg aan De Stichting 'Het Geldersch Landschap' te Arnhem (no. 12);
b. vaststelling van de 6e begrotingswijziging Algemene Dienst 2001.

9. Voorstel tot:
a. verkoop van percelen erfpachts- en bosgrond gelegen nabij de Koeweg aan De Stichting 'Nationaal Kamp voor Schipperskinderen' te Westervoort (no. 13); b. vaststelling van de 5e begrotingswijziging Algemene Dienst 2001.

10. Voorstel tot het nemen van een voorbereidingsbesluit voor de gedeeltelijke herziening van de bestemmingsplannen Claerwater en Hoenwaard (uiterwaardengebied) (no. 14).

11. Voorstel tot het aangaan van een grondruiltransactie met S & H Projectontwikkeling BV te Zwolle ten behoeve van de bouw van een 25-tal vrije sector koopwoningen op het terrein van de voormalige Big Boss aan de Hessenweg (no. 16).

12. Voorstel tot vaststelling van de 36e partiële herziening van het bestemmingsplan De Hilst (bouw 25-tal woningen op het terrein van de voormalige Big Boss aan de Hessenweg) (no. 15).
13. Voorstel tot:
a. het verstrekken van een éénmalige subsidie aan de Hattemse jeu de boulesvereniging "Hattem Pétanque" ter grootte van 75% van de realisatiekosten van een eigen onderkomen met een maximum van f 35.000,-- (no. 17);
b. vaststelling van de 7e begrotingswijziging Algemene Dienst 2001.

14. Voorstel tot:
a. het beschikbaarstellen van een krediet groot f 170.141,-- aan de Stichting Kinderopvang Hattem ten behoeve van uitbreiding van het aantal kindopvangplaatsen (no. 18);
b. vaststelling van de 8e begrotingswijziging Algemene Dienst 2001.

15. Rondvraag.

16. Sluiting.

VERPLICHTE VERLAGING TARIEVEN PASPOORTEN MET INGANG VAN 1 APRIL A.S.

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties heeft de gemeenten voorgeschreven de tarieven van paspoorten met ingang van
1 april a.s. te verlagen met f 27,50. Burgemeester en wethouders zijn dan ook voornemens de gemeenteraad voor te stellen om de tarievenlijst aan deze verplichte verlaging van tarieven aan te passen. Het bedrag voor een paspoort wordt vanaf 1 april a.s. f 80,70

VRIJSTELLING BESTEMMINGSPLAN ( art.17 W.R.O. )

De burgemeester geeft ingevolge artikel 19a van de Wet op de Ruimtelijke Ordening kennis van de nederlegging van het verzoek om vrijstelling/bouwvergunning met een tijdelijke instandhouding voor het oprichten van een gebouw voor kinderdagopvang nabij Dorpsweg 31c te Hattem.

Kennis wordt gegeven van het voornemen van burgemeester en wethouders om met toepassing van artikel 17 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening een tijdelijke vrijstelling te verlenen van de bepalingen van het bestemmingsplan "Waa" voor een periode van maximaal anderhalf jaar.

Het vrijstellingsverzoek/verzoek bouwvergunning met een tijdelijke instandhouding ligt met ingang van 1 maart 2001 gedurende twee weken voor een ieder ter inzage ter gemeentesecretarie, sector Ruimtelijke Ordening en Beheer.

Een ieder is bevoegd om gedurende de termijn van terinzagelegging schriftelijke bedenkingen tegen het verlenen van de vrijstelling naar voren te brengen bij burgemeester en wethouders van Hattem.

KENNISGEVING 10% VRIJSTELLING BESTEMMINGSPLAN

Met ingang van 1 maart 2001 ligt gedurende twee weken ter gemeentesecretarie, sector Ruimtelijke Ordening en Beheer voor een ieder ter inzage een bouwplan voor het uitbreiden en veranderen van een woning en veranderen van een garage/schuur op het perceel Wilgenhof 22 te Hattem, gelegen in het bestemmingsplan "Darp". Burgemeester en wethouders zijn voornemens om 10% vrijstelling te verlenen inzake de uitbreiding van de woning voor het bouwen met overschrijding van de voorste bebouwingsgrens.

Belanghebbenden die bedenkingen hebben tegen het verlenen van vrijstelling worden in de gelegenheid gesteld hun zienswijzen omtrent het voornemen, gedurende de bovengenoemde termijn van terinzagelegging, naar keuze schriftelijk of mondeling naar voren te brengen. Schriftelijk moet dit geschieden bij het college van burgemeester en wethouders van Hattem.
Mondelinge zienswijzen kunnen zowel persoonlijk ( tijdens openstelling van het bureau R.O. ), als telefonisch ( op werkdagen van 08.00 uur tot 12.30 uur en 13.30 uur tot 17.00 uur) worden doorgegeven aan de heer P. Jetzes (tel. 4431643), of bij diens afwezigheid bij een andere medewerker van het bureau Ruimtelijke Ordening.

BOUWACTIVITEITEN

Bouwvergunning is verleend voor:

* het gedeeltelijk uitbreiden en veranderen van een woning, De Reest 36 (VZ 16-02-2001);

* het gedeeltelijk veranderen van een woning, Uitvliet 16 (VZ 15-02-2001);

* het uitbreiden en veranderen van een woning met bijgebouw, De Dommel 11 (VZ 15-02-2001);

* het gedeeltelijk uitbreiden en veranderen van een woning met bijgebouw, Enkweg 17 ( 16-02-2001);

* het oprichten van een woning met bijgebouw, Eijerdijk 6 (VZ 15-02-2001).

Sloopvergunning is verleend voor:

* het slopen van een opslag/schuur, Nieuwstad 3 (VZ 15-02-2001).
Voor nadere informatie : Sector R.O.B.
Personen die door het besluit rechtstreeks in hun belang zijn getroffen, kunnen daartegen ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na de datum van verzending (VZ) van dat besluit aan vergunninghouder een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders.
Een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. In geval van onverwijlde spoed kan de President van de Rechtbank te Zutphen, sector Bestuursrecht, Postbus 205, 7200 AE Zutphen, bij afzonderlijk schrijven verzocht worden een voorlopige voorziening te treffen. Er dient dan wel een bezwaarschrift te zijn ingediend. Voor de behandeling van een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

AANVRAGEN OM BOUWVERGUNNING

Burgemeester en wethouders maken bekend dat bij hun college de volgende aanvragen om bouwvergunning zijn ingediend:
* het oprichten van een kantoorgebouw ter vervanging van een bestaand kantoorgebouw, Apeldoornseweg 30a;
* het uitbreiden en veranderen van een industriegebouw, De Netelhorst 14.

VERLEENDE KAPVERGUNNINGEN.

Kapvergunning is verleend voor het vellen van houtopstanden op de percelen:

* Beekstraat 25 (VZ 16-02-2001);

* Kastanjelaan 3 (VZ 16-02-2001).

Voor nadere informatie: Sector R.O.B.
Personen die door een besluit rechtstreeks in hun belang zijn getroffen, kunnen daartegen ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na de datum van verzending (VZ) van dat besluit aan vergunninghouder een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders.
Een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. In geval van onverwijlde spoed kan de President van de Rechtbank te Zutphen, sector Bestuursrecht, postbus 205, 7200 AE Zutphen, bij afzonderlijk schrijven verzocht worden een voorlopige voorziening te treffen. Er dient dan wel een bezwaarschrift te zijn ingediend. Voor de behandeling van een verzoek om voorlopige voorziening zijn griffierechten verschuldigd.

AANVRAGEN KAPVERGUNNING

Burgemeester en wethouders maken bekend dat bij hun college een aanvraag om kapvergunning is binnengekomen betreffende het perceel:
* Van Heemstralaan 8, 2 bomen.

Belanghebbenden kunnen gedurende twee weken hun zienswijze over de aanvraag naar voren brengen.

COLLECTIEVE FESTIVITEITEN

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij, gelet op artikel 4.1.2 van de Algemene plaatselijke verordening van de gemeente Hattem, voor het jaar 2001 de volgende dagen ten behoeve van collectieve festiviteiten aanwijzen waarop de voorschriften 1.1.1, 1.1.5, 1.1.7 en
1.1.8 van het Besluit horeca-, sport- en recreatieinrichtingen milieubeheer (geluidvoorschriften) niet gelden voor de inrichtingen waarop dit besluit van toepassing is:

* Koninginnedag (30 april);

* Hemelvaartsdag (24 mei);

* 2e Pinksterdag (4 juni);

* langste dag (21 juni);

* oudejaar- en nieuwjaarsviering (31 december).
VERGADERING WELSTANDSCOMMISSIE

Burgemeester en wethouders maken bekend, dat op dinsdag 6 maart 2001 om 14.00 uur op het stadhuis een vergadering wordt gehouden van het Gelders Genootschap (Welstands Commissie), met als onderwerpen aanvragen om bouwvergunning (dan wel melding bouwvoornemen). Belanghebbenden (aanvragers/architecten) kunnen bij de heer P. Jetzes van het bureau Ruimtelijke Ordening (tel. 4431643) een afspraak maken om hun bouwplan toe te lichten tot uiterlijk maandag 5 maart 2001, of bij diens afwezigheid bij een andere medewerker van het bureau Ruimtelijke Ordening. Bij het niet maken van een afspraak loopt u de kans dat de wachttijd kan oplopen.
Indien de orde van de vergadering of het belang van de aanvrager van de bouwvergunning of degene die een melding heeft gedaan dit vergt, kan de commissie besluiten achter gesloten deuren te vergaderen.

EXPOSITIE PROJECT BE EQUAL BE DIFFERENT, DIVERSITEIT IN BEELD

De Europese Commissie heeft ter implementatie van artikel 13 van het EG-verdrag - het
beginsel van gelijke behandeling en non-discriminatie - diverse projecten laten ontwikkelen. Een van die projecten wordt uitgevoerd door het Landelijk Bureau Leeftijdsdiscriminatie, COC Nederland en E-Quality, experts in gender en etniciteit. Deze drie Nederlandse organisaties hebben tezamen met soortgelijke partners in Ierland, Finland en Italië een concept ontwikkeld voor een gezamenlijke aanpak van discriminatie op grond van sekse, leeftijd, etniciteit en seksuele voorkeur: het project Be Equal Be Different. Dit Europese project bestaat uit een handboek en een fototentoonstelling die de komende tijd door de vier deelnemende landen gaat reizen. Op deze wijze worden organisaties, overheden, bedrijven en verenigingen, die discriminatie op de genoemde gronden willen bestrijden, zowel de theoretische achtergrond als praktische handvaten aangereikt voor het ontwikkelen van beleid op dit terrein. De gemeente Hattem levert een financiële bijdrage aan het project Be Equal Be Different en participeert ook in dit project.

Van 5 tot en met 16 maart 2001 is tijdens de openingstijden in de hal van het stadhuis de expositie Be Equal Be Different te bezichtigen. De expositie toont indringende beelden van diversiteit in Finland, Ierland, Italië en Nederland. Mannen en vrouwen, verschillend in leeftijd, achtergrond en seksuele voorkeur, zijn met respect voor hun eigenheid geportretteerd. De expositie bestaat uit zestien foto's van evenzoveel fotografen uit de deelnemende landen. Zij geven in de foto's hun visie op discriminatie. Verrassende beelden van heel verschillende mensen gemaakt door fotografen die in hun werk niet alleen artistiek maar ook maatschappelijk bewust bezig zijn. Een eye-opener. De foto's worden begeleid door een brochure, waarin de fotografen uitleg geven over hun foto's. Alle foto's staan ook afgedrukt in deze brochure. De tentoonstelling en het handboek geven een uniek beeld van diversiteit over de grenzen van landen en discriminatievormen heen.

AVONDSCHIETOEFENINGEN

Op woensdagavond 7 maart worden er op het artillerie schietkamp 't Harde avondschietoefeningen gehouden.

Hattem, 28 februari 2001.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Code Oranje afgekondigd: op weg naar een nieuwe democratie
Code Oranje afgekondigd¶ Persbericht Woensdag 26 oktober 2016 Code Oranje afgekondigd Op weg naar een nieuwe democratie Een groep van...

HomeExchange Gold brengt de ruil-ervaring naar nieuw service-niveau
HomeExchange – ‘s werelds grootste huizenruil-netwerk met meer dan 65.000 actieve listings in 150 landen– heeft HomeExchange Gold gelanceerd, een...

Bijna 90 procent Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde
Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Van alle Nederlanders wil...

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...