Nieuwsbank

Schrijft, screent en verspreidt persberichten voor journalistiek, search en social media. Hét startpunt om uw nieuws wereldkundig te maken. Ook voor follow-ups, pitches en korte videoproducties.

Brief OPTA aan martpartijen inzake Linesharing

Datum nieuwsfeit: 07-03-2001
Vindplaats van dit bericht
Bron: Razende Robot Reporter
Zoek soortgelijke berichten
OPTA

BaByXL Broadband DSL
De heer G. Phoelich
Postbus 93152
2509 AD 'S-GRAVENHAGE

Contactpersoon Ons kenmerk Uw kenmerk Doorkiesnummer OPTA/IBT/2001/200368 Datum Onderwerp Bijlage(n) Linesharing

Geachte heer Phoelich,

In uw brief van 8 januari jl. verzoekt u OPTA in te gaan op een aantal vragen ten aanzien van gedeelde toegang tot het aansluitnet (hierna: linesharing). Ten aanzien van linesharing wenst het college het volgende op te merken.

Verzoek om linesharing
Het college is van oordeel dat linesharing een vorm van bijzondere toegang is en dat KPN derhalve op basis van artikel 6.9 van de Telecommunicatiewet dient te voldoen aan redelijke verzoeken om linesharing. Ook in de Verordening inzake ontbundelde toegang tot het aansluitnetwerk1 (hierna: de Verordening) is bepaald dat KPN elk redelijk verzoek van een marktpartij om ontbundelde toegang tot haar aansluitnetwerk onder transparante, billijke en niet-discriminerende voorwaarden dient in te willigen. Een verzoek kan alleen worden afgewezen op grond van objectieve criteria die betrekking hebben op de technische haalbaarheid of de noodzaak om de integriteit van het netwerk te handhaven. Marktpartijen kunnen daarom te allen tijde bij KPN een verzoek doen om linesharing.

Het is in eerste instantie aan de marktpartij om te bepalen welke invulling zij wil geven aan haar verzoek. De door de verzoekende partij aangegeven dienstinrichting dient uitgangspunt te zijn bij de beoordeling of het verzoek redelijk is. De vraag of een verzoek redelijk is dient in eerste instantie door degene die het verzoek doet en degene die het zal moeten honoreren (in dit geval KPN) in onderling overleg beantwoord te worden.


1 Verordening (EG) Nr. 2887/2000 van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2000 inzake ontbundelde toegang tot het aansluitnetwerk (PbEG 2000 L 336/4)
Indien KPN van oordeel is dat het verzoek niet redelijk is, op basis van de genoemde objectieve criteria, dient zij het verzoek gemotiveerd af te wijzen en in overleg te treden met de verzoekende partij over een andere dienstinrichting voor linesharing. Indien de om linesharing verzoekende partij en KPN niet tot overeenstemming kunnen komen over het verzoek om linesharing kan zij een geschil bij het college aanhangig maken.

Indien KPN niet ingaat op een redelijk verzoek om linesharing handelt zij naar oordeel van het college in strijd met de Telecommunicatiewet en de Verordening. Ook in dat geval kunnen marktpartijen een geschil bij het college aanhangig maken. Daarnaast dient KPN op basis van de Verordening een referentie-aanbod te publiceren voor ontbundelde toegang tot haar aansluitnetwerk (waaronder linesharing) en bijbehorende faciliteiten. Het college zal een aan hem voorgelegd referentie-aanbod onder meer beoordelen op volledigheid op basis van hetgeen bepaald is in de Verordening en de Principles of Implementation and Best Practice regarding LLU (PIBS) zoals vastgesteld door de Independent Regulators Group op 24 November 2000. Indien KPN een referentie-aanbod als bedoeld in de Verordening niet publiceert, handelt zij naar het oordeel van het college in strijd met de Verordening.

Dienstinrichting linesharing
De Verordening stelt dat in het geval van linesharing een marktpartij toestemming wordt verleend voor het gebruik van het buiten de spraakband liggende deel van het frequentiespectrum van de metalen aderparen. Het college is van oordeel dat marktpartijen, wanneer zij ontbundelde toegang tot een aansluitlijn verkrijgen (of dit nu in de vorm van volledige ontbundeling is of in de vorm van linesharing) toegang krijgen tot een `kale' koperen aansluitlijn van KPN. Het is in beginsel aan marktpartijen om te bepalen welke diensten zij via het door hen verkregen spectrum wensen aan te bieden. Zoals het college reeds eerder heeft opgemerkt in zijn voorlopige standpunten inzake spectraalmanagement d.d. 14 december 2000 (kenmerk: OPTA/IBT/2000/203165) vindt het college het van groot belang dat marktpartijen afspraken maken ten aanzien van netwerkintegriteit en spectraalmanagement. Eventuele beperkingen in verband met spectraalmanagement acht het college niet op voorhand onredelijk, echter eventuele beperkingen dienen naar het oordeel van het college noodzakelijk te zijn en voldoende duidelijk te zijn onderbouwd. Het college is overigens voornemens dit voorjaar definitieve standpunten te publiceren inzake spectraalmanagement.

Het college acht het op voorhand niet redelijk als marktpartijen, indien zij dit niet wensen en er alternatieve mogelijkheden zijn, hun collocatieruimte dienen te gebruiken voor het plaatsen van splitters ten behoeve van linesharing. Zoals reeds aangegeven dient de door een marktpartij verzochte dienstinrichting leidend te zijn bij de beoordeling van een verzoek om linesharing. Indien KPN op basis van de technische haalbaarheid of de noodzaak om de integriteit van het netwerk te handhaven kan aantonen dat de door een marktpartij verzochte dienstinrichting niet mogelijk is, dient KPN in overleg te treden met de marktpartij over een alternatieve dienstinrichting.
Bij linesharing is naar het oordeel van het college sprake van het afnemen van het buiten de spraakband liggende deel van het frequentiespectrum. Het college ziet dan ook op voorhand geen reden waarom een marktpartij die verzoekt om linesharing ook gedeeltelijk verantwoordelijk dient te zijn voor de telefoniedienst van KPN. Indien marktpartijen echter instemmen met de dienstinrichting voor linesharing zoals die op dit moment is voorgesteld door KPN, dienen er door marktpartijen en KPN gezamenlijke afspraken gemaakt te worden over de verantwoordelijkheid voor de telefoniedienst van KPN.

De positie van Mxstream
Het college is van oordeel dat KPN op basis van het beginsel van non-discriminatie bijzondere toegangsdiensten aan aanbieders onder gelijke omstandigheden dient te verstrekken onder gelijke voorwaarden. Daarnaast dient KPN bijzondere toegangsdiensten te verstrekken aan andere aanbieders onder gelijke voorwaarden als welke onder gelijke omstandigheden gelden voor henzelf of hun dochtermaatschappijen. Indien marktpartijen van oordeel zijn dat KPN het beginsel van non- discriminatie schendt doordat KPN niet ingaat op verzoeken om bijzondere toegang terwijl KPN de betreffende vorm van bijzondere toegang wel aan zichzelf aanbiedt, kunnen zij een geschil bij het college aanhangig maken.

Ten aanzien van het spectraalmasker ADSL over ISDN wenst het college het volgende op te merken. Eventuele beperkingen in verband met spectraalmanagement dienen naar het oordeel van het college aantoonbaar noodzakelijk te zijn en voldoende duidelijk te zijn onderbouwd. Er dienen duidelijke processen te zijn om tot goed- of afkeuring van nieuwe technieken te komen. Wellicht ten overvloede wenst het college op te merken dat KPN gehouden is dergelijke processen ook in haar referentie-aanbod inzake ontbundelde toegang tot het aansluitnetwerk op te nemen. Het college is van oordeel dat KPN een uitbreiding van de toegestane spectraalmaskers dient te onderbouwen door middel van objectieve, transparante en door andere partijen controleerbare informatie. Het college kan echter op basis van de door u in uw brief aangedragen informatie niet constateren dat KPN het beginsel van non-discriminatie schendt door het aanbieden van haar Mxstream-dienst in combinatie met ISDN-2.

Trials
Het college staat in beginsel niet afwijzend tegen het testen van een nieuwe dienst. Het college acht het voorts van groot belang dat op zo kort mogelijke termijn de dienst linesharing beschikbaar komt. Het college is niet overtuigd van de redelijkheid van het door KPN aangegeven tijdstip voor introductie van de dienst linesharing, september 2001. Het college acht het aannemelijk dat veel processen rond linesharing reeds zijn uitgewerkt ten behoeve van volledige ontbundeling. Het college ziet vooralsnog dan ook geen aanleiding voor een uitgebreide testperiode en is van oordeel dat introductie van linesharing op korte termijn mogelijk moet zijn.

Kosten
Het college is van oordeel dat KPN, zoals voor iedere vorm van bijzondere toegang, kostengeoriënteerde tarieven dient te hanteren voor linesharing. Daarnaast is ook in de Verordening bepaald dat de tarieven voor linesharing kostengeoriënteerd dienen te zijn.
Het college is van oordeel dat KPN marktpartijen inzicht dient te verschaffen omtrent de kostenopbouw van de dienst linesharing en tevens de tarieven voor linesharing. Daarnaast dient KPN deze tarieven op te nemen in haar referentie-aanbod ontbundelde toegang tot het aansluitnetwerk. Het college zal in ieder geval in het laatstgenoemde kader beoordelen of de door KPN gehanteerde tarieven voor linesharing kostengeoriënteerd zijn. Wellicht ten overvloede wijst het college u er op dat, indien partijen voordat de beoordeling van de tarieven voor linesharing in het kader van het referentie-aanbod ontbundelde toegang tot het aansluitnetwerk is afgerond, een oordeel van het college wensen ten aanzien van de tarieven voor linesharing zij een geschil aanhangig kunnen maken bij het college.

Een afschrift van deze brief zal worden gestuurd aan Novaxess, Versapoint, WorldCom, BBNed en aan dhr. J. Sander van de afdeling Concernstrategie en Regelgeving van Koninklijke KPN N.V. Een afschrift van deze brief zal ook op de website van OPTA geplaatst worden. Ik vertrouw erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

Hoogachtend,

HET COLLEGE VAN DE ONAFHANKELIJKE POST EN TELECOMMUNICATIE AUTORITEIT, namens het college,
hoofd van de afdeling Interconnectie en Bijzondere toegang

mw. drs. C.M.I. Cramer
reageer via disqus

Nieuwsbank op Twitter

Gratis persberichten ontvangen?

Registreer nu

Profiteer van het gratis Nieuwsbank persberichtenfilter

actuele persberichten

Groeibedrijf Jongens van de Tekeningen lanceert internationaal merk
Na snelle groei in Nederland – met een omzet die dit jaar door de €1M heen schiet - gaan de...

Wereldstotterdag op 22 oktober 2016
Iedereen heeft wel eens gehoord van de stotteraar die in een vlaag van boosheid zonder haperen kan schelden. Of die...

Enversed opent Europa's grootste Virtual Reality Center in Eindhoven
Europa´s grootste Virtual Reality Experience Center opent over 2 maanden haar deuren in Eindhoven. Tijdens de Dutch Design Week (22...

Tips om een goede loodgieter te vinden
Het blijkt voor consumenten steeds lastiger te worden om een goede loodgieter in de buurt van hun woning te vinden....

Duitse ontwerpster op Nederlandse breidagen
Op 21 & 22 oktober 2016 vinden de ‘Nederlandse breidagen’ plaats in de IJsselhallen in Zwolle. Een evenement dat geheel...

Guapa B.V. pioniert met Magento Enterprise in Benelux
Vanaf het moment dat Magento eind vorig jaar met hun versie 2 op de markt kwam was het voor haar...

Twintig jaar online vereniging Women on the Web
Komende maand bestaat de Nederlandse vereniging Women on the Web twintig jaar. Op het hoogtepunt, eind 2007, telde de vereniging...

Verbod stierenvechten Catalonië geannuleerd
Het Spaanse Constitutionele Hof heeft het Catalaanse verbod op het stierenvechten geannuleerd. Een groep senatoren van de conservatieve politieke partij...

Tramadol Pijnstillers vanaf 2016 op de dopinglijst
Vanaf januari 2016 zal de veelbesproken pijnstiller Tramadol op de verboden lijst komen. Ook de nevenproducten Tramadolor en Tramal zullen...

Marokko blijft veilig land van herkomst
Aanwijzing Marokko als veilig land van herkomst blijft voorlopig in stand Donderdag 20 oktober 2016 De staatssecretaris van Veiligheid en...

6 uur livestream met veel tips voor ondernemers #TTM6Jaar
A.s. donderdag 20 oktober bestaat social media bureau TTM Communicatie uit Leerdam precies 6 jaar! Reden dus voor een feestje......

Trime-app helpt bewoners besparen op de energierekening
Bewoners die huren bij woningcorporatie Eigen Haard kunnen nu tot honderden euro’s per jaar besparen door mee te doen aan...

Biografie over vlogger Enzo Knol verschenen
Binnenkort bereikt de vlogger de 1 miljardste view op zijn kanaal. In dit boek: wat Enzo zijn kijkers in zijn...

Standbouw geïnspireerd op de opvouwbare Albert Heijn boodschappenkrat
Onze boodschappen vervoeren we in handige kratjes, met een eenvoudige beweging op te vouwen en weer uit te klappen. Ze...

Nederlanders kiezen voor producten met keurmerk
Keurmerken spelen bij zes op de tien (61%) Nederlanders een rol bij de keuze voor eten en drinken. Voor consumenten...

Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of Intelligence
“The best or worst thing to happen to humanity” - Stephen Hawking helps to launch Centre for the Future of...

ExoMars TGO reaches Mars orbit while EDM situation under assessment
The Trace Gas Orbiter (TGO) of ESA’s ExoMars 2016 has successfully performed the long 139-minute burn required to be captured...

Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken
Rambus Bell ID vereenvoudigt tokenisering voor banken ROTTERDAM, Nederland-(BUSINESS WIRE)- Als reactie op de toenemende complexiteit en versplintering binnen mobiele...

Recordaantal (1,5 miljoen) overweegt overstap zorgverzekering
Een recordaantal Nederlanders - 1,5 miljoen - overweegt om voor 2017 over te stappen naar een andere zorgverzekering. Dat zijn...

'Dawn of the Bison' - Jasper Doest, Wildlife Photographer of the Year
Voor de vijfde keer in vijf jaar tijd gooit de Vlaardingse fotograaf Jasper Doest (37) hoge ogen bij de prestigieuze...

Versnelde aanpak Merwedebrug A27
Versnelde aanpak Merwedebrug A27 | Rijkswaterstaat Versnelde aanpak Merwedebrug A27 Nieuwsbericht - Gepubliceerd op: 18 oktober 2016- Laatste update: 18...

Grootste groene vrijwilligersdag van Nederland: Natuurwerkdag
Samen buiten aan de slag, dat kan op de eerste zaterdag van november op de Natuurwerkdag. In 2016 organiseert LandschappenNL...

Stichting De Hond Kan De Was Doen lanceert 'making life easier'
Ter gelegenheid van LEGO®World 2016 van dinsdag 18 tot en met maandag 24 oktober in de Jaarbeurs Utrecht wordt een...

Dertig jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg
30 jaar cel geëist voor inbraak met dodelijk geweld in Tilburg Breda, 18 oktober 2016 30 jaar cel geëist voor...

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek
EDC Internet groeit razend snel met de online verkoop van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitgeroepen tot...

Online stemmen kan nu met een selfie
Online stemmen kan nu met een selfie LONDEN-(BUSINESS WIRE)- Smartmatic presenteert deze week het eerste online verkiezingssysteem dat de identiteit...

Speedheat viert twintig jaar elektrische vloerverwarming in Nederland
Speedheat Nederland bestaat twintig jaar. Die mijlpaal laat Nederlands nummer 1 in elektrische vloerverwarming niet zomaar voorbijgaan. Er staan verschillende...

Texels Bock opnieuw in de prijzen
Texels Bock heeft de tweede plaats bij de verkiezing ‘Lekkerste Bockbier van Nederland’ in de wacht gesleept. Dit typische herfstbier...

L’eau werkt voor het Leger des Heils
L’eau, reclamebureau voor gedragsbeïnvloeding, werkt sinds kort voor het Leger des Heils. Na een korte kennismakingsperiode heeft l’eau haar visie...

OR ProRail noemt kabinet onzorgvuldig en onbehoorlijk
OR ProRail boos op onzorgvuldig en onfatsoenlijk kabinet De Ondernemingsraad van ProRail vindt dat het kabinet zeer onzorgvuldig en zelfs...

Elevated Risk of Cholera Urges New United Nations Approach to Cholera
Elevated Risk of Cholera Makes New United Nations Approach to Epidemic ‘All the More Urgent’, Deputy Secretary-General Tells Member States |...

OnlineSeminar genomineerd voor internationale streaming media award
OnlineSeminar is genomineerd voor een Streaming Media European Readers' Choice Award in de categorie beste Webcast Platform. Het is de...

Tweede keer op rij 100% klanttevredenheidsscore Giarte voor Open Line
Op 11 oktober zijn de resultaten bekend gemaakt van het Outsourcing Performance onderzoek van Giarte. Open Line heeft voor de...

Open Line wederom Cisco’s Cloud _ Managed Services Partner
Op 6 oktober heeft Cisco tijdens haar Partner New Year’s & Awards Drinks in Amerongen bekendgemaakt welke Nederlandse partners de...

Verschenen: Leerboek- en naslagwerk Inventor 2017
Uit handen van de bekende Nederlandse auteur Ir. Ronald Boeklagen heeft TEC/CADCollege haar nieuwste jaargang 2017 van de serie ‘Inventor,...

“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”
“Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen” Persbericht 12 oktober 2016 “Terrorismeverdenking geen reden om nationaliteit af te nemen”...

Vakantieparken in Nederland zijn vol
De vakantieparken in Nederland zitten deze herfstvakantie nagenoeg vol. Wie nog in een bungalow in eigen land wil verblijven moet...

Expositie en Online Veiling tegen het Stierenvechten
CAS International (Comité Anti Stierenvechten) gaat samen met Marcello’s Art Factory en Global Art vzw een tweetal kunstexposities houden in...

Stop Kamagra nieuw initiatief tegen illegale handel erectiemiddelen
Om de onveilige en ongecontroleerde handel in Kamagra tegen te gaan is de beweging Stop Kamagra opgericht. Stop Kamagra is...

Kledingkopen.nl laat bezoekers bewust shoppen
Niet alleen prijsbewust online kleding kopen, maar ook in het besef hoe kleding is geproduceerd. Dat is wat Kledingkopen.nl haar...

Nederlands bedrijf ontwikkelt veiliger alternatief cloud servers
Steeds meer bedrijven gebruiken virtuele of cloud servers voor bijvoorbeeld hun website. Hier zit echter een veiligheidsrisico aan. Waar fysieke...

Marcella Smeele biedt frisse kijk op muziek marketing
Marcella Smeele, een fris nieuw gezicht in de muziekwereld, lanceert na een uitverkochte eerste ronde dit najaar 8 masterclasses speciaal...

Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem
Groot Nederlands ziekenhuis kiest voor Ascom-communicatiesysteem GOeTEBORG, Zweden-(BUSINESS WIRE)- Medisch Spectrum Twente (MST), het nieuwe 670 bedden tellende ziekenhuis in...

Senioren krijgen valpreventie aan huis
Beweegcoach Steven Schildmeijer geeft ouderen in de regio Haaglanden wekelijks les in valpreventie aan huis. Dit om op een laagdrempelige...

Reisgids van alle 7.500 Nederlandse plaatsen nu in één app
Reisgidsen over Nederland gaan altijd over de bekende 2.500 steden en dorpen. Maar ons land heeft nóg 5.000 woonplaatsen, die...

Grote verschillen in Europese premies autoverzekeringen
Premies van autoverzekeringen blijven stijgen. Soms zelfs met 20 procent. Klachteninstituut Kifid vindt dit te ver gaan. Het instituut pleit...

Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren
Murata koopt IPDiA, leider in hoogwaardige silicium condensatoren KYOTO, Japan & CAEN, Frankrijk-(BUSINESS WIRE)- Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001)...

Geelvinck Festival: fortepiano’s met karakter – muziek met een verhaal
De 6e editie van het Geelvinck Fortepiano Festival is met ruim 45 kamermuziekconcerten van barok tot nieuwe composities internationaal het...

Erik Akerboom, Hoofd Nederlandse Politie, geeft keynote op HostingCon
Penton’s HostingCon maakt bekend dat de hoofdcommissaris van de Nederlandse politie, de heer Erik Akerboom, op 12 oktober keynote spreker...

BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in Kezzler
BillerudKorsnaes Venture kondigt aandelenbelegging aan in toonaangevend serialisatiebedrijf Kezzler Oslo, Noorwegen-(BUSINESS WIRE)- Kezzler AS, een leider op het gebied van...