Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Gemeente Wieringen bekendmakingen

Datum nieuwsfeit: 06-03-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Wieringen
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Wieringen

bijgewerkt tot 6 maart 2001

- Marktanalyse onroerende zaken (6 maart 2001)
- Ontvangen of verleende aanvraag bouw-, sloopvergunningen en meldingen (2 maart 2001)

- Wet op de Ruimtelijke Ordening (2 maart 2001)
- voornemen om kapvergunning te verlenen (2 maart 2001)
- Afsluiting gedeelte haventerrein (2 maart 2001)
- Werkzaamheden kruising Westerlanderweg / Westerdamsterweg (2 maart 2001)

- Werkzaamheden Koningsweg te Westerland (2 maart 2001)
- Wet Milieubeheer (2 maart 2001)

- Algemene wet bestuursrecht (2 maart 2001)
- Algemene wet bestuursrecht (23 februari 2001)
- Voornemen om kapvergunning te verlenen (23 februari 2001)
- Artikel 19 lid 2 wet op de Ruimtelijke Ordening, ter inzage (23 februari 2001)

- Ontvangen of verleende aanvraag bouw-, sloopvergunningen en meldingen (23 februari 2001)
Marktanalyse onroerende zaken (6 maart 2001)

De waarden van woningen en niet-woningen zijn de laatste jaren nogal veranderd. Om te voorkomen dat de gegevens van onroerende zaken te snel verouderen, is het nodig deze veranderingen continu bij te houden en te analyseren. Daarom zal gedurende deze en volgende weken een werknemer van taxatiebureau Houdringe in de gemeente werkzaamheden verrichten.
De werkzaamheden bestaan uit het inventariseren en fotograferen van objecten. Ook worden bepaalde objecten, die recent zijn verkocht of aangekocht, in de inventarisatie betrokken.
Het kan zijn dat een inpandige opname van het object wordt gevraagd. Wij verzoeken u hieraan zoveel mogelijk medewerking te verlenen.

Hippolytushoef, 6 maart 2001
Drs. J. Wittink, secretaris
J.G.A. Baas, burgemeester

Ontvangen of verleende aanvraag bouw- sloopvergunningen en meldingen (2 maart 2001)

A. ONTVANGEN AANVRAAG OM BOUWVERGUNNING:

Locatie en omschrijving:


-Hoelmerkruisweg 2, het oprichten van een opslagloods (ontvangen 26 februari 2001)

-Hoofdstraat 21, het oprichten van een duivenhok (ontvangen 23 februari 2001)

-De Weel 60, het veranderen/vergroten van een woning (ontvangen 26 februari 2001)

-De Weel 73, het veranderen/vergroten van een garage (ontvangen 28 februari 2001)

B. ONTVANGEN AANVRAAG OM SLOOPVERGUNNING:

Locatie en omschrijving:


-Hoelmerkruisweg 2, het slopen van een eendenboet
C. VERLEENDE BOUWVERGUNNING:

Locatie en omschrijving:


-Noorderoeverdijk, oprichten kunstwerk (verzonden 1 maart 2001)
-Koningsweg 87, het veranderen van een gevel van de garage(verzonden 1 maart 2001)

-Narcissenstraat 13, het oprichten van een garage/berging (verzonden 1 maart 2001)

-Hoofdstraat 19, het oprichten van een serre (verzonden 1 maart 2001)

D. MELDING WAARMEE IS INGESTEMD:

Locatie en omschrijving:


-Beatrixstraat 10, het oprichten van een blokhut (verzonden 1 maart 2001)

De onder A en B genoemde aanvragen kunnen worden ingezien tijdens openingstijden bij de afdeling Grondgebiedzaken.

Tegen de onder C en D genoemde beschikking kan door belanghebbenden binnen 6 weken na datum publicatie een gemotiveerd bezwaarschrift worden ingediend bij het college van Burgemeester en Wethouders van Wieringen, Postbus 1, 1777 ZG Hippolytushoef.
Het indienen van een bezwaarschrift betekent niet dat er geen gebruik mag worden gemaakt van de verleende beschikking. Als u wilt beletten dat er wordt gebouwd of gesloopt moet u, naast het indienen van een bezwaarschrift, direct een gemotiveerd verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de president van de Arrondissementsrechtbank, sector Bestuursrecht, Postbus 252, 1800 AC Alkmaar.

Hippolytushoef, 2 maart 2001
Drs. J. Wittink, secretaris
J.G.A. Baas, burgemeester

TER INZAGE (2 maart 2001)

Op de afdeling Grondgebiedzaken liggen met ingang van 5 maart tot en met 19 maart 2001 de volgende bouwaanvragen ter inzage:

Locatie en omschrijving:


-Banbroek 21, het oprichten van een dakkapel
-Akkermantje 11, het oprichten van een dakkapel
Artikel 19 lid 2 Wet op de Ruimtelijke Ordening. Op de afdeling Grondgebiedzaken ligt met ingang van 5 maart 2001 gedurende 4 weken ter inzage een bouwaanvraag voor het veranderen/vergroten van een woning op het perceel Klieftstraat 8.

Wij zijn voornemens om voor de volgende bouwaanvragen vergunning te verlenen.
Gedurende bovengenoemde termijnen van ter inzage legging kan een ieder schriftelijk zijn zienswijze aan ons college kenbaar maken.

Voor meer inlichtingen kunt u zich wenden tot de afdeling Grondgebiedzaken, de heer M. Bootsma, 0227-594396.

Hippolytushoef, 2 maart 2001
Drs. J. Wittink, secretaris
J.G.A. Baas, burgemeester

voornemen om kapvergunning te verlenen (2 maart 2001)

burgemeester en wethouders van Wieringen zijn voornemens kapvergunning te verlenen aan:


- H. Veeman, Pieter Maatsstraat 2 te Hippolytushoef voor 1 kogel acacia in de voortuin;

- M.T. Bakker, Kon. Wilhelminalaan 29 te Hippolytushoef voor 2 beuken en 1 lijsterbes in de voortuin en windsingel bij deze woning.

Bedenkingen tegen het voornemen kunt u schriftelijk vóór 17 maart 2001 indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Wieringen, Postbus 1, 1777 ZG Hippolytushoef.

Hippolytushoef, 2 maart 2001
Drs. J. Wittink, secretaris
J.G.A. Baas, burgemeester

Afsluiting gedeelte haventerrein (2 maart 2001)

In verband met de uitvoering van een onderdeel van het havenproject zal een gedeelte van het haventerrein, tussen de Basalt en Schrier, van 5 maart tot 20 april a.s. worden afgesloten. Gedurende deze afsluiting zullen drijvende steigers in elkaar worden gelast en met behulp van twee kranen in het water worden gehesen. Het afgesloten gedeelte zal met hekken worden afgezet.

Hippolytushoef, 2 maart 2001
Drs. J. Wittink, secretaris
J.G.A. Baas, burgemeester

Werkzaamheden kruising Westerlanderweg / Westerdamsterweg (2 maart 2001)

Op maandag 5 maart zal het kruispunt Westerlanderweg / Westerdamsterweg te Westerland in verband met rioleringswerkzaamheden worden afgesloten voor alle verkeer.
De werkzaamheden zullen één dag in beslag nemen. De Connexxion bus zal op maandag 5 maart niet door Westerland rijden.

De omleidingroutes zullen d.m.v. borden duidelijk worden aangegeven. Wij vragen uw begrip voor de optredende overlast.

Hippolytushoef, 2 maart 2001
Drs. J. Wittink, secretaris
J.G.A. Baas, burgemeester

Werkzaamheden Koningsweg te Westerland (2 maart 2001)

Op woensdag 7 maart a.s. zal de firma Ooms in onze opdracht starten met de 1e fase van de herinrichting van de Koningsweg te Westerland. In deze fase zal het trottoir aan de noordzijde van de Koningsweg worden aangelegd
De werkzaamheden zullen starten vanaf de Holle Balg. Het verkeer kan in deze fase gewoon gebruik blijven maken van de Koningsweg.
De uiteindelijke asfalteringswerkzaamheden (fase 2) zullen volgens plan aansluitend, in de laatste week van maart, plaatsvinden. Op dat moment zal het verkeer middels borden worden omgeleid. De werkzaamheden zullen in totaal circa 5 weken in beslag nemen.

Hippolytushoef, 2 maart 2001
Drs. J. Wittink, secretaris
J.G.A. Baas, burgemeester

Wet Milieubeheer (2 maart 2001)

In het kader van de Wet Milieubeheer hoeven bedrijven die voldoen aan de criteria omschreven in Algemene Maatregelen van Bestuur, geen vergunning ingevolge deze wet te hebben. Deze bedrijven kunnen volstaan met een melding. Ook bedrijven die over een milieuvergunning beschikken en waar de inrichting zodanig wordt gewijzigd of uitgebreid dat deze uitsluitend gunstige gevolgen voor het milieu hebben, kunnen volstaan met een melding.

Burgemeester en wethouders van Wieringen maken bekend, dat zij op grond van artikel 8.40 van de Wet Milieubeheer de volgende melding hebben ontvangen:

- op grond van het "Besluit detailhandel en ambachtsbedrijven milieubeheer" van:
De Groene Bezorger, Hofstraat 105, Den Oever.

De bedrijven dienen zich aan de voorschriften te houden die in de bijlage van de besluiten of de milieuvergunning zijn opgenomen.

Nadere inlichtingen kunnen worden verkregen bij de afdeling Grondgebiedzaken, tel. 0227-594387.

Hippolytushoef, 2 maart 2001
Drs. J. Wittink, secretaris
J.G.A. Baas, burgemeester

Algemene wet bestuursrecht (2 maart 2001)

Op 27 februari 2001 hebben burgemeester en wethouders de volgende besluiten genomen die onder de Algemene wet bestuursrecht vallen:

Verleende vergunning ex art. 5.2.1. APV aan Werkgroep Wieringen - Miercurea Ciuc voor het houden van een inzamelingsactie 17 maart a.s.

Verleende kapvergunning aan:

- M. Ruygrok voor het kappen van 4 esdoorns en 2 elzen, perc. Gesterweg 22;

-H. Blank voor het kappen van 4 esdoorns en 2 elzen, perc. Gesterweg 20;

- Machinefabriek Luyt B.V. voor het kappen van 1 populier, perc. Nijverheidsstraat 1.

Iedereen die door de genomen beslissingen rechtstreeks in zijn belangen is getroffen kan binnen 6 weken schriftelijk bezwaar maken bij burgemeester en wethouders van Wieringen, Postbus 1, 1777 ZG Hippolytushoef. Wie dit tijdig doet kan bij de President van de Arrondissementsrechtbank te Alkmaar (Sector Bestuursrecht, Postbus 252, 1800 AG Alkmaar) schorsing van deze beslissing aanvragen.

Hippolytushoef, 2 maart 2001
Drs. J. Wittink, secretaris
J.G.A. Baas, burgemeester

ALGEMENE WET BESTUURSRECHT (23 februari 2001)

Op 20 februari 2001 hebben burgemeester en wethouders de volgende besluiten genomen die onder de Algemene wet bestuursrecht vallen:


-Verleende vergunning aan Evenementenverzorging Ron Betjes voor het houden van een nachtmarkt in Den Oever 20 juli a.s.

Iedereen die door de genomen beslissingen rechtstreeks in zijn belangen is getroffen kan binnen 6 weken schriftelijk bezwaar maken bij burgemeester en wethouders van Wieringen, Postbus 1, 1777 ZG Hippolytushoef. Wie dit tijdig doet kan bij de President van de Arrondissementsrechtbank te Alkmaar (Sector Bestuursrecht, Postbus 252, 1800 AG Alkmaar) schorsing van deze beslissing aanvragen.

De burgemeester heeft op 20 februari 2001 de volgende besluiten genomen die onder de Algemene wet bestuursrecht vallen:


-Verleende vergunning aan M. Bleek voor het hebben van 2 speelautomaten in perceel Molenveld 5 (Hippo Kart en Party Centre).


-Verleende vergunning aan J. Stoop voor het hebben van 2 speelautomaten in perceel Hofstraat 48-50 (Bar Flying Dutchman).

Iedereen die door de genomen beslissingen rechtstreeks in zijn belangen is getroffen kan binnen 6 weken schriftelijk bezwaar maken bij de burgemeester van Wieringen, Postbus 1, 1777 ZG Hippolytushoef. Wie dit tijdig doet kan bij de President van de Arrondissementsrechtbank te Alkmaar (Sector Bestuursrecht, Postbus 252, 1800 AG Alkmaar) schorsing van deze beslissing aanvragen.

Hippolytushoef, 23 februari 2001
Drs. J. Wittink, secretaris
J.G.A. Baas, burgemeester

voornemen om kapvergunning te verlenen (23 februari 2001)

Burgemeester en wethouders van Wieringen zijn voornemens kapvergunning te verlenen aan:

P.C. Klaver, Gemeenelandsweg 16 te Hippolytushoef voor dunning van de windsingel in zijtuin rondom boerderij .

Bedenkingen tegen het voornemen kunt u schriftelijk vóór 10 maart 2001 indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Wieringen, Postbus 1, 1777 ZG Hippolytushoef.

Hippolytushoef, 23 februari 2001
Drs. J. Wittink, secretaris
J.G.A. Baas, burgemeester

TER INZAGE (23 februari 2001)

Artikel 19 lid 2 wet op de ruimtelijke ordening

Op de afdeling Grondgebiedzaken, liggen met ingang van 26 februari 2001 gedurende 4 weken ter inzage de volgende bouwaanvragen:

Locatie en omschrijving:


- Nijverheidstraat 1, het oprichten van een opslagloods van Machinefabriek Luyt bv.;

- Oostdam nabij de Noorderhaven, het oprichten van een rijwielberging.
Wij zijn voornemens ten behoeve van deze bouwplannen vrijstellingen te verlenen, als bedoeld in artikel 19 lid 2 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening. Gedurende bovengenoemde termijn van ter inzage kan een ieder schriftelijk zijn/ haar zienswijze aan ons college kenbaar maken.

Voor meer inlichtingen kunt u zich wenden tot de afdeling Grondgebiedzaken,
de heer M. Bootsma, 0227-594396.

Hippolytushoef, 23 februari 2001
Drs. J. Wittink, secretaris
J.G.A. Baas, burgemeester

Ontvangen of verleende aanvraag bouw-, sloopvergunningen en meldingen (23 februari 2001).

A. ONTVANGEN AANVRAAG OM BOUWVERGUNNING

Locatie en omschrijving:


-Oosterkruisweg 53, het veranderen/vergroten van een woning (ontvangen 15 februari 2001)

-Bakkerstraat 3, het veranderen van een woning (ontvangen 15 februari 2001)

-Haventerrein 1/2, aanpassen van een bedrijfshal van Sandfirden Technics (ontvangen 16 februari 2001)

-Waterweg 3, het veranderen/vergroten van een gebouw (ontvangen 19 februari 2001)

B. ONTVANGEN MELDING

Locatie en omschrijving:


-Beatrixstraat 10, het oprichten van een blokhut (ontvangen 21 februari 2001)

C. VERLEENDE BOUWVERGUNNING

Locatie en omschrijving:


-Dijklichaam nabij de Noorderoeverdijk Den Oever, het oprichten van een kunstwerk (verzonden 23 februari 2001)

De onder A en B genoemde aanvragen kunnen worden ingezien tijdens openingstijden bij de afdeling Grondgebiedzaken.

Tegen de onder C genoemde beschikking kan door belanghebbenden binnen 6 weken na datum publicatie een gemotiveerd bezwaarschrift worden ingediend bij het college van Burgemeester en Wethouders van Wieringen, Postbus 1, 1777 ZG Hippolytushoef.
Het indienen van een bezwaarschrift betekent niet dat er geen gebruik mag worden gemaakt van de verleende beschikking. Als u wilt beletten dat er wordt gebouwd of gesloopt moet u, naast het indienen van een bezwaarschrift, direct een gemotiveerd verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de president van de Arrondissementsrechtbank, sector Bestuursrecht, Postbus 252, 1800 AC Alkmaar.

Hippolytushoef, 23 februari 2001
Drs. J. Wittink, secretaris
J.G.A. Baas, burgemeester
Goedkeuring bestemmingsplan Slingerweg II (16 februari 2001)

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie