Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Gemeente Wieringen bekendmakingen

Datum nieuwsfeit: 06-03-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Wieringen
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Wieringen

bijgewerkt tot 6 maart 2001

- Marktanalyse onroerende zaken (6 maart 2001)
- Ontvangen of verleende aanvraag bouw-, sloopvergunningen en meldingen (2 maart 2001)

- Wet op de Ruimtelijke Ordening (2 maart 2001)
- voornemen om kapvergunning te verlenen (2 maart 2001)
- Afsluiting gedeelte haventerrein (2 maart 2001)
- Werkzaamheden kruising Westerlanderweg / Westerdamsterweg (2 maart 2001)

- Werkzaamheden Koningsweg te Westerland (2 maart 2001)
- Wet Milieubeheer (2 maart 2001)

- Algemene wet bestuursrecht (2 maart 2001)
- Algemene wet bestuursrecht (23 februari 2001)
- Voornemen om kapvergunning te verlenen (23 februari 2001)
- Artikel 19 lid 2 wet op de Ruimtelijke Ordening, ter inzage (23 februari 2001)

- Ontvangen of verleende aanvraag bouw-, sloopvergunningen en meldingen (23 februari 2001)
Marktanalyse onroerende zaken (6 maart 2001)

De waarden van woningen en niet-woningen zijn de laatste jaren nogal veranderd. Om te voorkomen dat de gegevens van onroerende zaken te snel verouderen, is het nodig deze veranderingen continu bij te houden en te analyseren. Daarom zal gedurende deze en volgende weken een werknemer van taxatiebureau Houdringe in de gemeente werkzaamheden verrichten.
De werkzaamheden bestaan uit het inventariseren en fotograferen van objecten. Ook worden bepaalde objecten, die recent zijn verkocht of aangekocht, in de inventarisatie betrokken.
Het kan zijn dat een inpandige opname van het object wordt gevraagd. Wij verzoeken u hieraan zoveel mogelijk medewerking te verlenen.

Hippolytushoef, 6 maart 2001
Drs. J. Wittink, secretaris
J.G.A. Baas, burgemeester

Ontvangen of verleende aanvraag bouw- sloopvergunningen en meldingen (2 maart 2001)

A. ONTVANGEN AANVRAAG OM BOUWVERGUNNING:

Locatie en omschrijving:


-Hoelmerkruisweg 2, het oprichten van een opslagloods (ontvangen 26 februari 2001)

-Hoofdstraat 21, het oprichten van een duivenhok (ontvangen 23 februari 2001)

-De Weel 60, het veranderen/vergroten van een woning (ontvangen 26 februari 2001)

-De Weel 73, het veranderen/vergroten van een garage (ontvangen 28 februari 2001)

B. ONTVANGEN AANVRAAG OM SLOOPVERGUNNING:

Locatie en omschrijving:


-Hoelmerkruisweg 2, het slopen van een eendenboet
C. VERLEENDE BOUWVERGUNNING:

Locatie en omschrijving:


-Noorderoeverdijk, oprichten kunstwerk (verzonden 1 maart 2001)
-Koningsweg 87, het veranderen van een gevel van de garage(verzonden 1 maart 2001)

-Narcissenstraat 13, het oprichten van een garage/berging (verzonden 1 maart 2001)

-Hoofdstraat 19, het oprichten van een serre (verzonden 1 maart 2001)

D. MELDING WAARMEE IS INGESTEMD:

Locatie en omschrijving:


-Beatrixstraat 10, het oprichten van een blokhut (verzonden 1 maart 2001)

De onder A en B genoemde aanvragen kunnen worden ingezien tijdens openingstijden bij de afdeling Grondgebiedzaken.

Tegen de onder C en D genoemde beschikking kan door belanghebbenden binnen 6 weken na datum publicatie een gemotiveerd bezwaarschrift worden ingediend bij het college van Burgemeester en Wethouders van Wieringen, Postbus 1, 1777 ZG Hippolytushoef.
Het indienen van een bezwaarschrift betekent niet dat er geen gebruik mag worden gemaakt van de verleende beschikking. Als u wilt beletten dat er wordt gebouwd of gesloopt moet u, naast het indienen van een bezwaarschrift, direct een gemotiveerd verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de president van de Arrondissementsrechtbank, sector Bestuursrecht, Postbus 252, 1800 AC Alkmaar.

Hippolytushoef, 2 maart 2001
Drs. J. Wittink, secretaris
J.G.A. Baas, burgemeester

TER INZAGE (2 maart 2001)

Op de afdeling Grondgebiedzaken liggen met ingang van 5 maart tot en met 19 maart 2001 de volgende bouwaanvragen ter inzage:

Locatie en omschrijving:


-Banbroek 21, het oprichten van een dakkapel
-Akkermantje 11, het oprichten van een dakkapel
Artikel 19 lid 2 Wet op de Ruimtelijke Ordening. Op de afdeling Grondgebiedzaken ligt met ingang van 5 maart 2001 gedurende 4 weken ter inzage een bouwaanvraag voor het veranderen/vergroten van een woning op het perceel Klieftstraat 8.

Wij zijn voornemens om voor de volgende bouwaanvragen vergunning te verlenen.
Gedurende bovengenoemde termijnen van ter inzage legging kan een ieder schriftelijk zijn zienswijze aan ons college kenbaar maken.

Voor meer inlichtingen kunt u zich wenden tot de afdeling Grondgebiedzaken, de heer M. Bootsma, 0227-594396.

Hippolytushoef, 2 maart 2001
Drs. J. Wittink, secretaris
J.G.A. Baas, burgemeester

voornemen om kapvergunning te verlenen (2 maart 2001)

burgemeester en wethouders van Wieringen zijn voornemens kapvergunning te verlenen aan:


- H. Veeman, Pieter Maatsstraat 2 te Hippolytushoef voor 1 kogel acacia in de voortuin;

- M.T. Bakker, Kon. Wilhelminalaan 29 te Hippolytushoef voor 2 beuken en 1 lijsterbes in de voortuin en windsingel bij deze woning.

Bedenkingen tegen het voornemen kunt u schriftelijk vóór 17 maart 2001 indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Wieringen, Postbus 1, 1777 ZG Hippolytushoef.

Hippolytushoef, 2 maart 2001
Drs. J. Wittink, secretaris
J.G.A. Baas, burgemeester

Afsluiting gedeelte haventerrein (2 maart 2001)

In verband met de uitvoering van een onderdeel van het havenproject zal een gedeelte van het haventerrein, tussen de Basalt en Schrier, van 5 maart tot 20 april a.s. worden afgesloten. Gedurende deze afsluiting zullen drijvende steigers in elkaar worden gelast en met behulp van twee kranen in het water worden gehesen. Het afgesloten gedeelte zal met hekken worden afgezet.

Hippolytushoef, 2 maart 2001
Drs. J. Wittink, secretaris
J.G.A. Baas, burgemeester

Werkzaamheden kruising Westerlanderweg / Westerdamsterweg (2 maart 2001)

Op maandag 5 maart zal het kruispunt Westerlanderweg / Westerdamsterweg te Westerland in verband met rioleringswerkzaamheden worden afgesloten voor alle verkeer.
De werkzaamheden zullen één dag in beslag nemen. De Connexxion bus zal op maandag 5 maart niet door Westerland rijden.

De omleidingroutes zullen d.m.v. borden duidelijk worden aangegeven. Wij vragen uw begrip voor de optredende overlast.

Hippolytushoef, 2 maart 2001
Drs. J. Wittink, secretaris
J.G.A. Baas, burgemeester

Werkzaamheden Koningsweg te Westerland (2 maart 2001)

Op woensdag 7 maart a.s. zal de firma Ooms in onze opdracht starten met de 1e fase van de herinrichting van de Koningsweg te Westerland. In deze fase zal het trottoir aan de noordzijde van de Koningsweg worden aangelegd
De werkzaamheden zullen starten vanaf de Holle Balg. Het verkeer kan in deze fase gewoon gebruik blijven maken van de Koningsweg.
De uiteindelijke asfalteringswerkzaamheden (fase 2) zullen volgens plan aansluitend, in de laatste week van maart, plaatsvinden. Op dat moment zal het verkeer middels borden worden omgeleid. De werkzaamheden zullen in totaal circa 5 weken in beslag nemen.

Hippolytushoef, 2 maart 2001
Drs. J. Wittink, secretaris
J.G.A. Baas, burgemeester

Wet Milieubeheer (2 maart 2001)

In het kader van de Wet Milieubeheer hoeven bedrijven die voldoen aan de criteria omschreven in Algemene Maatregelen van Bestuur, geen vergunning ingevolge deze wet te hebben. Deze bedrijven kunnen volstaan met een melding. Ook bedrijven die over een milieuvergunning beschikken en waar de inrichting zodanig wordt gewijzigd of uitgebreid dat deze uitsluitend gunstige gevolgen voor het milieu hebben, kunnen volstaan met een melding.

Burgemeester en wethouders van Wieringen maken bekend, dat zij op grond van artikel 8.40 van de Wet Milieubeheer de volgende melding hebben ontvangen:

- op grond van het "Besluit detailhandel en ambachtsbedrijven milieubeheer" van:
De Groene Bezorger, Hofstraat 105, Den Oever.

De bedrijven dienen zich aan de voorschriften te houden die in de bijlage van de besluiten of de milieuvergunning zijn opgenomen.

Nadere inlichtingen kunnen worden verkregen bij de afdeling Grondgebiedzaken, tel. 0227-594387.

Hippolytushoef, 2 maart 2001
Drs. J. Wittink, secretaris
J.G.A. Baas, burgemeester

Algemene wet bestuursrecht (2 maart 2001)

Op 27 februari 2001 hebben burgemeester en wethouders de volgende besluiten genomen die onder de Algemene wet bestuursrecht vallen:

Verleende vergunning ex art. 5.2.1. APV aan Werkgroep Wieringen - Miercurea Ciuc voor het houden van een inzamelingsactie 17 maart a.s.

Verleende kapvergunning aan:

- M. Ruygrok voor het kappen van 4 esdoorns en 2 elzen, perc. Gesterweg 22;

-H. Blank voor het kappen van 4 esdoorns en 2 elzen, perc. Gesterweg 20;

- Machinefabriek Luyt B.V. voor het kappen van 1 populier, perc. Nijverheidsstraat 1.

Iedereen die door de genomen beslissingen rechtstreeks in zijn belangen is getroffen kan binnen 6 weken schriftelijk bezwaar maken bij burgemeester en wethouders van Wieringen, Postbus 1, 1777 ZG Hippolytushoef. Wie dit tijdig doet kan bij de President van de Arrondissementsrechtbank te Alkmaar (Sector Bestuursrecht, Postbus 252, 1800 AG Alkmaar) schorsing van deze beslissing aanvragen.

Hippolytushoef, 2 maart 2001
Drs. J. Wittink, secretaris
J.G.A. Baas, burgemeester

ALGEMENE WET BESTUURSRECHT (23 februari 2001)

Op 20 februari 2001 hebben burgemeester en wethouders de volgende besluiten genomen die onder de Algemene wet bestuursrecht vallen:


-Verleende vergunning aan Evenementenverzorging Ron Betjes voor het houden van een nachtmarkt in Den Oever 20 juli a.s.

Iedereen die door de genomen beslissingen rechtstreeks in zijn belangen is getroffen kan binnen 6 weken schriftelijk bezwaar maken bij burgemeester en wethouders van Wieringen, Postbus 1, 1777 ZG Hippolytushoef. Wie dit tijdig doet kan bij de President van de Arrondissementsrechtbank te Alkmaar (Sector Bestuursrecht, Postbus 252, 1800 AG Alkmaar) schorsing van deze beslissing aanvragen.

De burgemeester heeft op 20 februari 2001 de volgende besluiten genomen die onder de Algemene wet bestuursrecht vallen:


-Verleende vergunning aan M. Bleek voor het hebben van 2 speelautomaten in perceel Molenveld 5 (Hippo Kart en Party Centre).


-Verleende vergunning aan J. Stoop voor het hebben van 2 speelautomaten in perceel Hofstraat 48-50 (Bar Flying Dutchman).

Iedereen die door de genomen beslissingen rechtstreeks in zijn belangen is getroffen kan binnen 6 weken schriftelijk bezwaar maken bij de burgemeester van Wieringen, Postbus 1, 1777 ZG Hippolytushoef. Wie dit tijdig doet kan bij de President van de Arrondissementsrechtbank te Alkmaar (Sector Bestuursrecht, Postbus 252, 1800 AG Alkmaar) schorsing van deze beslissing aanvragen.

Hippolytushoef, 23 februari 2001
Drs. J. Wittink, secretaris
J.G.A. Baas, burgemeester

voornemen om kapvergunning te verlenen (23 februari 2001)

Burgemeester en wethouders van Wieringen zijn voornemens kapvergunning te verlenen aan:

P.C. Klaver, Gemeenelandsweg 16 te Hippolytushoef voor dunning van de windsingel in zijtuin rondom boerderij .

Bedenkingen tegen het voornemen kunt u schriftelijk vóór 10 maart 2001 indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Wieringen, Postbus 1, 1777 ZG Hippolytushoef.

Hippolytushoef, 23 februari 2001
Drs. J. Wittink, secretaris
J.G.A. Baas, burgemeester

TER INZAGE (23 februari 2001)

Artikel 19 lid 2 wet op de ruimtelijke ordening

Op de afdeling Grondgebiedzaken, liggen met ingang van 26 februari 2001 gedurende 4 weken ter inzage de volgende bouwaanvragen:

Locatie en omschrijving:


- Nijverheidstraat 1, het oprichten van een opslagloods van Machinefabriek Luyt bv.;

- Oostdam nabij de Noorderhaven, het oprichten van een rijwielberging.
Wij zijn voornemens ten behoeve van deze bouwplannen vrijstellingen te verlenen, als bedoeld in artikel 19 lid 2 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening. Gedurende bovengenoemde termijn van ter inzage kan een ieder schriftelijk zijn/ haar zienswijze aan ons college kenbaar maken.

Voor meer inlichtingen kunt u zich wenden tot de afdeling Grondgebiedzaken,
de heer M. Bootsma, 0227-594396.

Hippolytushoef, 23 februari 2001
Drs. J. Wittink, secretaris
J.G.A. Baas, burgemeester

Ontvangen of verleende aanvraag bouw-, sloopvergunningen en meldingen (23 februari 2001).

A. ONTVANGEN AANVRAAG OM BOUWVERGUNNING

Locatie en omschrijving:


-Oosterkruisweg 53, het veranderen/vergroten van een woning (ontvangen 15 februari 2001)

-Bakkerstraat 3, het veranderen van een woning (ontvangen 15 februari 2001)

-Haventerrein 1/2, aanpassen van een bedrijfshal van Sandfirden Technics (ontvangen 16 februari 2001)

-Waterweg 3, het veranderen/vergroten van een gebouw (ontvangen 19 februari 2001)

B. ONTVANGEN MELDING

Locatie en omschrijving:


-Beatrixstraat 10, het oprichten van een blokhut (ontvangen 21 februari 2001)

C. VERLEENDE BOUWVERGUNNING

Locatie en omschrijving:


-Dijklichaam nabij de Noorderoeverdijk Den Oever, het oprichten van een kunstwerk (verzonden 23 februari 2001)

De onder A en B genoemde aanvragen kunnen worden ingezien tijdens openingstijden bij de afdeling Grondgebiedzaken.

Tegen de onder C genoemde beschikking kan door belanghebbenden binnen 6 weken na datum publicatie een gemotiveerd bezwaarschrift worden ingediend bij het college van Burgemeester en Wethouders van Wieringen, Postbus 1, 1777 ZG Hippolytushoef.
Het indienen van een bezwaarschrift betekent niet dat er geen gebruik mag worden gemaakt van de verleende beschikking. Als u wilt beletten dat er wordt gebouwd of gesloopt moet u, naast het indienen van een bezwaarschrift, direct een gemotiveerd verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de president van de Arrondissementsrechtbank, sector Bestuursrecht, Postbus 252, 1800 AC Alkmaar.

Hippolytushoef, 23 februari 2001
Drs. J. Wittink, secretaris
J.G.A. Baas, burgemeester
Goedkeuring bestemmingsplan Slingerweg II (16 februari 2001)

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Het leven is één groot spel volgens auteur van Yurish level 10
Onlangs verscheen bij Uitgeverij U2pi in Den Haag het boek “Yurish level 10” van Chris Towel. De meest gestelde vraag...

Vakantiebeurs Limburg zondag 20 november 2016 te Sittard
Op zondag 20 november van 10:00-17:00 uur wordt voor het eerst de gratis Vakantiebeurs Limburg in het Fortuna Sittard Stadion...

Bavaria trotse winnaar SMA Piet Heyn Award 2016
Wat een prachtige gala-avond had de Sales Management Association (SMA) ook dit jaar weer georganiseerd om de SMA Piet Heyn...

Milde vogelgriep in Deurne
Milde vogelgriep in Deurne Nieuwsbericht | 28-10-2016 | 10:55 In Deurne (Noord-Brabant) is bij een pluimveebedrijf met zo'n 11.000 kalkoenen...

KWL Maastricht sluit logistiek contract met Amerikaans medisch bedrijf
KWL European Warehousing & Logistics BV, specialist in hoogwaardige en medische logistiek, heeft wederom een meerjarig contract afgesloten met een...

SES YTD and Third Quarter 2016 Results
SES YTD and Third Quarter 2016 Results LUXEMBOURG-(BUSINESS WIRE)- SES S.A. (Euronext Paris and Luxembourg Stock Exchange:SESG) reports financial results...

Westinghouse' accelerator WeLink(TM) stimuleert innovatie kernenergie
Westinghouse' accelerator WeLink(TM) stimuleert innovatie kernenergie BRUSSEL-(BUSINESS WIRE)- Westinghouse Electric Company heeft een nieuwe methode gecreeerd voor vernieuwers die kernenergietechnologie...

TSYS vernieuwt betaalverwerkingsovereenkomst met Rabobank
TSYS vernieuwt betaalverwerkingsovereenkomst met Rabobank COLUMBUS, Ga. & UTRECHT, The Netherlands-(BUSINESS WIRE)- TSYS (NYSE: TSS) heeft vandaag bekendgemaakt dat Rabobank...

Speedheat heeft warm hart voor regionale sportclub
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

Stop Kamagra start petitie tegen illegale handel in Kamagra
StopKamagra.nl is een petitie gestart voor een betere controle op Kamagra tabletten op de Nederlandse markt. Hiermee hoopt de beweging...

Nederlandse referendum tegen CETA in beeld
Referendum over CETA komt eraan Persbericht – 26 oktober 2016 Referendum over CETA komt eraan Nederland neemt stokje van de...

Real-time datareplicatie van HVR naar Azure Marketplace
Real-time datareplicatie van HVR naar Azure Marketplace SAN FRANCISCO-(BUSINESS WIRE)- Vooruitstrevende en direct werkende datareplicatie is nu beschikbaar voor klanten...

Geen significante afname vluchten Thailand na overlijden koning
Met het overlijden van de Thaise koning bijna twee weken geleden, is in het land een maand van nationale rouw...

Places to work Almere lanceert nieuwe website
Ondernemersplek Places to work in Almere heeft een vernieuwde website. Hierop is nu in één oogopslag te zien dat het...

BankGiro Loterij blijft Spoorwegmuseum steunen
De BankGiro Loterij, de cultuurloterij van Nederland, verlengt haar bijdrage aan Het Spoorwegmuseum met vijf jaar. Sinds 2007 heeft het...

Makelaars en huizenverkopers filmen nu zelf woningverkoopvideo's
Veel makelaars maken zelf de verkoopfoto's van hun vastgoedaanbod. Een professionele woningverkoopvideo produceren is echter voor de meeste makelaars en...

ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal
ERYTECH geeft 4 november 2016 bedrijfsupdate over derde kwartaal LYON, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- ERYTECH Pharma (Parijs:ERYP) (ADR:EYRYY) (Euronext Parijs: ERYP), de...

Code Oranje afgekondigd: op weg naar een nieuwe democratie
Code Oranje afgekondigd¶ Persbericht Woensdag 26 oktober 2016 Code Oranje afgekondigd Op weg naar een nieuwe democratie Een groep van...

HomeExchange Gold brengt de ruil-ervaring naar nieuw service-niveau
HomeExchange – ‘s werelds grootste huizenruil-netwerk met meer dan 65.000 actieve listings in 150 landen– heeft HomeExchange Gold gelanceerd, een...

Bijna 90 procent Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde
Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Bijna 90% Nederlanders wil zeggenschap over eigen levenseinde Van alle Nederlanders wil...

Greenchoice weer 'Beste uit de Test' Consumentenbond
Duurzame energieleverancier Greenchoice is voor 2016 alweer beoordeeld als beste energieleverancier van Nederland. Consumentenbond vergeleek 14 energieleveranciers op klanttevredenheid, service...

Gemeente Oss gaat administratieve software ‘Op Orde’ gebruiken
De gemeente Oss heeft een contract gesloten met Op Orde, ontwikkelaar van software voor administratieve processen. Dit meldt Jeroen Lugte,...

Verzekeringsmaatschappijen beïnvloeden onbewust consument
Recentelijk heeft het de Autoriteit Financiële Markten (AFM) een persbericht gepubliceerd over het gebruik van gedragswetenschappen in de marketing. Hierin...

‘Het huis waar de duivel woont’ van Goran Tribuson is verschenen
Gastarbeider Roby keert terug naar zijn geboortestreek, de buitenwijk De Gasfabriek. Hij wil er een kampioenschap in een nieuwe vechtsport...

Zorgkosten Nederland overstijgen rest van Europa
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn naar verhouding in Nederland bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander...

ABB Research Award ter ere van Hubertus von Grunberg voor Jef Beerten
Eerste ABB Research Award ter ere van Hubertus von Gruenberg voor dr. Jef Beerten ZUeRICH-(BUSINESS WIRE)- Dr. Jef Beerten van...

Speedheat heeft warm hart voor vrije architectuur
In 2016 bestaat Speedheat Nederland, specialist in elektrische vloerverwarming, 20 jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum organiseert het bedrijf in...

UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict
UNICEF: 1,7 miljoen kinderen in Syrië niet naar school door conflict EMBARGO 24-10-2016 00.01 uur 21 oktober 2016 UNICEF: 1,7...

Dubline introduceert één mobiele telefoon met twee lijnen
Dubline introduceert vandaag een app die het gemak en vrijheid van een mobiele telefoon combineert met de professionaliteit van een...

Verplicht publicatie van 'slaperstarieven' energiecontracten
Recent concludeerde bestuurslid Henk Don van de consumentenwaakhond ACM dat consumenten het aanbod van energieleveranciers nu beter begrijpen en vergelijken....

Actie tegen TTIP en CETA; 180.000 handtekeningen voor referendum
Duizenden mensen in actie tegen TTIP en CETA Ruim achtduizend mensen, waaronder honderden leden van de SP en ROOD, voerden...

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...