Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Raadsnotulen vergadering 6 maart raad gemeente Enkhuizen

Datum nieuwsfeit: 06-03-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Gemeente Enkhuizen
Zoek soortgelijke berichten
Gemeente Enkhuizen

RAADSNOTULEN

Enkhuizen, 6 maart 2001.

Zakelijk verslag van het verhandelde in de openbare vergadering van de raad der gemeente Enkhuizen, gehouden op dinsdag 6 maart 2001 te 20.00 uur, in het stadhuis, Breedstraat 53, 1601 KA Enkhuizen.

Voorzitter: de heer drs. S.P.M. de Vreeze, burgemeester.

Secretaris: de heer F. Chattellon, loco-gemeentesecretaris.

Aanwezig 15 leden, namelijk: mevrouw:

E.F. Dangermond-Hilderink (vvd) alsmede

de heren:

H.F.P. Bode (pvda),

C.H. Boland (d66),

N.P. Dol (vl/gl, wethouder),

H. van Doornik (cda, wethouder),

Th. de Geus (rpf/sgp),

J. Hart (eb),

J.W. Hekkert (vvd),

F.C. Jans (eb),

J. Lok (vl/gl),

D. van Pijkeren (rpf/sgp),

W. Rieuwerts (vl/gl),

drs. J.S. Tesselaar (eb),

K.P. van der Veen (pvda) en

D. Wiersma (cda).

Met kennisgeving afwezig

2 leden, te weten:
mevrouw Th. Dekker (pvda, wethouder) en
de heer W. Hæntjens (vvd).

Agenda

Voorstelnr


1


Opening.


2


Bepaling volgorde bij hoofdelijke stemmingen.


3

Verslagen van de vergaderingen gehouden op 9 januari en 6 februari 2001


4

Ingekomen stukken en mededelingen.

029


5

Aankoop frissoir.

015


6

Intrekking deelsubsidieverordeningen waarderingsbijdrage en jubilea.

021


7

Certificaten van aandelen in de bv Exploitatiemaatschappij Museumstoomtram.

022


8

Aanpassing en vaststelling gewijzigde Legesverordening 2001.

027


9

Diverse voorbereidingsbesluiten.

030


10

Sloop noodlokalen Toereppel 21 A.

031


11

Bijdrage inrichtingskosten wijkcentrum `IJsselzand'.

035


12

Risico-inventarisatie welzijnsaccommodaties.

036


13

Aanpassing en vaststelling Verordening ozb 2001.

037


14

Rondvraag.


15

Bezwaarschrift H.R. Bontekoe (besloten zitting).

026


16

Sluiting.


1. Opening.


De voorzitter
opent de vergadering en meldt vervolgens dat mevrouw Dekker en de heer Hæntjens afwezig zijn wegens respectievelijk vakantie en privé-omstandigheden.


2. Bepaling volgorde bij hoofdelijke stemmingen.

De voorzitter
trekt penning nummer 3 uit het mandje, waarna de secretaris meedeelt dat volgens de presentielijst eventuele hoofdelijke stemmingen zullen aanvangen bij de heer Hekkert.


3. Verslagen van de vergaderingen gehouden op 9 en 23 januari 2001.
Dinsdag 9 januari 2001.

De heer Lok
(vl/gl) corrigeert de laatste zin van zijn op bladzijde 17 weergeven spreekbeurt. Het woord `parate' moet worden vervangen door separate, zodat de gehele zin luidt:

`Op termijn is die zorg een separate discussie waard.'

De heer Boland
(d66) verwijst naar de bladzijden 19, onderaan, en 20, bovenaan. Helaas is mevrouw Dekker afwezig, zodat zij geen antwoord kan geven op de vraag in hoeverre het aangeduide gebouw nog steeds gevaar voor spelende kinderen oplevert.

De voorzitter
belooft dit onderwerp wederom op het actiepuntenlijstje te zullen zetten, want hij deelt de uitgesproken bezorgdheid. De gemeente moet wel degelijk op gevaarlijke situaties wijzen.

Zonder hoofdelijke stemming wordt, met inachtneming van de aangebrachte correctie, vervolgens het verslag van de op dinsdag 9 januari 2001 gehouden raadsvergadering vastgesteld.

Dinsdag 6 februari 2001.

De heer Rieuwerts
(vl/gl) attendeert op de discussie die naar aanleiding van ingekomen stuk nummer 5 - inrichting Melkmarkt - op de pagina's 5 en 6 is weergegeven. Conform het genomen besluit is dat stuk op commissieniveau behandeld, maar toen is helaas niet duidelijk geworden of de proefafsluiting van de Melkmarkt wèl of níét in het komende voorjaar zal plaatsvinden.

Wethouder Van Doornik
(cda) meldt dat vanmorgen in het niet-voltallige college is gesproken over de fysieke vorm van de proefafsluiting - het openbaar vervoer mag niet worden belemmerd - en waaraan die moet voldoen. Volgende week, wanneer het college weer voltallig is, zal mede in relatie met de afhechtingsplannen voor de uiteinden van het kernwinkelgebied over een concrete invulling van één en ander worden gesproken. Daarna zal de uitvoering zo spoedig mogelijk plaatsvinden.

De voorzitter
suggereert deze aangelegenheid in de raadscommissie wev aan de doelstellingennotitie te koppelen; het desbetreffende raadsvoorstel is al klaar. De uitvoering zal eventueel in de commissie van de heer Dol aan de orde komen.

De heer Hekkert
(vvd) memoreert dat is afgesproken éérst alle ingediende verkeersplannen integraal te zullen behandelen en pas daarna tot een mogelijke proefsluiting over te gaan.

Wethouder Van Doornik
(cda) legt uit dat in overleg met de ondernemers een proefafsluiting zal worden gerealiseerd. De effecten daarvan zullen medebepalend zijn voor een mogelijke definitieve afsluiting van de Melkmarkt. Kortom: ervaring opdoen.

De voorzitter
voegt hieraan toe dat de opmerking van wethouder Van Doornik geheel in lijn is met het besluit in het kader van de herinrichting van de binnenstad een proef te houden; feitelijk is dat een restant van de discussie over het convenant. De resultaten van de proef zullen worden betrokken bij de beoordeling van alle ingediende verkeersplannen. Zoals gezegd zal de discussie daarover in relatie met de doelstellingennotitie in de commissie van de heer Van Doornik worden gevoerd.

De heer Van der Veen
(pvda) onderschrijft de zienswijze van de voorzitter. De raad heeft tot een proefafsluiting besloten en daarbij is niet afgesproken die te `parkeren' totdat alle verkeersplannen integraal zijn behandeld en tot een bepaald model voor de verkeersafwikkeling hebben geleid.

De heer Lok
(vl/gl) verenigt zich met de door de voorzitter geschetste stand van zaken. Volgens de fractie van Verenigd Links/groenlinks moet de afgesproken proef doorgang vinden en worden voorkomen dat die vertraging oploopt.

De heer Boland
(d66) nuanceert het indertijd genomen raadsbesluit. Weliswaar is tot een proefafsluiting besloten, maar die moet zodanig gestalte krijgen dat later een zinvolle evaluatie mogelijk is. Dus geen afsluiting zolang niet precies helder is welke flankerende maatregelen al dan niet noodzakelijk zijn, met welke mogelijkheden rekening dient te worden gehouden enzovoort.

De heer Hart
(eb) ontkent geenszins dat de raad zich vóór een proefafsluiting heeft uitgesproken. Het is echter verstandig dat burgemeester en wethouders het desbetreffende raadsbesluit even opzoeken en dat nog eens goed lezen, dat zal ongetwijfeld voor een geweldige openbaring zorgen. In de daaraan voorafgaande discussie is immers onder andere het convenant in het geding geweest.

De heer De Geus
(rpf/sgp) volgt de redenering die de voorzitter heeft verwoord. Afgesproken is dit jaar tot een proefafsluiting te komen, maar de heer Boland merkt terecht op dat die alleen zin heeft indien tevens naar meer zaken is gekeken, bijvoorbeeld de verkeerssituatie in de omgeving van de Melkmarkt. Na de proef zal tot een definitieve regeling moeten worden gekomen.

De heer Wiersma
(cda) ziet de proefafsluiting eveneens als de voorloper van een definitief plan. Ook hem zijn de woorden van de heer Boland uit het hart gegrepen. Afsluiting van de Melkmarkt vraagt om een heel pakket maatregelen, zoals waarborgen doorgang lijndiensten openbaar vervoer, blokkeren sluiproutes et cetera.

De heer Hekkert
(vvd) schaart zich achter hetgeen de heren Boland, De Geus en Wiersma naar voren hebben gebracht.

De fractie van de vvd heeft een verkeersplan aan college en raad gestuurd. In de vorige vergadering werd gediscussieerd over de vraag of dat en ook andere plannen in de eerstvolgende vergadering van de raadscommissie wev zouden moeten worden besproken. Op goede gronden werd er toen voor gekozen allereerst de situatie in de Westerstraat apart te evalueren en niet alles tegelijkertijd te doen. Daarmee is ten minste de verwachting gewekt dat in de daaropvolgende commissievergadering het vvd-verkeersplan ter sprake zal komen. Uit de nu gevoerde discussie komt naar voren dat de Melkmarkt zal worden afgesloten en in het kader van de daarna te houden evaluatie tevens alle verkeersplannetjes aan de orde zullen komen. Dat is echter nooit de bedoeling geweest!

De voorzitter
: Al deze bijdragen zullen in de aprilvergadering van de commissie wev uitvoerig verder kunnen worden besproken. In de volgende reguliere raadsvergadering zullen de doelstellingennotitie en de proefafsluiting aan de orde komen.

Zonder hoofdelijke stemming wordt, met inachtneming van de gemaakte opmerkingen en de gedane toezegging, vervolgens het verslag van de op dinsdag 9 januari 2001 gehouden raadsvergadering vastgesteld.


4. Ingekomen stukken en mededelingen.

(Voorstel nummer 029, 2001.)

1. Afschrift brief, de dato 24 januari 2001, gericht aan het college van burgemeester en wethouders, van drs. E.M.W. Lust te Hoorn met betrekking tot het vergunningplichtig zijn van gidsen die rondleidingen in Enkhuizen geven.
Burgemeester en wethouders stellen voor dit ingekomen stuk voor kennisgeving aan te nemen en de verdere afdoening aan hen over te laten.

De voorzitter
wijst erop dat kennelijk een misverstand bestaat over de vraag in hoeverre de wijziging van de apv gevolgen voor onder anderen gidsen zal hebben. Het gaat in dit geval om een standaardwijziging die de vng heeft voorgesteld. Die wijziging maakt het mogelijk kermisklanten, straatartiesten, gidsen enzovoort onder een vergunningregime te brengen om ongewenste uitwassen te voorkomen. Het is evenwel geenszins de bedoeling gidsen, bijvoorbeeld van Oud Enkhuizen, van een vergunning te voorzien, tenzij opeens, bijvoorbeeld, een vijftal organisaties gidsen in het veld brengt; in dat geval zal regulerend worden opgetreden. De heer Lust zal in deze zin een antwoord krijgen.

De heer Van Pijkeren
(rpf/sgp) lijkt het, gehoord de verklaring van de voorzitter, verstandig dit ingekomen stuk naar de commissie te verwijzen. In de brief van de heer Lust worden vragen gesteld die ten minste een gedachtewisseling vergen om behoorlijk te kunnen worden beantwoord.

De heer Lok
(vl/gl) zal het op prijs stellen dat het antwoord van burgemeester en wethouders in de commissie aan de orde wordt gesteld om te kunnen beoordelen wat de reikwijdte van de apv-wijziging is. Hij zou het ten zeerste betreuren als, bijvoorbeeld, straatartiesten niet langer in Enkhuizen konden optreden, want dat zou afbreuk doen aan de levendigheid van de stad.

De heer Hekkert
(vvd) bepleit eveneens het schrijven van de heer Lust in de commissie te behandelen. Overigens kan het niet zo zijn dat straatartiest of gids nummer 10 opeens een vergunning moet aanvragen, terwijl de nummers 1 tot en met 9 worden gedoogd.

De heer Boland
(d66) weet dat dit soort bepalingen in sommige gemeenten als een excessenregeling wordt gezien. Wanneer later andere bestuurders aan het roer komen te staan, worden dergelijke regelingen soms heel anders toegepast dan oorspronkelijk de bedoeling is geweest. Vandaar dat het verstandig is zo nauwkeurig mogelijk vast te leggen wat met een dergelijke regeling of bepaling wordt beoogd.

De voorzitter
heeft geen bezwaar tegen een in de commissie te voeren discussie over het antwoord van burgemeester en wethouders. Hij wil op dit moment volstaan met de mededeling dat zolang er geen klachten zijn straatartiesten enzovoort geen strobreed in de weg zal worden gelegd. Zodra voor winkeliers en/of het winkelend publiek hinder ontstaat, biedt de apv-wijziging een handvat om te kunnen optreden.

De heer Boland heeft gelijk met diens opmerking dat het met het oog op de toekomst goed is vast te leggen op welke situaties de apv-wijziging van toepassing zal zijn. Dat zal via de bespreking in de raadscommissie aboz worden geregeld.

Zonder hoofdelijke stemming besluit de raad vervolgens dienovereenkomstig.


2. Brief, de dato 2 februari 2001, van de sp-fractie van de staten van Noord-Holland met betrekking tot de beperking van de dienstverlening van postkantoren.

3. Brief, de dato 14 februari 2001, van mevrouw M. de Wit te Enkhuizen met betrekking tot onder andere de verkeersbelasting van de binnenstad en de sloop van Overvest.

Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming wordt, overeenkomstig het voorstel van burgemeester en wethouders, besloten de ingekomen stukken nummers 2 en 3 te behandelen in de raadscommissie voor welzijn, economische zaken en verkeer.


4. Brief, de dato 14 februari 2001, van de gemeentelijke ombudscommissie met betrekking tot de indiening van het jaarverslag 2000 van deze commissie.

Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming wordt, overeenkomstig het voorstel van burgemeester en wethouders, besloten dit ingekomen stuk te behandelen in de raadscommissie voor algemeen bestuurlijke en organisatorische zaken.


5. Aankoop frissoir.


(Voorstel nummer 015, 2001.)

Mevrouw Dangermond-Hilderink
(vvd) hoorde bij de ingebruikneming van de onderhavige voorziening dat een vertegenwoordigster van de politie de suggestie deed iets dergelijks ook voor dames te maken. Hopelijk wordt dat in de toekomst gerealiseerd.

De heer Wiersma
(cda) refereert aan praktische voorbeelden in Hoorn. Desgevraagd is in de commissie van mevrouw Dekker toegezegd een inventarisatie te zullen maken.

De heer De Geus
(rpf/sgp) kwalificeert de voorgestelde aankoop als `een prima idee', te meer daar voor het tot nu toe storingvrije apparaat een zeer schappelijke prijs wordt gevraagd. Bovendien lijkt het frissoir voor Op/maat een aantrekkelijk project te worden, want meerdere, grotere gemeenten hebben al interesse getoond.

De heer Lok
(vl/gl) betuigt adhesie aan de woorden van de heer De Geus. De raad mag trots zijn op het feit dat het prototype van deze openbare toiletvoorziening in Enkhuizen is geplaatst. Overigens verdient ook de opmerking van mevrouw Dangermond de nodige aandacht.

Tot nu toe hebben zich geen kinderziektes voorgedaan, maar toch is het verstandig te bekijken of na de garantieperiode een onderhoudscontract kan worden afgesloten.

Wethouder Dol
(vl/gl) gaat als volgt op de gemaakte opmerkingen in.

In de commissie hos is onder andere het ontbreken van specifieke damestoiletten uitvoerig besproken. Toen is meegedeeld dat op het Dirck Chinaplein, een onderdeel van de Gependam, een toiletaccommodatie zal worden gelokaliseerd die door zowel dames als heren kan worden gebruikt.

Vanuit de commissie is gesuggereerd een zelfde voorziening op de Meidenmarkt en andere locaties te plaatsen. Er zal een soort inventarisatielijstje worden gemaakt, maar dat heeft niet de hoogste prioriteit aangezien heel veel belangrijker zaken op de rol staan.

Ook spreker is trots op het feit dat het frissoir op Enkhuizer initiatief is ontwikkeld. Hij zal nagaan of het zinvol en mogelijk is daarvoor een onderhoudscontract af te sluiten.

De heer Wiersma
(cda) kijkt wat vreemd op van de mededeling dat het opstellen van een inventarisatielijstje vanwege andere belangrijke zaken geen hoge prioriteit heeft; dat zal altijd het geval zijn! Het antwoord van de wethouder betekent dan ook dat er niets zal gebeuren.

Wethouder Dol
(vl/gl) bestrijdt dat. De heer Hæntjens heeft erop aangedrongen van de huidige, onder bruggen aanwezige toiletvoorzieningen ten minste één in stand te houden en te bezien op welke plaatsen langs veel gebruikte wandelroutes toiletaccommodaties wenselijk zijn. Dat heeft echter niet de hoogste prioriteit, omdat ook de commissie van oordeel is dat momenteel de havens de meeste aandacht verdienen. Dit betekent evenwel niet dat dit soort voorzieningen helemaal uit beeld verdwijnt, integendeel.

Mevrouw Dangermond-Hilderink
(vvd) beluisterde dat de wethouder over de instàndhouding van bepaalde toiletvoorzieningen sprak. Het is gewenst dat ook aan het ònderhoud wordt gedacht.

De voorzitter
: De wethouder knikt, dus dat komt in orde.

Zonder hoofdelijke stemming wordt vervolgens het voorstel van burgemeester en wethouders overeenkomstig het aangeboden ontwerpbesluit aanvaard.


6. Intrekking deelsubsidieverordeningen waarderingsbijdrage en jubilea.

(Voorstel nummer 021, 2001.)

Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming wordt het voorstel van burgemeester en wethouders overeenkomstig het aangeboden ontwerpbesluit aanvaard.


7. Certificaten van aandelen in de bv Exploitatiemaatschappij Museumstoomtram.

(Voorstel nummer 022, 2001.)

De heer Jans
(eb) mist met betrekking tot de museumstoomtram een consequent beleid. Deze raad, inclusief de fractie van Enkhuizer Belang, heeft indertijd besloten de subsidie aan de stoomtram geleidelijk te verminderen. Nu wordt opeens voorgesteld certificaten van aandelen te aanvaarden en dat is verbazingwekkend, te meer daar de gemeente Stede Broec en de provincie Noord-Holland geen prijs stellen op dergelijke certificaten. De eb-fractie sluit zich bij de zienswijze van Stede Broec en de provincie aan, omdat de aanvaarding van de certificaten weliswaar geen wettelijke maar wel een morele aansprakelijkheid met zich brengt. Bovendien geven de certificaten geen stemrecht.

De heer Wiersma
(cda) kan de redenering van de eb-fractie volgen. Daar staat tegenover dat de stoomtram een element van de historische West-Friese driehoek vormt waarbij Enkhuizen een zeker belang heeft. Momenteel is dat belang marginaal, omdat de boot die passagiers voor de museumstoomtram vervoert bij het station van Enkhuizen afmeert. De bezoekers stappen dus van de boot op de trein zònder in de stad te zijn geweest. Voor de cda-fractie is dat van doorslaggevend belang geweest om zich indertijd vóór beëindiging van de subsidie aan de stoomtram uit te spreken. Dit is een goede gelegenheid om opnieuw een oud idee van stal te halen, te weten een andere aanlandingsplaats voor de boot zoeken, bijvoorbeeld de nieuwe Harlingersteiger, zodat de passagiers net zoals in Medemblik worden gedwongen door de stad te lopen.

De heer Lok
(vl/gl) ondersteunt namens een meerderheid van zijn fractie het collegevoorstel. De Museumstoomtram Hoorn-Medemblik is in de landelijke publiciteit voor deze gemeente immers van groot belang. Zodra over de stoomtram en/of de historische driehoek wordt gesproken of geschreven, wordt tevens Enkhuizen genoemd.

Aan de voorgestelde acceptatie van certificaten van aandelen is op zich geen risico verbonden. Als het om medebeheer en eigendom gaat, is dat echter wel het geval en daarvan is sprake, zij het op een zekere afstand. Deze gemeente streeft in tegenstelling tot een buurgemeente en de provincie kennelijk een bepaalde betrokkenheid bij of structurele binding met de stoomtram na. In dit verband wil de fractie van Verenigd Links/groenlinks wel graag horen wat de Enkhuizer afvaardiging in de Stichting Administratiebeheer precies betekent. Spreker kan zich soortgelijke constructies voor de geest halen die hem helemaal geruststellen!

De heer Hekkert
(vvd) steekt niet onder stoelen of banken dat zijn fractie het pleidooi van de heer Wiersma ondersteunt. De vvd-fractie gaat met het voorstel van burgemeester en wethouders akkoord, maar zal het zeer op prijs stellen dat naar een andere aanlandingsplaats wordt gezocht, en wel zodanig dat de passagiers van de stoomtram en de boot de mooie stad Enkhuizen zien.

De heer Tesselaar
(eb): De boot die uit Medemblik komt, legt eerst bij het Buitenmuseum aan - daar gaan de meeste mensen van boord - en vaart vervolgens naar het station. Voor zover spreker weet betalen die mensen ook toeristenbelasting. Helaas overweegt het kabinet de toeristenbelasting af te schaffen, maar dat is weer een ander probleem.

De voorzitter
: Daarover moet maar in de commissie van mevrouw Dekker worden gediscussieerd! Overigens is de heer van Doornik commissaris van de stoomtram.

De heer Bode
(pvda) meent dat de historische driehoek voor Enkhuizen betekenis heeft in de zin die de heer Lok schetst. Het is de vraag of het van belang is dat de stoomtrampassagiers door de stad lopen. Hoe dan ook, in het verleden heeft Enkhuizen de historische driehoek financieel gesteund en de certificaten van aandelen zijn daarvoor een vorm van beloning. Naar de mening van de pvda-fractie kleeft daaraan geen enkele morele verantwoordelijkheid voor het voortbestaan van de historische driehoek. Dat ligt anders met een gemeentelijke vertegenwoordiging in de raad van commissarissen. Vandaar dat ook zijn fractie wat nieuwsgierig is naar de details van de gekozen constructie.

De heer Wiersma
(cda): De heer Tesselaar merkt terecht op dat de boot ook bij het Buitenmuseum afmeert en daar mensen aan wal zet. Dit feit is aanleiding eraan te herinneren dat de bezoekers die van het Buitenmuseum per boot huiswaarts keren - dat is het merendeel - voor Enkhuizen geen bijster interessante groep vormen. In overleg met het museum moet ernaar worden gestreefd de mensen over lànd te laten teruggaan.

Wethouder Van Doornik
(cda) laat weten dat het verkrijgen van de certificaten van aandelen op zich géén risico of aansprakelijkheid inhoudt. Wel wordt zodoende nog eens duidelijk gemaakt dat Enkhuizen betrokken is bij de historische driehoek.

Tijdens de behandeling van de subsidieaanvraag in de raadscommissie wev heeft de directeur van de stichting aangegeven dat momenteel wordt geprobeerd de Bosman - voor Enkhuizen een schip van historische betekenis - naar Medemblik te krijgen en te laten restaureren. Als dat allemaal lukt zal het schip een nieuw element in de historische driehoek zijn en mogelijk ook in Enkhuizen aanlanden. In dit licht is het zeker van belang dicht bij het vuur te zitten om de ontwikkelingen goed te kunnen volgen.

De voorzitter
begrijpt dat met name de aanlandingsplaats van de boot en alles wat daarmee samenhangt een onderwerp is dat nadere bestudering verdient. Daarover zal binnen afzienbare termijn in de commissie van de heer Van Doornik worden gesproken.

De heer Jans
(eb) tekent aan dat ook de fractie van Enkhuizer Belang waarde hecht aan de historische driehoek waarvan Enkhuizen deel uitmaakt. Toch blijft het vreemd dat eerst de subsidie wordt afgebouwd en nu opeens een andere invalshoek wordt gekozen omdat de Bosman om de hoek komt varen! De subsidie staat echter los van het accepteren van de certificaten van aandelen. Tegen het laatste blijft de eb-fractie zich verzetten.

De heer Rieuwerts
(vl/gl) wenst aantekening van het feit dat hij tegen dit raadsvoorstel is.

Zonder hoofdelijke stemming wordt, met inachtneming van de gedane toezegging, vervolgens het voorstel van burgemeester en wethouders overeenkomstig het aangeboden ontwerpbesluit aanvaard, onder aantekening dat de heren Hart, Jans, Rieuwerts en Tesselaar geacht willen worden te hebben tegengestemd.


8. Aanpassing en vaststelling gewijzigde Legesverordening 2001.
(Voorstel nummer 027, 2001.)


9. Diverse voorbereidingsbesluiten.

(Voorstel nummer 030, 2001.)

Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming worden de voorstellen van burgemeester en wethouders onder de nummers 8 en 9 overeenkomstig de aangeboden ontwerpbesluiten aanvaard.


10. Sloop noodlokalen Toereppel 21 A.

(Voorstel nummer 031, 2001.)

De heer Tesselaar
(eb) huldigde aanvankelijk de opvatting dat het gevraagde bedrag, te weten f 55.000,--, aan de hoge kant was. Uit de heldere toelichting is echter duidelijk geworden dat dit hoge bedrag samenhangt met de aanwezigheid van asbest. De fractie van Enkhuizer Belang kan daarom akkoord gaan met het voorstel.

De heer Van Pijkeren
(rpf/sgp) complimenteert de gemeentelijke organisatie voor het feit dat de gestelde vragen heel snel schriftelijk zijn beantwoord. Zijn fractie stemt met het collegevoorstel in.

De heer Wiersma
(cda) bedankt het college voor de snelle schriftelijke beantwoording.

De voorgestelde sloop is een prima zaak, maar de noodzaak ook de betonnen fundering en de nutsaansluitingen - gas, elektriciteit, water en riolering - te verwijderen ontgaat spreker volledig, althans in dit stadium. Het is immers beslist niet uitgesloten dat die voorzieningen voor de op die plek in de toekomst te realiseren nieuwbouw bruikbaar zullen zijn, voor wat betreft de nutsaansluitingen is dat zelfs zeer waarschijnlijk. Kortom: op dit moment is volslagen onduidelijk waarom alles uit de grond moet worden gehaald.

Wethouder Dol
(vl/gl) antwoordt dat hij de zienswijze van de heer Wiersma reeds met de betreffende afdeling heeft besproken. Hem is echter te verstaan gegeven dat de fundering niet op de juiste plaats ligt en dat de nutsaansluitingen voor het toekomstige gebouw opnieuw vanaf de hoofdleidingen zullen worden aangelegd. Met andere woorden: de nieuwe aansluitingen worden dus niet aan de bestaande aftakkingen gekoppeld. Desondanks is spreker bereid dit punt nogmaals onder de aandacht van de deskundigen te brengen, want op zich is de redenering van de heer Wiersma heel logisch.

De heer Wiersma
(cda): Duidelijk is dat de mensen die adviseren alles weg te halen niet de eigen portemonnee behoeven te trekken!

Wethouder Dol
(vl/gl): Op de vraag of het mogelijk is bestaande leidingen te handhaven, is negatief geantwoord, maar desondanks zal dit punt nogmaals worden aangekaart.

Zonder hoofdelijke stemming wordt, met inachtneming van de gedane toezegging, vervolgens het voorstel van burgemeester en wethouders overeenkomstig het aangeboden ontwerpbesluit aanvaard.


11. Bijdrage inrichtingskosten wijkcentrum `IJsselzand'.
(Voorstel nummer 035, 2001.)

De heer Jans
(eb) maakte in twee commissies duidelijk dat naar de mening van de eb-fractie de gevraagde inrichting nogal luxueus was. Mevrouw Dekker gaf toe dat het raadsvoorstel `wat ruim' was en zegde toe dat aan te passen. Gedacht werd aan begrenzing van het krediet, bijvoorbeeld maximaal f 25.000,--. Bovendien zou aan de stichting worden gevraagd nog eens kritisch naar de algehele inrichting te kijken.

De heer Rieuwerts
(vl/gl) beaamt dat in de commissie is toegezegd nog eens zorgvuldig naar `het boodschappenlijstje' te zullen kijken. Verder zou ten behoeve van de inrichting maximaal f 25.000,-- beschikbaar worden gesteld.

Mevrouw Dangermond-Hilderink
(vvd) herinnert eraan dat de vvd in de commissievergadering fractieberaad heeft voorbehouden, omdat geen zicht bestaat op de scheiding tussen de swd en de gemeente Enkhuizen. De fractie wil nu horen welke verantwoordelijkheden beide partijen formeel hebben. Overigens is beloofd dat schriftelijk te zullen doen en bovendien is een werkbezoek toegezegd. Beide toezeggingen zijn niet nagekomen.

De heer Rieuwerts
(vl/gl): Die twee toezeggingen kan ik mij niet herinneren.

De heer Van der Veen
(pvda) onderstreept de woorden van mevrouw Dangermond. In de raadscommissie wev is op verzoek van de vvd-fractie wel degelijk toegezegd een bezoek aan het wijkcentrum te zullen brengen, maar daarbij is geen termijn genoemd. Momenteel wordt druk aan IJsselzand gebouwd en dus heeft een werkbezoek nog niet zo heel veel zin, tenzij mevrouw Dangermond bouwmateriaal wil aanslepen!

Wethouder Van Doornik
(cda) bevestigt dat in de commissie is afgesproken een werkbezoek aan het wijkcentrum `IJsselzand' te brengen. In dit kader kan onder meer een inzicht worden gegeven in de verschillende activiteiten die daar plaatsvinden en wie daarvoor verantwoordelijk is.

Het boodschappenlijstje maakt volgens sommigen een luxe indruk en zij willen daarom het krediet tot f 25.000,-- beperken. De directeur van de swe, de heer De Groot, heeft contact gehad met de heer Draaisma, directeur van de swd, en gesproken over de mogelijkheid het overtollige meubilair van Overvest te gebruiken. Dat meubilair is echter 25 à 30 jaar oud en niet geschikt om IJsselzand in te richten. Beide stichtingen is vervolgens te verstaan gegeven dat de subsidieaanvraag door middel van een degelijk inrichtingslijstje dient te worden onderbouwd.

De heer Hekkert
(vvd) constateert dat de wethouder geen antwoord heeft gegeven op de vraag waar formeel de scheidslijn tussen de verplichtingen van de gemeente en de swd ligt. De gemeente heeft het onderhavige gebouw voor f 1,-- aan de swd overgedragen. Als tegenprestatie zou die stichting de exploitatie voor haar rekening nemen, maar nog voor het gebouw in gebruik is genomen vraagt de stichting al om f 25.000,--! Is de gemeente verplìcht dat bedrag te verstrekken?

Wethouder Van Doornik
(cda) verklaart dat in het kader van de verkoop van het bewuste pand ruim f 300.000,-- in het fonds `wijk- en buurtbeheer' is gestort. Het college stelt voor daaruit f 25.000,-- te putten om te investeren in de inrichting.

De heer Boland
(d66): Dat is geen antwoord op de vraag of de gemeente dat bedrag móét betalen.

Wethouder Van Doornik
(cda): In het belang van een goed functionerend gebouw is deze investering nodig. Bovendien wordt het geld dan gebruikt conform de doelstelling van het fonds voor wijk- en buurtbeheer.

De voorzitter
: Puur formeel is de gemeente dus niet verplicht geld te voteren, maar het is wel zo dat deze raad de politieke keuze heeft gemaakt het wijk- en buurtbeheer in te vullen. In dit geval is een gebouw niet voldoende, er zullen ook stoelen en tafels aanwezig moeten zijn.

Vanuit commissie en raad is het duidelijke signaal gegeven dat f 25.000,-- het maximale is en men dus tot een sobere maar overigens doelmatige inrichting moet zien te komen.

De heer Jans
(eb) accepteert het raadsvoorstel, omdat is toegezegd nog eens kritisch naar het boodschappenlijstje te zullen kijken en het gevraagde krediet het maximale bedrag is. De fractie van Enkhuizer Belang wordt in de raadscommissie wev graag geïnformeerd over de precieze besteding van het geld.

De heer Hekkert
(vvd) distilleert uit de beantwoording dat volgens het college in dit geval terecht uit de post voor wijk- en buurtbeheer kan worden geput. In de ogen van de vvd-fractie gebeurt dat op te onduidelijke gronden. Afgesproken is dat de swd voor de exploitatie zal zorgen. Bovendien is dit niet de eerste keer dat de swd met een financieel verzoek komt.

Alles overziende zal de fractie van de vvd tégen het collegevoorstel stemmen.

De heer Bode
(pvda) keert zich tegen deze zijns inziens suggestieve voorstelling van zaken. Deze raad, waarvan de fractie van de heer Hekkert deel uitmaakt, heeft besloten het wijk- en buurtbeheer vorm te geven. De uitvoering van dat raadsbesluit is in handen van de swd en de swe. Desondanks blijft de gemeente beleidsmatig verantwoordelijk en daaraan wordt in dit geval door middel van een financiële ondersteuning gestalte gegeven. Het bij de gemeente ingediende verzoek is dan ook helemaal niet vreemd, integendeel. Uiteraard moet wel kritisch naar de besteding van het gemeenschapsgeld worden gekeken, dat mag duidelijk zijn.

De heer Hekkert
(vvd): Er mag geen misverstand bestaan over het feit dat ook de vvd-fractie het uitgestippelde beléíd ondersteunt, maar zij is het niet eens met de in dit geval voorgestelde bijdrage in de inrichtingskosten.

De heer Bode
(pvda): Fijn dat ook de vvd het beleid ten aanzien van het wijk- en buurtbeheer nog steeds ondersteunt. Men mag dan ook verwachten dat verdere aanvragen bij de fractie van de heer Hekkert in vruchtbare aarde zullen vallen!

De heer Hekkert
(vvd): Wat niet wegneemt dat de vvd-fractie met het oog op volgende gevallen precies wil weten waar de gemeentelijke verantwoordelijkheid begint en eindigt.

Zonder hoofdelijke stemming wordt vervolgens het voorstel van burgemeester en wethouders overeenkomstig het aangeboden ontwerpbesluit aanvaard, onder aantekening dat de fractie van de vvd geacht wil worden te hebben tegengestemd.


12. Risico-inventarisatie welzijnsaccommodaties.
(Voorstel nummer 036, 2001.)

Zonder beraadslaging en zonder hoofdelijke stemming wordt het voorstel van burgemeester en wethouders overeenkomstig het aangeboden ontwerpbesluit aanvaard.


13. Aanpassing en vaststelling Verordening ozb 2001.
(Voorstel nummer 037, 2001.)

De heer Hart
(eb) merkt op dat tezamen met de begroting de onroerende-zaakbelasting is vastgesteld; de ozb werd toen met 10 % verhoogd. Het college stelt nu voor af te dalen naar 9 %. Aardig, maar naar de mening van de eb-fractie nog steeds een te hoog percentage. Weliswaar ligt de oorzaak van de verhoging in het voorheen gevoerde beleid, maar toch zal de fractie van Enkhuizer Belang tegen dit voorstel stemmen.

Zonder hoofdelijke stemming wordt vervolgens het voorstel van burgemeester en wethouders overeenkomstig het aangeboden ontwerpbesluit aanvaard, onder aantekening dat de fractie van Enkhuizer Belang geacht wil worden te hebben tegengestemd.


14. Rondvraag.

·
De heer Jans (eb) vestigt de aandacht op het feit dat de Koepoort door hotel `De Koepoort' voor opslag van materialen wordt gebruikt. Enige tijd geleden is het verzoek van een bepaalde instantie de Koepoort voor een dergelijk doel te mogen gebruiken in verband met brandgevaar afgewezen. Is dat gevaar nu niet meer aanwezig en is een huurcontract met hotel `De Koepoort gesloten?

De voorzitter
deelt mee dat indertijd de Stichting Enkhuizen voor Roemenië heeft gevraagd de Koepoort voor de opslag van kleding enzovoort te mogen gebruiken; dat verzoek is vanwege brandgevaar niet helemaal gehonoreerd. Momenteel slaat De Koepoort terrasmeubelen in het gebouw op. De daarvoor gesloten gebruiksovereenkomst zal in de commissie op tafel worden gelegd.

Wethouder Van Doornik
(cda) vult de woorden van de voorzitter als volgt aan. Tijdens een controle van allerlei objecten heeft hij ook De Koepoort geïnspecteerd. Zodra de verbouwing van hotel `De Koepoort' achter de rug is, zullen de opgeslagen terrasmeubelen en andere materialen moeten verdwijnen. Verder maken ook de archeologische dienst en de door de voorzitter genoemde stichting van de Koepoort gebruikt. Met alle gebruikers is onder meer over brandgevaar gesproken.

·
De heer Hart (eb) vermeldt dat dit gemeentebestuur nog niet zo heel lang geleden geld ten behoeve van de restauratie van de Westerkerk beschikbaar heeft gesteld. Wat gebeurt er met het gebouw, blijft het leegstaan of is een bepaalde invulling in beeld?

De voorzitter
illustreert dat de gemeente op dit moment slechts zijdelings bij dat punt is betrokken. Hij kan slechts melden dat het nieuwe bestuur enige maanden geleden de kerk voor het symbolische bedrag van f 1,-- heeft overgenomen. Momenteel wordt restauratiefase 2 uitgevoerd en is het bestuur bezig met de (financiële) voorbereiding van fase 3. Tijdens die fase zal ook de invulling aan de orde komen; op dit moment zijn bij het college geen concrete plannen bekend. Binnenkort zal daarover met het bestuur van gedachten worden gewisseld.

Desgevraagd zegt spreker toe dat de gemeenteraad direct na het gesprek met het bestuur zal worden geïnformeerd.

·
De heer Van Pijkeren (rpf/sgp) spreekt zijn zorg uit over de toenemende verpaupering van de locatie `Groen' aan het Hemeltje. Het meest recent aangebrachte bord vermeldt dat het pand te koop wordt aangeboden. Uit informele mededelingen kan worden opgemaakt dat het pand in de weekends wordt bewoond. Zelf constateerde spreker dat mensen bezig waren met het verwijderen van dakpannen en daardoor een instorting veroorzaakten. Zo langzamerhand is een onwenselijke situatie ontstaan. Is het college voornemens veiligheidsmaatregelen te treffen?

De voorzitter
rapporteert dat ook in het college over de geschetste situatie is gesproken. Onder anderen de heer Van der Lee heeft vastgesteld dat het pand heel gemakkelijk kan worden betreden. Daarover is met de eigenaar contact opgenomen, hetgeen in een betere afsluiting heeft geresulteerd. Met betrekking tot de onderhandelingen over de verbouwing en het gebruik van het gebouw heeft mevrouw Dekker contact met de projectontwikkelaar gehad. Haar zal worden gevraagd de stand van zaken in de eerstvolgende vergadering van de raadscommissie rof uiteen te zetten.

Mevrouw Dangermond-Hilderink
(vvd) liep vanavond langs het pand en zag dat alle toegangsmogelijkheden waren dichtgemaakt.

De voorzitter
vergelijkt de situatie met de toestand van de papierfabriek aan het Waaigat. De overheid heeft in dit soort gevallen slechts een indirecte verantwoordelijkheid, maar voor het college is dat voldoende om de ontwikkelingen ter plaatse goed in het oog te houden. In dezen heeft ook en met name de politie een taak. Verder zal de eigenaar op diens verantwoordelijkheid worden gewezen.

De heer Wiersma
(cda) koppelt aan deze discussie de brand die op de hoek van de Kalksteiger en de Zuider Havendijk heeft gewoed. Hij meent zich te herinneren dat de burgemeester toen vanwege instortingsgevaar opdracht gaf de na de brand nog overeind staande muren af te breken. Wellicht moet ook ten aanzien van de locatie `Groen' zo worden gehandeld.

De voorzitter
verheugt het dat de heer Chattellon vanavond als secretaris fungeert, want die zal, gehoord deze discussie, morgen ongetwijfeld de afdeling bouw- en woningtoezicht de opdracht geven ter plaatse een inspectie uit te voeren. Mocht blijken dat sprake is van instortingsgevaar en/of andere onacceptabele toestanden voor omwonenden en anderen, dan zullen adequate maatregelen worden genomen. Het resultaat van één en ander zal eveneens in de commissie van mevrouw Dekker worden meegedeeld.

·
De heer De Geus (rpf/sgp) ontving een aardige uitnodiging van de sav mee te doen aan een activiteit in het kader van het 50 jarig jubileum van die vereniging. Samen met de burgemeester mogen drie mensen meedoen aan hardlopen. Wordt dit onderwerp in commissieverband behandeld of is de voorzitter van plan selectiewedstrijden uit te schrijven?

De voorzitter
belicht dat de genoemde uitnodiging hedenochtend in het college is besproken. Spreker bespeurde toen enige aarzeling toen duidelijk werd dat men in sportbroek bij de sav zou moeten verschijnen! Er is gelukkig nog enige tijd beschikbaar om een team, ondersteund door verzorgers, coaches enzovoort, op de been te brengen. Daarbij zal zeker ook aandacht aan de suggestie van de heer De Geus worden geschonken.

De heer Hart
(eb): Is deelname leeftijdgebonden?

De voorzitter
: Nee hoor, beslist niet!

·
De heer Wiersma (cda) brengt naar voren dat aanstaande dinsdag in deze raad wederom over de mogelijke gemeentelijke herindeling in West-Friesland zal worden gesproken. Zijn fractie heeft enige zorg over deze materie. De vorige conclusie was nogal `verpakt' en daarom is het goed de onderzoekers nadrukkelijk te vragen vooral de voor- en nadelen van hetgeen wordt beoogd op een rijtje te zetten. Dit gemeentebestuur moet aan de Enkhuizer burgers duidelijk kunnen uitleggen welke voordelen zullen voortvloeien uit datgene wat nu wordt onderzocht. Overigens heeft dat niet de voorkeur van de cda-fractie en uit een krantenbericht blijkt dat ook de eb-fractie zich tot het oorspronkelijke standpunt van deze raad heeft bekeerd.

De heer Lok
(vl/gl) voelt zich, gelezen het aangeduide krantenartikel en gehoord de woorden van de heer Wiersma, steeds meer in de verleiding gebracht ook voor zijn beurt te praten! Volgende week zal uitgebreid over het rapport van de onderzoekers en alle andere relevante stukken kunnen worden gesproken en daarop moet nu geen voorschot worden genomen. Als iedereen vóór aanstaande dinsdag standpunten gaat ventileren, kan de rapportage immers achterwege blijven!

De voorzitter
schildert dat hij enerzijds de zorg van de heer Wiersma deelt, maar anderzijds ook alle begrip voor de aarzeling van de heer Lok heeft. Er is een volstrekt heldere offerteaanvraag opgesteld waarover met de onderzoekers in verschillende stadia meermaals van gedachten is gewisseld. Het is dan ook wat moeilijk drie dagen voordat hun rapport hier moet worden ingeleverd te vragen extra aandacht te besteden aan het aspect dat de heer Wiersma zojuist voor het voetlicht heeft gebracht.

De heer De Geus
(rpf/sgp) grijpt dit punt aan om er nog eens aan te herinneren dat hij vanwege beroepsmatige werkzaamheden heel moeilijk op dinsdagavond kan vergaderen. Binnenkort zal de voorzitter daarover een brief krijgen.

De heer Hekkert
(vvd) kondigt aan over een tweetal punten te zullen spreken.

·
In de raadscommissie wev is de situatie in de Westerstraat geëvalueerd. Tijdens die discussie is het collegevoorstel de verkeersrichting om te draaien breed gesteund. Daaraan is nog geen uitvoering gegeven. Vreemd, want de vorige keer was dat bij wijze van spreken binnen een uurtje geregeld!

·
Buiten de zogenaamde `venstertijden' behoort de Westerstraat ter hoogte van de Melkmarkt aan beide zijden door paaltjes te zijn afgesloten. Helaas gebeurt het structureel dat de paaltjes bij bakker Rood, dus aan de westkant van de Melkmarkt, 's avonds en 's nachts ontbreken. Deze toestand heeft tot gevolg dat automobilisten de Westerstraat kunnen inrijden op weg naar de shoarmazaak in de Vijzelstraat. Wordt dat bewust toegestaan?

Wethouder Van Doornik
(cda) onthult dat hij morgen over verschillende verkeersaspecten met de afdeling weg- en waterbouw zal spreken. Tijdens die gelegenheid zal hij het eerste punt dat de heer Hekkert heeft aangesneden zeker ter tafel brengen.

De mededeling dat de paaltjes op de hoek Westerstraat/Melkmarkt ook buiten de venstertijden niet aanwezig zijn, verbaast hem ten zeerste.

De heer Hekkert
(vvd) verduidelijkt de strekking van zijn vraag als volgt. Voor zover hij weet is afgesproken de paaltjes om 07.00 uur ten behoeve van het bevoorradingsverkeer te verwijderen en om circa 11.00 uur weer terug te zetten. Tegenwoordig is het gewoonte ook na de sluiting van de winkels de paaltjes weg te halen, met als resultaat dat automobilisten zonder enige belemmering de Westerstraat kunnen inrijden. Dat is nimmer de bedoeling geweest.

De voorzitter
: Dit punt zal op het lijstje worden gezet.

Ten aanzien van het tweede punt zal de commissie of de raad worden geïnformeerd over het moment waarop de verkeersmaatregelen zullen worden geëffectueerd. Zowel de wethouder als de heer Chattellon knikt instemmend, dus dat kan niet misgaan.

Mevrouw Dangermond-Hilderink
(vvd) snijdt eveneens twee zaken aan.

·
Met betrekking tot alle bruggen waaraan zich houtwerk bevindt, is het gewenst éérst de groenaanslag te verwijderen voordat met schilderen wordt begonnen. Ook zonder dat sprake is van voorgenomen schilderwerk kan het schoonmaken van het houtwerk geen kwaad!

·
In de raadscommissie wev is over het Recreatieoord Enkhuizer Zand gesproken. Wanneer zal de verdere voortgang aan de orde komen?

De voorzitter
repliceert dat het schoonmaken van de bruggen niet in het normale onderhoud zit. Maandag is dit punt op het lijstje gezet, want ook het college ziet het belang van één en ander in.

Wethouder Dol
(vl/gl) voert aan dat met het schoonmaken van de bruggen een begin is gemaakt. Helaas moesten de werkzaamheden in verband met de weersomstandigheden - vorst en sneeuw - worden gestaakt. Het schoonmaken zal echter zo spoedig mogelijk worden hervat.

Wethouder Van Doornik
(cda) haakt als volgt op het tweede punt in. Het belangrijkste element van de discussie over het recreatieoord betrof het strandje. In een overleg met vertegenwoordigers van het recreatieschap is nog eens op de pvda-motie geattendeerd. In die motie staat duidelijk dat vóór het komende seizoen iets aan het strand moet worden gedaan.

Het recreatieschap heeft toegezegd spoedig een plan van aanpak te zullen voorleggen. In ieder geval is het de bedoeling nog vóór de zomer van 2001 een aantal verbeteringen te realiseren. Uiteraard zal de raadscommissie hierover worden geïnformeerd.

Mevrouw Dangermond-Hilderink
(vvd) hecht eraan vast te stellen dat de portefeuillehouder slechts gedeeltelijk op haar vraag is ingegaan. In de commissie is ook naar voren gekomen dat op een later moment privatisering enzovoort aan de orde zullen worden gesteld.

Wethouder Van Doornik
(cda) roept in herinnering dat de notitie over de verzelfstandiging van de camping recent in de commissie is besproken. Toen is veel informatie gegeven.

De rondvraag wordt gesloten.

De voorzitter
schorst hierna de openbare vergadering.

(Tijdens de schorsing behandelt de gemeenteraad in besloten zitting agendapunt 15, Bezwaarschrift H.R. Bontekoe.)

De voorzitter
heropent de vergadering en stelt vast dat niets meer in het openbaar behoeft te worden besproken.

16. Sluiting.

De voorzitter
sluit onder dankzegging voor ieders aanwezigheid de vergadering en wenst eenieder wel thuis toe (22.15 uur).

Vastgesteld in de openbare vergadering van de raad

der gemeente Enkhuizen op dinsdag 3 april 2001.

De secretaris, De voorzitter,

(J.J.J. van Huffelen) (drs. S.P.M. de Vreeze)

reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

advertentie