Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Vergaderingen en bekendmakingen gemeente Hattem

Datum nieuwsfeit: 05-03-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Hattem

Gemeentelijke informatierubriek de Homoet, editie 28 februari 2001

RAADSVERGADERING

Op maandag 5 maart 2001, aanvang 20.00 uur, komt de gemeenteraad in een openbare vergadering in het stadhuis bijeen. De agenda luidt als volgt:

1. Opening en trekking van een stemmingsnummer.
2. Spreekrecht burgerij.

3. Vaststelling notulen van de raadsvergadering dd. 29 januari 2001.
4. Ingekomen stukken.

5. Voorstel tot:
a. vaststelling van de 7e wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening in verband met de af te sluiten horecaconvenanten;
b. het machtigen van de burgemeester tot afsluiting van convenanten met de desbetreffende horecabedrijven waarbij het modelconvenant leidend is (no. 9).

6. Voorstel tot:
a. aanwijzing van het Gelders Genootschap tot bevordering en instandhouding van de schoonheid van stad en landschap als monumentencommissie;
b. intrekking van de verordening op de monumentencommissie (no. 10).

7. Voorstel tot vaststelling van de 38e partiële herziening van bestemmingsplan Het Veen (realisering van gebouwen en bijgebouwen ten behoeve van de golfoefenbaan aan de Konijnenbergerweg) (no. 11).

8. Voorstel tot:
a. verkoop van een perceel grond gelegen aan de Hezenbergerweg aan De Stichting 'Het Geldersch Landschap' te Arnhem (no. 12);
b. vaststelling van de 6e begrotingswijziging Algemene Dienst 2001.

9. Voorstel tot:
a. verkoop van percelen erfpachts- en bosgrond gelegen nabij de Koeweg aan De Stichting 'Nationaal Kamp voor Schipperskinderen' te Westervoort (no. 13); b. vaststelling van de 5e begrotingswijziging Algemene Dienst 2001.

10. Voorstel tot het nemen van een voorbereidingsbesluit voor de gedeeltelijke herziening van de bestemmingsplannen Claerwater en Hoenwaard (uiterwaardengebied) (no. 14).

11. Voorstel tot het aangaan van een grondruiltransactie met S & H Projectontwikkeling BV te Zwolle ten behoeve van de bouw van een 25-tal vrije sector koopwoningen op het terrein van de voormalige Big Boss aan de Hessenweg (no. 16).

12. Voorstel tot vaststelling van de 36e partiële herziening van het bestemmingsplan De Hilst (bouw 25-tal woningen op het terrein van de voormalige Big Boss aan de Hessenweg) (no. 15).
13. Voorstel tot:
a. het verstrekken van een éénmalige subsidie aan de Hattemse jeu de boulesvereniging "Hattem Pétanque" ter grootte van 75% van de realisatiekosten van een eigen onderkomen met een maximum van f 35.000,-- (no. 17);
b. vaststelling van de 7e begrotingswijziging Algemene Dienst 2001.

14. Voorstel tot:
a. het beschikbaarstellen van een krediet groot f 170.141,-- aan de Stichting Kinderopvang Hattem ten behoeve van uitbreiding van het aantal kindopvangplaatsen (no. 18);
b. vaststelling van de 8e begrotingswijziging Algemene Dienst 2001.

15. Rondvraag.

16. Sluiting.

VERPLICHTE VERLAGING TARIEVEN PASPOORTEN MET INGANG VAN 1 APRIL A.S.

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties heeft de gemeenten voorgeschreven de tarieven van paspoorten met ingang van
1 april a.s. te verlagen met f 27,50. Burgemeester en wethouders zijn dan ook voornemens de gemeenteraad voor te stellen om de tarievenlijst aan deze verplichte verlaging van tarieven aan te passen. Het bedrag voor een paspoort wordt vanaf 1 april a.s. f 80,70

VRIJSTELLING BESTEMMINGSPLAN ( art.17 W.R.O. )

De burgemeester geeft ingevolge artikel 19a van de Wet op de Ruimtelijke Ordening kennis van de nederlegging van het verzoek om vrijstelling/bouwvergunning met een tijdelijke instandhouding voor het oprichten van een gebouw voor kinderdagopvang nabij Dorpsweg 31c te Hattem.

Kennis wordt gegeven van het voornemen van burgemeester en wethouders om met toepassing van artikel 17 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening een tijdelijke vrijstelling te verlenen van de bepalingen van het bestemmingsplan "Waa" voor een periode van maximaal anderhalf jaar.

Het vrijstellingsverzoek/verzoek bouwvergunning met een tijdelijke instandhouding ligt met ingang van 1 maart 2001 gedurende twee weken voor een ieder ter inzage ter gemeentesecretarie, sector Ruimtelijke Ordening en Beheer.

Een ieder is bevoegd om gedurende de termijn van terinzagelegging schriftelijke bedenkingen tegen het verlenen van de vrijstelling naar voren te brengen bij burgemeester en wethouders van Hattem.

KENNISGEVING 10% VRIJSTELLING BESTEMMINGSPLAN

Met ingang van 1 maart 2001 ligt gedurende twee weken ter gemeentesecretarie, sector Ruimtelijke Ordening en Beheer voor een ieder ter inzage een bouwplan voor het uitbreiden en veranderen van een woning en veranderen van een garage/schuur op het perceel Wilgenhof 22 te Hattem, gelegen in het bestemmingsplan "Darp". Burgemeester en wethouders zijn voornemens om 10% vrijstelling te verlenen inzake de uitbreiding van de woning voor het bouwen met overschrijding van de voorste bebouwingsgrens.

Belanghebbenden die bedenkingen hebben tegen het verlenen van vrijstelling worden in de gelegenheid gesteld hun zienswijzen omtrent het voornemen, gedurende de bovengenoemde termijn van terinzagelegging, naar keuze schriftelijk of mondeling naar voren te brengen. Schriftelijk moet dit geschieden bij het college van burgemeester en wethouders van Hattem.
Mondelinge zienswijzen kunnen zowel persoonlijk ( tijdens openstelling van het bureau R.O. ), als telefonisch ( op werkdagen van 08.00 uur tot 12.30 uur en 13.30 uur tot 17.00 uur) worden doorgegeven aan de heer P. Jetzes (tel. 4431643), of bij diens afwezigheid bij een andere medewerker van het bureau Ruimtelijke Ordening.

BOUWACTIVITEITEN

Bouwvergunning is verleend voor:

* het gedeeltelijk uitbreiden en veranderen van een woning, De Reest 36 (VZ 16-02-2001);

* het gedeeltelijk veranderen van een woning, Uitvliet 16 (VZ 15-02-2001);

* het uitbreiden en veranderen van een woning met bijgebouw, De Dommel 11 (VZ 15-02-2001);

* het gedeeltelijk uitbreiden en veranderen van een woning met bijgebouw, Enkweg 17 ( 16-02-2001);

* het oprichten van een woning met bijgebouw, Eijerdijk 6 (VZ 15-02-2001).

Sloopvergunning is verleend voor:

* het slopen van een opslag/schuur, Nieuwstad 3 (VZ 15-02-2001).
Voor nadere informatie : Sector R.O.B.
Personen die door het besluit rechtstreeks in hun belang zijn getroffen, kunnen daartegen ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na de datum van verzending (VZ) van dat besluit aan vergunninghouder een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders.
Een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. In geval van onverwijlde spoed kan de President van de Rechtbank te Zutphen, sector Bestuursrecht, Postbus 205, 7200 AE Zutphen, bij afzonderlijk schrijven verzocht worden een voorlopige voorziening te treffen. Er dient dan wel een bezwaarschrift te zijn ingediend. Voor de behandeling van een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

AANVRAGEN OM BOUWVERGUNNING

Burgemeester en wethouders maken bekend dat bij hun college de volgende aanvragen om bouwvergunning zijn ingediend:
* het oprichten van een kantoorgebouw ter vervanging van een bestaand kantoorgebouw, Apeldoornseweg 30a;
* het uitbreiden en veranderen van een industriegebouw, De Netelhorst 14.

VERLEENDE KAPVERGUNNINGEN.

Kapvergunning is verleend voor het vellen van houtopstanden op de percelen:

* Beekstraat 25 (VZ 16-02-2001);

* Kastanjelaan 3 (VZ 16-02-2001).

Voor nadere informatie: Sector R.O.B.
Personen die door een besluit rechtstreeks in hun belang zijn getroffen, kunnen daartegen ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na de datum van verzending (VZ) van dat besluit aan vergunninghouder een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders.
Een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. In geval van onverwijlde spoed kan de President van de Rechtbank te Zutphen, sector Bestuursrecht, postbus 205, 7200 AE Zutphen, bij afzonderlijk schrijven verzocht worden een voorlopige voorziening te treffen. Er dient dan wel een bezwaarschrift te zijn ingediend. Voor de behandeling van een verzoek om voorlopige voorziening zijn griffierechten verschuldigd.

AANVRAGEN KAPVERGUNNING

Burgemeester en wethouders maken bekend dat bij hun college een aanvraag om kapvergunning is binnengekomen betreffende het perceel:
* Van Heemstralaan 8, 2 bomen.

Belanghebbenden kunnen gedurende twee weken hun zienswijze over de aanvraag naar voren brengen.

COLLECTIEVE FESTIVITEITEN

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij, gelet op artikel 4.1.2 van de Algemene plaatselijke verordening van de gemeente Hattem, voor het jaar 2001 de volgende dagen ten behoeve van collectieve festiviteiten aanwijzen waarop de voorschriften 1.1.1, 1.1.5, 1.1.7 en
1.1.8 van het Besluit horeca-, sport- en recreatieinrichtingen milieubeheer (geluidvoorschriften) niet gelden voor de inrichtingen waarop dit besluit van toepassing is:

* Koninginnedag (30 april);

* Hemelvaartsdag (24 mei);

* 2e Pinksterdag (4 juni);

* langste dag (21 juni);

* oudejaar- en nieuwjaarsviering (31 december).
VERGADERING WELSTANDSCOMMISSIE

Burgemeester en wethouders maken bekend, dat op dinsdag 6 maart 2001 om 14.00 uur op het stadhuis een vergadering wordt gehouden van het Gelders Genootschap (Welstands Commissie), met als onderwerpen aanvragen om bouwvergunning (dan wel melding bouwvoornemen). Belanghebbenden (aanvragers/architecten) kunnen bij de heer P. Jetzes van het bureau Ruimtelijke Ordening (tel. 4431643) een afspraak maken om hun bouwplan toe te lichten tot uiterlijk maandag 5 maart 2001, of bij diens afwezigheid bij een andere medewerker van het bureau Ruimtelijke Ordening. Bij het niet maken van een afspraak loopt u de kans dat de wachttijd kan oplopen.
Indien de orde van de vergadering of het belang van de aanvrager van de bouwvergunning of degene die een melding heeft gedaan dit vergt, kan de commissie besluiten achter gesloten deuren te vergaderen.

EXPOSITIE PROJECT BE EQUAL BE DIFFERENT, DIVERSITEIT IN BEELD

De Europese Commissie heeft ter implementatie van artikel 13 van het EG-verdrag - het
beginsel van gelijke behandeling en non-discriminatie - diverse projecten laten ontwikkelen. Een van die projecten wordt uitgevoerd door het Landelijk Bureau Leeftijdsdiscriminatie, COC Nederland en E-Quality, experts in gender en etniciteit. Deze drie Nederlandse organisaties hebben tezamen met soortgelijke partners in Ierland, Finland en Italië een concept ontwikkeld voor een gezamenlijke aanpak van discriminatie op grond van sekse, leeftijd, etniciteit en seksuele voorkeur: het project Be Equal Be Different. Dit Europese project bestaat uit een handboek en een fototentoonstelling die de komende tijd door de vier deelnemende landen gaat reizen. Op deze wijze worden organisaties, overheden, bedrijven en verenigingen, die discriminatie op de genoemde gronden willen bestrijden, zowel de theoretische achtergrond als praktische handvaten aangereikt voor het ontwikkelen van beleid op dit terrein. De gemeente Hattem levert een financiële bijdrage aan het project Be Equal Be Different en participeert ook in dit project.

Van 5 tot en met 16 maart 2001 is tijdens de openingstijden in de hal van het stadhuis de expositie Be Equal Be Different te bezichtigen. De expositie toont indringende beelden van diversiteit in Finland, Ierland, Italië en Nederland. Mannen en vrouwen, verschillend in leeftijd, achtergrond en seksuele voorkeur, zijn met respect voor hun eigenheid geportretteerd. De expositie bestaat uit zestien foto's van evenzoveel fotografen uit de deelnemende landen. Zij geven in de foto's hun visie op discriminatie. Verrassende beelden van heel verschillende mensen gemaakt door fotografen die in hun werk niet alleen artistiek maar ook maatschappelijk bewust bezig zijn. Een eye-opener. De foto's worden begeleid door een brochure, waarin de fotografen uitleg geven over hun foto's. Alle foto's staan ook afgedrukt in deze brochure. De tentoonstelling en het handboek geven een uniek beeld van diversiteit over de grenzen van landen en discriminatievormen heen.

AVONDSCHIETOEFENINGEN

Op woensdagavond 7 maart worden er op het artillerie schietkamp 't Harde avondschietoefeningen gehouden.

Hattem, 28 februari 2001.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie