Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Besluitenlijst gemeente Weerselo

Datum nieuwsfeit: 06-03-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Weerselo
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Weerselo

Datum plaatsing: 07-03-2001
De gemeenteraad heeft op donderdag 1 maart jl. vergaderd en o.a. de volgende besluiten genomen:

* de notulen van een viertal vergaderingen zijn vastgesteld
* de opname in het bestek voor de aanleg van de persleiding randwegtracé Denekamp

* een extra krediet beschikbaar gesteld voor de uitbreiding Carmelcollege, Denekamp

* de lichtmasten trainingsveld DOS'19, Denekamp worden vervangen
* ingestemd met de naheffing fiscus in verband met PC privé-regeling
* het Reglement van orde gemeenteraad Denekamp 2001 is vastgesteld
* het bestemmingsplan "Buitengebied, partiële herziening retentiegebied Frensdorferweg" is vastgesteld;
* grond/opstallen Nosseltweg 25 te Denekamp zijn verkocht
* een voorbereidingsbesluit voor het perceel Westerikweg 3 te Saasveld is vastgesteld.

COMMISSIEVERGADERINGEN
De komende week vergaderen de raadscommissies in het gemeentehuis te Denekamp. Onderstaand van enkele commissies de agenda met de te behandelen punten. Waar (nog) geen agenda voorhanden was kunt u bij de genoemde commissiesecretaris informatie inwinnen. Voor de geplaatste agenda's geldt dat deze kunnen worden gewijzigd, dat betekent dus dat er punten kunnen worden afgevoerd en dat de agenda kan worden aangevuld.
Voor alle commissies geldt: u bent van harte welkom de beraadslagingen bij te wonen.
Commissie Welzijn
Maandag 12 maart 2001, aanvang 19.00 uur:
Agenda:
Nog niet bekend bij de samenstelling van deze pagina. Informatie bij de commissiesecretaris Miranda Scholten, tel. 0541-66 96 81.
Commissie Toerisme, Recreatie, Onderwijs en sport (TROS) Maandag 12 maart 2001, aanvang 21.00 uur:

1. Opening

2. Vaststelling notulen van de openbare vergadering van de commissie TROS d.d. 12 februari 2001

3. Vaststelling notulen van de openbare vergaderingen van de commissies Welzijn van de voormalige gemeenten Weerselo, Ootmarsum en Denekamp d.d. 21 november en 4 december 2000
4. Ingekomen en ter inzage liggende stukken en mededelingen
5. Voortgang vervanging doelgroepenbad Dorper Esch
6. Subsidie t.b.v. het project "Grensganger"
7. Rondvraag

8. Sluiting.

Informatie bij de commissiesecretaris Sandra Frank, tel. 0541-358892.

Commissie Algemene en Bestuurszaken (ABZ) Dinsdag 13 maart 2001, aanvang 19.00 uur: Agenda:
Nog niet bekend bij de samenstelling van deze pagina. Informatie bij de commissiesecretaris Jantina Hellinga, tel. 0541-28 88 78.

Commissie Economische Zaken (EZ) Dinsdag 13 maart 2001, aanvang 21.00 uur: Agenda:

1. Opening.

2. Vaststelling notulen van de openbare vergadering van 13 februari 2001.

3. Ingekomen en ter inzage liggende stukken en mededelingen.
- verslag vergadering commissie voormalige gemeente Ootmarsum d.d. ...2000 ( t.k.n. )

- idem O.W. voormalige gemeente Weerselo d.d. 27 november 2000 ( t.k.n. )

- Bulletin Verkeersveiligheid van Ministerie Verkeer en Waterstaat.

4. Aanbestedingsbeleid voormalige gemeente Denekamp
5. Eindafrekening project "Agelo Schoon en Groen."
6. Afronding woonrijpmaken bestemmingsplan "Eschgaarde" ( Deurningen )

7. Exploitatierekening bestemmingsplan "Het Remerink" ( Denekamp ).
8. Rondvraag.

9. Sluiting.


Informatie bij de commissiesecretaris Gerard Spenkelink, tel. 0541 - 35 88 56.

Commissie Vol;kshuisvesting, Ruimtelijke Ordening, Milieu en Financiën (VROM/FIN)
woensdag 14 maart 2001, aanvang 19.00 uur: Agenda:

1. Opening.

2. Vaststelling notulen van de openbare vergadering van 14 februari 2001.

3. Mededelingen en ingekomen en ter inzage liggende stukken.
4. Voorontwerp van het 'Bestemmingsplan niet-agrarische bedrijven buitengebied' van de voormalige gemeente Weerselo;
5. Voorstel toepassing art. 19 lid 1 WRO voor bouwplan winkels en appartementen CTA-terrein Oldenzaalsestraat Denekamp;
6. Delegatiebevoegdheid art. 19 WRO;

7. Voorstel tot het nemen van een algemeen geldleningbesluit voor 2001;

8. Voorstel een krediet te voteren voor het bouw- of woonrijpmaken van div. uitbreidingsplannen;

9. Rondvraag.

10. Sluiting.


Informatie bij de commissiesecretaris Wim Valk, tel. 0541-66 96 57.

Commissie voor de bezwaarschriften Donderdag 15 maart 2001, aanvang 19.15 uur, locatie Denekamp Voorzitter van kamer 2 is de heer Drs. W.B.. Vochteloo Agenda:

1. Opening(19.15) Voorbespreking zaken;

2. (19.45) Bezwaarschrift tegen besluiten van burgemeester en wethouders van Denekamp wegens weigering verzoek aanwezigheidsvergunning voor kansspeelautomaten in Lattrop;
3. (20.15) Bezwaarschrift tegen besluiten van burgemeester en wethouders van Denekamp wegens weigering verzoek aanwezigheidsvergunning voor kansspeelautomaten in Nutter;
4. (20.45) Bezwaarschrift tegen besluiten van burgemeester en wethouders van Denekamp wegens weigering verzoek aanwezigheidsvergunning voor kansspeelautomaten in Lattrop;
5. Afdoening zaken vorige vergadering;

6. Rondvraag en sluiting.

Informatie bij de commissiesecretaris, de heer J. M.A. Engelbertink, telefoon: 66 96 21

OFFICIËLE PUBLICATIES

RUIMTELIIJKE ORDENING

Vrijstellingen op grond van de Wet op de Ruimtelijke Ordening en van bestemmingsvoorschriften:

Door Tijdhof Hobema Bouwbedrijven B.V. is een aanvraag om bouwvergunning ingediend voor het bouwen van een carport, dakkapel en erker op het perceel Koninksweg 10 te Saasveld. Het geldende bestemmingsplan laat de bouw niet toe. Burgemeester en wethouders zijn van plan, met toepassing van artikel 19 lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, vrijstelling te verlenen van het geldende bestemmingsplan zodat alsnog medewerking kan worden verleend aan dit bouwplan.
Het verzoek om vrijstelling en het bouwplan liggen met ingang van 08 maart 2001 gedurende vier weken ter inzage bij de afdeling VROM, cluster bouwzaken, locatie Weerselo. Door de heer J.J. Gervink is een aanvraag om bouwvergunning ingediend voor het uitbreiden van een woning t.v.v. op het perceel Wilthuisstraat 33 te Deurningen. Het geldende bestemmingsplan laat de bouw niet toe. Burgemeester en wethouders zijn van plan, met toepassing van artikel 19 lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, vrijstelling te verlenen van het geldende bestemmingsplan zodat alsnog medewerking kan worden verleend aan dit bouwplan.
Het verzoek om vrijstelling en het bouwplan liggen met ingang van 08 maart 2001 gedurende vier weken ter inzage bij de afdeling VROM, cluster bouwzaken, locatie Weerselo. Gedurende de periode van terinzagelegging kan iedereen tegen het verlenen van de vrijstellingen schriftelijk bedenkingen naar voren brengen.
De bedenkingen moeten worden ingediend bij het college van Burgemeester en wethouders van Denekamp, Postbus 11, 7590 AA Denekamp.

B en W zijn van plan vrijstelling te verlenen voor de volgende bouwplannen:


* Heuvelweg 2 te Nutter: Uitbreiden woonhuis. Vrijstelling wordt verzocht voor het overschrijden van de maximum voorgeschreven inhoud.

* Dorpermeienweg 9 te Denekamp: Uitbreiden woonhuis. Vrijstelling wordt verzocht voor het overschrijden van de maximum voorgeschreven inhoud.

De vrijstellingsverzoeken liggen met ingang van 8 maart 2001 gedurende veertien dagen ter inzage op het bureau VROM. In die tijd kan iedereen de zienswijze over het voornemen tot het verlenen van de vrijstellingen schriftelijk bekend maken bij B en W.

BOUWEN

Ingekomen aanvragen om bouwvergunning en meldingen bouwvoornemens

Burgemeester en wethouders maken bekend dat bij de locatie Denekamp de hierna vermelde aanvragen bouwvergunning zijn ingekomen:


* Brandlichterweg 62 te Denekamp: bouwen van een woonhuis.
* Varwick 14 te Tilligte: uitbreiden berging/keuken.
* Hopmanstraat 28 te Denekamp: uitbreiden van een woonhuis.
* Meester Muldersstraat 38(CLUB) te Denekamp: Plaatsen van een overkapping voor het clubgebouw van de Jeu-de-Boules vereniging.

De bouwplannen kunnen worden ingezien bij het bureau VROM, locatie Denekamp

Burgemeester en wethouders maken bekend dat in de periode van 22 februari t/m 1 maart 2001 bij de locatie Weerselo de hierna vermelde aanvragen bouwvergunning zijn ingekomen:


* Grotestraat 26 in Rossum: bouw erker en
* bestemmingsplan de Schil in Rossum: bouw woning met garage-berging.

Daarnaast zijn de volgende meldingen bouwvoornemen ingekomen:


* de Hersmole 8 in Rossum: uitbreiden woning; en
* de Hersmole 10 in Rossum: uitbreiden woning.
Rectificatie:
In de voorlichtingspagina van 21 februari j.l. is per abuis vermeld dat een aanvraag bouwvergunning is ingekomen voor het uitbreiden van een ligboxenstal aan de Jonkmansweg 5a te Deurningen. Dit moet zijn:


* het uitbreiden van een ligboxenstal aan de Borgdijk 3 te Deurningen.

De plannen kunnen tijdens de openingsuren worden ingezien bij de afdeling VROM,
cluster bouwzaken, locatie Weerselo.

Verleende bouwvergunningen en positieve reacties op meldingen bouwvoornemens

Burgemeester en wethouders van Denekamp hebben besloten bouwvergunning te verlenen voor:


* het uitbreiden van een bedrijfsschuur aan de Holscherdijk 3 in Saasveld (27.03.2001) en

* het uitbreiden van een bedrijfsruimte aan de Holscherdijk 3 in Saasveld (27.03.2001).

Krachtens het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht kan tegen deze vergunningen
bezwaar worden ingediend bij Burgemeester en wethouders van Denekamp, Postbus 11, 7590 AA Denekamp. De uiterste datum waarop uw bezwaarschrift moet zijn ontvangen staat tussen haakjes achter de vergunning genoemd.

Burgemeester en wethouders van Denekamp hebben voorts besloten bouwvergunning te verlenen voor:


* Nordhornsestraat 138 te Denekamp: uitbreiden van een autowassstraat.

* Marconiweg 2 te Denekamp: vernieuwen van een opslagloods.
* Enktermorsweg 10 te Agelo: Plaatsen dakkapel.
* de Kerkuil 95 te Denekamp: uitbreiden van een woonhuis.
* de Kievit 44 te Denekamp. Uitbreiden van een woonhuis (melding)
* Dokter Hondelinkstraat 47 te Denekamp: uitbreiden van een woonhuis
* Van Raethof 5 te Denekamp: uitbreiden woonhuis (melding).
* Dorpsstraat 88 te Lattrop: bouwen van een bergingcarport. Tevens is vrijstelling verleend voor het overschrijden van de maximum voorgeschreven oppervlakte.

* Prins Bernhardstraat 22 te Denekamp: Uitbreiden van een woonhuis en bouwen van een berging. Tevens is vrijstelling verleend voor het overschrijden van de voorgevelrooilijn ten gevolge van de erker

* Westerhoekweg 4 te Denekamp. Tevens is vrijstelling verleend voor het overschrijden van de maximum voorgeschreven oppervlakte aan bijgebouwen.

* Dusinksweg 5 te Oud Ootmarsum: Bouwen van een opslagloods en landbouwwerktuigenberging. Tevens is op grond van artikel 19, lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening vrijstelling verleend voor het overschrijden van de maximum voorgeschreven inhoud. de
vergunningverlening aan de houder van de vergunning bezwaren bij B en W worden ingediend.

RECLAME

Burgemeester en wethouders van Denekamp hebben besloten:reclamevergunning te verlenen voor:


* het aanbrengen van reclame aan een bedrijfspand aan de Wiekermaatweg 3 in Rossum (23.03.2001) en

* het plaatsen van een reclamebord aan de Bornsestraat 23 in Saasveld (23.03.2001).

Krachtens het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht kan tegen deze vergunningen bezwaar worden ingediend bij Burgemeester en wethouders van Denekamp, Postbus 11, 7590 AA Denekamp. De uiterste datum waarop uw bezwaarschrift moet zijn ontvangen staat tussen haakjes achter de vergunning genoemd.

SLOPEN

Ingekomen aanvragen om sloopvergunning en reacties op sloopvoornemen


* Zoekeweg 9 te Noord Deurningen: slopen van een kampeerboerderij.
* Stroothuizerweg 30 te Denekamp: slopen van een vijftal schuren.
De sloopplannen kunnen worden ingezien bij het bureau VROM, locatie Denekamp

Verleende sloopvergunningen Burgemeester en wethouders van Denekamp hebben besloten sloopvergunning te verlenen voor:


* het slopen van een veeschuur aan de Ootmarsumsedijk 25 in Rossum (29.03.2001);

* het slopen van twee schuren aan de Twelweg 4 in Rossum (23.03.2001) en

* het slopen van varkensschuren aan de Voltherveldweg 4 in Rossum (23.03.2001).

Krachtens het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht kan tegen deze vergunningen bezwaar worden ingediend bij Burgemeester en wethouders van Denekamp, Postbus 11, 7590 AA Denekamp. De uiterste datum waarop uw bezwaarschrift moet zijn ontvangen staat tussen haakjes achter de vergunning genoemd.

WET MILIEUBEHEER

Terinzagelegging ontwerpbeschikking

Bij het bureau VROM van het gemeentehuis in Denekamp ligt vanaf 8 maart tot 5 april 2001 op maandag- t/m vrijdagmorgen van 08.30 uur tot 12.30 uur en buiten kantooruren op telefonische afspraak ter inzage de ontwerpbeschikking op de aanvraag om een milieuvergunning voor het
* pluimveeverwerkend bedrijf van Pluimveeverwerkende industrie Hermelink Denekamp BV, Hanzeweg 7 in Denekamp.

B. en W. willen de vergunning onder voorschriften verlenen om de nadelige gevolgen voor het milieu te voorkomen of zoveel mogelijk te beperken.

Hiertegen kan iedereen vóór 6 april 2001 bij b. en w. gemotiveerde schriftelijke bedenkingen inbrengen. Als daarom wordt gevraagd, worden de persoonlijke gegevens van degene, die schriftelijke bedenkingen heeft ingebracht, niet bekendgemaakt. Ook dit verzoek moet vóór 6 april 2001 bij b. en w. worden ingediend.

Zolang de ontwerpbeschikking ter inzage ligt, kan iedereen om een openbare zitting vragen om mondelinge bedenkingen in te brengen of over de ontwerpbeschikking van gedachten te wisselen. Daarvoor kan men bellen met het bureau VROM locatie Denekamp, telefoon 0541-35 88 62.

Nadat de beschikking is genomen, kan beroep worden ingesteld door:


* degenen, die bedenkingen hebben ingebracht tegen de ontwerpbeschikking;

* de adviseurs, die geadviseerd hebben over de ontwerpbeschikking;
* degenen, die bedenkingen hebben tegen eventuele wijzigingen, die in de beschikking t.o.v. het ontwerp daarvan zijn aangebracht;
* belanghebbenden, die kunnen aantonen, dat zij niet eerder tegen de ontwerpbeschikking bedenkingen hebben kunnen inbrengen. Terinzagelegging melding Vanaf 8 maart 2001 ligt ter inzage, locatie Weerselo de melding van:


* Bornsestraat 42 te Saasveld: Besluit Bouw- en houtbedrijven milieubeheer: het verplaatsen van de spuitwand (art. 8.40 Wet milieubeheer).
Een ieder kan binnen twee weken op- en aanmerkingen met betrekking tot deze melding
kenbaar maken bij Burgemeester en Wethouders.

Terinzagelegging besluiten Bij de afdeling V.R.O.M., locatie Weerselo, liggen vanaf 8 maart 2001 op werkdagen van 08.30 tot 12.30 uur, alsmede buiten kantooruren, na de besluiten tot het gedeeltelijk intrekken van de vergunningen van:


* G.J.A. Golbach, Voltherveldweg 4 te Rossum; vleesvarkens- en melkrundveehouderij (vergunning nr. HW 82.51 d.d. 22 maart 1983). De ammoniakproductierechten gaan naar twee verschillende locaties.
* J.B.P. Hunder, Alofssteeg 2a te Weerselo; varkens- en meststierenhouderij (vergunning nr. 95012 d.d. 8 augustus 1995).

Op verzoek van vergunninghouders hebben wij besloten tot het gedeeltelijk intrekken van de vergunningen. De ammoniakproductierechten zullen in het kader van het Ammoniak Reductie Plan (ARP) worden overgedragen. Eveneens vanaf 8 maart 2001 liggen in de locatie Weerselo gedurende zes weken ter inzage de onder voorschriften verleende vergunningen van:


* maatschap H. en E. Oude Lashof, Tiethofweg 11 te Rossum voor een nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergunning voor een schapenhouderij en het houden van zoogkoeien, jongvee en paarden annex de opslag van mest, dieselolie en bestrijdingsmiddelen.
* G.A.B. Lohuis, Alofssteeg 4 te Weerselo voor een nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergunning voor een melkrundvee- en mestvarkenshouderij annex de opslag van mest en dieselolie. Beroep tegen de besluiten kan tot en met 19 april 2001 worden ingesteld door:

* degenen die bedenkingen hebben ingebracht tegen het ontwerp van
* de adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de gelegenheid advies
* degenen die bedenkingen hebben tegen wijzigingen die bij het nemen
* belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten eveneens tot en met 19 april 2001 worden gericht aan de Voorzitter van Bij het bureau VROM van de locatie Denekamp ligt vanaf 8 maart tot 22 maart 2001 op elke maandag- t/m vrijdagmorgen van 08.30 uur tot 12.30 uur en buiten kantooruren op telefonische af-spraak ter inzage de ontwerp-beschikking tot (gedeeltelijke) intrekking van de milieuvergunning voor het veehouderijbedrijf van:


* de heer G. Bosink, Jonkershoesweg 9 in Breklenkamp.
* de maatschap Haamberg, Rammelbeekweg 24 in Lattrop.
De vergunning van de maatschap Haamberg zal worden ingetrokken, omdat de ammoniakrechten worden verkocht. De heer Bosink neemt deel aan de Regeling Beëindiging Veehouderijtakken, zodat zijn vergunning voor het houden van varkens zal worden ingetrokken. Met deze intrekkingen wordt het milieu niet benadeeld. De intrekking van de vergunning van de maatschap Haamberg wordt van kracht op het moment, dat de vergunningen van de veehouders die de rechten kopen, onherroepelijk zijn geworden.

Hiertegen kan iedereen vóór 22 maart 2001 bij B en W gemotiveerde schriftelijke bedenkingen indienen. Als daarom wordt gevraagd, worden de persoonlijke gegevens van degene, die schriftelijke bedenkingen heeft ingediend, niet bekendgemaakt. Ook dit verzoek moet vóór 22 maart 2001 bij B en W worden ingediend.

Zolang de ontwerpbeschikkingen ter inzage liggen, kan iedereen om een openbare zitting vragen om mondelinge bedenkingen in te dienen of over de ontwerpbeschikking van gedachten te wisselen. Daarvoor kan men bellen met het bureau Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu, locatie Denekamp, telefoon 0541-35 88 62.

Nadat de beschikking is genomen, kan beroep worden ingesteld door:


* degenen, die bedenkingen hebben ingediend tegen de ontwerpbeschikking;

* de adviseurs, die over de ontwerpbeschikking hebben geadviseerd;
* degenen, die bedenkingen hebben tegen eventuele wijzigingen, die in de beschikking t.o.v. het ontwerp daarvan zijn aangebracht;
* belanghebbenden, die kunnen aantonen, dat zij niet eerder tegen de ontwerpbeschikking bedenkingen hebben kunnen indienen.

Terinzagelegging vergunning. Bij het bureau VROM locatie Denekamp ligt vanaf 8 maart 2001 op maandag t/m vrijdagmorgen van 08.30 uur tot 12.30 uur en buiten kantooruren op telefonische afspraak ter inzage de on-der voorschriften verleende milieuvergunning voor het wijzigen van:
* een bestaand tankstation voor het wegverkeer van Roeleveld-Rolink BV, Nordhornsestraat 138 in Denekamp.
gevolgen voor het milieu te voorkomen of zoveel mogelijk te beperken. Beroep tegen deze vergunning kan tot 20 april 2001 worden ingediend bij de Afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage door
degenen, die kunnen aantonen, dat zij niet eerder tegen de ontwerp-beschikking bedenkingen hebben kunnen indienen. bestuursrechtspraak van de Raad van State vóór 20 april 2001 vragen een voorlopige voorziening te treffen. In dat geval wordt de vergunning pas van kracht, nadat deze voorzitter op dat verzoek heeft beslist. VERKEERSBESLUITEN
Verkeersmaatregelen.
Vervanging van de riolering aan de Oude Dijk te Denekamp. Vanaf maandag 12 maart a.s. (week 11) zal er een begin worden gemaakt met de vervanging van de riolering van de Oude Dijk te Denekamp tussen de Wilhelminastraat en de Everwijnstraat. Het is de bedoeling dat de werkzaamheden, welke worden uitgevoerd door Temmink Wegenbouw B.V. uit Oldenzaal, aan de zijde van de Wilhelminastraat zullen starten. Hierbij zal naast het vervangen van de riolering de Oude Dijk ook herstraat worden. Naar verwachting zullen de werkzaamheden in uiterlijk 8 weken zijn afgerond. Er zal een omleidingsroute door middel van borden worden aangegeven. Aanwonenden zullen nog nader geïnformeerd worden over de planning van de werkzaamheden.

OVERIGE VERLEENDE VERGUNNINGEN

De afgelopen periode zijn de volgende vergunningen verleend:.

Koninginnedag 2001 Denekamp Aan de Stichting " Respect veur 't Dialect" is de vergunning uitgebreider verleend voor het houden van een evenement op maandag 30 April op het parkeerterrein tegenover het gemeentehuis van Denekamp van 07.00 tot 12.00 uur

Speelvergunning
Aan Circus Toscanini is vergunning verleend voor het houden van een circus op zaterdag 1 september en zondag 2 september op het evenemententerrein 't Goor te Denekamp.

Vergunning loterij
Aan de Ponyclub P.C. Kanaalruiters is vergunning verleend voor het houden van een loterij, waarbij de uitgave van de deelnemingsbewijzen niet voor 5 mei 2001 mogen worden uitgegeven en de prijsbepaling plaats moet vinden voor 27 mei 2001.

Collectevergunning Hersenstichting Nederland (Rectificatie) Aan de Hersenstichting Nederland is in de periode van 15 april t/m. 22 april geen vergunning verleend omdat in die periode vergunning is verleend aan de EHBO Denekamp. De vergunning wordt daarom verleend van 29 april t/m. 5 mei 2001 Collectevergunning EHBO Denekamp Aan de EHBO Denekamp is vergunning verleend voor de periode van 15 april t/m. 22 april 2001.

Collectevergunning
Het college van burgemeester en wethouders heeft voor week 11 van maandag 12 maart tot en met zaterdag 17 maart a.s. vergunning verleend voor het collecteren door het Nationaal Jeugd Fonds voor het grondgebied van de voormalige gemeente Weerselo. OVERIGE MEDEDELINGEN
Ongediertebestrijding, locaties Denekamp, Ootmarsum en Weerselo Voor ongediertebestrijding kan men zich melden bij de locatie Weerselo, afdeling gemeentewerken, telefoon: 66 96 85. Alleen de bestrijding van ratten en muizen is gratis. Voor andere bestrijding van ongedierteoverlast, zoals wespen e.d., wordt f 25,00 per kwartier in rekening gebracht.

Openingstijden Afvalbrengpunten voor de locaties Denekamp, Ootmarsum en Weerselo

Gemeentewerf: Hanzeweg te Denekamp Open: woensdag- en vrijdagmiddag van 13.00-16.00 uur. Zaterdagochtend van 9.00-12.00 uur.

Gemeentewerf: van Bevervordestraat te Ootmarsum Open: zaterdagmiddag van 13.00- 14.00 uur. Deze afvalbrengpunten gelden voor: bouw/ tuin/ huishoudelijk en chemische afval.
Klachten omtrent inzameling huisvuil en afvalbrengpunten kunt u melden bij de locatie Weerselo, afdeling gemeentewerken, telefoon: 66 96 85.

Volkstuin(en) te huur

Een aantal volkstuinen op De Mors en aan het Oldenzaalsvoetpad te Ootmarsum zijn te huur.
Aangezien de werkzaamheden binnen niet al te lange tijd weer zullen aanvangen en er wellicht (nieuwe) volkstuinliefhebbers zijn, stellen wij een ieder die hiervoor belangstelling heeft, contact op te nemen met de heer G. Lohuis, locatie Ootmarsum telefoon:28 88 22.

INFORMATIE VAN WONINGSTICHTING ST. JOSEPH.

De volgende woningen zijn per direct beschikbaar voor verhuur: De Voortmors 94 te Weerselo. Het betreft hier een Hat-woning met berging speciaal voor alleenstaande of 2 persoonshuishouden. De maandelijkse huurprijs is f 626,70.

De Aanleg 8 te Weerselo
Het betreft een aanleunwoning speciaal voor senioren. Slaapkamer en douche op de begane grond. De maandelijkse huurprijs is f 690,58 per maand incl. servicekosten.

Belangstellenden kunnen zich schriftelijk aanmelden bij: Woningstichting St. Joseph, postbus 20 7595 ZG Weerselo. Voor bezichtiging en informatie kunt u contact opnemen met de secretaris van de Woningstichting, elke eerste en derde maandagavond van de maand van 19.30- 20.00 uur op het kantoor van de woningstichting, Gunnerstraat 19, 7595 ZG Weerselo. Telefoon: 0541- 66 16 95.

ACTIVITEITEN

Vrijdag 9 en zaterdag 10 maart: 20.00 uur: Toneeluitvoering van het stuk 'De ruige ritselaars' in 'Ons Gebouw' aan de Ganzenmarkt te Ootmarsum. Inlichtingen: Mevr. L.J.M. Hollink-Meijerink, Almelosestraat 29, 7631 CC Ootmarsum, tel. 0541-291535, E-mail: (hollink35@zonnet.nl)
de inhoud van deze rubriek. Het verenigingsnieuws kan worden aangeleverd per post tot uiterlijk woensdag via Postbus 11,7590 AA DENEKAMP, t.a.v. A.Brummelhuis maar onze voorkeur gaat uit naar aanlevering via onderstaand e-mailadres tot uiterlijk donderdag 9.00 uur. Bij tijdige aanlevering kunt u ervan verzekerd zijn dat de tekst de week daarop volgend gepubliceerd wordt.

E-mail: (abrummelhuis@wrs.ootmarsum.nl)
(tekst aanleveren onder Times New Roman, puntgrootte 11)

Ootmarsum 2000 nog te koop
Zoals de meeste inwoners van Ootmarsum hebben meebeleefd, was de fototentoonstelling rond de presentatie van het boek "Ootmarsum 2000" een groot succes. In hotel-restaurant Van der Maas was het een heel weekeinde lang een komen en gaan van belangstellenden die "hun~' straat zochten of die op andere foto's bepaalde gebeurtenissen uit het jaar 2000 zagen. Tegelijkertijd konden het boek, de draagtas en de herinneringspenning die door het "oude" gemeentebestuur gratis aan ieder huishouden binnen de oude gemeente Ootmarsum werd aangeboden, worden afgehaald. Op ongeveer 100 mensen na, haalden allen dit unieke cadeau op. Diegenen die niet aanwezig konden zijn, konden (en kunnen) dat alsnog op het stadhuis afhalen. Verder werden in de losse verkoop boeken gekocht en het bleek tijdens dat weekeinde al, dat velen meer dan één boek kochten. "Ook mijn kinderen, mijn broer en zus die buiten Ootmarsum wonen, mijn vriend(in) moeten zo'n boek hebben", was veelal het argument om meerdere boeken te kopen. "Voor later, als onze kinderen groter zijn", is een andere reden één of meerdere boeken te kopen.
Ook mensen van buiten
In het weekeinde van de expositie kon ook het misverstand uit de wereld worden geholpen als zouden alleen inwoners van Ootmarsum voor aankoop van één of meerdere boeken in aanmerking komen. Tot op heden kan iedere belangstellende, ook iemand van buiten Ootmarsum boeken kopen, want zowel bij de plaatselijke boekhandels als bij de leden van de Ben Morshuis Stichting (de samenstellers van het boek) zijn exemplaren voor de prijs van veertig gulden te koop. Hoe lang er nog voorraad is, kan niet worden gezegd. Wie dus nog in aanmerking wenst te komen, wordt aangeraden zich bij de verkoopadressen te vervoegen. Het boek heeft de afmetingen 32 bij 24 centimeter, bevat 350 bladzijden en is met meer dan 1170 foto's geïllustreerd.

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie